Науково-педагогічна діяльність Вікторії Романівни Олексюк
(до 45-річчя від дня народження педагога,
кандидата психологічних наук, доцента)

oleksyk   Олексюк Вікторія Романівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія». З 1994 по 2003 рік працювала асистентом кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.
     З 2003 року працює асистентом, а з 2015 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У вересні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху».
     Є автором робочих програм з теоретичних та практично-орієнтованих психологічних дисциплін: «Вікова психологія», «Основи патопсихології», «Психологія мотивації», «Основи сугестопедії», «Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей», «Основи психосоматики».
     Олексюк Вікторія Романівна – автор більше 20 наукових та навчально-методичних праць, з них два навчально-методичних посібники; співавтор колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика» (2016 р.). Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів.
     У 2014–2015 роках закінчила базовий курс з «Позитивної психотерапії».

 

Інформаційний список літератури

 

Олексюк Вікторія Романівна – асистент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 109

 

Наукові праці


1.    Олексюк, В.  Здатність до аутокомунікації в системі становлення професійних вмінь та навичок майбутнього практичного психолога / Вікторія Олексюк // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 лютого 2003 р. / редкол.: М. І. Дідора, Г. К. Радчук, С. В. Іщук. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Ч. 1. – С. 192–200. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.  Олексюк, В.  Категорія життєвого шляху у психології: сутнісний зміст і основні аспекти дослідження / В. Олексюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2005. – Вип. 10, ч. 2. – С. 103–110.

 

3.    Олексюк, В.  Оптимізація процесу усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Вікторія Олексюк. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. – 70 с.

 

4.  Олексюк, В.  Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів / Вікторія Олексюк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т. М. Титаренко, В. О. Васютинський, П. П. Горностай [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2011. – Вип. 28(31). – С. 73–81.

 

5.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Олексюк Вікторія Романівна ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника ; наук. кер. О. Л. Кононко. – Івано-Франківськ, 2009. – 234 с.

 

6.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психологічних наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Олексюк Вікторія Романівна ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.

 

7.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами часової динаміки власного життя / В. Р. Олексюк // Наука і освіта. – 2011. – № 11. – С. 112–116. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Олексюк, В.  Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 102–109.– Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Олексюк, В.  Особливості ціннісно-смислової сфери у другій половині дитинства : [молодший шкільний вік] / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 96–103. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Олексюк, В. Р.  Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Р. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 95 с.

 

11.    Олексюк, В. Р.  Поняття життєвого самовизначення у психологічному дискурсі / В. Р. Олексюк // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 13–28. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12.  Олексюк, В.  Психолого-педагогічні засади оптимізації процесу усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху / В. Олексюк // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць : у 12 т. / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. Д. Максименка. – Київ : [Б. в.], 2008. – Т. 10, вип. 4. – С. 117–125.

 

13.   Олексюк, В.  Психомалюнок як засіб дослідження світоглядних уявлень дітей молодшого шкільного віку / Вікторія Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.   Олексюк, В. Р.  Розвиток професійної рефлексії як детермінанта становлення майбутнього психолога суб’єктом життєвого самовизначення / В. Р. Олексюк // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 394–424. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Олексюк, В.  Творчий потенціал особистості як змістовий аспект її життєвого шляху / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 85–90. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Олексюк, В. Р.  Тренінг педагогічної рефлексії / В. Р. Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 30–41. – Бібліогр. в кінці ст.


Видання у співавторстві


1.    Дідора, М. Особливості статево-рольової ідентифікації у дітей з неповних сімей / М. Дідора, В. Олексюк // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 27–29.

 

2.    Кормило, О. М.  Практична психологія: тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Практична психологія» / О. М. Кормило, В. Р. Олексюк, Г. К. Радчук [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 304 с. – Режим доступу: http://10.1.2.103/knugu-virtual/praci-vuklad/2013/Kormulo.pdf

 

3.   Кормило, О. М.  Психологія : тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Психологія» / О. М. Кормило, В. Р. Олексюк, Г. К. Радчук [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 300 с. – Режим доступу: http://10.1.2.103/knugu-virtual/praci-vuklad/2013/Kormulo14.pdf

 

4.   Пеньковська, Н.  Особливості розвитку рефлексії у молодших школярів / Наталія Пеньковська, Вікторія Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – № 2. – С. 23–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.   Психологія : тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Психологія», «Практична психологія» за вимогами кредитно-трансферної системи / Т. Б. Семків, Н. М. Пеньковська, В. Р. Олексюк [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 190 с.

 

6.   Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук,  В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – 480 с.

 

                                                                                                                                Підготувала Н. І. Пельо
                                                                                                                                грудень 2016 р. (23 джерела).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort