Web of Science ResearcherID: I-7228-2018

Andriutcuk

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Андрійчук І. Гуманістичні технології освіти як складова освітнього середовища підготовки майбутніх психологів / І. Андрійчук // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 52-71
 2. Смирнова О. Комунікативна технологія ННС Маршалла Розенберга як альтернативний метод розв’язання конфліктів серед молодших підлітків / О. Смирнова ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 41-45
 3. Андрійчук І. Корпоративна культура як психологічний чинник успішного розвитку організації / І. Андрійчук, В. Чухрай // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 459-464
 4. Кріль К. Медіація як засіб гармонізації міжособистісних стосунків у молодій сім’ї / К. Кріль ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 5-7
 5. Андрійчук І. П. Особливості вирішення конфліктів у шкільному середовищі методом Маршалла Розенберга / І. П. Андрійчук, О. І. Смирнова // Innovations and prospects in modern science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden 28–30 August 2023.). – Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 127–133.
 6. Філіпович О. Особливості впровадження медіації на стадії виконання рішення господарського суду / О. Філіпович ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 7-9
 7. Андрійчук І. Особливості міжособистісної взаємодії як чинник гармонізації соціально-психологічного клімату / І. Андрійчук, В. Симчак // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 491-495
 8. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 78 с.
 9. Андрійчук І. Психологічні особливості емоційного інтелекту студентської молоді / І. Андрійчук, О. Тислюк, С. Андрійчук // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 412-416
 10. Чухрай В. Психологічні особливості корпоративної культури в системі управління організацією / В. Чухрай ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 15-17
 11. Андрійчук І. П. Психологічні особливості образу фізичного «Я» жінок середньої зрілості / І. П. Андрійчук // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2023. – Вип. 53. – С. 93-99. DOI : https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.53.15
 12. Андрійчук І. Психологічні особливості прояву стресостійкості у медичних працівників в умовах війни / І. Андрійчук, Н. Фаріон // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 264-269
 13. Фарійон Н. Психологічні особливості стресостійкості медичних працівників / Н. Фарійон ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 12-14
 14. Симчак В. Психологічні особливості управління конфліктами в організації / В. Симчак ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 10-12
 15. Андрійчук І. Сімейна медіація як чинник вирішення міжособистісних конфліктів у молодій сім’ї / І. Андрійчук, К. Кріль // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 512-516
 16. Андрійчук І. Цінності як детермінант самоактивності студентів у процесі професійної підготовки / І. Андрійчук, С. Андрійчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 340-343

2022 рік

 1. Андрійчук І. П. Емпіричне дослідження особливостей професійної мотивації персоналу у сфері обслуговування / І. П. Андрійчук // Габітус : науковий журнал. – 2022. – Вип. 40. – С. 155-160. – DOI : https://doi.org/10.32782/2663- 5208.2022.40.25
 2. Андрійчук І. П. Емпіричне дослідження особливостей фізичного «я» жінок середньої зрілості / І. П. Андрійчук, М. І. Тесельська // Eurasian scientific discussions : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (October 23-25, 2022). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2022. – P. 247-252
 3. Андрійчук І. П. Емпіричне дослідження особливостей Я-концепції студентів / І. П. Андрійчук, Х. М. Жигальська, С. Ю. Андрійчук // Modern science: innovations and prospects : Proceedings of XV International Scientific and Practical Conference (November 13-15, 2022). – Stockholm : SSPG Publish, 2022. – P. 327-333
 4. Андрійчук І. П. Інформаційні технології у контексті підготовки майбутніх фахівців-психологів / І. П. Андрійчук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 49–51.
 5. Андрійчук І. Комунікативна компетентність як адаптаційний ресурс особистості підлітка / І. Андрійчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 268–271.
 6. Андрійчук І. Медіація та освіта: соціально-психологічний вимір / І. П. Андрійчук // COMMUNICATION AS A FACTOR OF TRANSPARENCY OF SOCIAL INTERACTION: PSYCHOLOGICAL, HISTORICAL, LEGAL, ECONOMIC AND POLITICAL DIMENSIONS : Monograph. Ełk : Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2022. – P. 183-193
 7. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 8. Тесельська М. Психосоматичні особливості впливу стресу на фізичний стан особистості / М. Тесельська ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 38. – С. 63-66
 9.  Жигальська Х. Теоретичні аспекти вивчення професійної Я-концепції майбутніх психологів / Х. Жигальська ; наук. кер. І. Андрійчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 38. – С. 66-69

2021 рік

 1. Андрійчук І. Дивергентне мислення як чинник професійного становлення майбутнього психолога / І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 15 –20.
 2. Андрійчук І. Психологічні чинники спілкування студентської молоді в інтернет просторі / І. Андрійчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки. – Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 13 (58). – С. 5-16
 3. Андрійчук І. П. Теоретичні засади дослідження смислових життєвих орієнтацій в юнацькому віці /  І. Андрійчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 48–51.
 4. Балук Ю. Психологічні особливості булінгу в шкільному середовищі / Ю. Балук, І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 21–26.
 5. Цимбала У. Соціально-психологічні аспекти стимулювання персоналу у сфері обслуговування / У. Цимбала, І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 313–26.

2020 рік

 1. Андрійчук І. П. Гуманізація освітнього простору крізь призму підготовки майбутніх фахівців / І. П. Андрйчук // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 6 грудня 2019 р.). – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 32–34.
 2. Андрійчук І. П. Особливості оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників: результати досліджень / І. П. Андрійчук // Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 508–515.
 3. Андрійчук І. П. Особливості управлінських впливів у структурному підрозділі ЗВО / І. П. Андрійчук // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 березня 2020 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. 1. – С. 150–151.
 4. Андрійчук І. Психологічний зміст процесу адаптації особистості студента у вищій школі / І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 12–16.
 5. Андрійчук І. П. Психологічні особливості конфліктів у державних та приватних організаціях / І. П. Андрійчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 128–143.
 6. Андрійчук І. П. Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх вчителів / І. П. Андрійчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 139–142.
 7. Андрійчук І. П. Соціально-психологічні особливості формування позитивного іміджу фахівців виробничої сфери / І. П. Андрійчук, Н. М. Бойко // Academic research in multidisciplinary innovation : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference (November 30 – December 03, Amsterdam, Netherlands). – Netherlands, 2020. – P. 408–413.
 8. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 9. Semantic core building of a site based on clustering algorithms / O. Adamiv, S. Adamiv, V. Koval et al. // 10th International conference on advanced computer information technologies, ACIT 2020 : Proceedings (Deggendorf, Germany, 16-18 September 2020). – Deggendorf, 2020. – P. 635–638. –URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094168514&origin=AuthorNamesList&txGid=520b8f210fa5d1e2d2c178c724de32f6

2019 рік
 1. Андрійчук І. П. Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологівІ. П. Андрійчук // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року). – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 21‒23.
 2. Андрійчук І. П. Основні аспекти розвитку дитячої творчостіІ. П. Андрійчук // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2019 року, м. Дрогобич. – Дрогобич, 2019. – С. 8‒10.
 3. Андрійчук І. П. Особистісний досвід студента як нова освітня парадигмаІ. П. Андрійчук // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 22‒24.
 4. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні засади розвитку дивергентного мислення майбутніх педагогівІ. П. Андрійчук // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. –Ч. 1. – С. 25‒28.
 5. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсниківІ. П. Андрійчук // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць (28 лютого 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 44. – С. 282‒284. 
 6. Andriychuk I. P. Technologies of management of socio-psychological processes in theory and practiceI. P. Andriychuk // Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : monograph. – Opole, 2019. – P. 426–437.
 7. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review. – Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – С. 22-33.
 8. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах