Захист довкілля як наукова і життєва місія
(до 65-річчя від дня народження
Оксани Борисівни Столяр,
доктора біологічних наук, професора кафедри хімії та методики її навчання)

 
   Яскравим зразком плідної і багаторічної праці на ниві української науки, зокрема, у сферах біохімії, молекулярної біології, вивчення антропогенного впливу на довкілля є діяльність Оксани Борисівни Столяр, доктора біологічних наук, професора кафедри хімії та методики її навчання, дослідниці з міжнародною репутацією, потужною науковою школою та широким колом пошукових інтересів.

  Оксана Борисівна народилася 7 грудня 1955 р. в місті Кременець. У 1977 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка та здобула кваліфікацію «біолог, викладач біології і хімії». Впродовж 1979–1982 рр. навчалася в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка. З 1982 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2005 р. дотепер – професора кафедри хімії та методики її навчання. У 2004 р захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». З 2008 р. здійснює керівництво науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології.
   Читала цикл лекцій в Університеті Брно (Чеська Республіка). Брала участь у наукових конференціях Європейської федерації біохімімічних товариств (Париж, Португалія), у конгресі (Австрія), у міжнародному симпозіумі Біометали (Німеччина).
   Член спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Членкиня редколегій «Біологічні Студії» та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія». Редакторка розділу (Section Editor) журналу Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS). Є рецензенткою українських та міжнародних наукових журналів, в тому числі більше 10 видань у видавництвах Elsevier та Springer.
   Сферою наукових інтересів є молекулярні адаптації водних тварин на прикладі металотіонеїнів та інших стресочутливих та детоксикаційних молекулярних систем прісноводних тварин, пошук біохімічних маркерів для оцінки екологічних ризиків.
   Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За наукові та освітні досягнення», грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


Наукові та навчально-методичні праці


1. Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Оксана Борисівна Столяр ; Ін-т біології тварин УААН. – Львів, 2004. – 30 с.


2. Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків : дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Столяр Оксана Борисівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 352 с.

   Виявлено, що механізми детоксикаційної функції МТ пов'язані з акумуляцією надлишку металу-токсиканту ними та їх олігомерними формами. Установлено, що МТ проявляють видову специфічність за здатністю до детоксикації міді та марганцю відповідно до належності до Zn- (МТ коропа), або Zn, Cu- (МТ беззубки) типу. Виявлено, що для дії цинку характерною є відносно висока стабільність функції МТ, свинець не акумулюється МТ. Визначено, що виснаження функції МТ призводить до специфічних проявів токсичності металів. Запропоновано критерії для оцінки ступеня та специфіки ураження організму металами: визначення типу МТ, інтегрального показника антиоксидантного захисту, співвідношення вмісту білкових і небілкових тіолів, кореляційний аналіз ультрафіолетових спектрів МТ.


3. Біологічна хімія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2016. – 368 с.


4. Біологічна хімія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 368 с.


5. Біохімія : навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О. Б. Столяр. – Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2001. – 247 с.


6. Збірник вправ і задач з біохімії : навчальний посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. освіти / О. Б. Столяр. – [Вид. 2-ге допов. і перероб.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 86 с.


7. Збірник вправ і задач з біохімії : навчальний посібник для студ. біол. спец. вищ. навч.закл. / О. Б. Столяр. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 98 с.


8. Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів : монографія / Б. О. Цудзевич, О. Б. Столяр, І. В. Калінін, В. Г. Юкало. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 384 с.


9. Лабораторний практикум з біологічної хімії : навчальний посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяр. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 104 с.


10. Молекулярна біологія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Київ : [КНТ], 2017. – 224 с.


11. Молекулярна біологія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Київ : [КНТ], 2015. – 225 с.


12. Молекулярна біологія : навчальний посібник / О. Б. Столяр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 222 с.


13. Молекулярна біологія : навчальний посібник. Ч. 1 / О. Б. Столяр. – Пробне вид. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2014. – 102 с.


14. Молекулярна біологія : навчальний посібник. Ч. 2 / О. Б. Столяр. – Пробне вид. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2014. – 84 с.


15. Молекулярні основи життєдіяльності : підручник для пед. вузів. Ч. 1. Структура і функції біомолекул / О. Б. Столяр. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 168 с.


16. Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : [монографія] / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, В. Г. Юкало. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 348 с.


17. Основи хімії : лабораторний практикум, задачі і вправи : учбовий посібник для студ. вузів / О. Б. Столяр, Р. М. Шандарук, П. М. Горбовий [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – 114 с.


18. Основи хімії : навчальний посібник для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 162 с.


19. Хімія окисно-відновних процесів : навчальний посібник / П. М. Горбовий, О. Б. Столяр, В. С. Барановський. – Тернопіль : Астон, 1998. – 128 с.


Статті у наукових фахових та інших виданнях


20. Адаптивна здатність системи антиоксидантного захисту та метал-акумулюючої функції у тканинах легеневого молюска Lymnaea stagnalis за впливу умов природного середовища / Л. Л. Гнатишина, Х. Б. Прийдун, Г. І. Фальфушинська, О. А. Олейник, О. О. Боділовська, О. П. Голубєв, О. Б. Столяр // Біологія тварин. – 2010. – № 2, т. 12. – С. 106–112.


21. Акумуляція металів та антиоксидантний захист в тканинах двостулкового молюска Anodonta Cygnea з Тернопільського ставу / О. Б. Столяр, Р. Л. Михайлів, О. В. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 2 (21). – С. 94–97.


22. Аналіз УФ-спектрів металотіонеїнів двостулкового молюска Anodonta Cygnea як біотест забруднення води йонами металів / О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 3/4 (22). – С. 100–105.


23. Влияние условий существования на связывание тяжелых металлов и окислительную деструкцию биомолекул в тканях пресноводного двустворчатого моллюска Anodonta cygnea / О. Б. Столяр [и др.] // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 6. – C. 73–83.


24. Вплив іонів цинку, марганцю та свинцю на термостабільні білки печінки коропа / О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2003. – № 1. – С. 85–90.


25. Вплив переселення молюсків на стан їх системи антиоксидантного захисту та металотіонеїнів / О. В. Міщук, Л. О. Голонговська, Х. Б. Прийдун, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 1 (31). – С. 171–177.


26. Вплив пестициду ацетаміприду на біохімічні показники у тканинах прісноводного двостулкового молюска Anodonta cygnea L. (Unionidae) / О. В. Міщук, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2008. – № 5. – С. 117–124.


27. Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина , Л. П. Копаниця, Л. Д. Романчук, О. Б. Столяр // Біологічні Студії. – 2015. – № 1, т. 9. – С. 37–48. – URL: http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/viewfile/127/126


28. Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутириоїдного вузлового оба / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Й. Осадчук, В. О. Шідловський, О. Б. Столяр // Ukrainian biochemical journal. – 2014. – № 3, т. 86. – С. 107–113. – Бібліогр. в кінці ст.


29. Дослідження взаємодії металотіонеїнів коропа з фенолом / Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр, С. І. Галантюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2004. – Вип. 3/4 (24). – С. 103–106.


30. Інтегральний аналіз адаптації двостулкових молюсків до екологічних загроз / К. Б. Юнко, В. В. Хома, В. В. Мартинюк, О. Б. Столяр [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22–23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 118–120.


31. Інтегральний аналіз стану антистресорних систем гепатоцитів прісноводних тварин за дії пошкоджуючих чинників середовища / А. Є. Мудра, Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 2 (36). – С. 151–160.


32. Кумуляція міді, цинку, марганцю і свинцю в металотіонеїнах та їнших клітинних компонентах тканин рака за забруднення ними водного середовища / Г. І. Фальфушинська, М. М. Касянчук, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 3/4 (22). – С. 105–109.


33. Метал-депонуюча та антиоксидантна функції металотіонеїнів двостулкового молюска Dreissena Polymorpha за умов існування у природних водоймах / Л. Л. Гнатишина, Г. I. Фальфушинська, О. П. Голубєв, Р. Даллінгер, Я. Гьорі, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 89–93.


34. Металоакумулювальна здатність тканин карася сріблястого carassius Auratus gibelio залежно від історії експозиції In situ / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, І. В. Гоч, А. Є. Мудра, Г. В. Денега, О. І. Горин, О. Б. Столяр // Біологічні Студії. – 2012. – № 2. т. 6. – С. 55–66.


35. Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, Д. В. Осадчук, В. О. Шідловський, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2011. – № 6, т. 83. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.


36. Металозв'язувальна функція металотіонеїнів та стан антиоксидантного захисту зябер коропа при забрудненні води іонами важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, В. О. Арсан // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2005. – № 8. – С. 179–185.


37. Металотіонеїни та показники оксидативного ураження в тканинах коропа Cyprinus carpio як біомаркери забруднення середовища / Г. І. Фальфушинська. І. В. Гоч, Л. І. Бугера., О. Б. Столяр // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2009. – № 2, т. 3. – С. 99–108. – URL: https://doi.org/10.30970/sbi.0302.037


38. Металотіонеїни у зябрах коропа за дії йонів міді / О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 1 (20). – С. 89–94.


39. Металотіонеїни як біомаркери забруднення водного середовища йонами міді та цинку / Л. С. Фіра, О. Б. Столяр, М. М. Касянчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 1 (20). – С. 94–98.


40. Мультимаркерний підхід у оцінці впливу забруднення води з використанням показників печінки коропа / А. С. Мудра, Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 3 (26). – С. 317–319.


41. Накопичення важких металів у зябрах двостулкового молюска Anodonta cygnea із двох природніх популяцій / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, А. Джеффард, О. Дедоурже-Джеффард, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 3 (37), спец. вип. : Оцінка екологічного стану водойм та адаптації гідробіонтів. – С. 162–166.


42. Особенности металлотионеинов двустворчатого моллюска Anodonta cygnea L. в естественных и лабораторных условиях сосуществования / О. В. Мищук, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 65–73.


43. Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 90–97. – Бібліогр. в кінці ст.


44. Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2012. – № 1, т. 84. – С. 90–97.


45. Порівняльний аналіз біохімічних процесів у гепатопанкреасі коропа та рака за забруднення води фенолом / А. Є. Мудра, О. Б. Столяр, В. О. Хоменчук // Наукові записки Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2004. – Вип. 3/4 (24). – С. 93–97.


46. Порівняльний аналіз функції металотіонеїнів прісноводних тварин за дії на організм важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Р. Л. Михайлів, О. В. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 3 (26). – С. 423–426.


47. Реакційна здатність металотіонеїнів та ефективність їх метал-депонуючої та антиоксидантної функцій у адаптації риби Carassius carassius до природного забруднення / Галина Фальфушинська, Леся Гнатишина, Тетяна Шимків, Оксана Столяр // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хем. Біохем. – 2010. – Т. 25. – C. 229–242.


48. Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, І. В. Юрчак, А. Є. Мудра, А. Іваніна, І. Соколова, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2015. – № 6, т. 51. – С. 81–94. – Бібліогр. в кінці ст.


49. Редокс-індекс глутатіону і вміст металів у печінці коропа за дії на організм іонів важких металів та фенолу / А. Є. Мудра, Г. І. Фальфушинська, В. О. Хоменчук, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 1/2 (25). – С. 137–141.


50. Розподіл металів у тканинах двостулкового молюска Colletopterum Pictinale (Unionidae) та властивості його металотіонеїнів за умов переселення / Г. І. Фальфушинська, Л. Д. Романчук, В. В. Никифоров, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 1 (28). – С. 102–107.


51. Роль металотіонеїнів у адаптації легеневого молюска Lymnaea stagnalis до забруднення середовища / Л. Л. Гнатишина, Г. І. Фальфушинська, О. П. Голубєв, Р. Даллінгер, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2011. – № 3, т. 47. – С. 58–68. – Бібліогр. в кінці ст.


52. Роль металотіонеїнів у адаптації легеневого молюска Lymnaea stagnalis до забруднення середовища / Л. Л. Гнатишина, Г. І. Фальфушинська, О. П. Голубєв, Р. Даллінгер, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2011. – № 3, т. 47. – С. 58–68. – URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/80688


53. Сезонные особенности свойств металлотионеинов пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum piscinale (Unionidae) / О. Б. Столяр, Г. И. Фальфушинская, О. Г. Базан // Гидробиологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 98–108.


54. Система антиоксидантной защиты в тканях пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum piscinale (Unionidae) в условиях естественного водоема и переселения / Г. И. Фальфушинская, О. Г. Базан, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2008. – № 3. – С. 69–80.


55. Спектральні властивості металотіонеїнів і розподіл редокс-активних металів в тканинах жаби залежно від місця вилову та сезону / Л. Д. Романчук, Г. І. Фальфушинська, О. В. Зарічна, Н. І. Бурмас, Г. В. Левандович, Н. С. Лоумбоурдіс, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 3/4 (30). – С. 140–147.


56. Спектральні показники металотіонеїнів карася Carassius auratus як потенційний біомаркер забруднення середовища / Г. Фальфушинська, Л. Гнатишина, О. Турта, О. Осадчук, М. Касянчук, О. Столяр // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. – 2011. – Випуск 56. – С. 12–21.


57. Способность большого прудовика Lymnaea Stagnalis (Gastropoda, Pulmonata) к длительному самооплодотворению как фактор его популяционной стабильности / А. П. Голубев, О. А. Бодиловская, Е. В. Годун, Л. Е. Слесарева, О. Б. Столяр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 2 (43), Спец. вип. : Гідроекологія. – С. 98–101.


58. Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2015. – № 3, т. 51. – С. 100–110. – Бібліогр. в кінці ст.


59. Стан молекулярних систем детоксикації карася Carassius auratus gibelio Bloch з різних популяцій за дії тіокарбаматного фунгіциду / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, В. В. Дяков, О. О. Шулдик, Й. К. Нам, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 502–506.


60. Стан стрес-залежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, В. О. Шідловський, О. Б. Столяр // Ендокринологія. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 93–98.


61. Характеристика низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 91–99.


62. Характеристика низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком / О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2003. – Т. 39. – Вип. 4. – С. 91–98.


63. A calcium channel blocker nifedipine distorts the effects of nano-zinc oxide on metal metabolism in the marsh frog Pelophylax ridibundus / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn, A. Shulgai, O. Stoliar // Saudi Journal of Biological Sciences. – 2019. – Vol. 26, is. 3. – P. 481–489.


64. Application of multi-marker approach for assessment of stress syndrome in transplanted mussels Dreissena polymorpha / Halina I. Falfushynska, Lesya L. Gnatyshyna, Oksana B. Stoliar, Odile Dedourge-Geffard, Alain Geffard // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, № 1. – Р. 27–38. – URL: https://doi.org/10.30970/sbi.0401.066


65. Biochemical responses of bivalve mollusk Unio tumidus to the effect of nanoform of zinc oxide depending on the thermal regime / L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska, I. M. Maletska, V. V. Martyniuk, Z. Yu. Kubashok, A. V. Kharchuk, I. V. Soltys, N. Y. Mischuk, I. M. Sokolova, O. B. Stoliar // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 1. – Р. 25–32. – URL:  https://doi.org/10.30970/sbi.1101.522


66. Biochemical responses of bivalve mollusk Unio tumidus to the effect of nanoform of zinc oxide depending on the thermal regime / L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska, I. M. Maletska, V. V. Martyniuk, Z. Yu. Kubashok, A. V. Kharchuk, I. V. Soltys, N. Y. Mischuk, I. M. Sokolova, O. B. Stoliar // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 25–32.


67. Biochemical responses of the bivalve mollusk unio tumidus Inhabiting a small power plant reservoir on the Dniester River Basin, Ukraine / V. Khoma, L. Gnatyshyna, V. Martinyuk, O. Stoliar [et al.] // Bulletin of environmental contamination and toxicology. – Springer, 2020. – Vol. 105, issue 1. – P. 67–75.


68. Bioenergetic responses of freshwater mussels Unio tumidus to the combined effects of nano-zno and temperature regime / Halina I Falfushynska, Lesya L Gnatyshyna, Anna V Ivanina, Vira V Khoma, Oksana B Stoliar // Science of The Total Environment. – 2019. – Vol. 650, № 1. – P. 1440–1450.


69. Bioindication of cardboard-paper mill effluents using molecular responses of fish carassius auratus and bivalve mollusk Unio tumidus / Halina I. Falfushynska, Lesya L. Gnatyshyna, Inna Goch, Oksana B. Stoliar // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. – 2018. – Vol. 18. – Р. 313–324.


70. Comparative toxicity of waterborne cobalt-contained nanomaterial for bivalve mollusk determined by multi-marker approach / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Stoliar, R. Stoika, Y. Filyak, A. Zaichenko, N. Mitina // Toxicology Letters. – 2011. – Р. 205 –282.


71. Complex effect of roundup and heating on bivalve mollusk unio tumidus utilizing in vivo and ex vivo approaches / V. V. Khoma, V. V. Martinyuk, T. R.Mackiv, O. B. Stoliar [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22–23 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 107–110.


72. Distinguishing of permanent and casual risks of water pollution in transiting country with using indigenous mollusks / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Stoliar, J. Gyori, Á. Vehovszky, A. Farkas // Toxicology Letters. – 2010. – 196. – Р. 53–S54.


73. Effects of n-TiO2 and bisphenol a on cellular stress indices of the freshwater bivalve Unio tumidus / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn, O. Stoliar // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 208–212.


74. Effects of n-TiO2 and bisphenol a on cellular stress indices of the freshwater bivalve Unio tumidus / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn, O. Stoliar // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 208–212.


75. Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women / H. I. Falfushynska, O. I. Horyn, V. V. Khoma, G. V. Tereshchuk, D. V. Osadchuk, N. I. Rusnak, O. B. Stoliar // Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal.. – 2018. –Vol. 90, № 5. – P. 71–80.


76. Inhibitory effects of four neonicotinoid active ingredients on acetylcholine esterase activity / J. Győri, A. Farkas, O. Stolyar // Acta Biologica Hungarica. – 2017. – № 68 (4). – Р. 345–357. – URL: http://real.mtak.hu/71895/1/018.68.2017.4.1.pdf


77. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547.


78. Molecular responses of the bivalve mollusks from the cooling pond as a model for prediction of contemporary environmental challenges / Lesya L. Gnatyshyna , Olga O. Turta1 , Iryna V. Yurchak1 , Nataliya I. Boyko1 , Alla Ye. Mudra1 , Halyna I. Falfushynska1,2, Oksana B. Stoliar // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 1. – Р. 11–28. – URL: https://doi.org/10.30970/sbi.0801.322


79. Multi-marker study of Dreissena polymorpha populations from hydropower plant reservoir and natural lake in Latvia / L. Gnatyshyna, V. Khoma, O. Horyn, O. Stoliar [e al.] // Turkish journal of fisheries and aquatic sciences. – 2020. – Vol. 20, n. 6. – P. 409–420.


80. Multi-marker study of the response of bivalve mollusk Unio Tumidus induced by the compounds of typical municipal effluents / L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska1, N. Y. Mischuk, O. B. Stoliar // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – Р. 37–44. – URL: https://doi.org/10.30970/sbi.1102.540


81. Multi-marker study of the response of bivalve mollusk Unio tumidus induced by the compounds of typical municipal effluents / L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska, N. Y. Mischuk, O. B. Stoliar // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 1, № 2. – С. 37–44.


82. Multi-marker study of the responses of the Unio tumidus from the areas of small and micro hydropower plants at the Dniester River Basin, Ukraine / Lesya Gnatyshyna, Vira Khoma, Olena Mishchuk, Viktoria Martinyuk, Gunta Spriņģe, Oksana Stoliar // Environmental Science and Pollution Research. – 2020. – Jan. 18. – P. 1–12. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-07698-4


83. Population-related peculiarities of molecular stress-responsive systems of bivalve mollusk under the effect of tetrazine pesticide / L. L. Hnatyshyna, O. B. Stoliar // Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal. – 2012. – Vol. 84, № 1. – Р. 90–97.


84. Preliminary study of multiple stress response reactions in the pond snail lymnaea stagnalis exposed to trace metals and a thiocarbamate fungicide at environmentally relevant concentrations / L. Gnatyshyna, H. Falfushynska, O. Stoliar [et al.] // Archives of environmental contamination and toxicology. – Springer, 2020. – Vol. 79, issue 1. – P. 9–100.


85. Reactivity of metallothioneins of frog Rana ridibunda treated by copper and zinc ions / Г. І. Фальфушинська, Л. Д. Романчук, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 31–40.


86. Reductive and endocrine effects of zinc oxide nanoparticles in marsh frog Pelophylax ridibundus and their modulation in combine exposures / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, V. Myhalska, L. Romanchuk, O. Stoliar // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 213–216.


87. Study of interrelations between resistance to cisplatin and composition of low molecular weight thiols in Murine leukemia 11210 cell lines / H. Falfushynska,Y. Filyak, O. Stoliar, R. Stoika // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – Р. 5–14. – URL: https://doi.org/10.30970/sbi.0603.251


88. The responses of anuran metallothionein to zinc oxide nanoparticles are distorted in combine exposures / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, V. Myhalska, O. Stoliar // Вісник Львівського університету. Сер. Біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 217–220.


89. Tibia fracture-induced oxidative stress in men is able to up-regulate metallothioneins and trigger caspase-3-mediated apoptosis / O. Horyn, V. Khoma, D. Poznanskyi, L. Gnatyshyna, O. Fedoruk, V. Omelyanenko, O. Stoliar, H. Falfushynska // Biological markers in fundamental and clinical medicine (collection of abstracts). – Vol. 2, № 2. – 2018. – Р. 70.


90. Variability of metallothioneins in freshwater bivalve Anodonta cygnea (Unionidae) from two feral populations / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, Kh. Pryidun, O. Dedourge-Geffard, O. Stoliar, A. Geffard // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 51. – С. 28–36.


Інформація про науковця


91. Заставецька О. Столяр Оксана Борисівна / О. Заставецька, Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук, М. Ониськів [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 2008. – Т. 3 : П–Я. – С. 358.


92. Столяр Оксана Борисівна [Електронний ресурс] // Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – URL: http://tnpu.edu.ua/faculty/himbio/stolyar-o-b.php?clear_cache=Y

 

Список підготувала У. І. Безпалько,
грудень 2020 р., 92 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах