Web of Science ResearcherID:I-6846-2018

Babiu

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та славістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бабій І. М. Багатокомпонентні складнопідрядні речення у романі «Чорне сонце. Дума про братів азовських» Василя Шкляра: структура і функціонування / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 15–19. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.2
 2. Бабій І. Вставні слова і вставлені конструкції як типи ускладнень простих речень (на матеріалі роману Володимира Лиса «Століття Якова») / І. Бабій, Н. Свистун // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-36
 3. Удалова У. Колірна лексика у поезіях Юрія Андруховича / У. Удалова ; наук. кер. І. М. Бабій // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-82
 4. Кучма І. Вивчення складних слів у сучасній українській лінгвістиці / І. Кучма ; наук. кер. І. М. Бабій // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 103-107
 5. Бабій І. М. Поняття «термін» у сучасному мовознавстві / І. М. Бабій, Г.-І. С. Квасецька // Current challenges of science and education : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 11-13, 2023). – Berlin : MDPC Publishing, 2023. – P. 569-573
 6. Щудло О. Семантична характеристика фразеологізмів у романі Володимира Лиса «Соло для Соломії» / О. Щудло ; наук. кер. І. М. Бабій // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-87
 7. Бабій І. Структурна організація та особливості вживання багатокомпонентних складнопідрядних речень у романі «На полі смиренному» Валерія Шевчука / І. Бабій, Н. Свистун  // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія, 2023. – Вип. 92. – С. 57-63
 8. Касіянчук В. Структурні особливості порівнянь у поезії Сергія Жадана / В. Касіянчук ; наук. кер. І. М. Бабій // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 154-158
 9. Бабій І. М. Типологія та функційне навантаження вставних і вставлених конструкцій у художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів Марії Матіос) / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська // Moderní aspekty vědy: XXIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. – S. 204-219
 10. UKRAINIAN PHRASEMES WITH A CORE VERB TO DENOTE MOTION IN AQUATIC SPACE AND THEIR ENGLISH EQUALENTS / I. Paten, O. Fedurko, H. Fil [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, іssue 2. – P. 145-149. – URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Бачинська Г. В. Багатокомпонентні складнопідрядні речення в синтаксичній науці (на матеріалі роману Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи») / Г. В. Бачинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 57-60
 2. Бабій І. Морфеміка і словотвір сучасної української мови : самостійна та індивідуальна робота / І. М. Бабій, Н. О. Свистун. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2022. – 160 с. 
 3. Бабій І. Принципи укладання словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» / І. Бабій, Н. Свистун // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87-91
 4. Вільчинська Т. П. Реалізація емоційно-експресивного потенціалу метафор у поетичному дискурсі Ірини Жиленко / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун [та ін.] // Grail Of Science : Periodical scientific journal : An Integrated Approach to Science Modernization: Methods, Models and Multidisciplinarity : III Correspondence International Scientific and Practical Conference (April 29th, 2022.). – Vinnytsia, 2022. – № 12-13. – С. 415-420. – DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.068
 5. Кузьма Д. Семантична характеристика складних іменників у поезії Степана Сапеляка / Д. Кузьма ; наук. кер. І. Бабій // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 44-47
 6. Бабій І. М. Типологія та естетичні навантаження односкладних речень у поетичному дискурсі Марії Матіос / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська, Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологія». – Острог : НаУОА, 2022. – Вип. 13 (81). – С. 61-65. – DOI : 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-61-65

2021 рік 

 1. Бабій І. М. Генітивні метафори в поезії Олега Ольжича / І. М. Бабій, Г. А. Хом’як // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 4–7.
 2. Бабій І. М. Дієслівні метафори в поезії Олега Ольжича: семантика та функціонування / І. М. Бабій, Н. О. Свистун, Г. А. Хом’як // Current Strategies in Academic Research: conference Proceedings of the 1st International Conference (July 16, 2021). – Melbourne, Australia : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 68 –77.
 3. Свистун Н. О. Мовознавча діяльність Володимира Гнатюка: питання про правописні норми української літературної мови / Н. О. Свистун, І. М. Бабій, В. Д. Павлічко // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 295-298.
 4. Бабій І. М. Неологія і неграфія: навчально-методичні рекомендації для студентів факультету філології і журналістики / І. М. Бабій. – Тернопіль, 2021. – 53 с.
 5. Бабій І. М. Морфемний словник / І. М. Бабій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2022. – 358 с.
 6. Бабій І. М. Морфемікон сучасної української мови та основні шляхи його розвитку / І. М. Бабій // Moderní aspekty vědy: XІI. Díl mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. – S. 139-149
 7. Лушпинська Л.   Основи лінгвостилістики. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Л. Лушпинська, І. Бабій.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.  56 с.
 8. Бабій І. М. Одноядерні речення у «Денниках» Петра Сороки: структурно-граматичний аналіз / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 59–61.
 9. Бабій І. М. Словосполучення як синтаксична одиниця у сучасній граматичній теорії /  І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Grail of science : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : I Correspondence International Scientific and Practical Conference (April 2nd, 2021). – Vinnytsia ; Vienna : European Scientific Platform : International Centre Corporative Management, 2021. – №2-3. – P. 370 –374.
 10. Dynamika imion osobowych jako znaków identyfikacji  osób drugiej połowy xx wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu) / H. W. Bachyńska, T. P. Wilczyńska, І. M. Babij [et al.] // Записки з українського мовознавства. – Одеса. 2021. – № 28. – С. 99–111. –URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526
 11. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska, H. Bachynska O. Verbovetska [et al.] // Revista EntreLinguas. – 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.

2020 рік

 1. Бабій І. М. Вивчення однорідних членів речення у вищій школі в контексті сучасних освітніх викликів / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 рік. – Тернопіль, 2020. – С. 181–184. 
 2. Бабій І. М. Вивчення складнопідрядних речень розчленованого типу зі значенням зумовленості в курсі «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» у вищій школі в умовах дистанційного навчання / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми сучасної освіти в умовах дистанційного навчання : ХХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (м. Черкаси, 15 липня 2020 р.). – Дніпро : ГО НОК, 2020. – С. 12–20.
 3. Бабій І. М. Композитна лексика в неологічному словнику Тараса Шевченка / І. М. Бабій // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6td International scientific and practical conference (Vancouver, Canada 19-21 February 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 347–354.
 4. Бабій І. М. Морфемна структура мови в парадигмі сучасних досліджень / І. М. Бабій // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 3–6.
 5. Бабій І. М. Складні номінації як стилетворчий засіб у поетичному дискурсі Тараса Шевченка / І. М. Бабій // Eurasian scientific congress : Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (22-24 March 2020). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 361-364.
 6. Бабій І. Типологія та функції односкладних речень у романі «Марія» Уласа Самчука / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 181-192.

2019 рік
 1. Бабій І. М. Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка / І. М. Бібій // Про Дмитра Павличка : збірник статей. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 493–500.
 2. Бабій І. М. Образно-експресивні навантаження авторських неологізмів-композитів у поезії Ліни Костенко / І. М. Бабій // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : IX Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року). – Дніпро : Ліра, 2019. – С. 7–10.
 3. Бабій І. М. Складання як активний спосіб творення оказіональної лексики в художньому тексті / І. М. Бабій // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019. – Anul VII, nr. 1. – P. 238245.
 4. Babiy I. Metaphor as a copmonent of the author’s picture of the world of poets of the sixties / І. Babiy // Eastern European conference of management and economics (may, 24, 2019, Ljubljana). – Slovenia, 2019. – S. 333–335.
 5. Babiy I. Modern approaches to the learning of innovative vocabulary / I. Babiy // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : series of monographs аaculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 24. – Katowicach, 2019. – S. 120–126.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах