«І творчість, і праця, і успіх…»
(до 55-річчя від д/н Васильківської Надії Адамівни –
кандидата педагогічних наук, доцента к-ри. філол. дисциплін початкової освіти)

vasylkivska
    Васильківська Надія Адамівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
   Після закінчення школи вступила на факультет ПВПК Тернопільського державного педагогічного інституту. Закінчила навчання у вузі в 1982 році, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання».
   За направленням працювала вчителем початкових класів у ЗОШ с. Плотича Тернопільського району.
   З 1986 р. почала працювати викладачем ТДПІ.
   З 1990 р. до 1993 р. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України.
   У 1993 році захистила дисертацію на тему «Формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту» зі спеціальності 13. 00. 02 – методика викладання (української мови), здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1996 р. Васильківській Н. А. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики ТДПІ.
   На посаді доцента кафедри філологічних дисциплін початкової освіти викладач працює зараз у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Читає курси: методика навчання української мови, викладання фахових методик у ВНЗ, методика навчання літературного читання.
   Сфера наукових інтересів: актуальні питання методики навчання української мови. Автором підготовлено багато статей у фахових виданнях, видано посібники для вчителів початкових класів. Васильківська Н. А. Є одним із авторів підручника для 3 класу «Українська мова», співавтором навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Методика навчання української мови в початковій школі». Також у співавторстві науковцем розроблено загальноукраїнську програму «Методика викладання української мови». Науковий доробок Васильківської Н. А. нараховує 65 праць, у тому числі монографії, посібники, методичні рекомендації.

 

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Васильківська Надія Адамівна – кандидат педагогічних наук, доцент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; техн. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 69.

 

Праці

 

1.    Васильківська, Н. А.  Елементи лінгвістики тексту в початковому курсі української мови : методичний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 94 с.  

 

2.    Васильківська, Н. А.  Методика роботи над засобами зв'язності тексту в початкових класах  : монографія / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 204 с.

 

3.    Васильківська, Н. А.  Тестові завдання з методики викладання української мови  : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 88 с.

 

Видання у співавторстві

 

1.    Вашуленко, М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас Ч. 1 : Контрольні роботи: / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 

2.    Вашуленко, М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас Ч. 2 : Тематичний тестовий контроль / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта,2016 – 56 с.

 

3.    Вашуленко, М. С.  Навчання української мови в 3 класі [Текст] : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. - К. : Освіта, 2011. - 174 с.

 

4.    Вашуленко, М. С.  Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас [Текст] / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2014.- 48 с.

 

5.    Вашуленко, М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. - К. : Освіта, 2014 . – 64 с.

 

6.    Вашуленко, М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 2 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. - Київ : Освіта, 2014 . – 56 с.

 

7.    Вашуленко, М. С.  У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 3 клас [Текст] : [навч. посіб.] / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2014. - 64 с. : іл.

 

8.    Вашуленко, М. С.  Українська мова. 3 клас [Текст] : підручник для загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – 4-те вид., переробл. – К. : Освіта, 2011. – 128 с.

 

9.    Вашуленко, М. С.  Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - К. : Освіта, 2013. - 191 с. : кольор. іл.

 

10.    Вашуленко, М. С.  Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - Київ : Освіта, 2016. - 191 с. : кольор. Іл.

 

11.    Вашуленко, М. С.   Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2015. - 190, [1] с. : кольор. іл.

 

12.    Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. І. Лазаренко, І. І. Козак, М. С. Вашуленко [та ін.] ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – [К.] : Літера, [2012]. – 368 с. – (Бібліотека студента, вчителя, методиста).

 

Статті на сторінках періодичних видань

 

1.    Васильківська, Н. А.  Впровадження інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. А. Васильківська // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у системі вищої освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 25–26 трав. 2011 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 129–133. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.    Васильківська, Н. А.  Громадянське виховання особистості молодшого школяра засобами матеріалів Букваря / Н. А. Васильківська // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 13–15.

 

3.    Васильківська, Н. А.  Змістовий і процесуальний компоненти підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання педагогічних технологій викладання рідної мови / Н. А. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 5. – С. 100–104.

 

4.    Васильківська, Н. А.  Ознайомлення молодших школярів із спільнокореневими морфемними повторами як засобами вираження зв'язності тексту / Н. А. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. В. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 1. – С. 34–39. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Васильківська, Н. А.  Особливості навчання письма ліворуких дітей / Н. А. Васильківська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 126–130. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Васильківська, Н. А.  Оцінювання навчальних досягнень студентів факультету ПВПК з курсу "Методика викладання української мови" / Н. А. Васильківська // Тести в системі моніторингу якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2–3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 66–70.

 

7.    Васильківська, Н. А.  Патріотичне виховання особистості засобами матеріалів букваря / Н. А. Васильківська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 424 : Педагогіка та психологія. – С. 20–27. – Бібліогр. в кінці ст..

 

8.    Васильківська, Н. А.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів за інноваційними технологіями / Н. А. Васильківська // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 70–73.

 

9.    Васильківська, Н. А.  Формування у молодших школярів уміння використовувати синоніми в ролі засобів зв'язності тексту / Н. А. Васильківська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 2. – С. 100–104.

 

10.    Васильківська, Н. А.  Формування у молодших школярів уміння використовувати як засоби зв'язності тексту слова, об'єднані відношенням загального і часткового / Н. А. Васильківська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 6. – С. 115–120.

 

11.    Українська мова (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської) : орієнтовне календарне планування : 3-й клас для шкіл з українською мовою навчання за новою программою // Початкове навчання та виховання. – 2014. – № 19/21. – С. 3–7.


Рекомендаційний список (27 джерел)
підготувала Тененьська С. Б.
(вересень 2016 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort