Лінгвістична творчість
Вільчинської Тетяни Пилипівни
(до 55 річчя від дня народження
декана факультету філології і журналістики,
доктора філологічних наук, професора)

 

vilcunska

   Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, декан факультету філології і журналістики, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилася 10 червня 1962 року на Миколаївщині. У 1984 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.
   У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові».
   Із 2005 року – докторант кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
   У 2009 році захистила докторську дисертацію на тему «Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII–XVIII ст.».
   З 2014 року і по сьогодні доктор філологічних наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна – перша жінка-декан філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Під керівництвом професора Вільчинської Тетяни Пилипівни захищено 6 кандидатських дисертацій..
   Серед наукових інтересів – проблеми когнітивної лінгвістики та концептології.
   Автор численних підручників, посібників, наукових статей і навчально-методичних матеріалів з історії мови та сучасної української літературної мови.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури


1.    Вільчинська Тетяна Пилипівна // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 120.

Праці


2.     «Індивідуально-авторська картина світу»: становлення поняття / Т. Вільчинська // Ucrainica III: Sbornik clanku. – 2 cast. – Olomouc : Univerzita Palackego, 2008. – P. 639–647.


3.    «Лаятись у нас почали з приходом радянської влади» : [інтерв'ю з доктором філолог. наук ТНПУ Т. Вільчинською] / Т. Вільчинська ; розмовляв Д. Захарчук // Тернопіль вечірній. – 2010. – 24 бер. (№ 13). – С. 13.


4.    Архітектоніка концепту „тінь” у поетичній картині світу Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 30–37.


5.    Вивчення особливостей лексико-семантичного способу словотворення у вузі / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – № 4. – С. 18–20.


6.    Використання словотвірного багатства рідної мови у школі / Т. Вільчинська // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1992. – С. 92–93.


7.    Граматична категорія іменників спільного роду (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – Вип. 31. – С. 33–36.


8.    Демонолексика у поетичній картині світу І. Франка й Лесі Українки (семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75(1). – С. 26–30.


9.    Демонологічна лексика української мови (на матеріалі „Лісової пісні” Лесі Українки) / Т. Вільчинська // Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. – Луцьк : Ред.-вид. відділ „Вежа” ВНУ, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 240–252.


10.    До поняття лексико-семантичного поля у мовознавстві (на прикладі назв спорідненості і свояцтва) / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 2. – С. 70–73. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    До проблеми сакрального у творчості Т. Шевченка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / наук. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 34. – С. 56–60.


12.    Еволюція конотативного значення слів-символів у поетичній творчості І. Франка / Т. Вільчинська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту національного авіаційного університету. – Київ : ІОЦ Держкомстату України, 2006. – Вип. 12. – С. 153–165.


13.    Емоційно-забарвлена лексика у сатиричних віршах Лесі Українки / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Сімферополь : [б. в.], 1994.


14.    Етнокультурний концепт як репрезентант національної ментальності (на прикладі концепту „чорт”) / Т. Вільчинська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2011. – Т. 15, вип. 2. – С. 32–36.


15.    Іменники-назви осіб як засіб вираження авторського ставлення у монографії В. Сімовича "Іван Франко: його життя та діяльність" / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1(13). – С. 30–36.


16.    Іменники-назви осіб як засіб вираження авторського ставлення / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 38– С. 32–36.


17.    Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр.: с. 194–238 та в кінці тем.


18.    Кодифікація сакрально-хтонічної лексики у „Словарі української мови” Б. Грінченка / Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 38. – С. 32–36.


19.    Конотативний компонент семантики оцінної лексики / Т. Вільчинська // Матеріали V Міжнародної наукової конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 36–37.


20.    Конотація у змістовій структурі концепту / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1(16). – С. 333–344.


21.    Конотованість сакрального концепту „Бог” у мовній картині світу українців / Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 254–257.


22.    Концепт "Бог" у поетичній мові Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1(13). – С. 191–199.


23.    Концепт "лелека" в українській етнонаціональній картині світу / Т. П. Вільчинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови / відп. ред. М. Я. Плющ. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.


24.    Концепт „Бог” у поемі Івана Франка „Мойсей” / Т. Вільчинська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 113–121.


25.    Концепт „Бог” у поетичному тезаурусі Богдана-Ігоря Антонича / Т. Вільчинська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика:. – Херсон:  Видавництво ХДУ, 2006. – Вип. 6. – С. 137–142.


26.    Концепт „Богородиця” у духовній ліриці Г. Сковороди і Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2006. – Вип. 35. – С. 76–83.


27.    Концепт „Богородиця” у християнській ліриці Івана Величковського / Т. Вільчинська // Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 20–28.


28.    Концепт „мати” у художній картині світу А. Малишка / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 39(1). – С. 60–65.


29.    Концепт „пророк” та його лінгвостилістична об’єктивація у сакральному художньому тексті / Т. Вільчинська // Семантика мови і тексту : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ : ЦІТ, 2006. – С. 235–237.


30.    Концепт „русалка” в етнічній картині світу українців: на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Актуальные проблемы науки и образования : труды и материалы XI Международной научно-методической конференции. – Брянск : РИО БГУ, 2008. – С. 49–53.


31.    Концепт «русалка» в етнічній картині світу українців (на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка й Олександра Олеся / Т. Вільчинська // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь : ФОП Куртбедінова Д. А., 2013. – С. 113–119.


32.    Концепт крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики |/ Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : Брама, 2006. – С. 46–54.


33.    Концепт-образ „Богородиця” в українській етнокультурні / Літературознавчі студії : збірник наук. праць. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121–128.


34.    Концепт-образ „Богородиця” у поетичній творчості Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. 10(122). – С. 17–23.


35.    Концепт-образ „тінь” у художній мові ХХ ст. (на матеріалі поетичної творчості Б.-І. Антонича) / Т. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26, ч. 1. – С. 161–167.


36.    Концепт-образ бог у мовно-концептуальній картині світу І. Величковського / Т. Вільчинська // Стил. – Београд, 2008. – № 7. – С. 95–104.


37.    Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту / Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2008. – №  2. – С. 161–165.


38.    Концептосфера сакрального в сучасній науковій парадигмі / Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 150–159.


39.    Концептосфера сакрального у російськомовній поетичній спадщині Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 11. – С. 186–193.


40.    Концептуалізація зла у поетичній творчості Тараса Шевченка (на прикладі концепту „чорт”) / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал. Сер. Филология. Социальные коммуникации. Т. 24(63). – Симферополь, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 53–60.


41.    Концептуалізація образів Святих у поетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип. 12. – С. 223–229.


42.    Концептуалізація простору у міфопоетичній картині В. Шевчука / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 61–64.


43.    Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові ХVІІ–ХVІІІ ст. : монографія / Т. П. Вільчинська ; наук. ред. Н. В. Слухай. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – Бібліогр.: с. 377–416.


44.    Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка / Тетяна Вільчинська // Studia Methodologica. – 2010. – Вип. 30. – С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Концептуалізація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Studia Methodologica. – 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 38–43.


46.    Концептуалізація сакрально-хтонічного у поетичній мові Б.-І. Антонича (на прикладі концепту-образу „Русалка”) / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 80–83.


47.    Концептуальний аналіз: проблеми та вирішення / Т. Вільчинська // Освітянські обрії: реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : ІПТО, 2008. – № 1(4). – С. 7–10.


48.    Концепція Бога у творчій спадщині Григорія Сковороди / Т. Вільчинська // Философия в контексте культуры : сборник трудов ІІІ Международной заочной научно-практической конференции / редкол.: А. А. Веремьев [и др.]. – Брянск : Курсив, 2012. – С. 144–151.


49.    Лексема Бог як компонент фразем у поетичній творчості Тараса Шевченка / Вільчинська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип. 31. – С. 99–105.


50.    Лексикографічна спадщина І. Верхратського / Т. Вільчинська // Термінознавство як одна з проблем слов’янської філології : славістичні записки. – Тернопіль, 1996. – С. 36–38.


51.    Лексико-семантична характеристика оцінних особових іменників у сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали наукової конференції „Словотвір як вияв динаміки мови”. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 37–38.


52.    Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 38. – С. 99–103.


53.    Лексико-семантичні та словотвірні особливості оцінних назв осіб у сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1993. – Ч. 1. – С. 4445.


54.    Лексичні особливості гаївок у записах В. Гнатюка / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип. 5(1). – С. 41–45.


55.    Лексичні особливості сонетів Яра Славутича / Т. Вільчинська // Проблеми творчості Яра Славутича: жанри, поетика текстів, мовна палітра : науковий збірник. – Тернопіль, 1997. – С. 82–86.


56.    Лихослів’я та його реалізація у сфері мовного функціонування (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – 2004. – 1(11). – С. 135–138.


57.    Лінгвалізація зла у поетичних творах Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2012. – С. 151–162.


58.    Лінгвалізація сакрально-хтонічного в індивідуально-авторській картині світу М. Коцюбинського (на прикладі концепту «чорт») / Т. Вільчинська // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Poznan, 2015. – Zeszyt 3. – С. 355–364.


59.    Лінгвалізація числових символів у фразеологічних одиницях (на матеріалі тернопільських мас-медіа) / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 42(1). – С. 59–63.


60.    Лінгвальна об’єктивація концепту „чорт” у поетичній картині світу Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы V Международной научной конференции / сост. Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – С. 53–56.


61.    Лінгвоконцептологія як нова наукова дисципліна поліпарадигмального типу / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2(24). – С. 64–68. – Бібліогр. в кінці ст.


62.    Лінгвокультурна природа концепту „душа” у фраземіконі Б. Харчука / Т. Вільчинська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2012. – Т. 17, Вип. 4. – С. 18–22.


63.    Лінгвокультурна природа концепту «гріх» у драматичній творчості В. Винниченка / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки / голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2013. – Вип. 25(274). − С. 28–32.


64.    Лінгвокультурологічна природа концепту „час” у міфопоетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». Т. 23(62). – Симферополь, 2010. – № 2, ч. 1. – С. 25–29.


65.    Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору / Т. П. Вільчинська // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологічна» / уклад.: І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог, 2014. – Вип. 48. – С. 51–53.


66.    Людина франківського духу : [Роман Теодорович Гром'як] / М. Зимомря, М. Ткачук, М. Лановик, З. Лановик, О. Куца, Т. Вільчинська [та ін.] // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 6–7.


67.    Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : [рецензія] / Т. Вільчинська // Мандрівець. – 2012. – № 4. – С. 82–85.


68.    Матеріали діалектологічної практики : збірник текстів / С. Є. Панцьо, М. Я. Наливайко, Н. О. Свистун, Т. П. Вільчинська [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 155 с.


69.    Метафора у публіцистиці Уласа Самчука / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2(17) : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції "Творчість Уласа Самчука в контексті сучасної культури", 21–22 лютого 2005 р. – С. 264–269.


70.    Метафора у творчості Олександра Олеся / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 1(4). – С. 91–95. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Методика вивчення морфології української мови студентами українсько-російського відділення філологічного факультету / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної конференції „Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у ВНЗ”. – Ужгород : [б. в.], 2003.


72.    Мікроконцептосфера у парадигмі лінгвокультурології (на прикладі „Святості”) / Т. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 57 : Романо-слов’янський дискурс. – С. 50–55.


73.    Міфопоетичні смисли чисел у сучасних текстах тернопільських мас-медіа / Тетяна Вільчинська // Медіапростір / редкол.: Н. М. Поплавська [та ін.]. – 2012. – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.


74.    Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми «В катакомбах») / Т. Вільчинська // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки]. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 41–47.


75.    Мовна концептуалізація тваринного світу в українській фразеосистемі / Т. Вільчинська // Мова і культура (науковий журнал). – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15, т. 3(157). – С. 145–150.


76.    Мовна об'єктивізація дохристиянських вірувань українського народу : (на прикладі концепту "бог") / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 282–290. – Бібліогр. в кінці ст.


77.    Мовно-концептуальна картина світу: становлення поняття / Т. Вільчинська // Наукові записки ТНПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2(19) 2008–1(20) 2011. – С. 6–13.


78.    Мовно-ментальна природа концепту „Святість” у поетичному тезаурусі Б.-І. Антонича (на прикладі концептуалізованих образів Святих) / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 41(1). – С. 41–44.


79.    Морфемний і словотвірний аналіз у школі / Т. Вільчинська // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 22–23.


80.    Назви на означення зовнішньої прикмети людини / Т. Вільчинська // Тези доповідей звітної наукової конференції викладачів та студентів філологічного факультету. – Тернопіль, 1992. – С. 5–6.


81.    Назви осіб у лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка / Т. Вільчинська // Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні : матеріали доповідей і повідомлень на Всеукраїнській науково-практичній конференції. – Житомир, 1997. – С. 87–88.


82.    Назви спорідненості і свояцтва в листах Василя Стуса / Т. Вільчинська // Творчість В. Стуса у контексті європейської культури ХХ ст. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Донецьк, 1998.


83.    Назви спорідненості і свояцтва у „Лісовій пісні” Лесі Українки / Т. Вільчинська // Культура слова. – Київ, 2001. – Вип. 59. – С. 39–42.


84.    Національна специфіка вербалізації концепту „чорт” у поетиці Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественно-научного краеведения : материалы Международной научнопрактической конференции. – Брянск : РИО БГУ, 2010. – С. 84–88.


85.    Національно-культурна специфіка концепту „Бог” в українських і російських пареміях / Т. Вільчинська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – Київ : Акцент, 2006. – Вип. 24, ч. 1. – С. 126–136.


86.    Неморфологічні способи утворення оцінних назв в українській мов / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 29/30. – С. 59–62.


87.    Номінативна природа концепту «Бог» у поетичній творчості Б-І. Антонича та І. Римарука / Т. П. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Т. Шевченка / відп. ред. А. К. Мойсієнко. – Київ, 2013. – Вип. 43(1). – С. 3–8.


88.    Номінативне поле концепту „любов” (на матеріалі поезії шістдесятників) / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95(1). – С. 6–10.


89.    Об’єктивація концепту „Бог” у фраземіконі української мови / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. „Филология. Социальные коммуникации”. Т. 22(61). – Симферополь, 2009. – № 4(1). – С. 79–84.


90.    Образ автора художнього тексту в парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень / Т. П. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. Т. 26(65). – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 190–194.


91.    Основні підходи до визначення концепту в лінгвістичній парадигмі / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2(17). – 1(18). – С. 26–33.


92.    Особливості конотації концепту-образу „Бог” у поетиці Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Світ мови : поетика текстових структур : науковий збірник. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 189–196.


93.    Особливості номінації особи у мові художньої літератури (на прикладі творчості В. Земляка) / Т. Вільчинська // Творчість В. Земляка в контексті вітчизняної та світової літератури : матеріали доповідей і повідомлень Республіканської науково-теоретичної конференції. – Житомир, 1998. – С. 63–66.


94.    Особливості номінування концепту „Бог” у поетичній картині світу Т. Г. Шевченка / Т. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 121–126.


95.    Особливості функціонування сакральних синонімів (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Т. П. Вільчинська // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9, ч. 2. – С. 228–234.


96.    Особливості функціонування сакральної лексики у публіцистиці Володимира Шовкошитного / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : „Медобори–2006”, 2011. – Вип. 25. – С. 263–267.


97.    Оцінний компонент семантики полісемічних слів (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 9. – С. 149–154.


98.    Оцінні назви осіб із суфіксами суб'єктивної оцінки в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / Т. Вільчинська // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, 1999. – С. 46–51.


99.    Оцінні назви осіб у „Лісовій пісні” Лесі Українки : естетичний аспект / Т. Вільчинська // Вісник Житомирського ДПУ. – Житомир, 2001. – Вип. 7. – С. 25–27.


100.    Оцінні назви осіб у спогадах Яра Славутича / Т. Вільчинська // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів : тези доповідей та повідомлень Міжвузівської науково-теоретичної конференції. – Харків, 1996. – С. 96–98.


101.    Оцінні назви осіб у сучасній українській мові: лексикографічний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Сер. Філологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 104–107.


102.    Оцінні назви осіб у творах І. С. Нечуя-Левицького / Т. Вільчинська // Національна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхратського : матеріяли конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 46.


103.    Оцінні назви осіб як засіб вираження авторського ставлення до зображуваного в оповіданнях Б. Лепкого / Т. Вільчинська // Творчість Богдана Лепкого у контексті європейської культури ХХ століття : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль, 1998. – С. 257–260.


104.    Оцінні назви осіб як засіб характеротворення в оповіданнях О. Кобилянської / Т. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2004. – Вип. 216/217. – С. 229–232.


105.    Оцінні назви осіб, утворені складносуфіксальним способом / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 1(8). – С. 116–118. – Бібліогр. в кінці ст.


106.    Оцінні назви осіб, утворені шляхом переосмислення у драматичних творах М. Старицького: семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 1(11). – С. 32–37.


107.    Питання системної організації лексики (на матеріалі назв осіб) / Т. Вільчинська // Актуальні проблеми металінгвістики : науковий збірник. – Київ ; Черкаси : Брама, 1999. – С. 223–225.


108.    Полевой метод в исследовании концептов / Т. Ф. Вильчинская // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : сборник статей. – Челябинск : ООО „РЕКПОЛ”, 2008. – Т. 2. – С. 56–60.


109.    Про особливості вживання лайливої лексики у сучасній українській мові / Тетяна Вільчинська // Питання філології. – 1997. – Вип. 1. – С. 110–113.


110.    Про семантичну деривацію в сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Нові підходи до філології у вищій школі : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Мелітополь, 1996. – С. 60–61.


111.    Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII–ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київський національний уныверситет ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. – Київ, 2009. – 40 с.


112.    Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII–ХХ ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Інститут філології. – Київ, 2009. – 520 арк. – Бібліогр.: арк. 457–520.


113.    Сакральна лексика у поетичній творчості Б. Лепкого: семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції / за ред.: М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 265–272.


114.    Семантико-аксіологічна природа етнокультурного концепту-образу „відьма” у міфопоетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Харків, 2010. – Вип. 60, ч. 2. – С. 390–395.


115.    Семантико-номінативна природа концепту „чорт” у мовно-концептуальній картині світу Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(3). – С. 51–55.


116.    Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 16 с.


117.    Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Тернопільський державний педагогічний інститут. ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1996. – 177 л.


118.    Семантико-стилістичне навантаження оцінних назв осіб у новелі Ольги Кобилянської „Некультурна” / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія : збірник наукових праць. – Чернівці, 1999. – Вип. 58/59. – С. 188–190.


119.    Семантична природа синонімічних слів (методичні вказівки до вивчення цього питання у вузі) / Т. П. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С. 91–94.


120.    Слово не горобець… / Т. П. Вільчинська // Про особливості вживання лайливої лексики в сучасній українській мові. – Тернопіль. – 1995. – № 3. – С. 58–60.


121.    Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність на прикладі назв осіб / Т. П. Вільчинська // Південний архів : збірник наукових праць. Сер. Філологічні науки. – Херсон, 2002. – Вип. 14. – С. 203–206.


122.    Словотвірна характеристика оцінних іменників спільного роду в сучасній українській мові / Т. П. Вільчинська // Актуальні проблеми словотвору української мови : матеріали наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Тернопіль, 1993. – С. 30–32.


123.    Словотвірні засоби вербалізації концепту "Бог" (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1(23). – С. 26–30. – Бібліогр. в кінці ст.


124.    Словотвірні особливості іменників-назв осіб за оцінною характеристикою в українській та польській мовах / Т. П. Вільчинська // Проблеми контрастивної лінгвістики : тези Міжвузівської наукової конференції. – Кіровоград : [б. в.]. – С. 39–40.


125.    Словотвірні особливості українських іменників – оцінних назв осіб жіночої статі / Т. П. Вільчинська // Актуальні проблеми українського словотвору : матеріали Третіх наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 43–44.


126.    Службові слова в сучасній українській мові : [посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та учителів-словесників] / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 96 с.


127.    Службові частини мови в українській мові: прийменник, сполучник, частка, вигук : навчальний посібник / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, [2011]. – 96 с.


128.    Стилістичне навантаження оцінних назв осіб в „Енеїді” І. Котляревського / Т. П. Вільчинська // Сатира і гумор в українській літературній традиції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1994. – С. 208–210.


129.    Структурно-стилістичні особливості порівняльних конструкцій як механізму інтерпретації мовної картини світу у поетичному ідіолекті Т. Шевченка / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія : збірник наукових статей. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 321/322. – С. 349–355.


130.    Суплетивізм як засіб вираження граматичних значень / Т. П. Вільчинська // Філологічні студії. – Луцьк, 2002. – С. 16–20.


131.    Сучасна українська літературна мова : програма і тестові завдання до державного іспиту : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету денної і заочної форми навчання / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 56 с.


132.    Сучасна українська літературна мова : програма і тестові завдання до державного іспиту : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету денної і заочної форми навчання / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій. – Тернопіль : [РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2012. – 56 с.


133.    Сучасна українська літературна мова : самостійні роботи з морфології / С. Є. Панцьо, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 46 с.


134.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – 2-ге вид, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 136 с.


135.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 1 : практикум / Т. П. Вільчинська // Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 64 с.


136.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 2 : практикум. / Т. П. Вільчинська // Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 80 с.


137.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 1 : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 64 с.


138.    Тенденції нормативного вживання оцінної лексики / Т. Вільчинська, І. Бабій // Мова і культура нації. – 2001. – С. 27–32.


139.    Теоморфний культурний код у сакральних фразеологізмах (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2014. – № 23(272). – С. 33–39.


140.    Типи номінації особи в українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної конференції про значення особливості у гуманітарному процесі. – Хмельницький, 1997.


141.    Українська мова. Тести (5-11 класи) : посібник / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій, О. П. Штонь [та ін.]. – 3-тє вид. доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 368 с.


142.    Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / І. М Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк, В. А. Буда, Т. П. Вільчинська [та ін.]. – 2-ге вид., випр. / за ред.: І. М. Бабій, О. П. Штонь. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 352 с.


143.    Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / І. М. Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; за ред. О. П. Штонь. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 352 с.


144.    Фразеологізми у творах Богдана Лепкого : словник / голов. ред. С. Є. Панцьо ; уклад.: І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Н. І. Лісняк [та ін.]. – Тернопіль : Джура, 2010. – 220 с.


145.    Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській мові: національно-культурний та структурно-семантичний аспекти / Т. П. Вільчинська // Мова і культура. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3(164). – С. 145–150.


146.    Фразеологія творів Бориса Харчука : словник / уклад.: І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Н. І. Лісняк [та ін.] ; голов. ред. С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Джура, 2012. – 748 с.


147.    Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 2(12). – С. 198–203.


148.    Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого / Тетяна Вільчинська // Studia Methodologica. – 2003. – Вип. 13. – С. 34–37. – Бібліогр. в кінці ст.


149.    Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 42. – С. 40–43. – Бібліогр. в кінці ст.


150.    Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди: лінгвокогнітивний аспект / Т. П. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 36. – С. 175–180.


151.    Художні концепти та їх місце у типологічній диференціації концептуальних одиниць / Т. Вільчинська // Актуальныя праблемы мовазнауства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі / пад агул. рэд. М. І. Новік. – Брэст : БрДУ, 2008. – С. 80–83.


152.    Шевченкові інтерпретації Івана Огієнка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. Сер. Історична та філологічна : науковий збірник / Київський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 176–180.

Інформаційний список (152 джерела)
підготувала  С. Б. Тененьська
(червень 2017 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort