Мовознавчі досягнення Бабій Ірини Михайлівни


(до 50-річчя від дня народження кандидата філологічних наук,
доцента кафедри загального мовознавства і слов’янських мов)

 

   Народилася на Чернігівщині. Закінчила середню школу № 15 у м. Тернополі.
   З 1986 по 1991 рр. навчалася на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана, який закінчила з відзнакою та направленням в аспірантуру.
   З 1991 по 1994 рр. працювала вчителем української мови та літератури у Тернопільській середній школі № 22 та асистентом кафедри української мови і методики її викладання.
   З 1992 по 1996 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті української мови НАН України (м. Київ). У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) зі спеціальності «українська мова» в Інституті української мови НАН України.
   У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2001 по 2013 рр. – доцент кафедри української мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 2014 р. – доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов.
   За час науково-педагогічної роботи читала такі курси: «Сучасна українська літературна мова. Морфологія», «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір», «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис», «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія», «Вступ до мовознавства», «Українська діалектологія», «Українська неологія і неографія».
   Підготувала навчально-методичні комплекси та матеріали в системі MOODLE для дистанційного навчання.
   З 2001 р. по 2004 р. – заступник декана філологічного факультету.
   У 2014 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри загального мовознавства і слов’янських мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України.
   2015–2017 рр. – член спецради Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ).
   Опонувала 5 кандидатських дисертацій, підготувала близько 30 відгуків на автореферати, рецензувала навчально-методичні посібники та монографії.
   У науковому доробку 110 праць, опублікованих у фахових українських та закордонних виданнях (є зареєстровані у науковометричних базах). Має міжнародні публікації у Польщі, Німеччині, Австрії, Великобританії, Білорусі.
   Автор 14 навчально-методичних посібників, серед яких:
«Сучасна українська літературна мова. Морфологія»,
«Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір»,
«Службові частини мови в українській мові»,
«Морфеміка і словотвір сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота»,
«Тестові завдання з морфеміки і словотвору»,
«Синтаксис сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота»,
«Українська мова. Тести (5–11 класи)» та інші (одноосібних та у співавторстві).
   Брала участь в укладанні фразеологічних словників («Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (2010 р., 2018 р.), «Фразеологія творів Бориса Харчука» (2012 р.). Співавтор монографії «Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі» (2017 р.).
   З 2013 р. по 2017 р. керувала науковою темою «Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови» (номер державної реєстрації 0113 U000121) на кафедрі загального мовознавства і слов’янських мов.
   Неодноразово була головою журі обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, членом журі шкільних міських та обласних олімпіад, у Малій академії наук України. Консультувала слухачів Малої академії наук щодо написання конкурсних наукових робіт, а також проводила заняття з української мови у Малій академії. Стажувалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
   2003 р. по 2007 р. очолювала профбюро філологічного факультету. З 2005 р. є заступником голови профкому ТНПУ ім. В Гнатюка, член профкому університету.
   Сфера наукових інтересів: лінгвостилістика, неологія, неографія, словотвір сучасної української мови.


Інформаційний список літератури


1. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бабій Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 1997. – 239 с.

 

2. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бабій Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 1997. – 21 с.

 

***

 

3. Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота : навчально-методичний посібник для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Н. О. Свистун. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, [2012]. – 136 с.

 

4. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі : монографія / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Л. М. Головата [та ін] ; за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 419 с.

 

5. Синтаксис сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота: словосполучення, просте речення, просте ускладнене речення : навчально-методичний посібник / І. М. Бабій, Н. О. Свистун. – Тернопіль : [Навчальна книга–Богдан], 2014. – 192 с.

 

6. Службові слова в сучасній українській мові : [посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл., викладачів та учителів-словесників] / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2004. – 96 с.

 

7. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2011. – 136 с.

 

8. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2007. – 64 с.

 

9. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навчальний посібник для студ. і викл. філол. фак. вузів / І. М. Бабій, Н. І. Лісняк. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2006. – 88 с.

 

10. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : [навчальний посібник] / І. М. Бабій, Н. І. Лісняк. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2011. – 88 с.

 

11. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : [навчальний посібник] / І. М. Бабій, Н. І. Лісняк. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 108 с.

 

12. Тестові завдання з морфеміки і словотвору української мови / І. М. Бабій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 48 с.

 

13. Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / М. Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк [та ін.] ; за ред.: І. М. Бабій, О. П. Штонь. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2010. – 352 с.

 

14. Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / І. М. Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк [та ін.] ; за ред. О. П. Штонь. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2009. – 352 с.

 

***

 

15. Ад’єктивна індивідуально-авторська номінація в неологічному словнику Аркадія Любченка / І. М. Бабій // Лінгвістичні дослідження. – 2016. – Вип. 42. – С. 39.

 

16. Актуалізація дієслівної індивідуально-авторської номінації у романі "Северин Наливайко" М. Вінграновського / І. М. Бабій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 65–69.

 

17. Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка / Ірина Бабій // Studia Methodologica. – 2010. – Вип. 30. – С. 14–18. – Бібліогр. в кінці ст.

 

18. Ад'єктивні індивідуально-авторські неологізми у малій прозі М. Вінграновського: структурно-семантичний аспект / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 12–16. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Вторинна номінація кольору в художній картині світу / І. Бабій // Мовознавчий вісник. – 2010. – Вип. 11. – С. 31–34.

 

20. Граматико-стилістична характеристика порівнянь у романі "Марія" У. Самчука / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2005. – Вип. 2 (17) : збірник наук. праць за мат. Всеукр. наук. конф. "Творчість Уласа Самчука в контексті сучасної культури", 21–22 лютого 2005 р. – Тернопіль, 2005. – С. 249–255.

 

21. Дієслівна індивідуально-авторська номінація у творах Михайла Стельмаха / І. М. Бабій // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка. – Вип. 42/1. – Київ, 2012. – С. 10–13.

 

22. До визначення сутності поняття "моральне виховання" / І. Бабій // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 38–41.

 

23. Духовно-моральне виховання в історико-педагогічній ретроспективі (XVIII століття) / І. Бабій // Рідна школа. – 2008. – № 5. – С. 68–69.

 

24. Емоційно-експресивна роль колірних епітетів у прозовій мові (на матеріалі творчості В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) / І. Бабій // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку: науковий щорічник / за заг. ред. С. Панцьо.. – 1999. – С. 246–250.

 

25. Естетична роль кольоропозначень у романі У. Самчука "Марія" / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2000. – Вип. 1 (6). – С. 114–120.

 

26. Естетична функція прикметників сірий, сивий, сизий (на матеріалі прози М. Коцюбинського і М. Хвильового) / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Мовознавство. – 1999. – Вип. 2. – С. 117–128. – Бібліогр. в кінці ст.

 

27. Іменники з колірною семантикою у сучасній українській мові / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2000. – № 4 (2). – С. 125–132. – Бібліогр. в кінці ст.

 

28. Іменникова індивідуально-авторська номінація у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха / І. М. Бабій // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 37–39.

 

29. Індивідуально-авторська номінація осіб у неологічному словнику Володимира Винниченка / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Вип. 2 (24). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 18–24. –URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6442/1/Babiy.pdf. 

 

30. Індивідуально-авторські неологізми – концептуальний елемент стилю Миколи Вінграновського (на матеріалі малої прози) / І. М. Бабій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Вип. 41. – Острог : Острозька академія, 2014. – С. 207–211.

 

31. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність / І. Бабій // Право України. – 2006. – № 12. – С. 87–89.

 

32. Колір і деякі мовні засоби його творення (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського ) / І. Бабій // Актуальні проблеми словотвору української мови : матеріали наук. читань, присвячених пам'яті професора Івана Ковалика. – Тернопіль : Збруч, 1993. – С. 140–142.

 

 

33. Кольорономінація як особливість ідіостилю В. Стефаника / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2007. – Вип. 1 (16). – С. 321–333.

 

34. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення рідної мови у професійно-технічних навчальних закладах / І. Бабій // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 133–136.

 

35. Маніфестація образно-символічних уживань назв кольорів у художній прозовій мові / І. М. Бабій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Вип. 60. – Острог : Острозька академія, 2016. – С. 91–94.

 

36. Метафоричне вживання назв синьої гами кольорів у мові художньої прози / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 1998. – Вип. 1 (8). – С. 135–138. – Бібліогр. в кінці ст.

 

37. Мовні засоби і способи вираження кольору у сучасній українській мові / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2003. – Вип. 2 (10). – С 82–85.

 

38. Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі / Р. Стефурак, Н. Іванишин, І. Бабій // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 45–48.

 

39. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект) / І. Бабій // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 74–76.

 

40. Номінативно-естетична функція складних слів у творах Івана Франка / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2005. – Вип. 1 (13). – С. 183–191.

 

41. Одоративна лексика у сучасній українській мові: семантико-прагматичний аспект / І. М. Бабій // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – Вип. 266, т. 278 : Філологія. Мовознавство. – С. 11–15.

 

42. Оказіонально-предметна номінація у художній картині світу Миколи Хвильового / І. Бабій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика, 2014. – Вип. 21. – С. 39–42.

 

43. Оказіонально-предметна номінація в художньому дискурсі Василя Барки / І. Бабій // Лінгвостилістичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С. 16–23.

 

44. Оказіонально-предметна номінація у художньому дискурсі Аркадія Любченка / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 89–94. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6815/1/Babiy.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

 

45. Опрацювання діалектної лексики у наукових студіях Івана Верхратського / Ірина Бабій // Національна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхатського : матеріяли конференції, квітень 22–23, 1996. – Тернопіль : [ТПБІ], 1996. – С. 26–27.

 

46. Особливості використання сучасних термінологічних систем у професійному мовленні майбутніх фахівців / І. Бабій // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 3. – С. 75–81.

 

47. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2013. – Вип. 38. – С. 81–91. – Бібліогр. в кінці ст.

 

48. "Очі кольору мрії": функції описових сполук у процесах текстотворення / І. Бабій // Вісник Прикарпатського ун-ту. Сер. Філологія. – 2005. – Вип. 9/10. – С. 210–215.

 

49. Просте речення у сучасній синтаксичній парадигмі / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2017. – Вип. 64 (1). – С. 36–39.

 

50. Семантика та структура оказіонально-предметної номінації в авторській картині світу Володимира Винниченка / І. М. Бабій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2015. – Вип. 51. – С. 153–156.

 

51. Семантико-граматична природа прикметників зі значенням кольору у прозовій мові / І. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В .Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2004. – Вип. 2 (12). – С. 6–12.

 

52. Семантико-дериваційна характеристика одиниць оказіонально-предметної номінації в романі "Лепрозорій" Володимира Винниченка / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2016. – Вип. 2 (26). – С. 5–9. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

53. Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки / І. М. Бабій // Вісник Житомирського державного педагогічного ун-ту ім. І. Франка. – 2001. – Вип. 7. – С. 8–11.

 

54. Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха / І. Бабій // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 15. – С. 42–49.

 

55. Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект / І. М. Бабій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – 2018. – Вип. 15. – С. 79–86.

 

56. Складні слова-назви кольорів у сучасній українській мові / Ірина Бабій // Питання філології : збірник наукових праць / під ред. С. Є. Панцьо. – 1997. – Вип. 1. – С. 100–103.

 

57. Структурно-стилістичні особливості порівнянь у малій прозі М. Коцюбинського / Ірина Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2001. – Вип. 5 (1). – С. 132–137. – Бібліогр. в кінці ст.

 

58. Семантико-граматична природа односкладних речень у поезії Ліни Костенко / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2017. – Вип. 46. – С. 63–74. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

59. Система уроків з вивчення життєвого і творчого шляху Бертольда Брехта / І. П. Бабій // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 11. – С. 40–45.

 

60. Тестування як засіб перевірки якості знань студентів-філологів при викладанні курсу "Морфеміка і словотвір" / І. М. Бабій // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 27–28 лист. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 148–151.

 

61. Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового / І. Бабій // Лінгвостилістичні студії. – 2016. – Вип. 4. – С. 15–22.

 

62. Формування професійної лексики в учнів ПТНЗ сфери обслуговування / С. Вдович, І. Бабій, Н. Верхотурова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 1. – С. 212–222.

 

63. Фраземіка творів Богдана Лепкого: загальномовна та індивідуально-авторська / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія:: Літературознавство. – Тернопыль, 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнародної. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. – С. 290–300. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

64. Фраземіка як компонент письменницького ідіостилю (на матеріалі прози П. Куліша) / І. М. Бабій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 910. Серія: Філологія. – Вип. 60, ч. І. – Харків, 2010. – С. 633–637.

 

65. Функціонування прикметникових інновацій в авторському лексиконі М.Стельмаха (на матеріалі романів "Хліб і сіль” та "Дума про тебе”) / І. М. Бабій // Мова і культура. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3. – С. 92–98.

 

66. Художньо-зображальна роль авторських неологізмів у формуванні письменницького ідіостилю / І. М. Бабій // Studia Ukrainica Poznaniensia / red. T. Kosmeda, L. Malecki. – Poznań, 2015. – Zeszyt III. – P. 1–18.

 

Список підготувала Н. В. Галіцька
серпень 2019 р., 66 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах