Наукова діяльність та суспільно-політичні погляди
М. І. Костомарова

(до 200-річчя від дня народження 1817–1885)

Mykola Kostomarov   
     Микола Костомаров належить до найвидатніших учених середини XIX ст. й до засновників та активних учасників слов'янофільсько-українського київського об'єднання Кирило-Мефодіївського братства, з якого почався самостійний український суспільно-політичний рух. Він був першим ученим Східної Європи, який радикально змінив підхід до роботи історика, поставивши наріжним каменем не опис подій і осіб, а історію народу в його соціокультурній цілісності і єдності найрізноманітніших сфер життя.

 

 

  Інформаційний список літератури

 

1.    Костомаров, Н. И.  Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1990. – 736 с. – (Памятники исторической мысли Украины).


2.    Костомаров, М. І.  «Закон Божий». Книга буття українського народу / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с.


3.    Костомаров, М. І.  Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров ; упоряд., прим. І. П. Бетко, А. М. Полотай ; вступна стаття М. Т. Яценка. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам’ятки України). – Укр., рос. мовами.

 

***


4.    Костомаров, М. І.  Автобіографія : уривки / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 172–179.

 

5.    Костомаров, М.  Книга Буття Українського Народу / Микола Костомаров // Вивід прав України /

М. Грушевський, І. Франко, М. Костомаров [та ін.] ; ред. М. П. Парцей. – Львів : Слово, 1991. – С. 50–58.


6.    Костомаров, М. І.  Лист до видавця-редактора «Русской старины» М. І. Семевського / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 159–168.


7.    Костомаров, Н. И.  Мысли об истории Малороссии / Н. И. Костомаров ; вступна стаття укр. мовою О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 179–197.


8.    Костомаров, М. І.  О преподавании на южнорусском языке. Правы ли наши обвинители? / М. І. Костомаров // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХIХ–ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек, Л. В. Пироженко [та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 30–41.


9.    Костомаров, Н. И.  Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю : до 200-річчя від дня народження М. І. Костомарова та 100-ліття першої публікації «Скотского бунта» / Н. И. Костомаров ; вступна стаття укр. мовою О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 157–182.


10.    Костомаров, М. І.  Спогад про двох малярів / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 149–159.


11.    Костомаров, М. І.  Спомники про Шевченка / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 169–172.


***

 

12. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості : енциклопедичний довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вступна стаття і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с.

 

13.   Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : тези доповідей науково-практичної конф., присвяченої 175-річчю від дня народженням М. І. Костомарова. – Рівне : [б. в.], 1992. – 242 с.


14.    Пінчук, Ю. А.  Микола Іванович Костомаров : 1817–1885 / Ю. А. Пінчук. – Київ : Наукова думка, 1992. – 232 с.


15.    Попов, П. М.  М. Костомаров як фольклорист і етнограф / П. М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1968. – 112 с.


***


16.    Блик, О.  Формування світогляду Миколи Костомарова крізь призму біографічного методу / О. Блик // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 48–52. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Богданова, І. Є.  До витоків формування української художньої мови: поетична спадщина М. Костомарова / І. Є. Богданова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 6. – С. 7–8.


18.    Буторіна, Н.  Український аспект літературознавчих студій Миколи Костомарова / Н. Буторіна // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 56–59.


19.    Ващенко, В.  Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича / В. Ващенко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 61–69.


20.    Воропаєва, Т.  Проблема реконструкції Київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова / Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 12–15.


21.    Гарасим, Я. І.  Фольклористична методологія Миколи Костомарова : культурно-історичні виміри / Я. І. Гарасим // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник. – Київ : Знання, 2009. – С. 105–125.


22.    Гончар, О. Т.  Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 190–198.


23.    Гончар, О. Т.  Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 34–49. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Гончар, О. Т.  «Людина науки, закохана в неї...» : [М. І. Костомаров] / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 107–112.


25.    Горленко, О.  Особливості індивідуального поетичного стилю Миколи Костомарова (на прикладі поеми «Наталя») / О. Горленко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1(14). – С. 29–38.


26.    Грабовський, І.  Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) / І. Грабовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 26–28.


27.    Грегуль, Г.  Повість Віктора Петрова «Аліна і Костомаров»: чи «так треба писати біографії великих людей?» / Г. Грегуль // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 23–27.

 

28.    Громяк Р.  Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. М. І. Костомаров як критик // Історія української літературної критики (від початків до кінця ХIХ століття) / Роман Гром’як. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – С. 66–72.


29.    Грушевський, М.  Українська історіографія і Микола Костомаров : пам’яті М. Костомарова у двадцять п’яті роковини його смерті / М. Грушевський // Молода нація. – 2002. – № 1(22). – С. 90–108.


30.    Дмитрів, І. С.  Суспільно-політичні погляди М. Костомарова / І. С. Дмитрів, Я. М. Гладкий // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – 1995. – Вип. 2, ч. 2. – С. 40–45. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Донік, О.  Співробітництво Миколи Костомарова з журналом «Киевская старина» (1882–1884 рр.) / О. Донік // Україна–Європа–Світ. – 2013. – Вип. 12. – С. 220–224. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Дутко, О. М.  Ідея вільного університету у спадщині М. Костомарова (1817–1885) / О. М. Дутко // Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 46. – С. 18–22.


33.    Ємець, Т.  Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір / Т. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 15–18.


34.    Єременко, О.  Міфологічні балади Миколи Костомарова / О. Єременко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1999. – Вип. 2(5). – С. 141–148. – Бібліогр. в кінці ст.


35.    Зленко, Г.  Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова / Г. Зленко // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2010. – № 9. – С. 12–13.


36.    Іванко, А.  Український Кремуцій Корд – М. І. Костомаров / А. Іванко // Визначні особистості в історії України. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – С. 55–72.


37.    Іванова, Л.  Державницька концепція М. Костомарова / Л. Іванова // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 27–35.


38.    Історія інтерпретації літературного твору як відбитки історичного жанру. М. Костомаров // Основи української літературно-наукової критики / Т. Білецький ; упоряд. М. М. Ільницький. – Київ : Либідь, 1998. – С. 92–106.


39.    Карпенко, М. О.  М. О. Максимович, М. І. Костомаров, О. О. Потебня: до концепції словесного символу в східнослов’янському мовознавстві / М. О. Карпенко // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 338–345. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Каушлієв, Г.  Краєзнавчі студії вітчизняних мандрівників в Криму (30–50-ті рр. ХІХ ст.) : [М. Костомаров] / Геннадій Каушлієв // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С.  6–13. – Бібліогр. в кінці ст.


41.    Козачок, Я.  «Дві руські народності» Миколи Костомарова в національному ідейно-естетичному концепті / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2006. – Вип. 2(20). – С. 170–182.


42.    Козачок, Я.  Ідейно-естетичний концепт національного в російськомовній прозі Миколи Костомарова (на матеріалі повісті «Кудеяр») / Я. Козачок // Мандрівець. – 2004. – № 2. – С. 26–33.


43.    Козачок, Я.  Остання дискусія Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2000. – Вип. 2(7). – С. 75–87.   

 

44.   Козачок, Я.  Панорама і характер ретро- і перспективи в національному концепті Миколи Костомарова / Я. Козачок // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 28–35.


45.    Козачок, Я.  Педагогічні ідеї в діяльності та художній спадщині Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 28–34.


46.    Козачок, Я.  Проблеми рідномовної освіти і літератури в публіцистиці Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1(14). – С. 73–83.


47.    Козачок, Я.  Публіцистика М. І. Костомарова і питання панрусизму / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 240–246.


48.    Козачок, Я.  Публіцистика Миколи Костомарова в сучасному ідейному, естетичному та освітньому дискурсах / Ярослав Козачок // Соціальні комунікації. – 2012. – С. 3–13. – Бібліогр. в кінці ст.


49.    Козачок, Я.  Публіцистика Миколи Костомарова і українська ідея в 60-х роках XIX століття : «український сепаратизм» / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1999. – Вип. 2(5). – С. 149–162. – Бібліогр. в кінці ст.


50.    Козачок, Я.  Українсько-польські взаємини в публіцистиці Миколи Костомарова / Ярослав Козачок // Сучасний погляд на літературу. – 2004. – Вип. 9 : Пам’яті академіка Петра Хропка. – С. 283–295. – Бібліогр. в кінці ст.


51.    Козачок, Я.  Фольклор у світоглядно-естетичній генезі творчості Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2(10). – С. 320–329.


52.    Короленко, Б.  Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова / Б. Короленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 24–26.

 

53.   Костомаров Микола Іванович // Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищих пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – С. 70–73.

 

54.   Костомаров Микола Іванович (1817–1885) // Українська філософія в іменах : навчальний посібник / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. – Київ : Либідь, 1997. – C . 148–152.

 

55.   Костомаров Микола Іванович : український і російський історик, етнограф, фольклорист, письменник // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред.

І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 455–456.

 

56.   Костомаров Микола Іванович // Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик [та ін.]. – Київ : Пульсари, 2002. – С. 102–110.

 

57.   М. Костомаров // Українська історіографія ХIХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції /

К. К. Кондратюк ; ред. Н. Л. Бічуя. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – С. 79–97.

 

58.    Кохання дивними стежками ходить... : [історія кохання Миколи Івановича Костомарова] / підгот. Олена Ваколюк // Свобода. – 2014. – 16 квіт. (№ 31). – С. 10.


59.    Кратко, М.  «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними» : до 160-річчя від часу заснування Кирило-Мефодіївського братства / М. Кратко // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 4–11.


60.   Лук, М.  Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 180–186.


61.    Любар, О. О.  Освітній рух першої половини XIX ст. Педагогічна думка українських просвітителів Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова, П. О. Куліша / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / за ред. О. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – С. 185–201.


62.    Морозов, Д.  Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова / Д. Морозов // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34–42.


63.    Морська, Н.  Екзистенціально-ірраціональні філософські міркування кирило-мефодіївців (М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко) / Н. Морська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – Вип. 11. – С. 9–17.


64.    Мостова, Л.  Літературне «народовство» М. Костомарова. Український сегмент / Людмила Мостова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2007. – Вип. 28, ч. 1. – С. 199–212. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Мостяєв, О.  Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського / О. Мостяєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 7–12.


66.    Наумова, Н.  Міцкевич, Гулак, Костомаров і «Книга буття...» : національна ідея двох визначних документів ХІХ століття / Н. Наумова // Літературна Україна. – 2015. – 10 груд. (№ 47). – С. 8–9.


67.    Некряч, О.  Основні концепти історіософії Тараса Шевченка і Миколи Костомарова / О. Некряч // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 11. – С. 155–160.


68.    Павлишин, М.  Костомаров, рецензенти, публіка / М. Павлишин // Кур’єр Кривбасу. – 2015. – № 311/313. – С. 259–282.


69.    Пасько, І.  «Костомарівська» наука і шевченківська поезія на тлі доби / І. Пасько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 18–21.


70.    Підгорна, Л.  Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій / Л. Підгорна // Мандрівець. – 2005. – № 5. – С. 42–49.


71.    Пінчук, Ю.  Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 3–7.


72.    Пінчук, Ю.  Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Космтомарова / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 54–59.


73.    Пінчук, Ю.  З історії творчих взаємин П. О. Куліша та М. І. Костомарова / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 95–99.

 

74.   Пінчук, Ю.  Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології / Ю. Пінчук, О. Кіян // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 43–51.


75.    Пінчук, Ю.  Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч : до 190-річчя від дня народження / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 3–16.


76.    Пінчук, Ю.  Монографія М. Костомарова «Мазепа» як чинник формування самоусвідомлення української нації / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 3–18.


77.    Пінчук, Ю.  Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 42–49.


78.    Пінчук, Ю.  Студія М. Костомарова «Гетьманство Многогрішного» в контексті творення української етнічної ідентичності / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 36–44.


79.    Пінчук, Ю. А.  Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 78–88.


80.   Пінчук, Ю. А.  Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова «Гетманство Бруховецкого» / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 179–189.


81.    Працьовитий,  В.  Мотив зради у трагедії Миколи Костомарова «Сава Чалий» / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 1(9). – С. 178–194.


82.    Просвітницька діяльність М. І. Костомарова / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко [та ін.] // Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ, 2008. – С. 359–363.

 

83.   Сондерс Д.  Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності / Д. Сондерс ; пер. з англ. Р. Ткачук // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 21–33.


84.    Сорочук, Л.  Наукові фольклорно-етнографічні пошуки Миколи Костомарова / Людмила Сорочук // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2007. – Вип. 28, ч. 1. – С. 265–271. – Бібліогр. в кінці ст.


85.    Ткачук, М.  Літературний портрет Миколи Костомарова / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2008. – Вип. 2(24). – С. 149–165.


86.    Федорченко, І.  Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова / І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 21–24.


87.    Хоменко, О.  Методологічні підстави осмислення феномену словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова / Олександр Хоменко // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 26–43. – Бібліогр. в кінці ст.


88.    Ціпко, А.  «Слов’янська міфологія» Миколи Костомарова у грунтуванні культурного «битія» українського народу / А. Ціпко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 4–6.


89.    Чалая, Т.  Об «украинофильстве» Н. И.  Костомарова / Т. Чалая // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 63–67.


90.    Шудря, М.  Трагедія із щасливою розв’язкою : [про М. І. Костомарова] / М. Шудря // Пам’ять століть. – 2005. – № 1. – С. 33–35.


91.    Шуст, Т.  Інтерпретація М. Костомаровим ролі Польщі у історії України в XVI–XVII ст. / Тарас Шуст // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. Гнатюка, 2012. – С. 198–201. – Бібліогр. в кінці ст.


92.    Ягушкіна, В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / Віта Ягушкіна // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 347–350. – Бібліогр. в кінці ст.


93.    Янкевич, В. Ф.  «Він – гордість України і надбання слов’янського світу» : нарис життя і діяльності Миколи Костомарова / В. Ф. Янкевич // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 173–191.


94.    Ясь, О. В.  Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в одноіменній монографії М. І. Костомарова / О. В. Ясь // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 89–106.

 

95.   Яценко, М.  Минуле проростає у сучасність : романтична драматургія Миколи Костомарова / Михайло Яценко // Слово і час. – 1992. – № 5. – С. 3–8.

Підготувала
Н. І. Пельо
травень 2017 р.

(95 джерел)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort