«І ТВОРЧІСТЬ, І ПРАЦЯ, І УСПІХ»
(до 70-річчя від дня народження доктора географічних наук,
кандидата геолого-мінералогічних наук, професора,
завідувача кафедри географії та методики її навчання
Мирослава Яковича Сивого)


   У 2020 році виповнюється 70 років від дня народження та 50 років виробничої, науково-дослідної, педагогічної та громадської діяльності доктора географічних наук, кандидата геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Мирослава Яковича Сивого.

   Мирослав Якович народився 16 лютого 1950 р. в с. Клебанівка Підволочиського району Тернопільської області, у селянській родині.
   У 1965 р. Мирослав Якович закінчив Клебанівську восьмирічну школу, а в 1967 р. – Тернопільську СШ № 6. У цьому ж році вступив до Львівського державного університету ім. І. Франка на геологічний факультет, який закінчив у 1972 р. за спеціальністю «геологія і розвідка родовищ корисних копалин». Після закінчення університету був скерований на роботу в трест «Уралвуглерозвідка» (м. Челябінськ), де займався дорозвідкою шахтних полів Кизеловського кам’яновугільного басейну на Північному Уралі. Пройшов шлях від техніка до дільничного геолога. У 1974–1977 рр. М. Сивий навчався в очній аспірантурі при відділі геології вугілля Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР у Львові (науковий керівник – доктор г.-м. наук, професор В. О. Кушнірук). У 1980 р. у Дніпропетровському Гірничому інституті ім. Артема успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості регіонального метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну». Після захисту дисертації працював у відділі геології вугілля на посаді молодшого наукового співробітника, опублікував у співавторстві з Є. Бартошинською, С. Биком та А. Муромцевою монографію «Угленосные формации юго-западной окраины Восточно- Европейской платформы» (1983). У 1982 р. Мирослав Якович на конкурсній основі почав працювати на кафедрі географії Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка на посаді старшого викладача, а з 1988 р. – доцента. В листопаді 2005 р. у Львівському національному університеті імені І. Франка захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону» (науковий консультант – доктор г.н., професор І. П. Ковальчук). В листопаді 2006 р. рішенням ученої ради Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка призначений на посаду професора кафедри фізичної географії, в липні 2008 р. – на посаду завідувача цієї кафедри (нині – кафедра географії та методики її навчання), яку займає до цього часу. Результатом багаторічних досліджень в Тернопільському педагогічному університеті стали монографії: «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області» – у співавторстві з В. Кітурою (1998), «Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз та синтез» (2005), «Природні умови та ресурси Тернопільщини» (за ред. М. Сивого та Л. Царика) (2011), Мінеральні ресурси України» (співавтори: І. Паранько. Є. Іванов) (2013), «Особливості природокористування в Подільських Товтрах» (співавтор Б. Гавришок) (2015), «Ресурсний потенціал Теребовлянщини» (співавтори: Б. Гавришок, В. Кітура) (2018).
   В монографічних роботах та докторській дисертації М. Сивим розроблена й апробовується концепція конструктивно-географічних досліджень мінерально-сировинних ресурсів (МСР) та мінерально-сировинних комплексів (МСК) окремих регіонів. Суть її полягає у всебічному аналізі географічних особливостей родовищ корисних копалин та існуючої інфраструктури МСК, оцінюванні потенціалу МСР, розробці на цій основі сучасних і перспективних оптимізованих моделей територіально-господарських комплексів мінерально-сировинної орієнтації, прогнозуванні їх розвитку, вирішенні геоекологічних проблем, спричинених гірничо-видобувною діяльністю, а також прийнятті управлінських рішень щодо збалансованого природокористування. В останні роки пріоритетним напрямком досліджень професора М. Сивого є застосування конструктивно-географічного підходу до вивчення мінерально-сировинної бази України та проблем, які супроводжують експлуатацію родовищ корисних копалин у гірничопромислових регіонах країни. В наукових часописах, збірниках матеріалів наукових форумів різного рангу, Тернопільському енциклопедичному словнику М. Сивим опубліковано понад 230 наукових та науково-методичних праць. За час роботи в Тернопільському педагогічному університеті професором М. Сивим підготовлено (у співавторстві з Й. Свинком) низку україномовних підручників та посібників з геології для студентів географічних, біологічних та хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів (вперше в Україні), виданих з грифом МОН України, серед яких «Геологія з основами палеонтології» (Вища школа, 1995), «Лабораторний практикум з геології з основами палеонтології» (Віпол, 1997), «Геологія» (Либідь, 2003), «Геологія. Практикум» (Либідь, 2006), «Геологія з основами геохімії та палеонтології» (вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011). Підручники й посібники з геології використовуються в усіх профільних вузах України. Загалом, професором М. Сивим підготовлено й опубліковано 16 підручників та посібників для вищої школи (в тім числі, «Основи інженерної геології» – для будівельних спеціальностей (2013), «Палеогеографія» (2014), «Основи й методи наукових досліджень в фізичній географії» (у співавторстві, 2014), «Географія мінеральних ресурсів України» (2015), Палеогеографія (вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016), Геологія (вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019). тощо. На географічному факультеті проф. М. Сивий читає курси «Геологія», «Геологія з основами геоморфології», «Палеогеографія», «Географія мінеральних ресурсів України», «Концепції сучасного природознавства». Професор М. Сивий керує також підготовкою студентами дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри Б. Гавришок (2013 р.) та О. Семеген (2014 р.), підготовив до захисту роботу асистент Р. Бронецький. Мирослав Якович веде активну рецензійну, редакторську роботу (член редколегії наукових часописів «Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія», «Історія української географії» та «Екологічна безпека й збалансоване природокористування» ), опонує дисертаційні роботи, є членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти й науки України та Почесною грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації.

 

Інформаційний список літератури

 

1. Геологія : навчально-методичний комплекс / Мирослав Сивий. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – 371 с.


2. Геологія : підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Мирослав Сивий. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 420 с.


3. Палеогеографія : навчально-методичний комплекс / Мирослав Сивий. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 116 с.


4. Палеогеографія : навчально-методичний комплекс / Мирослав Сивий. – Вид. 2-ге, допов. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – 116 с.


***


5. Географія мінеральних ресурсів України = Geography of Mineral Resources of Ukraine : [монографія] / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів : Простір М, 2013. – 682 с.


6. Географія мінеральних ресурсів України : посібник для студентів географічних спеціальних вищих навчальних закладів / Мирослав Сивий, Ігор Паранько. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 456 с.


7. Геологія з основами геохімії та палеонтології : посібник для студентів хімічних та біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Йосип Свинко, Мирослав Сивий. – 2-ге вид. допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 384 с.


8. Мінерально-сировинна база та надрокористування в Тернопільській області : довідник / Василь Кітура, Мирослав Сивий ; ДНВП «Геоінформ» ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – 238 с.


9. Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії : навчальний посібник / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, М. Р. Питуляк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2014. – 260 с.


10. Особливості природокористування в Подільських Товтрах : монографія / Богдан Гавришок, Мирослав Сивий. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 260 с.


11. Ресурсний потенціал Теребовлянщини : монографія / Мирослав Сивий, Богдан Гавришок, Василь Кітура. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 232 с.


***


12. Виробництво гіпсу в Україні: сучасний стан, перспективи / Мирослав Сивий // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства / Тернопільський відділ Українського географічного товариства ; редкол.: І. М. Вітенко, Л. Б. Заставецька, Є. П. Качан [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2017. – Вип. 1, № 1. – С. 22–27. – Бібліогр. наприкінці ст.


13. Газовий баланс України: шляхи оптимізації / Сивий М. Я. // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи) : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 23–24 травня 2013 р.) / редкол.: М. М. Барна, W. M. Weiner, З. Г. Гамкало [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2013. – С. 44–47. – Бібліогр. наприкінці ст.


14. Газові альтернативи України / МирославСивий, Василь Кітура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 1 (34). – С. 225–232. –Бібліогр. наприкінці ст.


15. Економіко-географічна типізація мінерально-сировинних ресурсів України / Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1 (29). – С. 40–44. – Бібліогр. наприкінці ст.


16. Кафедра фізичної географії = Department of physical geography: 1985–2010 : [довідник] / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. – Тернопіль : Колірпринт, 2010. – 34 с.


17. Кафедра географії та методики її навчання: історія становлення, сьогодення, персоналії = Department of Geography and methods of teaching : 1985–2016 : [довідник] / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд. М. Я. Сивий. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 74 с.


18. Особливості геологічної будови та активізація зсувних процесів на родовищі Волицьке-2 Бережанського району / МирославСивий, Василь Кітура, Володимир Степчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 2 (30). – С. 35–39. – Бібліогр. наприкінці ст.


19. Перспективи розширення мінерально-сировинної бази та заходи щодо оптимізації структури мінерально-сировинного комплексу Поділля / Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2012. – Вип. 2 (32). – С. 135–140. – Бібліогр. наприкінці ст.


20. Перспективи розширення мінерально-сировинної бази та заходи щодо оптимізації структури мінерально-сировинного комплексу Поділля : стаття 2 / Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2012. – Вип. 3 (33). – С. 193–199. – Бібліогр. наприкінці ст.


21. Проблеми економічної оцінки родовищ корисних копалин та мінерально-сировинного потенціалу регіонів (історичні аспекти) / М. Я. Сивий // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 21–23 травня 2015 р.) / редкол.: Я. Олійник, О. Шаблій, В. Руденко [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2015. – С. 103–106. – Бібліогр. наприкінці ст.


22. Районування території України за мінеральними ресурсами / Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2014. – Вип. 1 (36). – С. 85–100. – Бібліогр. наприкінці ст.


23. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області / Богдан Гавришок, Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, В. М. Голосов [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2018. – Вип. 2 (45). – С. 16–24. – Бібліогр. наприкінці ст.


24. Спомини про Заставецьких / Мирослав Сивий // Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.) / редкол.: Я. Мариняк, А. Кузишин, Т. Заставецький [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – С. 22–25.


25. Теоретичні засади і схема фізико-географічного районування поверхні світового океану / Деонізія Ковалишин, Мирослав Сивий, Петро Дем’янчук // Історія української географії. – 2011. – Вип. 23. – С. 42–52. – Бібліогр. наприкінці ст.


26. Торфові ресурси України: сучасний стан, перспективи використання / Мирослав Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2012. – Вип. 1 (31). – С. 81–86. – Бібліогр. наприкінці ст.


27. Фосфатні руди України як перспективні меліоранти / Мирослав Сивий // Історія української географії. – 2010. – Вип. 22. – С. 88–95. – Бібліогр. наприкінці ст.


***


28. До ювілею Мирослава Сивого : [60 років від дня народження доктора географічних наук, кандидата геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 2 (28). – С. 281–282.


29. Мирослав Сивий : біобібліографічний покажчик / упоряд.: П. М. Дем’янчук ; авт. передм. Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 134 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).


30. Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25-річчя створення факультету) : історико-наукометрична довідка / Любомир Царик, Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2015. – Вип. 1 (38). – С. 261–264.


31. Професор Мирослав Сивий – вчений, педагог : з нагоди 60-річчя від дня народження / Д. Ковалишин // Історія української географії. – 2010. – Вип. 21. – С. 114–117.


32. Професору Мирославу Сивому – 65 : [ТНПУ імені В. Гнатюка] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2015. – Вип. 1 (38). – С. 259–260.

 

 Підготувала Н. І. Пельо
лютий 2020 р., 32 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах