«Педагог з великої літери»
(до 65-річчя від дня народження доктора педагогічних наук, професора,
завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Поліщук Віри Аркадіївни)

фото В    Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший декан психолого-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилась 20.10.1951 року. У 1975 році закінчила природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту.
   У 1983 році у спеціалізованій вченій раді при Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
    З 2005 року – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
   У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теорія і методика професійної підготовки соціальних  педагогів в умовах неперервної освіти» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. Стаж педагогічної діяльності у вузі – 38 років. Викладає такі навчальні дисципліни: «Загальна педагогіка», «Світові моделі й технології соціальної роботи», «Соціальні інновації», «Організація соціальної роботи за кордоном», «Методика викладання теорії і практики соціальної роботи».
   Віра Аркадіївна є автором більш як 170 наукових та навчально-методичних праць.  Також вона здійснює керівництво колективною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти”. Бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.
   В. А. Поліщук є членом  спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка; координаційної ради Всеукраїнської асоціації кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи вищих навчальних закладів України.
Віра Аркадіївна проходила стажування у Великій Британії (Шотландія, м. Данді, Школа соціальної роботи), брала участь у роботі координаційної наради українських партнерів-координаторів проекту № JEP – 21007 – 2000 міжнародної програми TACIS-TEMPUS (Бельгія, м. Намюр).

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Поліщук Віра Аркадіївна – доктор педагогічних наук, професор // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; тех. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 136.

Праці

 

1.    Втілення концепції національної школи в підготовці вчителів / В. А. Поліщук, Н. В. Царьова, О. Б. Столяр, Б. Д. Грищук // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 201–202.

 

2.    Курант, Л. С.  Суспільно-політична діяльність – ведучий засіб патріотичного виховання студентів / Л. С. Курант, В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. Конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 110–113.

 

3.    Поліщук, В.  Методика допрофесійної підготовки майбутніх соціальних педагогів: з досвіду роботи / В. Поліщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 2. – С. 190–195.

 

4.    Поліщук, В.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до вирішення проблем сімейного насилля / Віра  Поліщук // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2003 р. / редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінеджі, О. Б. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 115–119.

 

5.    Поліщук, В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до попередження агресивного ставлення до дітей / Віра Поліщук, Ганна Слозанська // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 714–717. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Поліщук, В.  Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 79–87. – Професійна підготовка соціального педагога.

 

7.    Поліщук, В.  Теоретичні підходи щодо моделювання особистості соціального педагога / В. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця [та ін.]. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 122–124.

 

8.    Поліщук, В.  Функціонування школи як відкритої виховної системи в контексті поглядів В. Сухомлинського / Віра Поліщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 20–24.

 

9.    Поліщук, В. А.  Вивчення і реалізація прогресивних ідей зарубіжного досвіду соціальної/соціально-педагогічної освіти в освітньому просторі України / В. А. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [збірник наукових праць] / редкол.: А. Й. Капська, Р. Х. Вайнола, А. І. Годлевська [та ін.]. – Київ ; Івано-Франківськ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2013. – Вип. 17, ч. 1. – С. 35–41. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Поліщук, В. А.  Вплив міжнародних проектів і програм на процес становлення та розвитку соціальної освіти в Україні : з досвіду роботи Тернопільського педуніверситету / В. А. Поліщук // Гуманітарні науки. – 2003. – № 2. – С. 104–109.

 

11.    Поліщук, В. А.  З досвіду використання активних методів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів / В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 46–47.

 

12.    Поліщук, В. А.  Інтеграція науки і вищої освіти як базова складова Болонського процесу / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 126–127.

 

13.    Поліщук, В. А.  Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / В. А. Поліщук // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 90–93. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Поліщук, В. А.  Міжнародна співпраця у сфері соціальної освіти: моніторинг якості / В. А. Поліщук // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 19–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Поліщук, В. А.  Підготовка студентів до самостійної роботи з періодичною педагогічною пресою / В. А. Поліщук // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 360–362.

 

16.    Поліщук, В. А.  Підготовка фахівців соціальної роботи вищої кваліфікації у США / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 215–218.

 

17.    Поліщук, В. А.  Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 184 с.

 

18.    Поліщук, В. А.  Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 1–5.

 

19.    Поліщук, В. А.  Соціальна педагогіка в Україні на початку ХХІ століття: проблеми становлення і розвитку / В. А. Поліщук // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Кравець, Б. Б. Буяк [та ін.]. – Київ : [Гнозис], 2009. – С. 258–263. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20.    Поліщук, В. А.  Соціальна робота : проблеми становлення в умовах сьогодення / Поліщук В. А. // Актуальні проблеми соціальної роботи : матеріали доповідей та повідомлень Регіональної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Тернопіль, 20–22 травня 2014 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології ; за заг. ред.: В. А. Поліщук, Г. І. Слозанської. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – С. 106–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

21.    Поліщук, В. А.  Соціальна робота з дітьми групи "ризику" у Великій Британії / Поліщук В. А. // Соціальна робота і соціальна педагогіка: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 28–29 квітня 2016 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології ; за заг. ред.: В. А. Поліщук, С. М. Калаур, Г. І. Слозанської. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – С. 35–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

22.    Поліщук, В. А.  Соціальний педагог у сучасній українській школі: в контексті поглядів В. О. Сухомлинського / В. А. Поліщук // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 190–194.

 

23.    Поліщук, В. А.  Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності / В. А. Поліщук // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 39–43.

 

24.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Поліщук Віра Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант Н. Г. Ничкало. – Тернопіль, 2006. – 454 c. + Додатки. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 394–454.

 

25.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Поліщук Віра Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 44 c. – Режим доступу: http://.

 

26.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монографія / В. А. Поліщук ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 424 с.

 

27.    Поліщук, В. А.  Формування індивідуального стилю професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломного навчання / В. А. Поліщук // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2013. – Вип. 17. – С. 102–109. – Бібліогр. в кінці ст.

 

28.    Поліщук, В. А.  Формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників як актуальна соціально-педагогічна проблема / В. А. Поліщук // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 83–86.

 

29.    Соціальна робота : підручник : для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна [та ін.] ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : Збруч, 2010. – 330 с.

 

30.    Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – Київ : Науковий світ, 2003. – 233 с.

 

31.    Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 256 с.

 

32.    Янкович, О. І.  Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О. І. Янкович, В. А. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 394 с.

 

Віра Аркадіївна Поліщук – науковий керівник і консультант дисертацій


1.    Гайдамашко, І. А.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 309 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 170–229.

 

2.    Гайдамашко, І. А.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

3.    Кліщ, Г. І.  Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

4.    Кліщ, Г. І.  Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 349 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 197–224.

 

5.    Козак, Т. Б.  Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козак Тетяна Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 243–272.

 

6.    Козак, Т. Б.  Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козак Тетяна Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с. – Режим доступу: http://.

 

7.    Левандовська, І. З.  Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20–30-і рр. ХХ ст.) : дис. ... канд пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Левандовська Ірина Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2008. – 392 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 361–392.

 

8.    Левандовська, І. З.  Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20–30-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Левандовська Ірина Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

9.    Лещук, Г. В.  Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лещук Галина Василівна ; Тернопільський нац. пед.ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2009. – 389 с. + [Т. 2 : Додатки, с. 236–289]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 199–234.

 

10.    Лещук, Г. В.  Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лещук Галина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

11.    Ольхович, О. В.  Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ольхович Оксана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2008. – 341 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 184–223.

 

12.    Ольхович, О. В.  Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ольхович Оксана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

13.    Садовець, О. В.  Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднаннях працівників освіти США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Садовець Олеся Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с. – Режим доступу: http://.

 

14.    Садовець, О. В.  Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднання працівників освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Садовець Олеся Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 219 с. + [Т. 2 - Додатки, 165 с.]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 187–219.

 

15.    Сидор, І. П.  Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Сидор Ірина Петрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2010. – 312 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 287–312.

 

16.    Сидор, І. П.  Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Сидор Ірина Петрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

17.    Слозанська, Г. І.  Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах Австралії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 229 с. + [Т. 2 - Додатки, 216 с.]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 191–229.

 

18.    Слозанська, Г. І.  Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах Австралії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

19.    Собчак, Н. М.  Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Собчак Надія Мирославівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2004. – 346 c. – Бібліогр.: с. 192–216.

 

20.    Собчак, Н. М.  Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Собчак Надія Мирославівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 20 c.

 

21.    Хмуринська, Т. О.  Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Хмуринська Тетяна Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

22.    Хмуринська, Т. О.  Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Хмуринська Тетяна Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 297 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–195.

 

Віра Аркадіївна Поліщук – опонент дисертацій


1.    Авксентьєва, Т. А.  Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Авксентьєва Таміла Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; наук.. кер. В. М. Галузяк. – Вінниця, 2005. – 191 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: c. 169–182.

 

2.    Авксентьєва, Т. А.  Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Авксентьєва Таміла Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

 

3.    Багрій, В. Н.  Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 21 с.

 

4.    Бідюк, Н. М.  Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бідюк Наталя Михайлівна ; Ін -т педагогіки і психології професійної освіти АПН України : наук. кер. Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – 258 c. – Бібліогр.: с. 163–193.

 

5.    Бідюк, Н. М.  Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бідюк Наталя Михайлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 21 с.

 

6.    Біла, О. О.  Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Біла Олена Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 44 с.

 

7.    Бурдейна, Л. І.  Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Бурдейна Людмила Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

 

8.    Бурдейна, Л. І.  Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Бурдейна Людмила Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2005. – 247 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 195–203.

 

9.    Ворощук, О. Д.  Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (початок ХХ ст. – 1939 р.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Ворощук Оксана Дмитрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 19 с.


10.    Данко, Д. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данко Дана Валеріївна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2015. – 278 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 191–213.

 

11.    Данко, Д. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данко Дана Валеріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 21 с. – Режим доступу: http://.

 

12.    Дідик, М. М.  Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Дідик Микола Михайлович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. І. В. Козубовська. – Тернопіль, 2001. – 210 с. – Бібліогр.: с. 193–210.

 

13.    Дідик, М. М.  Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Дідик Микола Михайлович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 20 с.

 

14.    Зданевич, Л. В.  Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зданевич Лариса Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – 44 с.

 

15.    Канюк, О. Л.  Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Канюк Олександра Любомирівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2009. – 227 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 213–227.

 

16.    Канюк, О. Л.  Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Канюк Олександра Любомирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

17.    Клопота, О. А.  Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з вадами зору : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Клопота Ольга Анатоліївна ; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2012. – 20 с.


18.    Ковчина, І. М.  Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ковчина Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 42 с.

 

19.    Козубовський, Р. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козубовський Ростислав Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

20.    Козубовський, Р. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козубовський Ростислав Володимирович ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" ; наук. кер. О. П. Бартош. – Ужгород, 2014. – 237 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 186–205.

 

21.    Крупа, В. В.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Крупа Валентина Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. І. Романовська. – Хмельницький, 2013. – 263 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 205–229.

 

22.    Крупа, В. В.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Крупа Валентина Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 205–229.

 

23.    Лазарєва, В. В.  Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

 

24.    Лазарєва, В. В.  Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. В. Кузьменко. – Тернопіль, 2013. – 238 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 178–202.

 

25.    Леврінц, М. І.  Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Леврінц Маріанна Іванівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2011. – 302 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 268–302.

 

26.    Леврінц, М. І.  Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Леврінц Маріанна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

 

27.    Мельничук, І. М.  Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мельничук Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. екон. ун-т ; наук. консультант Л. М. Романишина. – Тернопіль, 2011. – 585 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 525–584.

 

28.    Мельничук, І. М.  Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мельничук Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – 44 с.

 

29.    Микитенко, Н. О.  Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Микитенко Наталія Олександрівна ; Львівський наук.-практ. центр Ін-т псих. і псих. освіти АПН України ; наук. кер. І. Є. Курляк. – Львів, 2006. – 219 с. + Додатки: 130 с. – [+Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 181–514.

 

30.    Москалюк, О. І.  Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Москалюк Оксана Іванівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

 

31.    Нарійчук, М. Д.  Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Нарійчук Микола Деонисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 21 с.

 

32.    Павлішак, О. Р.  Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Павлішак Оксана Романівна ; Дрогобицький дер. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2008. – 20 с.

 

33.    Пічкар, О. П.  Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Пічкар Олена Павлівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2002. – 213 с. – Бібліогр.: с. 201–213.

 

34.    Пічкар, О. П.  Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Пічкар Олена Павлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

 

35.    Плугатор, І. Б.  Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945–1990 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Плугатор Ірина Богданівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

 

36.    Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Полєхіна Вікторія Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 20 с.

 

37.    Равлюк, Т. А.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Равлюк Тетяна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 23 с.

 

38.    Равлюк, Т. А.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Равлюк Тетяна Анатоліївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; наук. кер. Т. А. Алєксєєнко. – Чернівці, 2012. – 316 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 178–199.

 

39.    Савіцька, В. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Савіцька Вікторія Василівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – 20 с.

 

40.    Суржикова, І. А.  Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Суржикова Ірина Адольфівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с.

 

41.    Худенко, О. М.  Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Худенко Ольга Миколаївна ; Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська акад. неперервної освіти" ; наук. кер. І. Я. Жорова. – Херсон, 2013. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 157–176.


42.    Худенко, О. М.  Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Худенко Ольга Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

43.    Цар, І. О.  Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя гуманітарного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Цар Ірина Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. І. Морська. – Тернопіль, 2011. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 227–260.

 

44.    Цар, І. О.  Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Цар Ірина Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

45.    Шеремет, А. М.  Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельницька гуманіт.-пед. академ. – Хмельницький, 2016. – 20 с.

 

46.    Шиян, О. І.  Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного регіону України (1944–1996 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Шиян Олена Іллівна ; Держ. акад. керівних кадрів освіти ; наук. кер. С. В. Крисюк. – К., 1999. – 192 с. – Бібліогр.: с. 155–178.

 

47.    Шиян, О. І.  Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного регіону України (1944–1996 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Шиян Олена Іллівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20 с.

 

Рекомендаційний список літератури (102 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (жовтень 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort