«Природа України та її охорона»
(до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)


ek11

   «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами» – такі слова звучали у зверненні до генерального секретаря ООН, підписаному 2200 діячами науки й культури з 23 країн світу. У травні 1971 року екологічно стурбована спільнота почала свою безпрецедентну боротьбу із забрудненням навколишнього природного середовища.
   У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.
   Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, зокрема, нашої країни.

   Давайте згадаємо, що ми всі живемо на одній планеті і, забруднюючи природу ми шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Тому, з такої прекрасної нагоди, зробимо хоча б один крок на покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращання навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.
   Саме від нас залежить наше майбутнє!

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури

 

1. Алексієвець М. Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України / Марія Алексієвець // Україна–Європа–Світ. – 2012. – Вип. 10. – С. 145–148. – Бібліогр. в кінці ст.


2. Бабченко Р. П. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами / Р. П. Бабченко // Хімія. – 2005. – № 2. – С. 7–8.


3. Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навчальний посібник для студ. вузів / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002. – 284 с.


4. Варламов Г. Б. Теплоенергетика та екологія : підручник / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. – Харків : САГА, 2008. – 234 с.


5. Васюта О. З історії охорони природи в Україні / О. Васюта, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 8. – С. 75–90. – Бібліогр. наприкінці ст.


6. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля ; Роль громадськості України в охороні навколишнього природного середовища ; Екологічне право ; Екологічна освіта ; Екологічна культура // Основи екології : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 2000. – С. 279–301.


7. Вовк О. Б. Грунт як об'єкт охорони у природно-заповідному фонді України / О. Б. Вовк, О. Л. Орлов // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 151–155. – Бібліогр. наприкінці ст.


8. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів ВНЗ / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова [та ін.]. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с.


9. Галущенко С. В. Роль територій з суворим режимом охорони в системі природно-заповідного фонду Укріїни / С. В. Галущенко // Екологічний вісник. – 2017. – № 6. – С. 21–23.


10. Григоренко Л. В. Здоров'я населення, навколишнє середовище, екологічні ризики: риси європейської інтеграції в Україні / Л. В. Григоренко // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 27–28.


11. Грицик В. Екологія довкілля ; Охорона природи : навчальний посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2011. – 292 с. – Бібліогр .: С. 265–267.


12. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навчальний посібник для студ вищ. навч. закл. / В. С. Джигирей. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2002. – 203 с.


13. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навчальний посібник / В. С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.


14. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнар. участю (Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.) / МОН України, МЕПР України, РДГУ, Міжнарод. акад. наук екології та безпеки життєдіяльності, Брестський держ. ун-т ім. О. С. Пушкіна ; редкол.: Д. В. Лидко, В. О. Мартинюк, О. О. Волчек [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2015. – 214 с.


15. Єделєв Р. Діяльність Європейського суду справедливості в установленні компетенції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / Р. Єделєв // Віче. – 2010. – № 10. – С. 2–4.


16. Заверуха Н. М. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : навчальний посібник для студ. вузів. – Київ : Каравела, 2006. – С. 347–353.


17. Заверуха Н. М. Стан навколишнього природного середовища України / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : навчальнийй посібник для студ. вузів. – Київ : Каравела, 2006. – С. 315–324.


18. Заверуха Н. М. Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : навчальний посібник для студ. вузів. – Київ : Каравела, 2006. – С. 339–343.


19. Захарків Н. Роль екологічних організацій Тернопілля в охороні навколишнього середовища / Н. Захарків // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 27–29 травня 2004 р.) / редкол.: Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка.. – 2004. – С. 175–177.


20. Захарова Є. П. Комплексний вплив автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище України / Є. П. Захарова // Екологічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 14–16.


21. Захарченко В. І. Ефективність природокористування і стан навколишнього природного середовища як чинники міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів / В. І. Захарченко, С. В. Захарченко // Збалансоване природокористування. – 2017. – № 1. – С. 57–62. – Бібліогр. в кінці ст.


22. Значення тварин у природі і житті людини ; Причини вимирання тварин ; Рідкісні та зникаючі види фауни України ; Охорона тваринного світу // Основи екології : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 2000. – С. 200–220.


23. Інженерна екологія сільськогосподарського виробництва : навчальний посібник / Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, В. Г. Цапка. – Київ : Основа, 2007. – 390 с. : табл.


24. Калетник Г. М. Вплив біоенергетики на екологічний стан навколишнього середовища України / Г. М. Калетник // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 10. – С. 53–57.


25. Кіндюк Б. В. Природокористування та охорона навколишнього середовища на землях Запорізького козацтва / Б. В. Кіндюк, В. Н. Патлачук, О. В. Патлачук // Український географічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 49–56. – Бібліогр. в кінці ст.


26. Кондратюк С. Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників = Indication of Environment State of Ukraine With Lichens / С. Я. Кондратюк. – Київ : Наукова думка, 2008. – 336 с.


27. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко. – Харків :САГА, 2008. – 360 с.


28. Мінарченко В. М. Життєва стратегія сировинно значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища / В. М. Мінарченко // Український ботанічний журнал. – 2007. – № 5. – С. 667–675.


29. Палеоморфологічні аспекти техногенного забруднення навколишнього середовища рівнинно-платформової частини України / О. Комлєв, Ю. Філоненко, О. Возбранна, Р. Гулий // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 2, ч. 1 : Екологічна географія. – С. 63–69. – Бібліогр. в кінці ст.


30. Писаренко В. М. Агроекологія : учебное пособие / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава, 2008. – 256 с.


31. Скобло Ю. С. Обгрунтування інженерних рішень екобезпеки : монографія / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Н. Ю. Скобло ; X НТУСГ. – Харків : Тоpсiнг плюс, 2008. – 304 с.


32. Фурдичко О. І. Законодавче забезпечення охорони і захисту навколишнього природного середовища в Україні / О. І. Фурдичко // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 2. – С. 5–8.


33. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування : навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – 2-ге вид. – Суми : Унів . кн., 2004. – 400 с.


34. Царик Л. Двадцятилітній ювілей спеціальності "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування" у Тернопільському педуніверситеті / Любомир Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 3–9. – Бібліогр. в кінці ст.


35. Шандала И. Г. Навколишнє середовище і охорона здоров'я населення / И. Г. Шандала. – Київ : Знання, 1979. – 48 с. – (В лабораторіях учених).


36. Шершун С. Юридична оцінка в галузі охорони навколишнього середовища: зміст та деякі питання її удосконалення / С. Шершун // Право України. – 2016. – № 7. – С. 171–179. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
червень 2020 р., 36 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах