Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


«Громадянське виховання студентів»

 

1.    Бабкіна, М.  Роль світової та української літературної спадщини у формуванні громадянської свідомості особистості [Текст] / М. Бабкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В. Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 4. – С. 43-47.

 

2.    Барабаш, В. А.  Громадянське виховання студентів інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Барабаш Вікторія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 20 с.

 

3.    Білик, Л. І.  Формування відповідальної громадянської позиції студентства- актуальна проблема сучасного виховання [Текст] / Л. І. Білик // Проблеми освіти. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип.41. – С. 172-182.

 

4.    Бойко, І.  Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу "Історія держави і права України" [Текст] / І. Бойко // Право України. – 2015. – № 1. – С. 162–170. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Боренько, Я.  Особливості громадянських ціннісних орієнтацій студентської молоді [Текст] / Ярина Боренько // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Васянович, Г.  Принцип громадянськості й патріотизму (етико-педагогічний аспект) [Текст] / Г. Васянович // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 17-21.

 

7.    Вербицька, П.  Соціальне проектування як ефективна виховна технологія у процесі громадянського становлення особистості [Текст] / П. Вербицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 1. – С. 51-58.

 

8.    Вербицький, В.  Патріотичне виховання молоді в освітньому просторі – вимога сьогодення [Текст] / Володимир Вербицький // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : [зб. наук. пр.] / редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 365–372. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Вовкочин, Л.  Формування громадянськості молоді в змісті та засобах виховання [Текст] / Людмила Вовкочин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 327 : Педагогіка та психологія. – С. 49–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Гевко, О.  Патріотичне виховання студентської молоді у педагогічних університетах України [Текст] / Оксана Гевко // Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві : на прикладі Польщі та України / наук. ред.: М. Чепіль, В. Петрик, М. А. Страдовскі. – Warszawa : DUX, 2013. – С. 145–161. – Бібліогр. в кінці ст.

 

11.    Гевко, О. І.  Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Гевко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 20 с.

 

12.    Гнатенко, С. А.  Складові громадянськості студентської молоді [Текст] / С. А. Гнатенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : ХДУ, 2008. – Вип. 48. – С. 110-115.

 

13.    Гребеник, Т. В.  Організація наукових досліджень в системі громадянського виховання студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Гребеник // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – К. : ІІТЗО, 2010. – Вип. 61. – С. 140-145. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Гриньова, М. В.  Формування совісті і відповідальності у майбутнього вчителя громадянина [Текст] / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В.О.Пащенко. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Вип. 6 (45). – С. 85-88.

 

15.    Гурнікевич, Я.  Громадянська освіта у Польщі, здійснювана через Інтернет (на прикладі центру громадянської освіти) [Текст] / Я. Гурнікевич, Ю. Плиска // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 48-56.

 

16.    Євсюков, О.  Педагогічні умови формування громадянських якостей у майбутніх фахівців Міністерства надзвичайних ситуацій України [Текст] / О. Євсюков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В.Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 35-41. – Професійна освіта.

 

17.    Жаровська, О. П.  Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

18.    Зінченко, Г.  Виховання патріотичного духу студентів фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] / Г. Зінченко // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 19–21 квіт. 2013 р. / упоряд.: Гоменюк О. О., Горба Г. М., Ігнатович А. О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 46–48.

 

19.    Игошев, Б. М.  О патриотическом воспитании студентов [Текст] / Б. М. Игошев // Мир образования. – 2008. – № 2. – С. 171-180.

 

20.    Інтернаціональне виховання студентської молоді [Текст] / [редкол. : Л. Й. Голдовський, С. М.Білак, М. І. Блецкан та ін.]. – Львів : Вища шк., 1976. – 248 с. – 1,40.

 

21.    Ісаєва, І. О.  Громадянське виховання студентів - складова виховної функції сучасного викладача [Текст] / І. О. Ісаєва // Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 14 - 15 верес. 2006 р. / редкол.: І. Д. Бех, Т. К. Завгородня, А. М. Зубко та ін. – Херсон : РІПО, 2006. – С. 64-66.

 

22.    Кецик, У. В.  Виховання громадянськості майбутніх учителів на ідеях української державності [Текст] / У. В. Кецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія / редкол.: М. І. Сметанський, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2002. – Вип. 6, ч. 2 : присвяч. 90-річчю ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – С. 80–82. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23.    Князев, А. М.  Гражданственность [Текст] / А. М. Князев, В. С. Сорокин. – М. : Граница, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-94691-542-7 : 156,00.

 

24.    Кожуховська, А.  Ідея громадянського виховання в педагогічних поглядах О. П. Довженка [Текст] / Алла Кожуховська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 330 : Педагогіка та психологія. – С. 71–77. – Бібліогр. в кінці ст.

 

25.    Козак, А.  Студентське самоврядування як один із елементів національно-патріотичного виховання [Текст] / А. Козак, А. Тарашевська // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 19–21 квіт. 2013 р. / упоряд.: Гоменюк О. О., Горба Г. М., Ігнатович А. О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 59–61.

 

26.    Корнієнко, О.  Формування громадянина-учителя у системі студентського самоврядування [Текст] / О. Корнієнко, Г. Зінченко // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., м. Тернопіль, 16–18 трав. 2014 р. / упоряд.: К. Г. Соцький, А. В. Назарук, А. В. Осадчий [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – С. 32–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 

27.    Костюк, І. В.  Національно-патріотичне виховання [Текст] : [студентської молоді] / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь // Національно-громадянське виховання студентської молоді : навчальний посібник / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ–2000, 2012. – С. 78–84.

 

28.    Кузик, В.  Громадянське виховання молоді в скаутських організаціях [Текст] / В. Кузик // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 195-203.

 

29.    Курант, Л. С.  Суспільно-політична діяльність – ведучий засіб патріотичного виховання студентів [Текст] / Л. С. Курант, В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А.В.Вихрущ, Р.Т.Гром'як, Ю.В.Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 110–113.

 

30.    Латишева, Л.  Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні студентів [Текст] / Л. Латишева // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 77-80.

 

31.    Левківський, К.  Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді [Текст] / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 15-28. – Бібліогр.: с. 27-28.

 

32.    Лук'яненко, С.  Формування критичного мислення у студентської молоді як невід'ємна складова набуття досвіду громадської активності [Текст] / Світлана Лук'яненко // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

33.    Максютов, А. О.  Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Максютов Андрій Олексійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с.

 

34.    Машукова, В.(Вікторія).  Особливості формування національної свідомості особистості в Україні на сучасному етапі [Текст] / В. Машукова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 327 : Педагогіка та психологія. – С. 107–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

35.    Мельник, Т.  Основи патріотично-екологічного виховання особистості: сутність, своєрідність, наступність [Текст] / Тетяна Мельник // Проблеми педагогічних технологій : [збірник наукових праць] / АНП України, Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; голов. ред. В. Зубович. – Луцьк : [Волин. обл. друкарня], 2002. – Вип. 3. – С. 40–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

36.    Михайліченко, М.  Технологія формування громадянської компетентності майбутнього вчителя як результат [Текст] / М. Михайліченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 3-10.

 

37.    Михайліченко, М. В.  Громадянська компетентність вчителя в контексті оновлення професійної освіти в Україні [Текст] / М. В. Михайліченко // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 13-16.

 

38.    Мірошніченко, В. І.  Проблема мотивації патріотичного самовиховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] / В. І. Мірошніченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 2. – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.

 

39.    Мірошніченко, В. І.  Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Мірошніченко Валентина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 38 с.

 

40.    Одарченко, В. І.  Виховання національної гідності у студентської молоді засобами українського народного мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Одарченко Вероніка Ігорівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 21 с.

 

41.    Онопрієнко, О.  Патріотичне виховання в системі аудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Ольга Онопрієнко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 2. – С. 160-163.

 

42.    Панчук, А. П.  Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Панчук Андрій Паладійович ; Інститут проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 20 с.

 

43.    Потапчук, Т.  Стрілецька пісня як засіб виховання молоді українцями-патріотами [Текст] / Т. Потапчук // Освіта і управління. – 2006. – № 3-4. – С. 187-189. – Проблеми виховання: національна свідомість молоді.

 

44.    Равчина, Т.  Громадянські й особистісні цінності студентів: педагогічний аспект розв'язання конфлікту [Текст] / Тетяна Равчина // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3–15. – Бібліогр. в кінці ст.

 

45.    Рагожник, А. А.  Интернациональное и патриотическое воспитание студенческой молодежи [Текст] / А. А. Рагожник, П. Д. Гурьянов. – К. : Вища шк., 1983. – 64 с. – 0,10.

 

46.    Сапронова, З. В.  Спортивно-патриотическое воспитание студенческой молодежи [Текст] / З. В. Сапронова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 6. – С. 66-68.

 

47.    Сигова, А.  Гражданское воспитание студентов : проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) [Текст] / А. Сигова // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 95-103.

 

48.    Тимошкова, А. С.  Формування громадянської активності студентів під час проектної діяльності [Текст] / А. С. Тимошкова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2013. – Вип. 19. – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.

 

49.    Титова, Е. В.  Формирование гражданской идентичности студентов вузов физической культуры [Текст] / Е. В. Титова // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 5. – С. 62-64.

 

50.    Україна. Міністерство освіти і науки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України.  Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 роки [Текст] : наказ МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, 21.10.2013 № 1453/716/997 / Україна. Міністерство освіти і науки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України ; Д. В. Табачник, П. В. Лебедєв, В. Ю. Захарченко // Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника / упоряд. Н. Чиренко. – К. : Шкільний світ, 2014. – С. 57–76. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 

51.    Улучшение качества подготовки педагогических кадров и повышение уровня идейно-политического воспитания студенческой молодежи в свете решений ХХV съезда КПСС [Текст] : тезисы респ. науч. конференции 12-14 ноября 1979 г. / [редкол. : И. Т. Федоренко (отв. ред.), В. А. Акимов, М. Ф. Гетманец и др.]. – Х. : Изд-во Харьков. гос. пед. ин-та, 1979. – 145 с. – 1,50.

 

52.    Хомич, Л. О.  Виховання громадянської відповідальності у студентської молоді [Текст] / Л. О. Хомич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В.О.Пащенко. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 37-44.

 

53.    Цюра, С.  Громадянські цінності сучасної студентської молоді: синергетичний підхід [Текст] / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 57-65.

 

54.    Чорна, К. І.  Патріотизм молоді в контексті національних інтересів української держави [Текст] / К. І. Чорна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 110-118.

 

55.    Шабанов, В. П.  Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів [Текст] / В. П. Шабанов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 24-26.

 

56.    Шаповалова, Н.  Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ [Текст] / Наталія Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64-67. – Бібліогр. в кінці ст.

 

57.    Шевчук, І.  Психолого-педагогічні аспекти формування ціннісних орієнтацій першокурсників в умовах їхньої професійної адаптації [Текст] / Ірина Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 146–153. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Рекомендаційний список ( 57 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (квітень 2016 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort