«Невтомний творець науки»
(до 65-річчя від дня народження
Куранта Володимира Зіновійовича –
професора кафедри хімії та методики її навчання,
доктора біологічних наук)


   Курант Володимир Зіновійович народився 30 вересня 1953 року в м. Тернополі в сім’ї службовців. У 1976 році закінчив з відзнакою природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель біології і хімії».

   1976–1987 рр. – старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії.
   У 1984 р. захистив дисертацію на тему “Вміст білків і нуклеїнових кислот втканинах деяких прісноводних риб та їх залежність від віку ісезону” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічнихнаук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
   Після об’єднання в1987 р. кафедр неорганічної та органічної і біологічної хімії в кафедру хімії працював старшим викладачем.
   1988 р. – доцент кафедри хімії.
   У 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.10 – іхтіологія.
   У 2005 р. отримав вчене звання професора.
   2006 – 2013 рр. – декан хіміко-біологічного факультету.
   З 2013 року по даний час професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Володимир Зіновійович Курант є членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України, членом редколегії збірника “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія”.
   У 1998 р. Володимира Зіновійовича обрано членом Нью-Йоркської академії наук.
   Курант Володимир Зеновійович. є автором та співавтором понад 200 наукових та науково-методичних праць, зокрема навчальних посібників (2005, 2018), авторських свідоцтв (1990, 2013, 2018), низки методичних рекомендацій. Підготував 3 кандидатів наук.
На кафедрі читає навчальні дисципліни “Біохімія”, “Хімія оточуючого середовища”, “Основи хімічної технології”, “Екологічна хімія”, “Супрамолекулярна хімія”.
   Стажування
   Кафедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2014р.).
   Сфера наукових інтересів
   Вплив чинників  оточуючого водного середовища на процеси метаболізму в організмі гідробіонтів. Він є одним із засновників лабораторії екологічної біохімії, яка вже понад 30 років функціонує на хіміко-біологічному факультеті і на базі якої виконано низку докторських та кандидатських дисертацій.
   Володимира 3еновійовича нагороджено Почесними грамотами МОН України (1979, 2007 р.р.).


Інформаційний список літератури

Праці

1.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона : автореф. дис. … канд. биологических наук : 03.00.04 / Курант Владимир Зиновьевич; Украинский научно-исследовательский институт физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. – Львов, 1984. – 23 с.


2.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона : дис. … канд. биологических наук : 03.00.04 - биохимия / Курант Владимир Зиновьевич ; Украинский научно-исследовательский институт физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. – Львов, 1984. – 162 с.


3.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів : автореф. дис. … д-ра біологічних наук : 03.00.10 / Курант Володимир Зіновійович. – Київ , 2003. – 38 с.


4.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів : дис. … д-ра біологічних наук: 03.00.10 -  / НАН України ; Інститут гідробіології. – Київ, 2003. – [?... с.]


***


5.      Білки : методичні рекомендації / В. З. Курант. – Тернопіль, 1990. – 45 с.


6.    Біохімія спорту : навчальний посібник для студ. фак. фіз. виховання пед. ун-тів / В. З. Курант. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 80 с.


7.    Завдання для семінарських занять з курсу «Основи хімічної технології» / М. М. Гладюк, В. З. Курант. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – 52 с.


8.    Нариси історії хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1940–2010) / М. М. Барна, В. З. Курант, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 310 с.


9.    Основи хімії : лабораторний практикум, задачі і вправи : учбовий посібник для студ. вузів / О. Б. Столяр, Р. М. Шандарук, П. М. Горбовий, В. З. Курант, І. І. Герц. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – 114 с.


***


10.    Білковий обмін у прісноводних риб та його роль в процесах адаптації до дії йонів металів / В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 175–177. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Видові, вікові та сезонні особливості вмісту білків і їх функцій у риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 2. (9). – С. 74–81.


12.    Влияние ионов тяжелых металлов на содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа / В. З. Курант // Тезисы доклада VIII научной конференции по экологической физиологии и биохимии рыб. – Петрозаводск, 1992. – Т. 1. – С. 179–180.


13.    Влияние марганца и цинка на белково-нуклеиновый обмен в тканях карпа / В. З. Курант // Тезиси ІІ симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1990. – С. 143–144.


14.    Вплив деяких металів на вміст білків та нуклеїнових кислот в організмі риб / В. З. Курант // Тези доповідей VI Українського біохім. з’їзду. – Київ, 1992. – Т. 2. – С. 53.


15.    Вплив іонів важких металів на метаболізм амінокислот в тканинах коропа / В. З. Курант // Матеріали ІХ Українського біохім. з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 2. – С. 200–201.


16.    Вплив підвищених концентрацій свинцю на динаміку вмісту білків і нуклеїнових кислот в організмі коропа / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – № 1. – С. 93–96.


17.    Динамика белков и нуклеиновых кислот в организме карпа под влиянием повышенных концентраций марганца, цинка и меди / В. З. Курант // Гидробиологический журнал. – 2001. – № 4. – С. 45–51. – Библиогр. в конце ст.


18.    Метаболізм радіоактивно мічених амінокислот в організмі коропа за дії йонів металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2 (55). – С. 5–9.


19.    Микола Барна: вчений-ботанік, педагог (до 70-річчя від дня народження) / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – № 1 (35). – С. 134–144.


20.    Накопичення важких металів та їх вплив на обмін речовин в організмі риб / В. З. Курант // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті. – 2015. – С. 83–85. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Накопичення важких металів і їх вплив на обмін речовин в організмі риб / В. З. Курант // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті». – Тернопіль, 2015. – С. 83–85.


22.    Особливості вмісту та метаболізму вільних амінокислот в організмі риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 4. – С. 92–98.


23.    Особливості метаболізму гліцину в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант // Доповіді НАН України. – 2001. – № 1. – С. 192–195.


24.    Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3 (26). – С. 235–237.


25.    Роль білкового обміну в процесах адаптації риб до дії йонів металів / В. З. Курант  // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (с. Гутисько, 24–25 травня 2013 р.). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013. – С. 58–60.


26.    Роль вільних амінокислот в адаптаційно-компенсаторних процесах в організмі риб за дії йонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – № 3. – С. 205–206.


27.    Участь амінокислот та білків у формуванні стійкості риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2 (29). – С. 128–138.


28.    Участь білків сироватки крові в процесах детоксикації іонів важких металів в організмі риб / В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 304–306.


***


29.    Активність деяких ферментів у мітохондріях печінки та зябер коропа за інтоксикації йонами важких металів /  В. О. Хоменчук, Р. Б. Балабан, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів. – 2001. – Вип. 1/2. – С. 159–162.


30.    Активність сукцинатдегідрогенази в організмі деяких видів риб із малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 4 (49). – С. 95–99.


31.    Активність сукцинатдегідрогенази та цитохром оксидази зябер коропа за дії іонів марганцю / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, М. О. Миронюк // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду. – Харків, 2006. – Т. 2. – С. 229.


32.    Активність трансаміна в окремих тканинах деяких видів риб малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2 (36). – С. 134–137.


33.    Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза  / О. О. Рабченюк, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1 (65). – С. 130–134. – Бібліогр. в кінці ст.


34.    Аналіз гідрохімічних показників малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, Б. З. Лаврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – № 4 (45). – С. 115–121.


35.    Барна Микола Миколайович – відомий український вчений-ботанік, педагог (до 80-ліття від дня народження) / Л. С. Барна, С. В. Пида, Н. М. Дробик, В. З. Курант [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1 (72). – С. 134–148. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Білково-нуклеїновий обмін в організмі коропа під впливом свинцю / В. З. Курант, О. Б. Столяр, Р. Б. Балабан [та ін.] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 75–79.


37.    Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза / О. О. Рабченюк, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В.  З  Курант // Гидробиологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 88–97. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Білково-нуклеїновий обмін в тканинах коропа під впливом марганцю, цинку та міді / В. З. Курант, О. Б. Столяр, Р. Б. Балабан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 52–57.


39.    Білково-нуклеїновий обмін у організмі коропа із малих річок Західного Поділля / В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 3/4 (64), спеціальний вип. : Гідроекологія. – С. 51–54. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Біологічні бар'єри накопичення металів рибами / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 287–292. – Бібліогр. в кінці ст.


41.    Вивчення здатності іонів важких металів інактивувати біомолекули / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Л. С. Ільніцька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 57–63.


42.    Видові особливості вмісту ліпопротеїдів в сироватці крові деяких прісноводних риб / В. З. Курант, В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, І. В. Візняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3 (40). – С. 97–100. – Бібліогр. в кінці ст.


43.    Видові особливості ліпідного складу деяких тканин прісноводних риб Західного Поділля / Б. З. Лаврін, В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2014. – № 8. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.


44.    Видові особливості фракційного складу білків сироватки прісноводних риб заходу Поділля / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2009. – № 4. – С. 189–192.


45.    Видовые особенности распределения тяжелых металлов в организме рыб Западного Подолья / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 55–64.


46.    Влияние голодания на белковый обмен в мышечной ткани карповых рыб / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко /// Гидробиологический журнал. – 1982. – № 5. – С. 100–105.


47.    Влияние инсулина на содержание некоторых компонентов белково-нуклеинового обмена в тканях карпа / В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тезисы VII Всесоюзной конференции по экологической физиологии и биохимии рыб. – Ярославль, 1989. – Т. 1. – С. 237–239.


48.    Влияние инсулина на содержание некоторых компонентов углеводолипидного обмена в тканях карпа / С. В. Крутовский, Р. Н. Шандрук, В. З. Курант [и др.] // Тезисы доклада совещания “Энергетический обмен рыб”. – Суздаль, 1986. – С. 29.


49.    Влияние ионов меди на тиоловые соединения в печени карпа / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан // Гидробиологический журнал. – 1998. – № 3. – С. 87–91. – Библиогр. в конце ст.


50.    Влияние ионов цинка на содержание тиоловых соединений в ткани карпа / О. Б. Столяр, В. З. Курант // Тезисы доклада IX Всероссийской конференции “Экологическая физиология и биохимия рыб”. – Ярославль, 2000. – Т. 2. – С. 157.


51.    Влияние повышенных концентраций ионов цинка и кадмия на АТФ-азную активность мембран эритроцитов карпа / Ю. И. Сенник, Б. З. Ляврин, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?   .]


52.    Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа  / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, Р. Б. Балабан // Гидробиологический журнал. – 1999. – № 6. – С. 63–68. – Библиогр. в конце ст.


53.    Влияние температуры и pH среды на активность некоторых аминотрансфераз в тканях карпа / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1981. – № 2. – С. 69–72.


54.    Влияние тяжелых металов на качественный и количественный состав белков сыворотки крови карпа / Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 56–65.


55.    Влияние цинка на содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа / В. З. Курант, О. М. Арсан // Гидробиологический журнал. – 1991. – № 6. – С. 45–48. – Библиогр. в конце ст.


56.    Вміст важких металів в організмі коропа при підвищеному їх вмісті у воді / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2002. – Т. 4, №. – С. 200–204.


57.    Вміст вільних амінокислот у тканинах коропа при дії іонів свинцю / Ю. В. Синюк, С. В. Бродін, В. З. Курант, В. Г. Янович // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 62–63. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    Вміст гідропероксидів ліпідів в клітинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Тезисы VIII Международной научно-практической конференции Pontus Euxinus 2013 по проблемах водных экосистем, посвященной 50-летию Института биологии южных морей НАН Украины. – Севастополь, 2013. – С. 92–94.


59.    Вміст і шляхи можливого використання гліцину у коропових риб / Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тези доповідей IV Українського біохімічного з’їзду. – Дніпропетровськ, 1982. – T. 1. – С. 157.


60.    Вміст міді у субклітинних фракціях тканин коропа при різній її концентрації у водному середовищі / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2001. – № 1, т. 3. – С. 97–100.


61.    Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Гидробиологический журнал. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 60–66. – Бібліогр. в кінці ст.


62.    Вміст фосфоліпідів у мітохондріях клітин гепатопанкреасу та зябер коропа за дії йонів цинку і кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 91–100. – Бібліогр. в кінці ст.


63.    Возрастные изменения содержания нуклеиновых кислот и белка в тканях карпа / В. З. Курант, Б. В. Яковенко, А. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1983. – № 5. – С. 75–78.


64.    Вміст загальних ліпідів в еритроцитах деяких видів риб малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Матеріали VII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Мелітополь, 2014. – С. 146–149.


65.    Вплив деяких фізико-хімічних параметрів водного середовища на накопичення важких металів в організмі коропа / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, І. М. Коновець [та ін.] // Доповіді НАН України. – 2000. – № 5. – С. 173–176.


66.    Вплив іонів важких металів на активність трансаміназ в організмі коропа / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, О. Б. Столяр [та ін.] // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 87–92.


67.    Вплив іонів важких металів на АТФ-азну активність у клітинах зябер коропа / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2004. – № 1/2 (23). – С. 91–94.


68.    Вплив іонів важких металів на метаболізм гліцину в організмі коропа в умовах in vivo / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка. – 2001. – № 2. – С. 37–40.


69.    Вплив іонів важких металів на метаболізм [U14C] амінокислот у тканинах коропа за умов in vitro / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 101–104.


70.    Вплив йонів кадмію на склад неполярних ліпідів ядер печінки та зябер коропа / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : матеріали V Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І. Д. Шнаревича (Чернівці, 13–16 вересня 2012 р.). – Чернівці : Книги–ХХІ, 2012. – [С. ?...]


71.    Вплив іонів свинцю на стан крові коропа / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Н. Г. Зіньковська, О. О. Жеграй // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 66–68.


72.    Вплив йонів важких металів на процеси перекисного окиснення в біологічних системах в умовах in vitro / О. Б. Столяр, В. З. Курант,Н. Г. Зіньковська, В. Р. Дрель // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 50–56.


73.    Вплив йонів заліза на активність білково-нуклеїнового обміну в організмі коропа та щуки / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». – Одеса, 2016. – С. 217–220.


74.    Вплив марганцю на вміст нуклеїнових кислот і білків у тканинах коропа / В. З. Курант, О. М. Арсан // Доповіді АН УРСР. – 1990. – № 9. – С. 60–62.


75.    Вплив підвищених концентрацій йонів Fe3+ на вміст фосфоліпідів в окремих тканинах прісноводних риб // О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. М. Далєвський, В. З. Курант // Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». – Одеса, 2016. – С. 221–224.


76.    Вплив підвищених концентрацій йонів Fe^{3+} на гематологічні показники коропа та щуки / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2 (63). – С. 28–31. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.
77.    Вплив підвищених концентрацій свинцю у водному середовищі на його накопичення в організмі коропа / В. О. Хоменчук, О. Б. Столяр, В. З. Курант // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 1998. – С. 68–69.


78.    Вплив різних доз сульфату натрію на вміст деяких компонентів обміну речовин у тканинах коропа та його ріст і розвиток / С. В. Крутовський, О. В. Лутцев, В. З. Курант [та ін.] // Тези доповідей V Українського біохімічного з’їзду. – Івано-Франківськ, 1987. – Т. 1. – С. 32.


79.    Вплив розчинених у воді сірковмісних сполук на вміст білків, нуклеїнових кислот та вільних амінокислот в організмі риб / В. З. Курант, С. В. Крутовський, Р. М. Шандрук, О. Ф. Яковенко // Тези доповідей ХІІ з'їзду Українського фізіологічного товариства ім. І. П. Павлова. – Львів, 1986. – С. 215.


80.    Вплив свинцю (IІ) на каталітичну активність амінотрансфераз в тканинах коропа / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. В. Грубінко // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 37–38.


81.    Вплив цинку і марганцю на вміст тіолових сполук в організмі коропа / О. Б. Столяр, В. З. Курант // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин. – Тернопіль, 1994. – С. 91–94.


82.    Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, С. В. Пида, Н. М. Дробик, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – № 2 (73). – С. 218–233.


83.    Деякі аспекти білкового обміну риб за дії важких металів / Р. Б. Балабан, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. – 2013. – С. 23–24. – Бібліогр. в кінці ст.


84.    Деякі зміни білково-нуклеїнового обміну в організмі коропа під дією важких металів / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук // Тези доповідей VII Українського біохімічного з’їзду. – Київ, 1997. – Ч. 1. – С. 100–101.


85.    Деякі особливості формування електрозахисного рефлексу у риб і їх зв’язок з процесами перекисного окиснення ліпідів у головному мозку / О. Б. Столяр, С. І. Галантюк, Н. С. Матвійчук, В. З. Курант, Н. Г. Зіньковська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 69–72.


86.    Динаміка вмісту вільних амінокислот у тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, Р. Б. Балабан, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 1 (16). – С. 105–111.


87.    Динаміка вмісту ліпопротеїдів сироватки крові коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. О. Арсан, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2005. – № 2. – С. 150–152.


88.    Еколого-еволюційні особливості білкового складу сироватки крові тварин за дії іонів металів / С. Р. Сімчук, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2009. – Т. 11, № 1/2. – С. 133–139.


89.    Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прісноводних риб і молюсків / В. В. Грубінко, Г. Є. Киричук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2 (51), спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 71–86. – Бібліогр. в кінці ст.


90.    Енергозабезпечення тканин зябер та печінки риб за дії йонів цинку та кадмію / Ю. І. Сеник, І. Ю. Найко, Т. В. Маркова, О. О. Луців, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 115–121. – Бібліогр. в кінці ст.


91.    Зв'язування заліза трансферином плазми крові коропа та щуки за умов підвищених концентрацій йонів Fe^3+ у водному середовищі / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, А. В. Станіславчук, І. Г. Ковалик, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, (19–21 квіт., Тернопіль 2018 р.) / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 127–131. – Бібліогр. наприкінці ст.


92.    Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію / Ю. І. Сеник, О. О. Рабченюк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 3/4 (64), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 629–633. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


93.    Кореляційний аналіз вмісту металів та показників білково-нуклеїнового обміну в організмі прісноводних риб / В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – № 2 (73). – С. 88–95.


94.    Ліпідний обмін в організмі коропа та щуки за дії йонів феруму (ІІІ) / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, Ю. І. Сеник, В. З. Курант // Гідробіологічний журнал. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 95–100.


95.    Ліпідний склад деяких тканин коропа за дії іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, Б. З. Лаврін, В. З. Курант [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2 (47), спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 216–220. – Бібліогр. в кінці ст.


96.    Ліпідний склад ядер коропа (Cyprinus carpio L.) при дії підвищених концентрацій іонів цинку та кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2013. – № 7. – С. 156–160. – Бібліогр. в кінці ст.


97.    Липопротеиды сыворотки крови некоторых видов рыб Западного Подолья / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Материалы ІІІ Международной конференции с элементами школы для молодых ученых, аспирантов и студентов “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов” (22–26 июня 2010 г., Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). – Петрозаводск, 2010. – С. 9–11.


98.    Метаболізм лейцину в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2001. – Вип. 1/2. – С. 122–125.


99.    Метаболізм метіоніну в різних органах і тканинах тварин / С. В. Бородін, В. З. Курант, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 1999. – Т. 1, № 2. – С. 68–73.


100.    Метали як регулятори білкового обміну в організмі прісноводних риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяч. 20-річчю заснування наукового фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" – наукометрична база даних Index Copernicus, (20–22 квіт. 2017 р.) / редкол.: М. М. Барна, Н. Д. Дробик, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – С. 132–135. – Бібліогр. наприкінці ст.


101.    Механізми транспорту іонів міді та марганцю у зябрах неадаптованих та адаптованих до дії цих іонів риб / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, С. Р. Сімчук, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2 (29). – С. 119–124.


102.    Накопичення марганцю в організмі риб та молюсків при підвищеному його вмісті у воді / В. Я. Бияк, Р. Б. Балабан, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3 (26). – С. 39–41.


103.    Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту у водному середовищі / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – Вип. 1 (68) : Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. – С. 96–101. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


104.    Накопичення цинку, міді та свинцю в організмі риб та молюсків при підвищеному їх вмісті у воді / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – № 1/2 (25). – С. 132–137.


105.    Нуклеїнові кислоти і білки та їх метаболізм в тканинах деяких видів прісноводних риб Західного Поділля / В. Я. Бияк, І. М. Приймак, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 4 (38). – С. 117–121.


106.    Особенности липидного состава некоторых тканей карпа (Cyprinus carpio L.) / Б. З. Ляврин, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?...]


107.    Особенности поглощения ионов цинка и кадмия жабрами карпа / Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы IV Всероссийской конференции по водной экотоксикологии. – Борок, 2011. – С. 53–56.


108.    Особенности распределения ионов цинка в организме карася / В. А. Хоменчук, С. Р. Симчук, М. А. Миронюк, В. З. Курант // Материалы ІІІ Международной конференции с элементами школы для молодых ученых, аспирантов и студентов “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов” (22–26 июня 2010 г., Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). – Петрозаводск, 2010. – С. 188–190.


109.    Особенности транспорта ионов меди в организме карпа / В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 162–163.


110.    Особенности фосфолипидного состава клеток печени щуки (Esox Lucius L.) при действии ионов кадмия / В. Н. Марценюк, Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 93–95.


111.    Особливості акумулювання деяких важких металів в субклітинних фракціях печінки коропа / В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Біологічні науки. – 2006. – № І (40). – С. 70–73.


112.    Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект / В. В. Грубінко, В. З. Курант, В. А. Хоменчук [та ін.] // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 64–67.


113.    Особливості білкового складу сироватки крові коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. О. Арсан, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2002. – № 11. – С. 159–163.


114.    Особливості біохімічної характеристики стану організму коропа при дії іонів міді / В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. О. Хоменчук, Р. Б. Балабан // Тези доповідей II з’їзду гідроекологічного товариства України. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 132–133.


115.    Особливості використання аланіну в організмі коропа при дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Біологія тварин. – 2003. – Т. 5, № 1/2. – С. 98–101.


116.    Особливості вмісту ліпідів та їх окремих класів у тканинах прісноводних риб / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Тези IV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Одеса, 2011. – С. 151–153.


117.    Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.) / Б. З. Ляврін, О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 2 (55). – С. 10–14.


118.    Особливості вмісту нуклеїнових кислот і білків та їх метаболічна активність в організмі коропа, карася, окуня та щуки із малих річок Західного Поділля / В. З. Курант, В. Я. Бияк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 175–182.


119.    Особливості гідрохімічного стану малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, Б. З. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2 (59). – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.


120.    Особливості ліпідного складу клітинних мембран печінки та зябер риб за дії іонів Fe3+ / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, М. М. Гладюк, В. М. Далєвський, В. З. Курант // Вісник Львівського університету. Сер. Біологічна. – Львів : Світ, 2016. – Вип. 73. – С. 121.


121.    Особливості ліпідного складу тканин печінки та зябер коропа за дії підвищених концентрацій іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, В. З. Курант // Тези IV міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Одеса, 2011. – С. 194–196.


122.    Особливості ліпідного складу тканин печінки та зябер риб за дії підвищених концентрацій йонів Fe3+  / О. О. Рабченюк, З. М. Луцик, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологічні дослідження – 2017 : збірник наукових праць. – Житомир, 2017. – C. 141–143.


123.    Особливості метаболізму амінокислот в організмі риб за умов інтоксикації іонами міді / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 86–90.


124.    Особливості метаболізму гліцину, аланіну та лейцину в організмі коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубінко // Тези доповідей VIII Українського біохімічного з’їзду. – Чернівці, 2002. – Т. 74, № 46 (додаток 2). – С. 94–95.


125.    Особливості метаболізму гліцину в печінці і скелетних м’язах коропа при інтоксикації іонами свинцю / В. З. Курант, С. В. Бродін, Ю. В. Синюк [та ін.] // Біологія тварин. – 1999. – Т. 1, № 2. – С. 73–76.


126.    Особливості поглинання іонів цинку та кадмію кишечником коропа / В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк, С. Р. Сімчук [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2 (43), спец. вип. : Гідроекологія. – С. 520–524.


127.    Особливості транспорту іонів міді в клітинах кишкового епітелію коропа / В. О. Хоменчук, В. З. Курант, М. О. Миронюк, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 3|4 (24). – С. 106–110.


128.    Принципи фізіолого-біохімічної біоіндикації водних систем важкими металами / В. З. Курант, О. Б. Столяр, В. В. Грубінко // Екологічна фізіологія. – 1998. – № 1. – С. 33–36.


129.    Процеси переамінування в організмі коропа за дії похідних нафти у водному середовищі / М. О. Миронюк, О. М. Арсан, В. О. Хоменчук, І. М. Фурса, Н. В. Папарига, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 3/4 (30). – С. 136–139.


130.    Розподіл мангану, купруму, цинку та плюмбуму в субклітинних компонентах за сумісної дії йонів Mn2+, Cu2+, Zn2+ та Pb2+  / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Матеріали VII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Мелітополь, 2014. – С. 249–253.


131.    Роль белкового обмена в процессе адаптации рыб к действию ионов металлов // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы» / Ю. И. Сеник, Б. З. Ляврин, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант. – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 127–129.


132.    Роль інсуліну в регуляції азотового гомеостазу в екзотермних тварин / В. З. Курант, В. В. Грубінко // Медична хімія. – 1999. – T. 1, № 1. – С. 61–66.


133.    Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Біологія тварин, 2013. – Т. 15, № 3. – С. 111–119.


134.    Роль ліпідів зябер щуки у забезпеченні токсикорезистентності до йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2 (55). – С. 14–20.


135.    Роль липидов мембран эритроцитов в адаптации карпа к действию ионов цинка / Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко, В. З. Курант // Материалы Всероссийской конференции с международным участием “Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптации гидробионтов” (Борок, 22–27 сентября 2012 г.). – Борок, 2012. – [С. ?...]


136.    Роль тіолових сполук в захисті організму прісноводних риб від іонів свинцю і міді / О. Б. Столяр, В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук // Тези доповідей VII Українського біохімічного з’їзду. – Київ, 1997. – Ч. 2. – С. 42–43.


137.    Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 2. – С. 83–90. – Бібліогр. в кінці ст.


138.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів коропа у формуванні токсикорезистентності до дії підвищених концентрацій кадмію / Ю. І. Сеник, Ю. М. Потерба, Б. З. Лябрін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1 (50). – С. 104–109. – Бібліогр. в кінці ст.


139.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2014. – № 9. – С. 146–150. – Бібліогр. в кінці ст.


140.    Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії йонів Cd 2+ / О. О. Рабченюк, Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, № 3. – C. 175.


141.    Свойства низкомолекулярных термостабильных белков и содержание тиолов в гепатопанкреасе карпа при воздействии сублетальных концентраций ионов свинца и марганца / О. Б. Cтоляр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2001. – № 5. – С. 73–80. – Библиогр. в конце ст.


142.    Сезонні особливості вмісту білків і нуклеїнових кислот у тканинах коропа / В. З. Курант, О. В. Лутцев, О. Ф. Явоненко // Тези доповідей V Українського біохімічного з'їзду. – Івано-Франківськ, 1987. – Т. 2. – С. 39.


143.    Содержание белка и нуклеиновых кислот в некоторых тканях карпа, белого амура и толстолобика / В. З. Курант, Б. В. Яковенко, О. Ф. Явоненко // Гидробиологический журнал. – 1981. – № 5. – С. 118–119.


144.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях карпа в зависимости от возраста / В. З. Курант, О. В. Лутцев, А. Ф. Явоненко // Тезисы первого симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1987. – С. 109–111.


145.    Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб / В. З. Курант, О. В. Лутцев, А. Ф. Явоненко // Тезисы І симпозиума по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1987. – С. 107–108.


146.    Содержание неполярных липидов в тканях жабр некоторых видов рыб малих рек Западного Подолья / Б. З. Ляврин, Ю. И. Сеник, В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы V Всероссийской конференции по водной экотоксикологии с приглашением специалистов из стран ближнего зарубежья «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». – Борок, 2014. – Т. 2. – С. 82–86.


147.    Содержание нуклеиновых кислот и белка в некоторых тканях карпа / А. Ф. Явоненко, В. З. Курант, Б. В. Яковенко // Гидробиологический журнал. – 1980. – № 6. – С. 48–52.


148.    Содержание тяжелых металлов в тканях некоторых видов рыб Запада Украины / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант // Материалы ІІІ Всероссийской конференции по водной токсикологии, посвященной памяти Б. А. Флерова “Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы” (11–16 ноября, Борок). – Борок, 2008. – Ч. 1. – С. 9–11.


149.    Содержание тяжелых металлов в тканях некоторых пресноводных рыб Запада Украины / В. Я. Бияк, В. А. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 21–22.


150.    Состояние белков сыворотки крови карпа при воздействии ионов тяжелых металлов / В. В. Грубинко, Ю. В. Синюк, В. З. Курант // Тезисы докладов Всероссийской конференции «Современные проблемы водной токсикологии». – Борок, 2002. – С. 35–36.


151.    Сравнительная характеристика отдельных биохимических показателей в тканях теплокровных и холоднокровных животных / С. В. Крутовский, Б. В. Яковенко, В. З. Курант, А. Ф. Явоненко // Тезисы докладов IV Всесоюзного биохимического съезда. – Ленинград, 1979. – Т. 2. – С. 157.


152.    Стан глутаматдегідрогеназної реакції в тканинах риб при накопиченні іонів свинцю / Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. – Львів, 1999. – Вип. 1 (3). – С. 239–241.


153.    Тканинний розподіл іонів міді в організмі мишей / С. Р. Сімчук, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2 (36). – С. 160–163.


154.    Транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів риб / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, Ю. В. Синюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.


155.    УФ-спектроскопія та високоефективна рідинна хроматографія в аналізі металотіонеїнів гепатопанкреасу коропа при дії йонів важких металів / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. В. Грубінко, П. М. Горбовий // Тези доповідей II міжнародного Смакулового симпозіуму “Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики” (Тернопіль, 6–10 вересня 2000 p.). – Тернопіль, 2000. – С. 263–265.


156.    Участие отдельных аминокислот в процессах детоксикации ионов тяжёлых металлов в организме карпа / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, В. В. Грубинко // Тезисы докладолв международной конференции «Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов», (6–9 сентября г. Петрозаводск 2004 г.). – Петрозаводск, 2004. – С. 76–77.


157.    Участь окремих амінокислот в біосинтезі білку в тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1 (31). – С. 162–168.


158.    Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 3/4 (67). – С. 107–119. – Бібліогр. в кінці ст.


159.    Фосфоліпідний склад клітин печінки та зябер риб як індикатор стану поверхневих вод річок Тернопільщини / Б. З. Ляврін, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Біологія тварин. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 56–65.


160.    Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин гепатопанкреасу риб за дії йонів Zn2+ та Cd2+ / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, І. Ю. Найко, О. Б. Остапюк, Д. В. Гайдук, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 4 (57). – С. 80–90.


161.    Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox Lucius) за дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Гидробиологический журнал. – 2013. – Т. 49, № 4. – С. 107–111. – Бібліогр. в кінці ст.


162.    Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умов дії іонів Fe^3+ / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2017. – № 1. – С. 97–102. – Бібліогр. в кінці ст.


163.    Фракционный состав белков сыворотки крови некоторых видов рыб малых рек Западного Подолья / В. Я. Бияк, Ю. В. Синюк, В. З. Курант, Ф. А. Прибич // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 6. – С. 61–69.


164.    Фракционный состав сыворотки крови некоторых пресноводных рыб / Ю. В. Синюк, В. Я. Бияк, В. З. Курант, В. В. Грубинко // Тезисы докладов ІІ научной конференции “Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов”. – Петрозаводск, 2007. – С. 142–143.


165.    Функціональна роль ліпідів в організмі риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (19–21 квіт. 2018 р., м. Тернопіль) / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 113–115. – Бібліогр. наприкінці ст.


166.    Функціональна роль трансаміназ в адаптації двостулкового молюска Unio pictorum іонів важких металів (Mn2, Zn2, Cu2, Pb2) / Р. Б. Балабан, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 3/4 (24). – С. 76–80.


167.    Функціональна роль трансаміназ в організмі риб за дії абіотичних факторів водного середовища / Р. Б. Балабан, В. О. Хоменчук, В. З. Курант, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – № 2. – С. 52–58.


168.    Функціонування кислих лізосомальних протеїназ в тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Р. Б. Балабан, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 2 (21). – С. 84–88.


169.    Характеристика активності трансаміназ в плазмі крові та печінці деяких видів риб річки Золота Липа / В. Я. Бияк, В. З. Курант, В. О. Хоменчук // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Гутисько, 2010. – С. 50–52.


170.    Характеристика низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 91–99.


171.    Хіміко-біологічний факультет: становлення та перспективи розвитку (до 40-річчя факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / В. З. Курант, М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 198–210.


172.    Хіміко-біологічний факультет ТНПУ: історія та перспективи розвитку / В. З. Курант, М. М. Барна, Л. С. Барна // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Гутисько, 2010. – С. 3–8.


173.    Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, досягнення та перспективи розвитку (до 75-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. З. Курант, А. І. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1 (62), спец. вип., присвячений 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 165–175. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


174.    Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб : (огляд) / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. Я. Бияк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2 (47), спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвячений пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 262–269. – Бібліогр. в кінці ст.


175.    Явоненко Олександр Федотович (04.12.1939–15.05.2009): учений, педагог, гуманіст – просто "ВЕЛИКА ЛЮДИНА" / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 228–233.


***


176.    Antioxidantal effect and stabilisation of nitric homeostasis by insulin during ammonia intoxication in animals / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, O. B. Stoiyar, R. B. Balaban // 5 th IUBMB сonference of the Biochemistry of Health and Diseases. – Jerusalem, 1998. – P. 76.


177.    Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment / V. Y. Byyak, V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28th – 31st August, 2011). – Paris : Toxicology Letters, 2011. – Vol. 205S. – P. 72.


178.    Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment / V. Y. Byyak, V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28 th – 31 st Аugust, 2011). – Toxicology Letters, 2011. – Vol. 205S. – P. 72.


179.    Effect of copper and lead on the nucleoproteins and thiol in tissues of carp (Cyprinus carpio / V. Z. Kurant, О. В. Stolyar, R. B. Balaban, V. O. Homencnuk // Metals and Genes Symposium Canterbury : мateriale University of Kent (Canterbery, 7–11 Аpril 1997). – Abstracts animal and cell biology, 1997. – P. 86–87.


180.    Glutamate dehydrogenases in metal-accumulating fish organs / R. B. Balaban, V. Z. Kurant // Metals and Cell Symposium Canterbury : мateriale, Universitty of Kent at Canterbury, 2–6 Аpril. 2001. – P. 44.


181.    Intensity of systems lipid peroxidation (LP) correlation and parculiarities of their kinetics in fish liver during intoxication / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, О. В. Stoiyar // The First regional Meeting on medical sciences “The roles of free radicals m health and disease” (Jerusalem-Amman, Мarch. – 22–27, 1998). – P. 130.


182.    Physiologicai and Biochemical Tests of Evaluation of Water Environment / V. V. Grubinko, V. Z. Kurant, О. В. Stoiyar // Natural Waters and Water Technology : chemical speciation of Metals and Bioavailability. – Casteiveechio Pascoli, Italy, 1999. – P. 248.


183.    Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / O. O. Rabcheniuk, V. Ya. Biyak, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. – 2017. –  № 4. – Vol. 53. – P. 85–93.


184.    The correlation of intensity of mechanisms of lipid peroxidation in liver microsomes of carp in conditions of intoxication by heavy metals ions / V. O. Arsan, V. V. Grubinko, O. B. Stoiyar, V. Z. Kurant // Silver Jubilee FEBS Meeting. – Copengagen, 1998. – P. 39.


185.    The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio / V. Z. Kurant, Y. I. Senyk, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak, V. V. Hrubinko // Journal of Aquaculture Research and Development. – 2015. – Vol. 6, № 6. – Р. 115.


186.    The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio / V. Z. Kurant, Y. I. Senyk, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak, V. V. Hrubinko // Journal of Aquaculture Research and Development. – 2015. – Vol. 6, № 6. – Р. 115.


187.    The influence of heavy metals on glycine metabolism in tissues of carp (Cyprinus carpio L.) / V. Z. Kurant, S. V. Brodin, Y. V. Syniuk // Metals and Cell Symposium Canterbury : Мateriale, Universitty of Kent at Canterbury, 2–6 April, 2001. – P. 45.


188.    The Role of Lipids in Cell Membranes in the Formation of Resistance to Zinc Ions in Erythrocytes of Fish and Cells of Chlorella / V. Khomenchuk, V. Kurant, H. Bodnar, О. Viniarska, O. Lukaschiv, V. Grubinko // Materials of the International scientific conference "Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate" (Chernihiv, 27–29 September, 2017). – Chernihiv : Desna Polygraph, 2017. – P. 11–12.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
вересень 2018 р., 188 джерел


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort