Web of Science ResearcherID: D-3428-2018

Batcunska

Кандидат філологічних наук

Завідувач кафедри української мови та славістики

Доцент

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вербовецький М. Годонімікон міста Тернопіль: функціональний аспект / М. Вербовецький ; наук. кер. Г. Бачинська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 127-129
 2. Вільчинська Т. Гуманітарно-освітній компонент у підготовці вчителя-словесника в контексті сучасних реалій / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Гуманітарна наука у вищій школі : матеріали “Круглого столу”, приуроченого до 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 29 листопада 2023 року). – Львів : Растр-7, 2023. – С. 152-161
 3. Бачинська Г. В. З любов’ю до людей та мовознавства / Г. В. Бачинська, Т. П. Вільчинська, О. С. Вербовецька [та ін.] // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 20-25. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.3
 4. Вільчинська Т. П. Концепт “війна” в українській паремійній картині світу (до 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Лисиченко) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Вип. 58. – С. 3–16. DOI: https://doi.org/ 10.34142/23127546.2023.58.01
 5. Пiць А. Лiнгвicтичний аналіз eргoнiмiв мicтa Тeрнoпoля / А. Піць ; наук. кер. Г. В. Бaчинcькa // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 158-166
 6. Марцінковська І. Лінгвістичний аналіз заголовків у творчості С. Жадана / І. Марціновська ; наук. кер. Г. В. Бачинська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-113
 7. Тимощук Є. Ономастичний простір роману Надії Гуменюк «Танець білої тополі» / Є. Тимощук ; наук. кер. Г. В. Бачинська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 169-174
 8. Біла І. Семантика твірних основ прізвищ села Хмелівка, Теребовлянського району, Тернопільської області / І. Біла ; наук. кер. Г. В. Бaчинcькa // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-169
 9. Теребей Д. Семантика твірних основ прізвищ Шепетівського району Хмельницької області / Д. Теребей ; наук. кер. Г. В. Бачинська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 145-150
 10. Вільчинська Т. П. Урбанонімія міста Тернополя: соціо- та еколінгвістичний аспекти (на матеріалі процесів упорядкування назв у 2022 році) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. – Вип. 17(85). – С. 252-256. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-17(85)-252-256
 11. Derivative potential of unofficial anthroponyms: lexico-semantic method of name production / N. Shulska, N. Kostusiak, T. Vilchynska [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – Hradec Kralove : Magnanimitas, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 78-81 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Бачинська Г. В. Багатокомпонентні складнопідрядні речення в синтаксичній науці (на матеріалі роману Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи») / Г. В. Бачинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 57-60
 2. Вільчинська Т. П. Лексикографічні фразеологічні виміри прози Б. Лепкого і Б. Харчука  / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2022. – №17. – С. 17-22. DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.17.2022.3
 3. Вільчинська Т. П. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 64-72. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.8
 4. Заваринська І. Ф. Фонетика сучасної польської мови : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 Середня / І. Ф. Заваринська, Г. В. Бачинська, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 64 с.
 5. Bachynska H. The concept of officiality and unofficiality in Ukrainian anthroponymics / H. Bachynska, O.Verbovetska // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica, 2022. – Vol. 44, issue 1-2. – P. 18–28. – URL.: https://www.scopus.com
 6. Processes of Local Transition of Ukraine's Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space / S. Shestakova, T. Levchenko, H. Bachynska [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13, Issue 2. – P. 358-383. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600015

2021 рік

 1. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька, О. К. Вільчинський // Мова. – 2021. – № 35. – С. 7-15. – URL. : http://mova.onu.edu.ua/article/view/237798
 2. Бачинська Г. В. Українська мова. Підготовка до ЗНО : навчально-методичний посібник / Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 150 с.
 3. Dynamika imion osobowych jako znaków identyfikacji  osób drugiej połowy xx wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu) / H. W. Bachyńska, T. P. Wilczyńska, І. M. Babij [et al.] // Записки з українського мовознавства. – Одеса. 2021. – № 28. – С. 99–111. – URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526
 4. Bachynska H. Independent Work of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in the Study of the Discipline “Second Slavic Language” / H. Bachynska, T. Vilchynska, O. Verbovetska, N. Svystun // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 201-208.
 5. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska, H. Bachynska O. Verbovetska [et al.] // Revista EntreLinguas. – 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.
 6. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entre linguas. – 2021. – Vol. 7, issue 8. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027
 7. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entre linguas. – 2021. – Vol. 7, issue 8. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027
 8. Riabinina I. RESEARCH METHODS OF STUDYING THE SOURCES OF THE LANGUAGE HISTORY IN EAST SLAVONIC LINGUISTICS OF THE 19TH – THE 30S OF THE 20TH CENTURY /  I. Riabinina, H. Bachynska, V. Roman // Scientific research of the XXI century : collective monograph. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. – Vol. 1. – Р. 147-150.

2020 рік

 1. Бачинська Г. В. Лінгвістичні особливості військової лексики в повісті О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою»: структурно-семантичний аспект / Г. В. Бачинська. О. С. Вербовецька // Мова і культура. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 5 (200). – С. 239–245.
 2. Бачинська Г. В. Лінгвістичний статус заголовків поетичних творів Ліни Костенко: структурний аспект / Г. В. Бачинська // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : міжнародна наукова конференція на пошану пам’яті професора В. В. Лучика ( 3 березня 2020 р.). – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 9–12.
 3. Бачинська Г. В. Метафора в поетичній творчості Сергія Осоки: граматичний аспект / Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA 30-31 March 2020). – San Francisco, 2020. – P. 409–412.

 2019 рік

 1. Бачинська Г. В. Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука / Г. В. Бачинська, М. Тишковець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2019. – Вип. 71. Ч. ІІ. – С. 205-216.
 2. Бачинська Г. Літературно-художні антропоніми як засоби творення образів у романі О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою» / Г. Бачинська, І. Рябініна  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 4–7.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах