Педагог за покликом душі

 

(до 60-річчя від дня народження Любові Іванівни Царик – кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії і методики української та світової літератури)

 

   Любов Царик народилася 2 жовтня 1960 року в селі Базар Чортківського району Тернопільської області.

   У 1977 році закінчила із золотою медаллю Базарську середню школу і вступила на філологічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Після закінчення університету працювала учителем української мови і літератури у середніх школах № 18 м. Чернівці та № 13 м.Тернополя.

 

   Із 1993 року почала викладати у Тернопільському педагогічному інституті імені Володимира Гнатюка. Кандидатську дисертацію «Дуальність художнього світу поета та його жанрова система» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури) захистила у 2001 році.
   З жовтня 2004 року – доцент кафедри історії української літератури.
   На кафедрі теорії і методики української та світової літератури з 1 липня 2014 року.
   Членкиня спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

   Тісно співпрацює з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласним департаментом освіти: голова журі Всеукраїнської учнівської олімпіади (обласний етап) та Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» (Номінація «Українська мова і література»).
   Членкиня науково-методичної ради Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний олімп» (науковий консультант).

   Керує проведенням педагогічної практики на факультеті філології і журналістики.
Сфера наукових інтересів
   Історія української літератури, теорія літератури, методика викладання української літератури у загальноосвітній школі та у закладах вищої освіти, виразне читання.
Відзнаки
   Подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України №712 від 17.05.2017) за підготовку переможця VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІV етап, підсумковий).

 

Наукові та навчально-методичні праці


1. Виразне читання : практичні та лабораторні заняття : навчально-методичний посібник / Л. І. Царик, Т. М. Скуратко. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 132 с.

 

2. Витоки : матеріали фольклорної експедиції / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Каф. історії укр. л-ри ; [упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Л. І. Царик, В. Я. Ступінський]. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 151 с.

 

3. Дуальність художнього світу поета та його жанрова система (на прикладі творчості В. Сосюри 20-х років) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Царик Любов Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. П. Ткачук. – Тернопіль, 2001. – 184 с.
   Дисертація присвячена дослідженню дуальності ліричного світу поета переходової доби. З’ясовуються загальні закономірності естетичної специфіки дуальності художнього світу митця на прикладі творчості В. Сосюри 20-х років у контексті літературного процесу початку ХХ ст., означуються екзистенційні причини та передумови двоїстості світогляду автора, досліджуються мотивно-тематичні структури його лірики та ліро-епіки, аналізуються жанрово-композиційні особливості та визначається типологія ліричного суб’єкта поетичного дискурсу. Завдяки цьому окреслюється специфіка індивідуальних та екзистенційних особливостей ліричної творчості митця періоду становлення більшовицької влади в Україні, висвітлюються її жанрово-стильова своєрідність, форми суб’єктної організації та наративна стратегія, а також виділяються тенденції їх наступного розвитку.

 

4. Дуальність художнього світу поета та його жанрова система (на прикладі творчості В. Сосюри 20-х років) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Царик Любов Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. –
Тернопіль, 2001. – 20 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=Jwu_B&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%

D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=

&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

 

5. Екзистенційна дуальність поетової дійсності (творчість В. Сосюри післяреволюційного десятиліття) : дослідження. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 62 с.

 

6. Методика викладання української літератури : практичні та лабораторні заняття. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 52 с.


7. Переддипломна педагогічна практика студентів філологічного факультету : [навчальний посібник] / Л. І. Царик. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2013. – 48 с.

 

Статті у наукових фахових та інших виданнях


8. "Власне автор" у структурі суб`єктивної організації художнього світу лірики В. Сосюри / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 1 (14). – С. 161–173. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo

 

9. "За руки взялися, серцями злилися" : весільний обряд у селах Згурівського району Київської області / Людмила Царик // Наша Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 15–17.

 

10. «І добрій книзі більше я радію, ніж золоту в коморі» / Л. Царик // Філологічний олімп. –2017. – № 10 (17) жовтень. – С. 3.

 

11. Володимир Сосюра і українська національна революція / Л. Царик // Питання філології : зб. наук. праць / під ред. С. Є. Панцьо ; редкол.: О. Д. Гнідан, Р. Т. Гром'як, М. П. Ткачук [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ. – 1997. – Вип. 1. – С. 38–42. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12. Готуємо вчителя-словесника майбутнього / Л. Царик // Філологічний олімп. – 2017. – № 1 (17) жовтень. – С. 10.

 

13. Жанр балади у творчості Володимира Сосюри / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. – Вип. 3 (8) : Теорія літератури і порівняльне літературознавство. – С. 239–245. – URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/lit_00_8.pdf

 

14. Інтерпретація образу Христа в однойменній поемі Володимира Сосюри / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2 (3). – С. 243–246. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15. Композиційна своєрідність ліричних творів Володимира Сосюри / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 22. – С. 174–189. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo

 

16. Композиційні особливості лірики В. Сосюри 20-х років / Любов Царик // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: Є. Адамчик, М. Братасюк, С. Букчин [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип.11. – С. 100–103. – Бібліогр. в кінці ст. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3233

 

17. Критична рецепція творчості Сосюри 20-х років / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 2 (7). – С. 168–171. – URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/lit_00_7.pdf

 

18. Мистецтво ліричної композиції віршів Володимира Сосюри / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1 (23). – С. 77–90 – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo

 

19. Національно-визвольні змагання 1917–1920 pоків у житті і творчості Володимира Сосюри / Л. І. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. : Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – № 45. – С. 191–201. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_45_17

 

20. Неоромантизм як домінанта стильових шукань Володимира Сосюри на початку 20-их років / Л. І. Царик // Освітянин. – 1996. – № 2/3. – С. 38–39.

 

21. Парадигма функціональності художнього висловлювання в суб'єктній структурі творів Володимира Сосюри 20-х років XX століття / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2 (20). – С. 126–144. – URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/Lit_16_45.pdf

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo

 

22. Рецепція творчості В. Сосюри критикою діаспори / Л. Царик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. Спецвипуск, присвячений внеску української еміграції в розвиток національної та світової культур / за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 170–173.

 

23. Рецепція творчості Володимира Сосюри Мікулашем Неврлим / Л. І. Царик // Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – Вип. 4. – С. 173–183.

 

24. Роль занять з методики викладання української літератури у професійному самовизначенні майбутнього вчителя-словесника / Л. І. Царик // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 160–164. – URL: https://refdb.ru/look/1341869-pall.html

 

25. Суб'єктна структура лірики Володимира Сосюри: "власне автор" / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 27. – С. 216–222. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo

 

26. Творчі взаємини Володимира Сосюри та Мікулаша Неврлого / Л. І. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 49. – С. 157–166. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/Lit_18_49.pdf

 

27. Типологія наративного дискурсу ліро-епіки В. Сосюри / Любов Царик // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Т. Волкова, Р. Гром’як [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 16 : Наративні виміри літератури: матеріали Міжнар. конф. з наратології. 23–24 жовтня 2003 р. –
C. 305–314. – Бібліогр. в кінці ст. – URL: file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%

BA%D0%B8/Tsaryk_Lyubov.pdf

 

28. Школа у науковому і художньому дискурсі Бориса Грінченка / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 171–179. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15860/1/13_Tsaryk.pdf ; http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/Lit_19_50.pdf

 

Наукова школа під керівництвом Л. І. Царик


Кандидатські роботи


29. Собчук Л. В. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Л. В. Собчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка : офіційні опонент канд. Філолог. наук, доц. ЦАРИК Любов Іванівна. – Тернопіль, 2007. – 186 с.

 

30. Чик Ольга Іванівна Роман виховання в українській та німецькомовній прозі другої пол. ХІХ ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Чик Ольга Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012. – 215 с. – Бібліогр.: с. 184–215.

 

Магістерські роботи


31. Білінська Н. А. Специфіка вивчення оглядових тем на заняттях з української літератури [Електронний ресурс] : магістерська робота / Н. А. Білінська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2019. – 87 c.

 

32. Бойчук О. І. Методика використання наочності під час вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури у педагогічному училищі [Електронний ресурс] : магістерська робота / О. І. Бойчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2013.

 

33. Бунько Л. М. Символізм у творчості Клима Поліщука [Електронний ресурс] : магістерська робота / Л. М. Бунько ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 90 c.

 

34. Горбоніс І. Р. Роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення історії української літератури [Електронний ресурс] : магістерська робота / І. Р. Горбоніс ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 124 c.

 

35. Гродська О. М. Методика викладання драматургії Лесі Українки в 10 класі: гендерний аспект [Електронний ресурс] : магістерська робота / О. М. Гродська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012.

 

36. Гурин І. Є. Використання інтерактивних технологій на заняттях з історії української літератури ХХ століття як засіб оптимізації навчального процесу у вищій школі [Електронний ресурс] : магістерська робота / І. Є. Гурин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2013.

 

37. Гуштило В. І. Технологія вивчення біографії письменника у єдності з його творчістю [Електронний ресурс] : магістерська робота / В. І. Гуштило ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 85 c.

 

38. Душа О. І. Роль семінарських занять у процесі вивчення історії української літератури [Електронний ресурс] : магістерська робота / О. І. Душа ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 75 c.

 

39. Люлька М. О. Форми контролю знаньстудентів з історії української літератури у ВНЗ [Електронний ресурс] : магістерська робота / М. О. Люлька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 98 c.

 

40. Мороз В. Б. Теоретико-методичні особливості вивчення жанру новели у коледжі [Електронний ресурс] : магістерська робота / В. Б. Мороз ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 83 c.

 

41. Павлишин Г. Я. Жанрово-стильова своєрідність твору Марії Матіос "Солодка Даруся" [Електронний ресурс] : магістерська робота / Г. Я. Павлишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

42. Петрова І. О. Формування і розвиток читацьких інтересів студентів коледжів [Електронний ресурс] : магістерська робота / І. О. Петрова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 85 c.

 

43. Фещак І. Р. Методика реалізації емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури [Електронний ресурс] : магістерська робота / І. Р. Фещак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 82 c.

 

44. Фік М. А. Роль наочності у процесі вивчення сучасної української лірики [Електронний ресурс] : магістерська робота / М. А. Фік ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л, і. Царик. – Тернопіль, 2018. – 99 c.

 

45. Чабан О. М. Особливості художнього світу прози Марії Матіос: до проблеми шкільної інтерпретації [Електронний ресурс] : магістерська робота / О. М. Чабан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

Дипломні роботи


46. Бабак Ю. О. Жанрова специфіка творчості Маркіяна Шашкевича і її вивчення в контексті літератури рідного краю [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. О. Бабак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. фак. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012.

 

47. Бариська Л. І. Використання інноваційних технологій при вивченні української літератури у старших класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / Л. І. Бариська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

48. Бедзик О. І. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення української літератури у старших класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. І. Бедзик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

49. Береза І. В. Вивчення творчості Петра Сороки в контексті шкільної програми з літературного краєзнавства [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. В. Береза ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2017.

 

50. Боднар Н. Ф. Вивчення творчості В. Підмогильного [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. Ф. Боднар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

51. Боднар О. Є. Шкільна інтерпретація творчості Валерія Шевчука [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. Є. Боднар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

52. Бойко О. С. Шкільна інтерпретація лірики Євгена Маланюка [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. С. Бойко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

53. Бордюк О. Б. Творчість Олеся Гончара: до проблеми сучасної шкільної інтерпретації [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. Б. Бордюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

54. Бурба Х. О. Шкільна інтерпретація творів В. Близнеця [Електронний ресурс] : дипломна робота / Х. О. Бурба ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

55. Ваврик Т. М. Технологія засвоєння теоретико-літературних понять учнями середніх класів [Електронний ресурс] : дипломна робота / Т. М. Ваврик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

56. Вапляк Н. Б. Специфіка вивчення життєвого і творчого шляху письменника у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. Б. Вапляк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

57. Варшона Г. П. Формування навичок виразного читання на уроках української літератури у 6-му класі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. П. Варшона ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

58. Ващак Л. А. Вивчення творчості Лесі Українки у зв'язку із суміжними видами мистецтва [Електронний ресурс] : дипломна робота / Л. А. Ващак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2017.

 

59. Венгер Г. І. Застосування інтерактивних технологій навчання при вивченні роману Валер'яна Підмогильного "Місто" [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. І. Венгер ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

60. Вівчар І. В. Специфіка вивчення творів історичної тематики на уроках української літератури у 6-х -7-х класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. В. Вівчар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

61. Вовк І. З. Проза Ірен Роздобудько у контексті сучасної літератури [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. З. Вовк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

62. Вовк О. В. Шкільна інтерпретація творчості Осипа Маковея: до проблеми вивчення літератури рідного краю [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Вовк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. фак. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012.

 

63. Гаврікова О. В. Особливості вивчення новелістики Олеся Гончара в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Гаврікова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

64. Галабуда Н. Р. Розвиток читацької діяльності школярів у процесі вивчення української літератури [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. Р. Галабуда ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

65. Галян О. В. Методика вивчення літератури Івано-Франківщини на прикладі творчості Тараса Мельничука [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Галян ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

66. Голдасевич Ю. С. Семантика образу Мефістофеля в романі Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефестофеля" [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. С. Голдасевич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. фак. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012.

 

67. Гончарик О. В. Особливості вивчення життєвого і творчого шляху письменника у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Гончарик ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2004. – 61 с.

 

68. Гриджук Р. Р. Вивчення творчості Ольги Кобилянської у зв'язку із суміжними видами мистецтв [Електронний ресурс] : дипломна робота / Р. Р. Гриджук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2014.

 

69. Дах О. В. Ідеї гуманізму у кіноповістях Олександра Довженка [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Дах ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. фа-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

70. Дацишин О. М. Вивчення гумористичного твору Валентина Чемериса "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання" у 8 класі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. М. Дацишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2017.

 

71. Дембіцька О. П. Рецепція авторів авторів журналу "Основа" в літературній критиці 20-х рр. ХХ ст. (С. Єфремов, М. Зеров)" [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. П. Дембіцька ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2004. – 63 с.

 

72. Дідух Г. А. З'ясування рис індивідуального стилю письменника під час вивчення його життєвого і творчого шляху (на прикладі творчості Павла Тичини) [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. А. Дідух ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

73. Драпята О. А. Специфіка вивчення жанрово-родових особливостей повісті у шкільному курсі літератури [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. А. Драпята ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2017.

 

74. Дрофишин Х. М. Образна система романів Валер'яна Підмогильного [Електронний ресурс] : дипломна робота / Х. М. Дрофишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

75. Дубовська С. А. Особливості художнього світу лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] : дипломна робота / С. А. Дубовська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

76. Заліскова М. В. Специфіка вивчення літератури рідного краю у загальноосвітній школі на прикладі письменників Тернопілля [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. В. Заліскова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

77. Зарудна Н. М. Роль наочності у підготовці до сприймання художнього твору та в процесі його вивчення [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Зарудна ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2004. – 63 с.

 

78. Зеленюк А. Я. Використання наочності у процесі вивчення художнього твору в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / А. Я. Зеленюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

79. Зембик О. В. Особливості вивчення драматургії Івана Кочерги у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Зембик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

80. Ільницька Н. Г. Вивчення прози української діаспори ( на прикладі творчості Івана Багряного) [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. Г. Ільницька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

81. Ковбель Г. В. Особливості вивчення творчості Григора Тютюнника в школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. В. Ковбель ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

82. Колісник Л. В. Формування теоретико-літературних понять під час вивчення української літератури у 5–8 класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / Л. В. Колісник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

83. Коцієвська Н. М. Особливості вивчення стрілецьких пісень у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Коцієвська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

84. Крайник М. І. Використання міжпредметних зв'язків у процесі вивчення української літератури [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. І. Крайник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

85. Критюк О. О. Формування теоретико-літературних понять в учнів 5 класу [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. О. Критюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

86. Крук Р. М. Специфіка опрацювання тематичного блоку "Історичне минуле нашого народу" на уроках української літератури у 5-му класі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Р. М. Крук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

87. Кузко А. В. Засвоєння поняття про верлібр у процесі вивчення лірики у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / А. В. Кузко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2016.

 

88. Ледахівська (Петрусь) Т. Р. Система роботи над прозовими творами у 5-му класі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Т. Р. Ледахівська (Петрусь) ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2006.

 

89. Мартинюк У. В. Вивчення ліро-епосу в школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / У. В. Мартинюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

90. Марценюк М. П. Сучасна інтерпретація лірики Павла Грабовського [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. П. Марценюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

91. Маснюк З. В. Специфіка шкільної інтерпретації лірики М. Вінграновського [Електронний ресурс] : дипломна робота / З. В. Маснюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

92. Митко Г. Я. Здійснення між предметних зв'язків у процесі вивчення творчості Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. Я. Митко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2016.

 

93. Мойсеєва Ю. В. Шкільна інтерпретація лірики Богдана Ігоря Антонича [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. В. Мойсеєва ; ТНПУ ім. В. Гнатка, філолог. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2012.

 

94. Москаль Т. М. Засвоєння поняття про верлібр у процесі вивчення поезії Ігоря Калинця у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Т. М. Москаль ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2013.


95. Мосьондз М. Є. Особливості шкільної інтерпретації драматургії Івана Кочерги [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. Є. Мосьондз ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

96. Нагірна О. М. Особливості сприймання ліричних творів учнями старших класів (на прикладі творчості Ліни Костенко) [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. М. Нагірна ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2004. – 70 с.

 

97. Нищота Н. М. Вивчення драматургії Володимира Винниченка у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Нищота ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

98. Новосад У. Я. Специфіка вивчення творів історичної тематики на уроках української літератури у 6-х -7-х класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / У. Я. Новосад ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

99. Нога М. Т. Трансформація образів світової літератури у творчості Юрія Клена [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. Т. Нога ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2016.

 

100. Осадца Н. М. Шкільна інтерпретація новелістики Григорія Косинки [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Осадца ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

101. Паламарчук М. І. Шкільна інтерпретація повісті-поеми Осипа Турянського "Поза межами болю" [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. І. Паламарчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2014.

 

102. Панас О. В. Вивчення прозових творів у 5-му класі загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Панас ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

103. Парубій І. В. Роль інноваційних технологій у процесі вичення української літератури у старших класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. В. Парубій ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.


104. Петрик М. М. Використання наочності під час вивчення лірики на прикладі ранньої лірики Павла Тичини [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. М. Петрик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

105. Пік І. Я. Вивчення історичної прози у середніх класах загальноосвітньої школи (на прикладі творчості В. Малика та Р. Іваничука) [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. Я. Пік ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Царик Л. І. – Тернопіль, 2009.

 

106. Покалюк О. С. Особливості вивчення новелістики Григорія Косинки в школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. С. Покалюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

107. Романчук Н. М. Шляхи шкільної інтерпретації драматургії Миколи Куліша [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Романчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2016.

 

108. Самарик І. В. Специфіка вивчення життєвого і творчого шляху Осипа Маковея в контексті літератури рідного краю [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. В. Самарик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

109. Семанчук Ю. М. Особливості вивчення жанрово-композиційних особливостей роману (на прикладі творчості П.Куліша) [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. М. Семанчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2017.

 

110. Серафимович О. В. Вивчення ранньої лірики Павла Тичини у зв'язку із суміжними видами мистецтва [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Серафимович ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2004. – 60 с.

 

111. Середа Л. П. Вивчення роману Олеся Гончара "Собор" у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Л. П. Середа ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Філолог. ф-т. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

112. Сорокіна Н. П. Шляхи застосування тестів у процесі вивчення української літератури у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. П. Сорокіна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2009.

 

113. Сташків Н. М. Використання літературно-критичних статей на уроках української літератури (на прикладі творчості Олеся Гончара) [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. М. Сташків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

114. Стецько Р. І. Виразне читання на уроках української літератури у 5-6 класах [Електронний ресурс] : дипломна робота / Р. І. Стецько ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

115. Стрільчук І. С. Особливості вивчення прози Андрія Чайковського у загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. С. Стрільчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2015.

 

116. Таценюк О. В. Особливості поетики лірики О. Ольжича: до проблеми шкільної інтерпретації [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. В. Таценюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2010.

 

117. Тимчасюк І. Я. Художній світ ранньої лірики П.Тичини: до проблеми шкільної інтерпретації [Електронний ресурс] : дипломна робота / І. Я. Тимчасюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005. – 80 с.

 

118. Трухан Ю. Ю. Особливості шкільної інтерпретації Григора Тютюнника [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. Ю. Трухан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2011.

 

119. Угрин С. С. Формування навичок виразного читання в учнів 6-го класу на уроках української літератури [Електронний ресурс] : дипломна робота / С. С. Угрин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

120. Філюк Ю. І. Шкільна інтерпретація лірики Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] : дипломна робота / Ю. І. Філюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2014.

 

121. Фірман М. І. Формування теоретико-літературних знань школярів про драму в процесі вивчення творчості Івана Карпенка-Карого [Електронний ресурс] : дипломна робота / М. І. Фірман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2008.

 

122. Хованець Н. І. Виразне читання на уроках української літератури у 6-му класі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. І. Хованець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

123. Холод А. П. Специфіка вивчення творчості Василя Стуса в школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / А. П. Холод ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2016.

 

124. Хрома Г. П. Роль наочності у процесі вивчення художнього твору в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. П. Хрома ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2007.

 

125. Чайковська Л. М. Технологія засвоєння теоретико-літературних понять учнями середніх класів [Електронний ресурс] : дипломна робота / Л. М. Чайковська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

126. Чорна Г. Я. Специфіка вивчення прози Г. Косинки в школі [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. Я. Чорна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2005.

 

127. Шафран О. І. Шкільна інтерпретація творчості Григора Тютюнника: до проблеми вивчення художньої деталі [Електронний ресурс] : дипломна робота / О. І. Шафран ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2013.

 

Інформація про науковця


128. Музей Володимира Гнатюка / Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка ; відповідальна особа Царик Любов Іванівна. – Тернопіль – URL: http://www.vnz.univ.kiev.ua/ua/museums/category/7/119-muzey-volodimira-gnatyuka, вільний. – Дата ост. пер.: 30.09.2020

 

129. Царик Любов Іванівна [Електронний ресурс] // Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – URL: http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/tsarik-lyubov-van-vna-.php?sphrase_id=1968, вільний. – Дата ост. пер.: 30.09.2020

 

Список підготувала О. Я. Кульчицька,
жовтень 2020 р., 129 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах