«Невтомний творець науки»
(до 65-річчя від дня народження
Куранта Володимира Зіновійовича –
професора кафедри хімії та методики її навчання,
доктора біологічних наук)


   Курант Володимир Зіновійович народився 30 вересня 1953 року в м. Тернополі в сім’ї службовців. У 1976 році закінчив з відзнакою природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель біології і хімії».

   1976–1987 рр. – старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії.
   У 1984 р. захистив дисертацію на тему “Вміст білків і нуклеїнових кислот втканинах деяких прісноводних риб та їх залежність від віку ісезону” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічнихнаук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
   Після об’єднання в1987 р. кафедр неорганічної та органічної і біологічної хімії в кафедру хімії працював старшим викладачем.
   1988 р. – доцент кафедри хімії.
   У 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.10 – іхтіологія.
   У 2005 р. отримав вчене звання професора.
   2006 – 2013 рр. – декан хіміко-біологічного факультету.
   З 2013 року по даний час професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Володимир Зіновійович Курант є членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України, членом редколегії збірника “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія”.
   У 1998 р. Володимира Зіновійовича обрано членом Нью-Йоркської академії наук.
   Курант Володимир Зеновійович. є автором та співавтором понад 200 наукових та науково-методичних праць, зокрема навчальних посібників (2005, 2018), авторських свідоцтв (1990, 2013, 2018), низки методичних рекомендацій. Підготував 3 кандидатів наук.
На кафедрі читає навчальні дисципліни “Біохімія”, “Хімія оточуючого середовища”, “Основи хімічної технології”, “Екологічна хімія”, “Супрамолекулярна хімія”.
   Стажування
   Кафедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2014р.).
   Сфера наукових інтересів
   Вплив чинників  оточуючого водного середовища на процеси метаболізму в організмі гідробіонтів. Він є одним із засновників лабораторії екологічної біохімії, яка вже понад 30 років функціонує на хіміко-біологічному факультеті і на базі якої виконано низку докторських та кандидатських дисертацій.
   Володимира 3еновійовича нагороджено Почесними грамотами МОН України (1979, 2007 р.р.).


Інформаційний список літератури

Праці

1.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона : автореф. дис. … канд. биологических наук : 03.00.04 / Курант Владимир Зиновьевич; Украинский научно-исследовательский институт физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. – Львов, 1984. – 23 с.


2.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона : дис. … канд. биологических наук : 03.00.04 - биохимия / Курант Владимир Зиновьевич ; Украинский научно-исследовательский институт физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. – Львов, 1984. – 162 с.


3.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів : автореф. дис. … д-ра біологічних наук : 03.00.10 / Курант Володимир Зіновійович. – Київ , 2003. – 38 с.


4.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів : дис. … д-ра біологічних наук: 03.00.10 -  / НАН України ; Інститут гідробіології. – Київ, 2003. – [?... с.]


***


5.      Білки : методичні рекомендації / В. З. Курант. – Тернопіль, 1990. – 45 с.


6.    Біохімія спорту : навчальний посібник для студ. фак. фіз. виховання пед. ун-тів / В. З. Курант. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 80 с.


7.    Завдання для семінарських занять з курсу «Основи хімічної технології» / М. М. Гладюк, В. З. Курант. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – 52 с.


8.    Нариси історії хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1940–2010) / М. М. Барна, В. З. Курант, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 310 с.


9.    Основи хімії : лабораторний практикум, задачі і вправи : учбовий посібник для студ. вузів / О. Б. Столяр, Р. М. Шандарук, П. М. Горбовий, В. З. Курант, І. І. Герц. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – 114 с.


***


10.    Білковий обмін у прісноводних риб та його роль в процесах адаптації до дії йонів металів / В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 175–177. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Видові, вікові та сезонні особливості вмісту білків і їх функцій у риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 2. (9). – С. 74–81.


12.    Влияние ионов тяжелых металлов на содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа / В. З. Курант // Тезисы доклада VIII научной конференции по экологической физиологии и биохимии рыб. – Петрозаводск, 1992. – Т. 1. – С. 179–180.


13.    Влияние марганца и цинка на белково-нуклеиновый обмен в тканях карпа / В. З. Курант // Тезиси ІІ симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1990. – С. 143–144.


14.    Вплив деяких металів на вміст білків та нуклеїнових кислот в організмі риб / В. З. Курант // Тези доповідей VI Українського біохім. з’їзду. – Київ, 1992. – Т. 2. – С. 53.


15.    Вплив іонів важких металів на метаболізм амінокислот в тканинах коропа / В. З. Курант // Матеріали ІХ Українського біохім. з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 2. – С. 200–201.


16.    Вплив підвищених концентрацій свинцю на динаміку вмісту білків і нуклеїнових кислот в організмі коропа / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – № 1. – С. 93–96.


17.    Динамика белков и нуклеиновых кислот в организме карпа под влиянием повышенных концентраций марганца, цинка и меди / В. З. Курант // Гидробиологический журнал. – 2001. – № 4. – С. 45–51. – Библиогр. в конце ст.


18.    Метаболізм радіоактивно мічених амінокислот в організмі коропа за дії йонів металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2 (55). – С. 5–9.


19.    Микола Барна: вчений-ботанік, педагог (до 70-річчя від дня народження) / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – № 1 (35). – С. 134–144.


20.    Накопичення важких металів та їх вплив на обмін речовин в організмі риб / В. З. Курант // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті. – 2015. – С. 83–85. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Накопичення важких металів і їх вплив на обмін речовин в організмі риб / В. З. Курант // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті». – Тернопіль, 2015. – С. 83–85.


22.    Особливості вмісту та метаболізму вільних амінокислот в організмі риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 4. – С. 92–98.


23.    Особливості метаболізму гліцину в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант // Доповіді НАН України. – 2001. – № 1. – С. 192–195.


24.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3 (26). – С. 235–237.


25.    Роль білкового обміну в процесах адаптації риб до дії йонів металів / В. З. Курант  // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (с. Гутисько, 24–25 травня 2013 р.). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013. – С. 58–60.


26.    Роль вільних амінокислот в адаптаційно-компенсаторних процесах в організмі риб за дії йонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – № 3. – С. 205–206.


27.    Участь амінокислот та білків у формуванні стійкості риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2 (29). – С. 128–138.


28.    Участь білків сироватки крові в процесах детоксикації іонів важких металів в організмі риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 304–306.


***


29.    Активність деяких ферментів у мітохондріях печінки та зябер коропа за інтоксикації йонами важких металів /  В. О. Хоменчук, Р. Б. Балабан, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів. – 2001. – Вип. 1/2. – С. 159–162.


30.    Активність сукцинатдегідрогенази в організмі деяких видів риб із малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 4 (49). – С. 95–99.


31.    Активність сукцинатдегідрогенази та цитохром оксидази зябер коропа за дії іонів марганцю / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, М. О. Миронюк // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 2. – С. 229.


32.    Активність трансаміна в окремих тканинах деяких видів риб малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2 (36). – С. 134–137.


33.    Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза  / О. О. Рабченюк, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1 (65). – С. 130–134. – Бібліогр. в кінці ст.


34.    Аналіз гідрохімічних показників малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, Б. З. Лаврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – № 4 (45). – С. 115–121.


35.    Барна Микола Миколайович – відомий український вчений-ботанік, педагог (до 80-ліття від дня народження) / Л. С. Барна, С. В. Пида, Н. М. Дробик, В. З. Курант [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1 (72). – С. 134–148. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Білково-нуклеїновий обмін в організмі коропа під впливом свинцю / В. З. Курант, О. Б. Столяр, Р. Б. Балабан [та ін.] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 75–79.


37.    Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза / О. О. Рабченюк, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В.  З  Курант // Гидробиологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 88–97. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Білково-нуклеїновий обмін в тканинах коропа під впливом марганцю, цинку та міді / В. З. Курант, О. Б. Столяр, Р. Б. Балабан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 52–57.


39.    Білково-нуклеїновий обмін у організмі коропа із малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 3/4 (64), спеціальний вип. : Гідроекологія. – С. 51–54. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Біологічні бар'єри накопичення металів рибами / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 287–292. – Бібліогр. в кінці ст.


41.    Вивчення здатності іонів важких металів інактивувати біомолекули / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Л. С. Ільніцька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 57–63.


42.    Видові особливості вмісту ліпопротеїдів в сироватці крові деяких прісноводних риб / В. З. Курант, В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, І. В. Візняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3 (40). – С. 97–100. – Бібліогр. в кінці ст.


43.    Видові особливості ліпідного складу деяких тканин прісноводних риб Західного Поділля / Б. З. Лаврін, В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2014. – № 8. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.


44.    Видові особливості фракційного складу білків сироватки прісноводних риб заходу Поділля / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2009. – № 4. – С. 189–192.


45.    Видовые особенности распределения тяжелых металлов в организме рыб Западного Подолья / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 55–64.


46.    Влияние голодания на белковый обмен в мышечной ткани карповых рыб / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко /// Гидробиологический журнал. – 1982. – № 5. – С. 100–105.


47.    Влияние инсулина на содержание некоторых компонентов белково-нуклеинового обмена в тканях карпа / В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тезисы VII Всесоюзной конференции по экологической физиологии и биохимии рыб. – Ярославль, 1989. – Т. 1. – С. 237–239.


48.    Влияние инсулина на содержание некоторых компонентов углеводолипидного обмена в тканях карпа / С. В. Крутовский, Р. Н. Шандрук, В. З. Курант [и др.] // Тезисы доклада совещания “Энергетический обмен рыб”. – Суздаль, 1986. – С. 29.


49.    Влияние ионов меди на тиоловые соединения в печени карпа / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан // Гидробиологический журнал. – 1998. – № 3. – С. 87–91. – Библиогр. в конце ст.


50.    Влияние ионов цинка на содержание тиоловых соединений в ткани карпа / О. Б. Столяр, В. З. Курант // Тезисы доклада IX Всероссийской конференции “Экологическая физиология и биохимия рыб”. – Ярославль, 2000. – Т. 2. – С. 157.


51.    Влияние повышенных концентраций ионов цинка и кадмия на АТФ-азную активность мембран эритроцитов карпа / Ю. И. Сенник, Б. З. Ляврин, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?   .]


52.    Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа  / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, Р. Б. Балабан // Гидробиологический журнал. – 1999. – № 6. – С. 63–68. – Библиогр. в конце ст.


53.    Влияние температуры и pH среды на активность некоторых аминотрансфераз в тканях карпа / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1981. – № 2. – С. 69–72.


54.    Влияние тяжелых металов на качественный и количественный состав белков сыворотки крови карпа / Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 56–65.


55.    Влияние цинка на содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа / В. З. Курант, О. М. Арсан // Гидробиологический журнал. – 1991. – № 6. – С. 45–48. – Библиогр. в конце ст.


56.    Вміст важких металів в організмі коропа при підвищеному їх вмісті у воді / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2002. – Т. 4, №. – С. 200–204.


57.    Вміст вільних амінокислот у тканинах коропа при дії іонів свинцю / Ю. В. Синюк, С. В. Бродін, В. З. Курант, В. Г. Янович // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 62–63. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    Вміст гідропероксидів ліпідів в клітинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Тезисы VIII Международной научно-практической конференции Pontus Euxinus 2013 по проблемах водных экосистем, посвященной 50-летию Института биологии южных морей НАН Украины. – Севастополь, 2013. – С. 92–94.


59.    Вміст і шляхи можливого використання гліцину у коропових риб / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тези доповідей IV Українського біохімічного з’їзду. – Дніпропетровськ, 1982. – T. 1. – С. 157.


60.    Вміст міді у субклітинних фракціях тканин коропа при різній її концентрації у водному середовищі / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2001. – № 1, т. 3. – С. 97–100.


61.    Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Гидробиологический журнал. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 60–66. – Бібліогр. в кінці ст.


62.    Вміст фосфоліпідів у мітохондріях клітин гепатопанкреасу та зябер коропа за дії йонів цинку і кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 91–100. – Бібліогр. в кінці ст.


63.    Возрастные изменения содержания нуклеиновых кислот и белка в тканях карпа / В. З. Курант, Б. В. Яковенко, А. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1983. – № 5. – С. 75–78.


64.    Вміст загальних ліпідів в еритроцитах деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Матеріали VII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Мелітополь, 2014. – С. 146–149.


65.    Вплив деяких фізико-хімічних параметрів водного середовища на накопичення важких металів в організмі коропа / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, І. М. Коновець [та ін.] // Доповіді НАН України. – 2000. – № 5. – С. 173–176.


66.    Вплив іонів важких металів на активність трансаміназ в організмі коропа / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, О. Б. Столяр [та ін.] // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 87–92.


67.    Вплив іонів важких металів на АТФ-азну активність у клітинах зябер коропа / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2004. – № 1/2 (23). – С. 91–94.


68.    Вплив іонів важких металів на метаболізм гліцину в організмі коропа в умовах in vivo / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка. – 2001. – № 2. – С. 37–40.


69.    Вплив іонів важких металів на метаболізм [U14C] амінокислот у тканинах коропа за умов in vitro / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 101–104.


70.    Вплив йонів кадмію на склад неполярних ліпідів ядер печінки та зябер коропа / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : матеріали V Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І. Д. Шнаревича (Чернівці, 13–16 вересня 2012 р.). – Чернівці : Книги–ХХІ, 2012. – [С. ?...]


71.    Вплив іонів свинцю на стан крові коропа / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Н. Г. Зіньковська, О. О. Жеграй // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 66–68.


72.    Вплив йонів важких металів на процеси перекисного окиснення в біологічних системах в умовах in vitro / О. Б. Столяр, В. З. Курант,Н. Г. Зіньковська, В. Р. Дрель // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 50–56.


73.    Вплив йонів заліза на активність білково-нуклеїнового обміну в організмі коропа та щуки / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». – Одеса, 2016. – С. 217–220.


74.    Вплив марганцю на вміст нуклеїнових кислот і білків у тканинах коропа / В. З. Курант, О. М. Арсан // Доповіді АН УРСР. – 1990. – № 9. – С. 60–62.


75.    Вплив підвищених концентрацій йонів Fe3+ на вміст фосфоліпідів в окремих тканинах прісноводних риб // О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. М. Далєвський, В. З. Курант // Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». – Одеса, 2016. – С. 221–224.


76.    Вплив підвищених концентрацій йонів Fe^{3+} на гематологічні показники коропа та щуки / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2 (63). – С. 28–31. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.
77.    Вплив підвищених концентрацій свинцю у водному середовищі на його накопичення в організмі коропа / В. О. Хоменчук, О. Б. Столяр, В. З. Курант // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 1998. – С. 68–69.


78.    Вплив різних доз сульфату натрію на вміст деяких компонентів обміну речовин у тканинах коропа та його ріст і розвиток / С. В. Крутовський, О. В. Лутцев, В. З. Курант [та ін.] // Тези доповідей V Українського біохімічного з’їзду. – Івано-Франківськ, 1987. – Т. 1. – С. 32.


79.    Вплив розчинених у воді сірковмісних сполук на вміст білків, нуклеїнових кислот та вільних амінокислот в організмі риб / В. З. Курант, С. В. Крутовський, Р. М. Шандрук, О. Ф. Яковенко // Тези доповідей ХІІ з'їзду Українського фізіологічного товариства ім. І. П. Павлова. – Львів, 1986. – С. 215.


80.    Вплив свинцю (IІ) на каталітичну активність амінотрансфераз в тканинах коропа / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. В. Грубінко // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 37–38.


81.    Вплив цинку і марганцю на вміст тіолових сполук в організмі коропа / О. Б. Столяр, В. З. Курант // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин. – Тернопіль, 1994. – С. 91–94.


82.    Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, С. В. Пида, Н. М. Дробик, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – № 2 (73). – С. 218–233.


83.    Деякі аспекти білкового обміну риб за дії важких металів / Р. Б. Балабан, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 23–24. – Бібліогр. в кінці ст.


84.    Деякі зміни білково-нуклеїнового обміну в організмі коропа під дією важких металів / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук // Тези доповідей VII Українського біохімічного з’їзду. – Київ, 1997. – Ч. 1. – С. 100–101.


85.    Деякі особливості формування електрозахисного рефлексу у риб і їх зв’язок з процесами перекисного окиснення ліпідів у головному мозку / О. Б. Столяр, С. І. Галантюк, Н. С. Матвійчук, В. З. Курант, Н. Г. Зіньковська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 69–72.


86.    Динаміка вмісту вільних амінокислот у тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, Р. Б. Балабан, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 1 (16). – С. 105–111.


87.    Динаміка вмісту ліпопротеїдів сироватки крові коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. О. Арсан, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2005. – № 2. – С. 150–152.


88.    Еколого-еволюційні особливості білкового складу сироватки крові тварин за дії іонів металів / С. Р. Сімчук, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2009. – Т. 11, № 1/2. – С. 133–139.


89.    Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прісноводних риб і молюсків / В. В. Грубінко, Г. Є. Киричук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2 (51), спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 71–86. – Бібліогр. в кінці ст.


90.    Енергозабезпечення тканин зябер та печінки риб за дії йонів цинку та кадмію / Ю. І. Сеник, І. Ю. Найко, Т. В. Маркова, О. О. Луців, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 115–121. – Бібліогр. в кінці ст.


91.    Зв'язування заліза трансферином плазми крові коропа та щуки за умов підвищених концентрацій йонів Fe^3+ у водному середовищі / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, А. В. Станіславчук, І. Г. Ковалик, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, (19–21 квіт., Тернопіль 2018 р.) / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 127–131. – Бібліогр. наприкінці ст.


92.    Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію / Ю. І. Сеник, О. О. Рабченюк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 3/4 (64), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 629–633. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


93.    Кореляційний аналіз вмісту металів та показників білково-нуклеїнового обміну в організмі прісноводних риб / В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – № 2 (73). – С. 88–95.


94.    Ліпідний обмін в організмі коропа та щуки за дії йонів феруму (ІІІ) / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, Ю. І. Сеник, В. З. Курант // Гідробіологічний журнал. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 95–100.


95.    Ліпідний склад деяких тканин коропа за дії іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, Б. З. Лаврін, В. З. Курант [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2 (47), спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 216–220. – Бібліогр. в кінці ст.


96.    Ліпідний склад ядер коропа (Cyprinus carpio L.) при дії підвищених концентрацій іонів цинку та кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2013. – № 7. – С. 156–160. – Бібліогр. в кінці ст.


97.    Липопротеиды сыворотки крови некоторых видов рыб Западного Подолья / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Материалы ІІІ Международной конференции с элементами школы для молодых ученых, аспирантов и студентов “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов” (22–26 июня 2010 г., Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). – Петрозаводск, 2010. – С. 9–11.


98.    Метаболізм лейцину в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2001. – Вип. 1/2. – С. 122–125.


99.    Метаболізм метіоніну в різних органах і тканинах тварин / С. В. Бородін, В. З. Курант, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 1999. – Т. 1, № 2. – С. 68–73.


100.    Метали як регулятори білкового обміну в організмі прісноводних риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяч. 20-річчю заснування наукового фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" – наукометрична база даних Index Copernicus, (20–22 квіт. 2017 р.) / редкол.: М. М. Барна, Н. Д. Дробик, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – С. 132–135. – Бібліогр. наприкінці ст.


101.    Механізми транспорту іонів міді та марганцю у зябрах неадаптованих та адаптованих до дії цих іонів риб / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, С. Р. Сімчук, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2 (29). – С. 119–124.


102.    Накопичення марганцю в організмі риб та молюсків при підвищеному його вмісті у воді / В. Я. Бияк, Р. Б. Балабан, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3 (26). – С. 39–41.


103.    Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту у водному середовищі / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – Вип. 1 (68) : Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. – С. 96–101. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


104.    Накопичення цинку, міді та свинцю в організмі риб та молюсків при підвищеному їх вмісті у воді / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – № 1/2 (25). – С. 132–137.


105.    Нуклеїнові кислоти і білки та їх метаболізм в тканинах деяких видів прісноводних риб Західного Поділля / В. Я. Бияк, І. М. Приймак, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 4 (38). – С. 117–121.


106.    Особенности липидного состава некоторых тканей карпа (Cyprinus carpio L.) / Б. З. Ляврин, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?...]


107.    Особенности поглощения ионов цинка и кадмия жабрами карпа / Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы IV Всероссийской конференции по водной экотоксикологии. – Борок, 2011. – С. 53–56.


108.    Особенности распределения ионов цинка в организме карася / В. А. Хоменчук, С. Р. Симчук, М. А. Миронюк, В. З. Курант // Материалы ІІІ Международной конференции с элементами школы для молодых ученых, аспирантов и студентов “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов” (22–26 июня 2010 г., Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). – Петрозаводск, 2010. – С. 188–190.


109.    Особенности транспорта ионов меди в организме карпа / В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 162–163.


110.    Особенности фосфолипидного состава клеток печени щуки (Esox Lucius L.) при действии ионов кадмия / В. Н. Марценюк, Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 93–95.


111.    Особливості акумулювання деяких важких металів в субклітинних фракціях печінки коропа / В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Біологічні науки. – 2006. – № І (40). – С. 70–73.


112.    Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект / В. В. Грубінко, В. З. Курант, В. А. Хоменчук [та ін.] // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 64–67.


113.    Особливості білкового складу сироватки крові коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. О. Арсан, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2002. – № 11. – С. 159–163.


114.    Особливості біохімічної характеристики стану організму коропа при дії іонів міді / В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. О. Хоменчук, Р. Б. Балабан // Тези доповідей II з’їзду гідроекологічного товариства України. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 132–133.


115.    Особливості використання аланіну в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2003. – Т. 5, № 1/2. – С. 98–101.


116.    Особливості вмісту ліпідів та їх окремих класів у тканинах прісноводних риб / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Тези IV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Одеса, 2011. – С. 151–153.


117.    Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.) / Б. З. Ляврін, О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 2 (55). – С. 10–14.


118.    Особливості вмісту нуклеїнових кислот і білків та їх метаболічна активність в організмі коропа, карася, окуня та щуки із малих річок Західного Поділля / В. З. Курант, В. Я. Бияк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 175–182.


119.    Особливості гідрохімічного стану малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, Б. З. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2 (59). – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.


120.    Особливості ліпідного складу клітинних мембран печінки та зябер риб за дії іонів Fe3+ / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, М. М. Гладюк, В. М. Далєвський, В. З. Курант // Вісник Львівського університету. Сер. Біологічна. – Львів : Світ, 2016. – Вип. 73. – С. 121.


121.    Особливості ліпідного складу тканин печінки та зябер коропа за дії підвищених концентрацій іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Тези IV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Одеса, 2011. – С. 194–196.


122.    Особливості ліпідного складу тканин печінки та зябер риб за дії підвищених концентрацій йонів Fe3+  / О. О. Рабченюк, З. М. Луцик, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологічні дослідження – 2017 : збірник наукових праць. – Житомир, 2017. – C. 141–143.


123.    Особливості метаболізму амінокислот в організмі риб за умов інтоксикації іонами міді / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 86–90.


124.    Особливості метаболізму гліцину, аланіну та лейцину в організмі коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Тези доповідей VIII Українського біохімічного з’їзду. – Чернівці, 2002. – Т. 74, № 46 (додаток 2). – С. 94–95.


125.    Особливості метаболізму гліцину в печінці і скелетних м’язах коропа при інтоксикації іонами свинцю / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 1999. – Т. 1, № 2. – С. 73–76.


126.    Особливості поглинання іонів цинку та кадмію кишечником коропа / В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, С. Р. Сімчук [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 520–524.


127.    Особливості транспорту іонів міді в клітинах кишкового епітелію коропа / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, М. О. Миронюк, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 3|4 (24). – С. 106–110.


128.    Принципи фізіолого-біохімічної біоіндикації водних систем важкими металами / В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. В. Грубінко // Екологічна фізіологія. – 1998. – № 1. – С. 33–36.


129.    Процеси переамінування в організмі коропа за дії похідних нафти у водному середовищі / М. О. Миронюк, О. М. Арсан, В. О. Хоменчук, І. М. Фурса, Н. В. Папарига, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 3/4 (30). – С. 136–139.


130.    Розподіл мангану, купруму, цинку та плюмбуму в субклітинних компонентах за сумісної дії йонів Mn2+, Cu2+, Zn2+ та Pb2+  / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Матеріали VII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Мелітополь, 2014. – С. 249–253.


131.    Роль белкового обмена в процессе адаптации рыб к действию ионов металлов // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы» / Ю. И. Сеник, Б. З. Ляврин, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант. – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 127–129.


132.    Роль інсуліну в регуляції азотового гомеостазу в екзотермних тварин / В. З. Курант, В. В. Грубінко // Медична хімія. – 1999. – T. 1, № 1. – С. 61–66.


133.    Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Біологія тварин, 2013. – Т. 15, № 3. – С. 111–119.


134.    Роль ліпідів зябер щуки у забезпеченні токсикорезистентності до йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2 (55). – С. 14–20.


135.    Роль липидов мембран эритроцитов в адаптации карпа к действию ионов цинка / Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?...]


136.    Роль тіолових сполук в захисті організму прісноводних риб від іонів свинцю і міді / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук // Тези доповідей VII Українського біохімічного з’їзду. – Київ, 1997. – Ч. 2. – С. 42–43.


137.    Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 2. – С. 83–90. – Бібліогр. в кінці ст.


138.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів коропа у формуванні токсикорезистентності до дії підвищених концентрацій кадмію / Ю. І. Сеник, Ю. М. Потерба, Б. З. Лябрін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1 (50). – С. 104–109. – Бібліогр. в кінці ст.


139.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2014. – № 9. – С. 146–150. – Бібліогр. в кінці ст.


140.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії йонів Cd 2+ / О. О. Рабченюк, Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, № 3. – C. 175.


141.    Свойства низкомолекулярных термостабильных белков и содержание тиолов в гепатопанкреасе карпа при воздействии сублетальных концентраций ионов свинца и марганца / О. Б. Cтоляр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2001. – № 5. – С. 73–80. – Библиогр. в конце ст.


142.    Сезонні особливості вмісту білків і нуклеїнових кислот у тканинах коропа / В. З. Курант, О. В. Лутцев, О. Ф. Явоненко // Тези доповідей V Українського біохімічного з'їзду. – Івано-Франківськ, 1987. – Т. 2. – С. 39.


143.    Содержание белка и нуклеиновых кислот в некоторых тканях карпа, белого амура и толстолобика / В. З. Курант, Б. В. Яковенко, О. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1981. – № 5. – С. 118–119.


144.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа в зависимости от возраста / В. З. Курант, О. В. Лутцев, А. Ф. Явоненко // Тезисы первого симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1987. – С. 109–111.


145.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб / В. З. Курант, О. В. Лутцев, А. Ф. Явоненко // Тезисы І симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1987. – С. 107–108.


146.    Содержание неполярных липидов в тканях жабр некоторых видов рыб малих рек Западного Подолья / Б. З. Ляврин, Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 82–86.


147.    Содержание нуклеиновых кислот и белка в некоторых тканях карпа / А. Ф. Явоненко, В. З. Курант, Б. В. Яковенко // Гидробиологический журнал. – 1980. – № 6. – С. 48–52.


148.    Содержание тяжелых металлов в тканях некоторых видов рыб Запада Украины / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы ІІІ Всероссийской конференции по водной токсикологии, посвященной памяти Б. А. Флерова “Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы” (11–16 ноября, Борок). – Борок, 2008. – Ч. 1. – С. 9–11.


149.    Содержание тяжелых металлов в тканях некоторых пресноводных рыб Запада Украины / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 21–22.


150.    Состояние белков сыворотки крови карпа при воздействии ионов тяжелых металлов / В. В. Грубинко, Ю. В. Синюк, В. З. Курант // Тезисы докладов Всероссийской конференции «Современные проблемы водной токсикологии». – Борок, 2002. – С. 35–36.


151.    Сравнительная характеристика отдельных биохимических показателей в тканях теплокровных и холоднокровных животных / С. В. Крутовский, Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тезисы докладов IV Всесоюзного биохимического съезда. – Ленинград, 1979. – Т. 2. – С. 157.


152.    Стан глутаматдегідрогеназної реакції в тканинах риб при накопиченні іонів свинцю / Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. – Львів, 1999. – Вип. 1 (3). – С. 239–241.


153.    Тканинний розподіл іонів міді в організмі мишей / С. Р. Сімчук, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2 (36). – С. 160–163.


154.    Транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів риб / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, Ю. В. Синюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.


155.    УФ-спектроскопія та високоефективна рідинна хроматографія в аналізі металотіонеїнів гепатопанкреасу коропа при дії йонів важких металів / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. В. Грубінко, П. М. Горбовий // Тези доповідей II міжнародного Смакулового симпозіуму “Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики” (Тернопіль, 6–10 вересня 2000 p.). – Тернопіль, 2000. – С. 263–265.


156.    Участие отдельных аминокислот в процессах детоксикации ионов тяжёлых металлов в организме карпа / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубинко // Тезисы докладолв международной конференции «Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов», (6–9 сентября г. Петрозаводск 2004 г.). – Петрозаводск, 2004. – С. 76–77.


157.    Участь окремих амінокислот в біосинтезі білку в тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1 (31). – С. 162–168.


158.    Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 3/4 (67). – С. 107–119. – Бібліогр. в кінці ст.


159.    Фосфоліпідний склад клітин печінки та зябер риб як індикатор стану поверхневих вод річок Тернопільщини / Б. З. Ляврін, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 56–65.


160.    Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин гепатопанкреасу риб за дії йонів Zn2+ та Cd2+ / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, І. Ю. Найко, О. Б. Остапюк, Д. В. Гайдук, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 4 (57). – С. 80–90.


161.    Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox Lucius) за дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2013. – Т. 49, № 4. – С. 107–111. – Бібліогр. в кінці ст.


162.    Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умов дії іонів Fe^3+ / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2017. – № 1. – С. 97–102. – Бібліогр. в кінці ст.


163.    Фракционный состав белков сыворотки крови некоторых видов рыб малых рек Западного Подолья / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, Ф. А. Прибич // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 6. – С. 61–69.


164.    Фракционный состав сыворотки крови некоторых пресноводных рыб / Ю. В. Синюк, В. Я. Бияк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 142–143.


165.    Функціональна роль ліпідів в організмі риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (19–21 квіт. 2018 р., м. Тернопіль) / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 113–115. – Бібліогр. наприкінці ст.


166.    Функціональна роль трансаміназ в адаптації двостулкового молюска Unio pictorum іонів важких металів (Mn2, Zn2, Cu2, Pb2) / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 3/4 (24). – С. 76–80.


167.    Функціональна роль трансаміназ в організмі риб за дії абіотичних факторів водного середовища / Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – № 2. – С. 52–58.


168.    Функціонування кислих лізосомальних протеїназ в тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 2 (21). – С. 84–88.


169.    Характеристика активності трансаміназ в плазмі крові та печінці деяких видів риб річки Золота Липа / В. Я. Бияк, В. З. Курант, В. О. Хоменчук // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Гутисько, 2010. – С. 50–52.


170.    Характеристика низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 91–99.


171.    Хіміко-біологічний факультет: становлення та перспективи розвитку (до 40-річчя факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / В. З. Курант, М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 198–210.


172.    Хіміко-біологічний факультет ТНПУ: історія та перспективи розвитку / В. З. Курант, М. М. Барна, Л. С. Барна // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Гутисько, 2010. – С. 3–8.


173.    Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, досягнення та перспективи розвитку (до 75-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. З. Курант, А. І. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1 (62), спец. вип., присвячений 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 165–175. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


174.    Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб : (огляд) / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2 (47), спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвячений пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 262–269. – Бібліогр. в кінці ст.


175.    Явоненко Олександр Федотович (04.12.1939–15.05.2009): учений, педагог, гуманіст – просто "ВЕЛИКА ЛЮДИНА" / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 228–233.


***


176.    Antioxidantal effect and stabilisation of nitric homeostasis by insulin during ammonia intoxication in animals / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, O. B. Stoiyar, R. B. Balaban // 5 th IUBMB сonference of the Biochemistry of Health and Diseases. – Jerusalem, 1998. – P. 76.


177.    Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment / V. Y. Byyak, V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28th – 31st August, 2011). – Paris : Toxicology Letters, 2011. – Vol. 205S. – P. 72.


178.    Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment / V. Y. Byyak, V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28 th – 31 st Аugust, 2011). – Toxicology Letters, 2011. – Vol. 205S. – P. 72.


179.    Effect of copper and lead on the nucleoproteins and thiol in tissues of carp (Cyprinus carpio / V. Z. Kurant, О. В. Stolyar, R. B. Balaban, V. O. Homencnuk // Metals and Genes Symposium Canterbury : мateriale University of Kent (Canterbery, 7–11 Аpril 1997). – Abstracts animal and cell biology, 1997. – P. 86–87.


180.    Glutamate dehydrogenases in metal-accumulating fish organs / R. B. Balaban, V. Z. Kurant // Metals and Cell Symposium Canterbury : мateriale, Universitty of Kent at Canterbury, 2–6 Аpril. 2001. – P. 44.


181.    Intensity of systems lipid peroxidation (LP) correlation and parculiarities of their kinetics in fish liver during intoxication / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, О. В. Stoiyar // The First regional Meeting on medical sciences “The roles of free radicals m health and disease” (Jerusalem-Amman, Мarch. – 22–27, 1998). – P. 130.


182.    Physiologicai and Biochemical Tests of Evaluation of Water Environment / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, О. В. Stoiyar // Natural Waters and Water Technology : chemical speciation of Metals and Bioavailability. – Casteiveechio Pascoli, Italy, 1999. – P. 248.


183.    Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / O. O. Rabcheniuk, V. Ya. Biyak, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. – 2017. –  № 4. – Vol. 53. – P. 85–93.


184.    The correlation of intensity of mechanisms of lipid peroxidation in liver microsomes of carp in conditions of intoxication by heavy metals ions / V. O. Arsan, V. V. Grubinko, O. B. Stoiyar, V. Z. Kurant // Silver Jubilee FEBS Meeting. – Copengagen, 1998. – P. 39.


185.    The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio / V. Z. Kurant, Y. I. Senyk, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak, V. V. Hrubinko // Journal of Aquaculture Research and Development. – 2015. – Vol. 6, № 6. – Р. 115.


186.    The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio / V. Z. Kurant, Y. I. Senyk, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak, V. V. Hrubinko // Journal of Aquaculture Research and Development. – 2015. – Vol. 6, № 6. – Р. 115.


187.    The influence of heavy metals on glycine metabolism in tissues of carp (Cyprinus carpio L.) / V. Z. Kurant, S. V. Brodin, Y. V. Syniuk // Metals and Cell Symposium Canterbury : Мateriale, Universitty of Kent at Canterbury, 2–6 April, 2001. – P. 45.


188.    The Role of Lipids in Cell Membranes in the Formation of Resistance to Zinc Ions in Erythrocytes of Fish and Cells of Chlorella / V. Khomenchuk, V. Kurant, H. Bodnar, О. Viniarska, O. Lukaschiv, V. Grubinko // Materials of the International scientific conference "Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate" (Chernihiv, 27–29 September, 2017). – Chernihiv : Desna Polygraph, 2017. – P. 11–12.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
вересень 2018 р., 188 джерел


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах