«Наукова та соціально-педагогічна діяльність
Главацької Ольги Леонідівни»
(до 55-річчя від дня народження)


   Главацька Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   У науковому доробку – понад 80 наукових праць. Предметом наукових інтересів є теорія та практика соціальної роботи, самовиховання особистості, менеджмент соціальної роботи, підготовка молоді до сімейного життя.
   За багаторічну плідну діяльність відзначена подяками, грамотами ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільської обласної та міської державних адміністрацій, соціальних служб, Міністерства освіти і науки України.
   Кредом життя є створення ситуації успіху кожній людині.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури 

Наукові та навчально-методичні праці

 

1. Главацька О. Л. Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Главацька Ольга Леонідівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 20 с.


2. Главацька О. Л. Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Главацька Ольга Леонідівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. В. П. Кравець. – Тернопіль, 2000. – 209 с. – Бібліогр.:с. 151–166.
   У дисертації висвітлено питання підготовки майбутнього вчителя до організації в школі процесу статевого виховання учнів. Аналізуються творчі здобутки вітчизняних та зарубіжних педагогів, досвід практичної роботи з питань підготовки вчителя до статевоосвітньої діяльності, сучасний розвиток проблеми в Україні. Обґрунтовано сутність, зміст та структурні компоненти професійної готовності вчителя до статевого виховання школярів; узагальнено експериментальну програму підготовки студентів до статевого виховання учнів. Встановлено високу ефективність розробленого автором спецкурсу, який значною мірою підвищує якість підготовки майбутніх учителів до статевого виховання. Запропоновано систему підготовки студентів до організації в школі статевоосвітньої та статевовиховної діяльності.


3. Главацька О. Л. Івент-менеджмент: теорія та практика : навчально-методичний посібник для студ. спец. 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності / О. Л. Главацька. – Тернопіль : ФОП Паляниця В., 2020. – 319 с.


4. Главацька О. Л. Менеджмент соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. – Тернопіль : [Вектор], 2008. – 144 с.


5. Главацька О. Л. Менеджмент соціальної роботи: теорія та практика : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 616 с.


6. Главацька О. Л. Методичні рекомендації до написання й оформлення бакалаврської роботи для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / О. Л. Главацька, Л. Й. Петришин. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 54 с.


7. Главацька О. Основи самовиховання особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Главацька. – Київ : Кондор, 2008. – 206 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-525 від 11.04.07 р. – ISBN 978-966-351-187-0


8. Главацька О. Л. Попередження професійного вигорання працівників соціальної сфери : посібник / О. Л. Главацька, Т. В. Горбоніс, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. – 180 с.


9. Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів : навчально-методичний посібник для студентів спец. 231 Соціальна робота та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.


10. Главацька О. Л. Соціокультурна анімація: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. проф. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 110 с.


11. Главацька О. Л. Теоретико-методичні аспекти менеджменту : (переддипломна соціально-педагогічна практика) : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька, О. В. Сорока. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 106 с.


12. Главацька О. Л. Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 186 с.


13. Калаур С. М. Соціальні основи розвитку особистості : навчальний посібник для студ. вузів по спец. "Соціальна педагогіка" і "Соціальна робота" / С. М. Калаур, О. Л. Главацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 315 с.


14. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спец. 231 "Соціальна робота" / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 122 с.


15. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : колективна монографія / О. І. Янкович, І. І. Парфанович, К. Л. Крутій [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 300 с. – ISBN 978-617-7516-66-7

 

Статті у наукових фахових та інших виданнях

 

16. Главацька О. Взаємодія вчителів і шкільних психологів з питань статевого виховання учнів / О. Главацька // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – 1996. – № 2. – С. 194–195.


17. Главацька О. Педагогічні аспекти проблеми сімейного насильства над дітьми в сучасних умовах / О. Главацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 5. – С. 52–57.


18. Главацька О. Підготовка майбутнього вчителя до роботи зі статевого виховання учнів та формування майбутнього сім'янина / Ольга Главацька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (3). – С. 62–64. – Бібліогр. в кінці ст.


19. Главацька О. Проблеми підготовки майбутніх вчителів до статевого виховання учнів / Ольга Главацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2000. – № 4. – С. 28–30. – Бібліогр. в кінці ст.


20. Главацька О. Психолого-педагогічні аспекти підготовки батьків до статевого виховання дітей / О. Главацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 70–75.


21. Главацька О. Соціальна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля / Ольга Главацька // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 294–296. – Бібліогр. в кінці ст.


22. Главацька О. Сутність соціальної профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх / Главацька Ольга // Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення. – 2015. – С. 15–23. – Бібліогр. в кінці ст.


23. Главацька О. Л. Професійна кар'єра як вид соціальної мобільності молоді в умовах сучасного ринку праці / О. Л. Главацька // Соціальна робота і соціальна педагогіка: виклики сьогодення. – 2016. – С. 195–202. – Бібліогр. в кінці ст.


24. Главацька О. Л. Результати діагностики управлінської культури та лідерства у менеджерів соціальної сфери / О. Л. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 29–30 листопада 2016 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології ; [за заг. ред.: В. А. Поліщук, С. М. Калаур, Г. І. Слозанської]. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – С. 26–33. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Главацька О. Л. Специфіка управлінської діяльності менеджера соціальної сфери / О. Л. Главацька // Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення. – 2015. – С. 23–29. – Бібліогр. в кінці ст.


26. Главацька О. Л. Сутність і особливості статеворольової соціалізації молоді як теоретична основа професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / О. Л. Главацька // Актуальні проблеми соціальної роботи. – 2014. – С. 64–72. – Бібліогр. в кінці ст.


27. Главацька О. Л. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» (для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота) / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 13–50.


28. Главацька О. Л. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. Неформальна освіта людей поважного віку : навчально-методичний посібник / за ред. доктора педагогічних наук, професора М. М. Букача. – Миколаїв : МОІППО та ГО ОЦ УТВ, 2019. – С. 428–527.


29. Главацька О. Л. Формування професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування / О. Л. Главацька // Професійні компетенції та компетентності вчителя. – 2006. – С. 177–182.


30. Зюбрецька Л. Управлінська культура керівника соціальної сфери: зміст та сутність поняття / Зюбрецька Леся, Главацька Ольга // Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення. – 2015. – С. 198–207. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
січень 2021 р., 30 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах