«Щоденний тренінг душі»
(до 60-річчя від дня народження Радчук Галини Кіндратівни –
доктора психологічних наук, професора,
завідувача кафедри психології розвитку та консультування)

 

«Гострий погляд лише у серця.
Найголовніше очима не побачиш»
/Антуан де Сент-Екзюпері/

 

   Психолог  одна з найважливіших професій. Вона – для обраних, котрі щодня стоять перед прицілом сотень допитливих очей і вміло ведуть їх сходами пізнання.
   Яке Велике серце потрібно мати щоб щоденно віддавати його здобувачам освіти, і якою Великою має бути любов до студентів та колег по фаху в її безмежно добрій, терплячій душі!

   Радчук Галина Кіндратівна – психологиня, яка вірить в цілющу силу і природу людини. За її плечима 35-річний стаж викладацької та наукової праці, а також чималий досвід тренінгової роботи з психологічного консультування.
   Галина Радчук народилася 24 жовтня 1960 року в с. Поступель на Волині. У 1980 році з відзнакою завершила навчання в Луцькому педагогічному училищі. У 1985 році з відзнакою закінчила філософський факультет (спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін») Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.
   Після закінчення університету (з липня 1985 року) працює на кафедрі психології Тернопільського державного педагогічного інституту, з 1998 року перший завідувач кафедри практичної психології Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування самооцінки професійно значущих якостей старшокласників при виборі педагогічної професії». У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Психологія аксогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти».
   Здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування нового прикладного напрямку сучасної психології – аксіопсихологія вищої школи. Автор психологічної концепції культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у процесі вищої професійної освіти. Науково обґрунтувала і реалізує у своїй педагогічнй практиці освітній діалог як інноваційну гуманітарну психодидактичну технологію.
   У 2000–2001 роках пройшла підготовку та є сертифікованим консультантом у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy).
   З 2000 року по 2013 рік була активним учасником проектів «Соціальна освіта в Україні» та «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах» за підтримки Християнського дитячого фонду (Швейцарія). Як тренер мобільної групи Західного регіону, провела більше як 20 просвітницьких семінарів-тренінгів щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів та громадськості різних міст України. З 2003 року по 2013 рік очолювала Ресурсний центр для працівників соціальної сфери Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який функціонував у рамках партнерської угоди між ТНПУ ім. В. Гнатюка і Дитячим Християнським фондом.
   Розробила та активно впроваджує в життя просвітницький тренінг для батьків та майбутніх батьків на тему: «Діалог як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї».
   У 2018 році організувала Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологій, який здійснює психологічний супровід реформування сучасної освіти через проведення консультаційної та тренінгової роботи як із вчителями, викладачами, так із учнями та студентами.
   Пройшла міжнародне стажування у травні 2016 року в Південно-Чеському університеті на тему: «Використання інтернет технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (160 год.) в м. Чеське Будейовіце (Чехія), а також у травні 2017 року в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).
   Брала участь у програмі Еразмус + щодо академічної мобільності викладачів. Читала лекції в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) 9–13 травня 2016 року на тему: «Психологія педагогічного спілкування і особистості вчителя».
   Розробила навчальні програми та викладає такі курси як «Вступ до спеціальності», «Психологічна діагностика», «Диференційна психологія», «Психологія освіти», «Філософія психології», «Методика викладання психології у вищій школі», «Аксіопсихологія» та ін.
   Заснувала свою наукову школу – «Становлення особистості в контексті вищої професійної освіти». Керує науковими дослідженнями здобувачів кандидатських та докторських дисертацій. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій з психології. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Як науковий керівник підготувала 8 призерів Всеукраїнських олімпіад з психології.

Сфера професійних інтересів

   Соціальна психологія особистості, психологія освіти, психологічна діагностика, диференційна психологія, психологія педагогічної праці, філософія психології, аксіопсихологія.

Відзнаки

   У 2009 році нагороджена Почесною грамотою МОН України, з 2016 року – відмінник освіти України. З 2019 року – заслужений працівник освіти і науки України.
   Автор понад 180 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій, 6 навчально-методичних посібників, зокрема, монографії – «Аксіопсихологія вищої школи», «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика», навчально-методичні посібники – «Диференційна психологія», «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», «Сімейне виховання: освітній тренінг для батьків» та ін.

 

Книжкова виставка присвячена ювілею Радчук Г. К.

 

 

Інформаційнр-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури

 

1. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Радчук Галина Кіндратівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – 41 с.


2. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти : дис. … на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Радчук Галина Кіндратівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011.

   Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методологічному обґрунтуванню та емпіричному вивченню механізмів, закономірностей, структурно-динамічних показників та психолого-педагогічних умов аксіогенезу особистості студентів у процесі вищої професійної освіти. Обґрунтовано концептуальні основи професійно-особистісного аксіогенезу майбутнього фахівця як неперервного процесу ціннісно-цільового трасцендування в контексті цілісного життєздійснення; розроблено функціонально-динамічну модель аксіогенезу особистості; виокремлено смислове переживання як екзистенційно-феноменологічну основу професійно-особистісного аксіогенезу в освітньому середовищі ВНЗ; емпірично виявлено структурно-динамічні особливості аксіогенезу особистості студентів у процесі здобуття вищої професійної освіти. Розроблено та апробовано психолого-педагогічну програму гармонізації аксіогенезу майбутніх фахівців, основою якої виступив освітній діалог як смислонасичена процесуально-цілісна форма активного навчання.


3. Формування самооцінки професійно значущих якостей особистості старшокласника при виборі педагогічної професії : автореф. дис. кандидата психол. наук : 19.00. 07 / Радчук Галина Кіндратівна ; Інститут психології АПН України. – Київ, 1992. – 40 с.


4. Формування самооцінки професійно значущих якостей особистості старшокласника при виборі педагогічної професії : дис.… кандидата психол. наук : 19.00. 07 / Радчук Галина Кіндратівна ; Інститут психології АПН України. – Київ, 1992. – 216 с.

   У дисертації здійснено аналіз парадигмальних засад сучасної системи вищої освіти, обґрунтовано теоретичні і методологічні основи дослідження професійно-особистісного становлення студентів, розроблено функціонально-динамічну модель аксіогенезу студентів, визначено психологічні закономірності та механізми ціннісно-смислового розвитку особистості, емпірично досліджено структурно-динамічні особливості аксіогенезу студентів, розроблено й апробовано психолого-педагогічну програму гармонізації аксіогенезу майбутніх фахівців у контексті вищої професійної освіти.


***


5. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Галина Радчук ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 415 с.


6. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Галина Радчук. – 2-ге вид., розширене і переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.


7. Диференціальна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. К. Радчук, О. М. Кормило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 422 с.


8. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник / Г. К. Радчук, О. М. Кормило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 279 с.


9. Загальна психологія. Вікова і педагогічна психологія : програма для студ. вищих навч. пед. закл. за спец. "Історія і правознавство" / Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 50 с.


10. Комп'ютерна психодіагностика : програма для студ. вищих навч. пед. закл. за спец. "Практична психологія та соціальна педагогіка" / Г. К. Радчук, З. М. Зубик. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 42 с.


11. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 207 с.


12. Практика в системі професійної підготовки психологів : навчально-методичний посібник / Г. К. Радчук, О. В. Тіунова, М. М. Шпак [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 318 с.


13. Психологічна діагностика : програма для студ. вищих навч. пед. навчальних закладів за спеціальністю "Практична психологія" / Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – 24 с.


14. Психологія : тестові завдання до держ. іспиту для студ. вузів спец. "Психологія", "Практична психологія" за вимогами кредитно-трансферної системи / Т. Б. Семків, Н. М. Пеньковська, О. М. Кормило [та ін.] ; під заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 190 с.


15. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; [за заг. ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 416 с.


16. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; [за заг. ред. Г. К. Радчук]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 416 с.


17. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків : навчально-методичний посібник / Г. К. Радчук, О. В. Тіунова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 120 с.


18. Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. Ч. 5. Практична психологія у соціальній роботі / А. Я. Ходорчук, І. П. Андрійчук, С. Н. Вадзюк [та ін.] ; за заг. ред. А. Я. Ходорчук. – Київ : ДЦССМ, 2003. – 264 с.


19. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, В. О. Вовк [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 480 с.

 

***

 

20. Аксіологічні вектори вищої педагогічної освіти / Г. К. Радчук // Професійні компетенції та компетентності вчителя. – 2006. – С. 173–174.


21. Аксіологічні вектори інноваційних процесів у сучасній вищій освіті / Г. К. Радчук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції. – 2008. – С. 84--88.


22. Виділення психологічного профілю старшокласника як майбутнього вчителя / Г. К. Радчук, В. І. Сіткар // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 178–179.


23. Гуманістичний підхід в практиці професійно-педагогічної орієнтації старшокласників / Марія Дідора, Галина Радчук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3 (3). – С. 59–64.


24. Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім'ї / Галина Радчук // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 368–370. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Культурно-психологічний підхід як методологічна основа сучасної освіти / Г. К. Радчук // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 311–318. – Бібліогр. в кінці ст.


26. Організаційно-методичні особливості впровадження освітнього діалогу як інноваційної форми навчання студентів / Г. К. Радчук // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи. – 2010. – С. 45–50.


27. Організація практики у системі професійної підготовки психологів / Г. К. Радчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 9. – С. 14–29. – Закінч. Поч. № 8. – С. 65–74.


28. Освітній діалог як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері сімейного виховання / Г. К. Радчук // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. – 2007. – С. 22–26.


29. Особливості викладання психологічних дисциплін як фактор особистісного розвитку майбутнього вчителя / Г. К. Радчук // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – 2005. – Ч. 3. – С. 81–84.


30. Особливості емоційної сфери хлопчиків і дівчаток з неповної сім'ї / Г. Радчук // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – 2003. – С. 36–38.


31. Особливості підготовки майбутніх психологів в контексті гуманізації освіти / Галина Радчук // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – 2003. – Ч. 1. – С. 39–44.


32. Підготовка особистості майбутніх практичних психологів: з досвіду роботи кафедри практичної психології Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Г. К. Радчук, І. П. Андрійчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 18–20.


33. Про деякі психологічні особливості педагогічної профорієнтації старшокласників / Г. К. Радчук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 28–30.


34. Проблема дощлюбної підготовки школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Г. Радчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: батьківська педагогіка. – С. 249–251.


35. Проблема естетичного розвитку як умова формування творчої особистості школярів / Г. К. Радчук, С. Я. Уніят // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – 1996. – № 2. – С. 187–189.


36. Проблема самореалізації в гуманістичній психології / Галина Радчук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4 (3). – С. 99–101. – Бібліогр. в кінці ст.


37. Психологічні орієнтири розвитку освітньго процесу / Радчук Галина // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, Тернопіль, 19–20 жовтня 2018 року / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша, Вища лінгвістична школа у м. Ченстохово, Південночеський ун-т. ; упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 149–150.


38. Психолого-педагогічне обгрунтування використання комп'ютерного тестового контролю для оцінки якості підготовки фахівця-бакалавра / Г. К. Радчук // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти. – 2008. – С. 126–128.


39. Психолого-педагогічні засади використання тестів для оцінки якості професійної підготовки майбутніх фахівців / Г. К. Радчук // Тести в системі моніторингу якості освіти. – 2009. – С. 22–25.


40. Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу як інноваційної форми навчання студентів (на прикладі курсу "Сімейне виховання") / Г. К. Радчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 5–17 ; 2012. – № 1. – С. 1–4.


41. Реалізація системи роботи щодо гармонізації особистості майбутніх практичних психологів : з досвіду роботи кафедри практичної психології Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Г. Радчук, І. Андрійчук // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – 2003. – Ч. 2. – С. 43–49.


42. Розвиток творчої активності в науково-дослідній роботі студентів / Г. М. Радчук // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів. – 1990. – С. 342–344.


43. Роль Ресурсного центру в професійному становленні майбутніх практичних психологів та соціальних педагогів / Г. Радчук, З. Зубик // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – 2003. – Ч. 3. – С. 10–14.


44. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді / Галина Радчук // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 5–7 жовтня, 2016 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – С. 102–104. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7507/1/Radchuk.pdf.


45. Студент як суб'єкт освіти / Г. Радчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2007. – С. 103–104.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
жовтень 2020 р., 45 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах