Відданий географ, краєзнавець і турист
(до 55-річчя Мариняка Ярослава
Омеляновича – кандидата географічних наук, доцента кафедри географії
України і туризму)


marynyak2

Мариняк Ярослав Омелянович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму народився 14.06.1963 р. у с. Коршилів, Зборівського району Тернопільської області.
У 1980 р. закінчив Зборівську середню школу № 2.
У 1986 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет за спеціальністю «Економіко-географ, викладач географії», аспірантуру цього ж університету у 1996 р. (заочно).
У 1997 р. захистив дисертацію «Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження)», кандидат географічних наук за спеціальністю 11. 00. 02 – економічна та соціальна географія.
   З 1986 р. – у Тернопільському педагогічному інституті (Тернопільському національному університеті імені В. Гнатюка). З 1986 по 1992 рр. – асистент кафедри фізичної географії. З 1992 р. – асистент, доцент кафедри географії України та туризму. У 2001 р. присвоєно звання доцента кафедри географії України.
   Автор близько 180 наукових праць, зокрема колективної монографії «Природні умови та ресурси Тернопільщини» [Поверхневі води] (2011). Співавтор навчальних посібників «Соціально-економічна географія України» (1994, 1995, 2000), (Рекомендовано Міністерством освіти України), «Основи екологічних знань» (1994, 1995), «Використання та охорона водних ресурсів України « (2001). Автор навчальних посібників «Водогосподарський комплекс Тернопільської області (соціально-економіко-географічний аналіз)» (1997), «Основи моделювання стану довкілля: Частина 1.» (2000), «Фізична географія України» (2001), «Географічне краєзнавство та методика його викладання» (2003), «Основи статистики» (2012), «Туризмознавство» (2013). Автор карт до атласів Львівської [Середній багатолітній річний стік, Водозабезпеченість, Гідрологічне районування] (1989), Закарпатської [Поверхневі води] (1991), Тернопільської [Поверхневі води, Підземні води, Гідрологічне районування] (2000) областей.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури складений у хронологічному порядку


І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

1.    Цикл природных сельскохозяйственных ресурсов как основа к исследованию природного потенциала агропромышленного комплекса / Я. Е. Марыняк, Б. И. Заставецкий, О. В. Заставецкая // Природно-ресурсный потенциал горных районов Кавказа : тез. док. регион. конф. - Грозный, 1988. - С. 15.


2.    Водозабезпеченість : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


3.    Гідрологічне районування : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


4.    Раціональне використа-ння водних ресурсів та їх охорона  в умовах інтенсивного ведення народного господарства (на прикладі Тернопільської області) / Я. О Мариняк // Проблеми екології Поділля : тези доп. регіон. наук. конф. - Кам’янець -Подільський, 1989. - С. 58-60.


5.    Середній багатолітній річний стік : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


6.    Водні ресурси Західного Поділля і використання їх / Я. О. Мариняк // Сучасні географічні проблеми Української РСР : тези доп. VI з’їзду географічного товариства УРСР. – Київ : 1990. - С. 76-77.


7.    Картографування Тернопільської області для шкільно-краєзнавчих цілей / Я. О. Мариняк, І. Л. Дітчук // Тези доп. і повідомл. І-ої Тернопільської обл. наук. історико-краєзнав. конф.- Тернопіль, 1990. - С. 20-21.


8.    Особливості територіального водокористування регіону (на прикладі Тернопільської області) / Я. О. Мариняк // Проблеми охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, 1990. – С. 123–125.


9.    Поглиблення еколого-краєзнавчих знань студентів в процесі польових досліджень їх / Я. О. Мариняк, Л. П. Царик, І. Є Жук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доп. наук. практ. конф. - Тернопіль, 1990. - С. 10-14.


10.    Раціональне водокористування в умовах Західного Поділля / Я. О. Мариняк // Проблеми охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1990. - С. 119-121.


11.    Водні ресурси Тернопільської області, їх загальні і регіональні особливості / Я. О. Мариняк // Природа, населення та господарство Тернопільської області, їх вивчення в загальноосвітній школі : матер. обл. наук.-прак. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 90–95.


12.    Деякі водногосподарські і ерозійні проблеми Західного Поділля / Я. О. Мариняк // Проблеми раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР : тези доп. Республіканської наук. конф. – Чернівці, 1991. – С. 16.


13.    Поверхневі води : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Закарпатської області. – Москва : ГУГК, 1991. – С. 10.


14.    Використання матеріалів Географічної Енциклопедії України на практичних заняттях з фізичної та економічної і соціальної географії України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 65–67.


15.    До концепції створення сучасного навчального атласу України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 58–60.


16.    До питання концепції створення навчального атласу України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези Всеукраїнської конференції про “Навчальний атлас України”, 18-19 груд. – Луцьк, 1992. – С. 14.


17.    Система умов і факторів водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 24.


18.    Аналіз водних ресурсів як основи розвитку водогосподарського комплексу території (на прикладі Західного Поділля) / Я. О. Мариняк // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України : тематичний зб. наук. праць. – Київ : ІСДО, 1993. – С. 35–43.


19.    Деякі питання господарського впливу м.Тернополя на водні ресурси його околиць / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник, І. Л. Дітчук // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: історія і сучасність : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 209-211.


20.    До вивчення питання фізико-географічного районування в шкільному курсі “Фізична географія України” / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник,  Б. І. Заставецький // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії : матеріали респ. наук.-метод. конф., 25–26 берез. 1993 р. – Тернопіль : [б. в.], 1993. – С. 110–112.


21.    Історичний підхід до вивчення адміністративно-територіального устрою України в курсі “Економічна і соціальна географія України” / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник,  О. В. Заставецька // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії : матеріали респ. наук.-метод. конф., 25–26 берез. 1993 р. – Тернопіль : [б. в.], 1993. – С. 93–95.


22.    Перспективи створення навчальної геоінформаційної системи / Я. О. Мариняк, І. П. Рибак // Проблеми розвитку географічної освіти в Україні : тези доп. ; відп. ред. П. Г. Шищенко. – Київ : 1993. – С. 147.


23.    Состояние и основные источники загрязнения левых притоков Днестра в пределах Тернопольской области / Я. Е. Марыняк // Международная экологическая конф. по защите и возрождению реки Днестр “Днестр-SOS” : тезы док. – Одесса, 1993. – С. 88ٲ–89.


24.    Водно-ресурсне районування (на прикладі Тернопільської області) / Я. О. Мариняк // Фундаментальні географічні дослідження : стан, проблеми, напрямки : тези доп. наук. конф., 27–29 верес. 1994 р. – Київ, 1994. – С. 113–115.


25.    Водогосподарський комплекс України / Я. О. Мариняк // Соціально-економічна географія України : [навчальний посібник] / за ред. О. І. Шаблія. - Львів : Світ, 1994 – С. 369-374.


26.    Деякі особливості Тернопільського обласного рекреаційного комплексу в 60 – 90-х рр. XX століття / Я. О. Мариняк, Б. Я. Федуник // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму : тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. Ч. 1. – Київ ; Косів, 1994. – С. 28–30.


27.    Деякі територіальні аспекти водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. Вип. 19. – Львів : Світ, 1994. – С. 178–180.


28.    Екологічні проблеми гідросфери / Я. О. Мариняк // Основи екологічних знань : навчальні матеріали. – Тернопіль : Тернопіль, 1994. – С. 20–35.


29.    Періодизація краєзнавчих досліджень в Україні у 20-90-х рр. XX століття / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // Проблеми географії України : матеріали наук. конф., 25–27 жовт. – Львів, 1994. – С. 47–48.


30.    Рекреаційні території Тернопільщини / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, І. П. Рибак // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму : тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. Ч. 1. – Київ ; Косів, 1994. – С. 88–89.


31.    Українське географічне краєзнавство: принципи і основні завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, Н. П. Стецько // Сучасний стан та перспективи вивчення географії і рідного краю у школах : тези доп міжнародного наук.-метод. семінару, 12–16 верес., 1994 р. – Харків, 1994. – С.33–35.


32.    Формування і розселення етносів в Тернопільській області: економіко- і соціально-географічні підходи / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, Н. П. Стецько // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : тези доп. міжнар. наук. практ. конф. – Київ, 1994. – С. 132–134.


33.    Якість води як проблема водогосподарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) / Я. О Мариняк, // Проблеми географії України : матеріали наук. конф., 25–27 жовт. – Львів, 1994. – С. 128–129.


34.    Аналіз і оцінка карт природи в “Атласі України й сумежних країв” / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 42–44.


35.    Водно-ресурсний потенціал : соціально і економіко-географічні проблеми його оцінки / Я. О. Мариняк // VII з'їзд Українського географічного товариства : тези доп., 30 травня – 1 червня 1995 р. – Київ, 1995. – С.218–219.


36.    Водохозяйственный комплекс Украины / Я. Е. Марыняк // Социально-экономическая география Украины : учебное пособие ; под ред. О. И  Шаблия ; пер. с укр. – Львов : Свит, 1995. – С. 373–379.


37.    Географічне краєзнавство, його суть та основні завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // VII з'їзд Українського географічного товариства : тези доп., 30 травня – 1 червня 1995 р. – Київ, 1995. – С. 434–435.


38.    Екологічні проблеми гідросфери / Я. О. Мариняк // Основи екологічних знань : навчальні матеріали ; за ред.:В. І. Поліщука, Л. П. Царика. – Тернопіль : Тернопіль, 1995. – С. 20–25.


39.    З історії дослідження водно-ресурсного потенціалу / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 155–157.


40.    Освітня політика в Україні (1917–1920 роках) та її вплив на витоки національного краєзнавства / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 194–196.


41.    Оцінка еколого-гідрохімічного стану природних вод басейну р. Західний Буг / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва : [тези доп.]. – Київ. : МОУ, 1995. – С. 152–154.


42.    Про можливості створення рекреаційно-туристичної вузькоспеціалізованої економічної зони в межах Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах : матеріали. міжнародної наук.-практ. конф., 4–6 квітня 1995 р. – Чернівці, 1995. – С. 19-20.


43.    Проблемне водно-ресурсне районування басейну р. Західний Буг / Я. О. Мариняк // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва : [тези доп.]. – Київ. : МОУ, 1995. – С. 156.


44.    Реалізація виховної функції процесу навчання через географічне краєзнавство / Я. О. Мариняк, Б. Я. Федуник, Н. О. Броварська // Українське народознавство і проблеми виховання учнів : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 1995 р. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 176–179.


45.    Особливості водокористування у сільському господарстві Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки  : збірник наук. праць викл. студ., аспір. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 115–116.


46.    Структура водогосподарського комплексу Тернопільської області та аналіз тенденції її зміни / Я. О. Мариняк // Тернопілля, 1996 : регіональний річник : 5-річчю Незалежної Української Держави присвячується. Кн. 2 / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1996. – С. 369–373.


47.    Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна і соціальна географія / Я. О. Мариняк. – Львів : ЛНУ, 1997. – 22 с.


ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації


48.    Водні ресурси річкових басейнів прикордонних територій / Я. О. Мариняк // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння : збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ, 1997. – С. 220–237.


49.    Водогосподарський комплекс Тернопільськоі області : соціально-економіко-географічний аналіз / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 52 с.


50.    Методичні вказівки до проведення практичних занять з географічного краєзнавства для студентів ІІІ курсу географічного факультету / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 18 с.


51.    Особливості формування водогосподарської інфраструктури Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 147–151.


52.    Курортно-рекреаційні ресурси Тернопільської області та можливості їх використання / Я. О. Мариняк // Туризм в Україні: економіка та культура : матеріали ІІІ Всеукр. наук. практ. конф., м. Світязь, 9–10 вересня 1998 р. – Київ : КМ “Трейдинг”, 1998. – С. 337–344.


53.    Місце географічного краєзнавства в системі українознавства / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 14–16.


54.    Навчальні матеріали до проведення практичних занять з курсу “Фізична географія України” / Я. О. Мариняк, Б. І. Заставецький, Л. П. Царик. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 64 с.


55.    Основні шляхи ефективного використання водних ресурсів Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 травня 1998 р. – Львів : НАН України Інститут рег. досліджень, 1998. – С. 62–66.


56.    Підходи до оцінки водно-ресурсного потенціалу / Я. О. Мариняк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 104–109.


57.    Про зміст і структуру спецкурсу " Використання та охорона вод України" / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 46–47.


58.    Система підготовки студентів до краєзнавчої роботи в школі у Тернопільському Державному педагогічному університеті / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 53–54.


59.    Система умов та чинників формування водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 1(7) / редкол.: С. І. Іщук, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.] - Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 41–44.


60.    Теоретичні основи дослідження водно-ресурсного потенціалу регіону / Я. О. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 2(7) / редкол.: С. І. Іщук, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.] – Тернопіль : ТДПУ, 1998 – C. 95–99.


61.    Територіальна організація водогосподарського комплексу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Д. Лановика ; редкол.: Б. Д. Лановик, К. М. Векірчик, М. В. Лазарович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 135–139.


62.    Вплив сукупності еколого-географічних чинників на функціонування водогосподарських геосистем / Я. О. Мариняк // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці , 6-7 жовт. 1999р. : матеріали міжнародної наукової конференції / редкол.: П. Г. Шищенко., Л. П. Царик., О. В. Сингалевич. – Тернопіль : ТДПУ, 1999 – С. 69–70.


63.    Вплив сукупності природних чинників на функціонування водогосподарських геосистем / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 1(7) / редкол.: Б. І. Данилишин, С. І. Іщук, Я. І. Жупанський [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – С. 120–127.


64.    Комплексна оцінка якості природних вод Тернопільської області / Ярослав Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 1999. – С. 197–201. - Бібліогр. в кінці ст.


65.    Охорона і відтворення водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці , 6-7 жовт. 1999р. : матеріали міжнародної наукової конференції / редкол.: П. Г. Шищенко., Л. П. Царик., О. В. Сингалевич. – Тернопіль : ТДПУ, 1999 – С. 103–105.


66.    Водогосподарський комплекс України / Я. О. Мариняк // Соціально-економічна географія України : навчальний посібник / за ред. О. І. Шаблія. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Світ, 2000. – С. 389–394.


67.    Географічне краєзнавство: сутність і проблеми становлення / Я. О. Мариняк // Україна та глобальні процеси : географічний вимір. : в 3-х т.: тези УГТ. 8 з’їзд. - Київ ; Луцьк : Вежа, 2000. – С. 372–375.


68.    Гідрологічне районування : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


69.    Основи моделювання стану довкілля : навчальний посібник. Ч. 1 / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 132 с.


70.    Оцінка стану та можливостей розвитку рекреаційної діяльності у Тернопільській області / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2000. - Вип. 2(7). – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Підземні води : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


72.    Поверхневі води : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


73.    Розвиток географічного краєзнавства у 20–30-ті роки ХХстоліття / Н. Мариняк, Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – 2000. – С. 114–120.


74.    Структура водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області і його оцінка / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2000. – Вип. 1(7). - С. 75–78. – Бібліогр. в кінці ст.


75.    Українська нація в творчій спадщині С. Рудницького й В. Кубійовича. Сучасні теорії нації та націоналізму / Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. - 2000. - С. 7-16.


76.    Використання та охорона водних ресурсів України: : навчальний посібник / Я Мариняк, П. М. Холява, М. С. Запорожан. – Бучач : БІМА, 2001. – 69 с.


77.    Географічне краєзнавство : текст лекції ”Історія розвитку українського краєзнавства: основні етапи і сучасний стан” : навчальний посібник / Я. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 32 с.


78.    Географічне краєзнавство в Україні у 30–90-ті роки ХХ ст. / Я. О. Мариняк, Н. О. Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 39–40.


79.    Методи дослідження малих річок: стан і перспективи / Я. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2001. - Вип. 1(7). - С.35-39.


80.    Основи моделювання стану довкілля : навчально-методичний посібник. / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 70 с.


81.    Основні джерела та методи географо-краєзнавчих досліджень / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Н. П. Стецько  // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 17–19.


82.    Суспільна географія – новий погляд на проблему / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 1(3). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 65–67.


83.    Теоретико-методологічні проблеми географічного краєзнавства в Україні / Я. О. Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 20–22.


84.    Фізична географія України: : навчально- методичний посібник / Я. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 45 с.


85.    Зоряний час Б. І. Заставецького / Я. О. Мариняк // Слово про вчителя : матеріали Академіїї проведеної 11 листопада 2001 р. до 60-річчя від дня народження Б. І. Заставецького. – Тернопіль, 2002. – С. 52–56.


86.    Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 1. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С. 17-28.


87.    Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк, Андрій Кузишин // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. - Вип. 6. - С. 43–49. - Бібліогр. в кінці ст.


88.    Місто-як об’єкт вивчення географічного краєзнавства / Я. Мариняк // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 1. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С. 81-87.


89.    Місце курортно-рекреаційної сфери в економіці Тернопільської області / Я. Мариняк, Н. Стецько // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 2. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С.217-219.


90.    Нове прочитання праць Опанаса Ващенка / Ярослав Мариняк, Дмитро Ткач // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. - Вип. 6. - С. 106–108.


91.    Проблема управління природокористуванням в обласному регіоні / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, А. В. Кузишин, Н. І. Флінта // Регіональні екологічні проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2002


92.    Географічне краєзнавство та туризм : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 64 с.


93.    Методичні вказівки до написання курсових робіт з “Географічного краєзнавства та методики його викладання" : методичний посібник для студентів географічного / Я. О. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. - 32 с.


94.    Методичні засади оцінки водно-ресурсного потенціалу регіону / Я. О. Мариняк // Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича, Львів, 7-8 лист. 2000 р. Т.11. - [б. м.] : ЛНУ ім. Івана Франка., 2003. – С. 200–203.


95.    Місце туризму у стратегії розвитку територій / Я. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2003. - Вип. 2(7). - С. 117-122.


96.    Новий університетський підручник з основ загальної суспільної географії : [рецензія] до виходу у світ підручника О. І. Шаблія «Основи загальної суспільної географії» – Львів : ЛНУ, 2003. –444 с., 52 іл. / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип.8. Присвячено 120-літтю географії в Львівському університеті / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. – С. 120–122.


97.    Сучасне географічне краєзнавство в Україні: суть і завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Мариняк // Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича, Львів, 7-8 лист. 2000 р. Т.11. - [б. м.] : ЛНУ ім. Івана Франка., 2003. – С. 332–337.


98.    Географія туризму в Україні: нові реалії розвитку у контексті світових інтеграційних процесів / Я. О. Мариняк // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. – К.: Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 105-106.


99.    Екологічний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2004. - Вип. 2, Ч. 1 : Екологічна географія. - С. 244–247. - Бібліогр. в кінці ст.


100.    Основи моделювання стану довкілля як окрема галузь знань [Текст] / Я. Мариняк, Н. Стецько // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27-29 травня 2004р. - Тернопіль : ТДПУ, 2004. - С. 130-132.


101.    Професор Ярослав Іванович Жупанський і ренесанс української географії / О. В. Заставецька, Я. О. Мариняк // Я хотів бути географом : до 70-річчя з дня народження Ярослава Івановича Жупанського / упоряд. К. Й. Кілінська. - Чернівці : Рута, 2004. - С. 43-45.


102.    Сучасне географічне українознавство через призму наукової спадщини Володимира Кубійовича / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк // Історія української географії : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип.10 / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2004. – С. 103–104.


103.    Державне регулювання розвитку туризму в Україні / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2005. - Вип. 2, Спецвипуск : Регіональні суспільно-географічні дослідження. - С. 165–169. - Бібліогр. в кінці ст.


104.    Стандартизація та інноваційний розвиток як складові частини державної туристичної політики в Україні / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2005. - Вип. 3. - С. 56-59.


105.    Вплив природно - географічних чинників на розвиток туризму в Україні / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2006. - Вип. 2. - С. 117-121. - Туризм.


106.    Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на становлення та розвиток туристичного бізнесу / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2006. - Вип. 1. - С. 78-82.


107.    Готельно-ресторанний бізнес в Тернопільській області: становлення та розвиток / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень. Сер. Туризм. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола. - 2006. – Вип.1. - С. 69-74.


108.    Державна туристична політика в Україні / Я. О. Мариняк, Н. І. Флінта // Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм : матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. – Чернівці, 2006. - С. 149-156.


109.    Значення географії у розвитку наукового напрямку «Туризмологія» / Я. О. Мариняк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний зб. наук. праць Вип. 3(2). Харків : ХНУ, 2006. - С. 96-98.


110.    Компетентність фахівця в галузі туризму / Я. О. Мариняк // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - С. 164-167.


111.    Особливості дослідження готельно-ресторанного бізнесу обласного регіону / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень. Сер. Туризм. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола. - 2006. – Вип.1. - С. 89-93.


112.    Суспільно-географічний аналіз стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні (на матеріалах Тернопільської області) / Я. Мариняк // Історія української географії. - 2006. - Вип. 13. - С. 110-116.


113.    Територіальні особливості готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Я. О. Мариняк // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій : збірник наукових праць Міжнар. наук.-прак. конф., 27 - 29 листоп. 2006 року ; відп. ред. Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – С. 147–149.


114.    Еволюція теорій готельного бізнесу та сучасний стан його розвитку в Україні / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2007. - Вип. 2. - С. 137-150.


115.    Соціально-економічний аналіз розвитку туристичної галузі України / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2007. - Вип. 1. - С. 114-120.


116.    Становлення та розвиток наукової дисципліни "Географія туризму" в Україні / Ярослав Мариняк // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів Третьої Міжнар. наук. конф., присвяченої 130-літньому ювілею акад. С. Рудницького. Тернопіль, 6-7 груд. 2007 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Я. І. Жупанський [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2007 - С. 205–207. - Бібліогр. в кінці ст.


117.    Курортно-оздоровчі заклади України: сучасний стан та перспективи розвитку / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2008. - Вип. 1(23). - С. 165-170.


118.    Розвиток та сучасний стан готельного бізнесу в Україні / Я. Мариняк // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 27-29 травня 2008 р. – Луганськ : Альма-Матер, 2008. – С. 119–122.


119.    Стан розвитку санаторно-курортних закладів в Україні / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола.-  Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2008. – № 11. – Ч. І. – С. 194–196.


120.    Становлення та розвиток туристичного бізнесу в Україні / Я. Мариняк // Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х томах. – Київ : ВГЛ Обрії, 2008. – Т. IV. – С. 143-145.


121.    Сучасний стан розвитку курортно–оздоровчих закладів України / Я. Мариняк // Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу “Євро–2012” : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Святогірськ, 26–28 вересня 2008 р. – Донецьк, 2008. – С. 84–87.


122.    Туризм як об'єкт статистичного дослідження / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2008. - Вип. 2(24). - С. 97-111. - Рекреація і туризм.


123.    Історія та сучасний стан географії туризму в Україні / Я. Мариняк // Українська історична географія та історія географії в Україні : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конф., 7-10 жовтня 2009 року. – Чернівці : ЧНУ, 2009. С. 114-115.


124.    Місце України у глобальному просторі через призму розвитку туризму / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2009. - Вип. 1(25). - С. 101-108. - Рекреація і туризм.


125.    Передумови і перспективи участі України в міжнародному туристичному ринку / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2009. - Вип. 2 (26). - С. 76–83. - Бібліогр. в кінці ст.


126.    Регіональні особливості діяльності туристичних підприємств в Україні / Я. Мариняк // Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 5–6 листопада 2009 р. ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 177-181.


127.    Чинники формування туристичної індустрії регіону / Я. Мариняк // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2009 року. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. С. 187–189.


128.    Історичні віхи кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету [Текст] / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18–19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 34–38.


129.    Оцінка туристичної привабливості Західноукраїнських областей в світлі міжнародних туристичних прибуттів / А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : збірник наук. праць. Вип. 519–520 : Сер. Географія. – Чернівці : ЧНУ, 2010. - С. 141-145.


130.    Рекреаційні й туристичні ресурси та їх значення у рекреаційному природокористуванні / Ярослав Мариняк // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива : матеріали III Міжнародної наук. конф., присвяч. 10-ій річниці каф. геоекології та 25-ій річниці каф. фізичної географії ТНПУ, 28–29 травня 2010 року – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – С. 11–13. - Бібліогр. в кінці ст.


131.    Україна на міжнародному туристичному ринку / Я. Мариняк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукраїнської. наук.-практ. конф., 15–16 квітня 2010 року – Умань : Сочінський, 2010. – С. 159-162.


132.    Встановлення туризмології як цілісної системи сучасних фундаментальних і прикладних наук про туризм / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2011. - Вип. 1 (29). - С. 92–96. - Бібліогр. в кінці ст.


133.    Поверхневі води / Я. Мариняк. // Природні умови та ресурси Тернопільщини / наук. ред.: М. Я. Сивий, Л. П. Царик. - Тернопіль : Терно-граф, 2011. – С. 161–200.


134.    Сучасна структура туризмології / Ярослав Мариняк // Туризмознавство: наукові та практичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2011 р. – Івано-Франківськ : Факел, - 2011. С. 85-90.


135.    Туризмологія як цілісна система сучасних фундаментальних і прикладних наук про туризм  / Я. Мариняк // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення ”Євро–2012”: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 26-30.


136.    Основи статистики : навчальний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2012. - 144 с.


137.    Позитивні і негативні чинники розвитку туризму в регіоні / Я. О. Мариняк // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. - Тернопіль : ТНПУ, 2012 - С. 191–195. - Бібліогр. в кінці ст.


138.    Статистика : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2012. - 108 с.


139.    Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2013. - Вип. 2 (35). - С. 116–123. - Бібліогр. в кінці ст.


140.    Особливості діяльності туристичних підприємств в Україні / Я. О. Мариняк // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів : збірник тез доповідей. Міжнар. наук.-прак. конф., 16-18 квітня 2013 р., Тернопіль – Форос. – С. 181-183.


141.    Оцінка інвестиційної привабливості туристичних ресурсів регіону / Я. О. Мариняк // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 23–24 травня 2013 року / редкол.: М. М. Барна, W. M. Weiner, З. Г. Гамкало [та ін.]. - Тернопіль : Тайп, 2013. – 71–75.


142.    Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні / Ярослав Мариняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 672–673. Географія. - Чернівці : ЧНУ, 2013. – С. 141-145.


143.    Фізична географія України. Загальний огляд : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2013. - 99 с.


144.    The formation of regional environment protective and recreational system for Ukraine / L. Tsaruk, A. Kuzyshyn, P. Tsaruk, N. Stecko, Y. Marynyak, I. Poplavska, M. Hinzula // Main Theme of 30th  Jubilee International  Scientific Conference on ”Structural Transformation of Industry and Services in Spatial System – Research-related Issues edited by Zbigniew Ziolo and Tomasz Rachwal. – CRACOW-WARSAW, 2014. – P. 118-120.


145.    Діяльність Ярослава Жупанського для розвитку географічної науки та освіти в Тернопільській області / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, А. В. Кузишин // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. : матер. міжнародної наук.-практ. конф., 90-11 жовтня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014. - С. 19-22.


146.    Етнокультурологія та антропологія : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 180 с.


147.    Международный туризм в Украине и его влияние на экономику страны / Я. Марыняк // Вопросы географии и геоекологии. – Алматы, 2014. – № 1. – С. 59-63.


148.    Методологія наукових досліджень у туризмі : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 50 с.


149.    Організаційні засади створення і діяльності туристичного підприємства / Я. О. Мариняк // Організація туризму : навчальний посібник ; за ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014 – С. 77 – 110 с.


150.    Понятійний апарат туроперейтингу / Я. О. Мариняк / Туроперейтинг : навчальний посібник ; за заг. ред. В Я. Брича. – Київ : Кондор, 2014. – С. 25–40.


151.    Сакральні туристичні ресурси Тернопільської області: сутність та основні підходи їх оцінки / Я. О. Мариняк // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. : матер. міжнародної наук.-практ. конф., 90-11 жовтня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014. - С. 267-268.


152.    Туризмознавство. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 168 с.


153.    Туризмознавство. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 168 с.


154.    Управління туристичним підприємством : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 50 с.


155.    Встановлення понятійного апарату туроперейтингу / Я. О. Мариняк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 року : присвяч. 25-річчю геогр. факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка / редкол.: Я. Олійник, О. Шаблій, В. Руденко [та ін.]. - Тернопіль : [Тайп], 2015. – С. 309–312.


156.    Організація туристичної діяльності на туристичному ринку // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в. Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 лист. 2015 р. – Київ : Обрії,. 2015. – С. 184–186.


157.    Статистика туризму : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2015. - 94 с.


158.    Структуризація наукового напряму туризмознавство: сутність та основні підходи / Я. О. Мариняк // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, 19–20 листопада 2015 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 200–206.


159.    Технологія туристичної діяльності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2015. - 62 с.


160.    The regional formation of recreation and environmental protection  systems of Ukraine / L. Tsaruk, A. Kuzyshyn, P. Tsaruk, N. Stecko, Y. Marynyak, I. Poplavska, M. Hinzula // Studia Geograрhica ІХ (2015). – Cracow, 2016. – P. 184-194.


161.    Географічне краєзнавство : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк, І. Р. Рудакевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 72 с.


162.    Географо-краєзнавчі дослідження сільських поселень як полігон пілотних проектів в Україні / Я. О. Мариняк // Роль і оптимізація практичної підготовки студентів географічного факультету : матеріали навчально-методичного семінару / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: О. Заставецька, І. Каплун, А. Кузишин. - Тернопіль ; Дубівці : [Вектор], 2016. - С. 20–26. - Бібліогр. в кінці ст.


163.    Організація туризму. Основи туризмознавства : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТНПУ : Вектор, 2016. – 166 с.


164.    Особливості формування інформаційної бази туристичної галузі в Україні / Я. О. Мариняк // Українська географія: сучасні виклики : збірник наук. праць у 3-х т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. Т. 2. – С. 184–186.


165.    Статистика туризму : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ : Вектор, 2016. – 102 с.


166.    Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2016. - Вип. 2 (41). - С. 129–138. - Режим доступу: http://. - Бібліогр. в кінці ст.


167.    Туристичні об’єкти Зборівського району Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні собливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження : збірник наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф, 3–5 лист. 2016 р – Кам’янець-Подільський : ТОВ ”Друкарня Рута”, 2016. – С. 115-120.


168.    Management peculiarities of tourist business in Ukraine / Y. Marynyak // Scievtific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volumes, No. 5A / 2017. – P. 86-88.


169.     Особливості організації управління туристичним бізнесом в Україні / Я. О. Мариняк // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2017 р – Херсон : дім Гельветика, 2017. – С. 139-141.


170.    Поверхневі води / Я. О. Мариняк // Географія Тернопільської області : [монографія] : в 2 т. Т. 1. Природні умови та ресурси / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; за ред. М. Я. Сивого. - Тернопіль : Крок, 2017. – С. 161–200.


Список підготувала І. В. Беновська

червень 2018 р., 170 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

canlı bahis Bahis Siteleri bahis siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno seyret porno izle
istanbul escort ataköy escort