Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


«Проектна діяльність як важливий аспект освіти»

 

Загальноосвітня школа


1.    Берестнева, Е. В.  Проектная деятельность учащихся начальной школы / Е. В. Берестнева // Начальная школа. – 2011. – № 6. – С. 15–17.

 

2.    Білик, В.  Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів / Віра Білик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 6–8.

 

3.    Біліменко, Л.  Актуальність та значущість проектної діяльності / Людмила Біліменко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 38–39.

 

4.    Вебер, С. А.  О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через проектную деятельность / С. А. Вебер // Воспитание школьников. – 2013. – № 1. – С. 16–23.

 

5.    Власенко, В. А.  Проектная деятельность в информационно-коммуникационной образовательной среде / В. А. Власенко // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 196–200.

 

6.    Гудкова, Т. В.  Проектная деятельность школьников как форма творческой реконструкции исторического прошлого / Т. В. Гудкова // Наука и школа. – 2013. – № 1. – С. 103–106.

 

7.    Даренко, В.  Проектная деятельность в начальной школе / В. Даренко // Учитель. – 2011. – № 6. – С. 60–61.

 

8.    Демченко, Л. В.  Проектна діяльність – умова активізації пізнавальних мотивів / Л. В. Демченко // Основи здоров'я. – 2013. – № 3. – С. 2–6.

 

9.    Заступець, В.  Проектна діяльність / Валентина Заступець // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2011. – № 46. – С. 26–28.

 

10.    Захарова, В. А.  Об одной из форм организации проектной деятельности / В. А. Захарова // Начальная школа. – 2015. – № 7. – С. 14–16.

 

11.    Иванова, М. В.  Опыт педагогического сопровождения проектной деятельности школьников / М. В. Иванова // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 3–7. – Библиогр. в конце ст.

 

12.    Игнатьева, Г. А.  Проектные формы учебной деятельности обучающихся общеобразовательной школы / Г. А. Игнатьева // Психология обучения. – 2013. – № 11. – С. 20–32. – Библиогр. в конце ст.

 

13.    Каліберда, Л.  Проектна діяльність у навчальному закладі / Любов Каліберда // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 42–45.

 

14.    Калмыкова, В. В.  Можно ли организовать проектную деятельность на уроке? : из опыта работы / В. В. Калмыкова, Г. Р. Жафарова // Начальная школа. – 2012. – № 9. – С. 61–64.

 

15.    Кострикина, И. С.  Проектная деятельность и эффективность профессионализации старшеклассников / И. С. Кострикина, Е. Д. Порядина // Психология обучения. – 2013. – № 5. – С. 130–139. – Библиогр. в конце ст.

 

16.    Красильникова, Н. А.  Метод проектов в начальной школе / Н. А. Красильникова // Світ виховання. – 2012. – № 3. – С. 33–35.

 

17.    Криворотченко, Н.  Проектная деятельность в начальной школе / Н. Криворотченко // Учитель. – 2011. – № 5. – С. 55–60.

 

18.    Левченко, В.  Проектна діяльність в освітньому закладі / В. Левченко, О. Озеров // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 8. – С. 1–8.

 

19.    Луценко, Н.  Формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді шляхом реалізації проектної діяльності / Наталія Луценко // Шкільна бібліотека plus. – 2012. – № 3. – С. 20–22.

 

20.    Лучкін, О.  І все ж таки... проект : проектна діяльність у навчально-виховному процесі та управлінні / О. Лучкін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 25–29.

 

21.    Люшин, М. О.  Проектна діяльність громадсько-активних шкіл / М. О. Люшин // Управління школою. – 2012. – № 10/12. – С. 2–36. – Додатки.

 

22.    Маркова, И. А.  Проектная деятельность – один из факторов формирования социального опыта школьников / И. А. Маркова, Е. Н. Видяшева // Начальная школа. – 2011. – № 11. – С. 74–76.

 

23.    Мартинець, Л. А.  Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу / Лілія Астахівна Мартинець // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 3. – С. 10–13. – Бібліогр. в кінці ст.

 

24.    Мартинець, Л. А.  Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників / Л. А. Мартинець // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 42–55.

 

25.    Матюхин, А. Н.  Развитие коммуникативных компетенций в проектной деятельности школьников/ А. Н. Матюхин // Наука и школа. – 2013. – № 2. – С. 42–46. – Библиогр. в конце ст.

 

26.    Омельчук, Г.  Проектна діяльність : розвиток пізнавальної активності та реалізація творчого потенціалу учнів / Галина Омельчук // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2013. – № 7. – С. 12–13.

 

27.    Онопрієнко, О.  Проектна діяльність як засіб компетентнісно орієнтованого навчання / Оксана Онопрієнко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 11–13.

 

28.    Печинога, Л.  Проектна діяльність у школі / Леонід Печинога // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 8. – С. 57–63.

 

29.    Романенко, Ю.  Використання методу проектів у навчанні / Юлія Романенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

30.    Тиунова, Е. Г.  Пути оптимизации процесса проектной деятельности младших школьников с использованием информационно-коммуникативных технологий / Е. Г. Тиунова // Наука и школа. – 2011. – № 3. – С. 45–48.

 

31.    Шаповалова, Е. Н.  Проектная деятельность как один из способов воспитания духовности современного человека [Текст] / Е. Н. Шаповалова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 7–10.

 

Вища школа


1.    Васильева, Е. В.  Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему образования / Е. В. Васильева // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2010. – № 9. – С. 35–38.

 

2.    Кивлюк, О.  Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки / Ольга Кивлюк // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 25–30. – Бібліогр. в кінці ст.

 

3.    Матвійків, В. П.  Застосування нелінійних мультимедійних технологій при підготовці інженера-педагога / В. П. Матвійків // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квітня 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 

4.    Морзе, Н.  Проект "IR Met": новий крок до інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей / Наталія Морзе, Ольга Веселовська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 5. – С. 76–79.

 

5.    Никифорова, Е. И.  Проектный метод в обучении / Е. И. Никифорова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 4. – С. 42–45.

 

6.    Оршанський, Л. В.  Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів / Л. В. Оршанський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Паляниця, І. В.  Використання переваг тривимірного проектування в навчальному процесі / І. В. Паляниця, Ю. М. Чайківська // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 82–83. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Саукова, Н. М.  Новые подходы к использованию мультимедиа-технологий в организации учебной работы / Н. М. Саукова // Наука и школа. – 2010. – № 2. – С. 109–112.

 

9.    Шарипов, Ф. В.  Метод проектов / Ф. В. Шарипов // Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2013. – С. 99–104. – (Новая университетская библиотека).


Рекомендаційний список (40 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (червень 2016 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort