Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Рідна мова: від сивини до сучасності. Провідники українського мовознавства»
(до Дня рідної мови 21 лютого)

 


І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
(Т. Шевченко)

 

Розділ 1: Історія розвитку рідної мови

 

1.    Бабич, Н. Д.  Історія української літературної мови : практикум : навчальний посібник для студ. вузів /

Н. Д. Бабич. – Львів : Вища шк., 1983. – 244 с.

 

2.    Бажан, О. Г.  Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" / О. Г. Бажан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Історичні науки / редкол.: В. О. Щербак, Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко [та ін.]. – К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. – Т. 65. – С. 40–49.

 

3.    Березяк, В.  Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення / Віктор Березяк // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2011. – № 5. – С. 20–22.

 

4.    Блик, О. П.  Історія української літературної мови : практичні заняття : навчальний посібник для студ. ун-тів. і пед. ін-тів / О. П. Блик. – К. : Вища шк., 1987. – 208 с.

 

5.    Булаховський, Л. А.  Питання походження української мови / Л. А. Булаховський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – 220 с.

 

6.    Васьківська, О.  Уведення української мови в 1917–1920 роках у державних установах та освітніх закладах / О. Васьківська // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 10. –
С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Видайчук, Т.  Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження / Тетяна Видайчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 4–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Вірченко, Н.  Про заборону української мови (XVII–ХХ ст.) / Н. Вірченко // Освіта і управління. – 2007. – № 2. – С. 31–40.

 

9.    Гнатюк, Л. П.  Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір : [історична діалектологія] / Л. П. Гнатюк // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 86–96.

 

10.    Гузар, О. В.  Правописна система Галичини другої половини ХІХ – початку
ХХ століття : [монографія] / Олена Гузар. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 144 с.

 

11.    Данилевська, О.  Мовна політика в Україні 1917–1920 рр. і тогочасні підручники з української мови /

О. Данилевська // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 44–48.

 

12.    Данилевська, О.  Українізація освіти як основний напрям мовної політики доби української революції (1917–1920) / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 146–154.

 

13.    Дем'янюк, М. П.  Українське мовознавство XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дем'янюк Марина Петрівна ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2006. – 22 с.

 

14.    Єрмоленко, С. Я.  Мовно-естетичні знаки культури в історії літературної мови / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2007. – № 4/5. – С. 3–12.

 

15.    Єрмоленко, С. Я.  Наукове осмислення історичного поступу нашої мови : [про історичні шляхи, які судилося пройти українській мові] / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 33. – С. 2–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Жилко, Ф. Т.  Українська літературна мова кінця ХІХ і початку ХХ ст. : лекція для студ.-заоч. мовно-літ. ф-тів пед. і учит. ін-тів / Ф. Т. Жилко. – К. : Рад. шк., 1948. – 23 с.

 

17.    Жовтобрюх, М. А.  Елементи мовознавства та відомості з історії української мови / М. А. Жовтобрюх. – К. : Рад. шк., 1941. – 54 с.

 

18.    Жовтобрюх, М. А.  Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) /

М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1991. – 260 с.

 

19.     Жулинський, М.  Велич національного обов'язку : [історія української мови] / Микола Жулинський // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2012. – № 1 (26). – С. 30–48. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20.    Зуляк, Г.  Становище української мови і культури в Східній Галичині (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Г. Зуляк,

І. Зуляк // Мова і культура нації : науковий збірник. – Тернопіль : [Укрмедкнига], 2001. – С. 54–61.

 

21.    Іванова, А.  Історія української мови в контексті українознавства / А. Іванова, Н. Мандрик // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми сучасної філології. – 2001. – Вип. 9. – С. 148–155.

 

22.    Історія українського правопису XVI–XX ст. : хрестоматія / упоряд.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва ; вступ. сл. В. В. Німчука ; комент. та прим. Н. В. Пуряєвої. – К. : Наук. думка, 2004. – 584 с.

 

23.    Історія української мови : хрестоматія : навчальний посібник для студ. філол. фак. вузів / упоряд.:

С. Я. Єрмоленко., А. К. Мойсієнко ; голов. ред. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.

 

24.    Кузьменко, Ю. О.  Історія української мови в конспектах : навчальний посібник / Ю. О. Кузьменко. – К. : Пульсари, 2003. – 124 с.

 

25.    Курс історії української літературної мови : посібник для студ.-заочн. пед. ін-тів. Вип. 14 : Українська літературна мова 40–50-х років ХХ ст. – К. : Рад. шк., 1963. – 134 с.

 

26.    Курс історії української літературної мови. Т. 1 : Дожовтневий період / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 415 с.

 

27.    Левченко, Г. А.  Нариси з історії української літературної мови першої половини  ХІХ ст. : посібник для пед. вишів / Г. А. Левченко ; за ред. М. Грунського. – К. ; Х. : Рад. шк., 1946. – 145 с.

 

28.    Лесюк, М. П.  Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с.

 

29.    Лизанчук, В.  Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності / В. Лизанчук / Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 4–24.

 

30.    Лисиченко, Л. А.  Історичний шлях розвитку української літературної мови / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 29. – С. 2–3.

 

31.    Лисиченко, Л. А.  Українська мова: становлення та функціонування / Л. А. Лисиченко / Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 28. – С. 1–8.

 

32.    Лушпинська, Л. П.  Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі епістолярної спадщини) : монографія / Лілія Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 186 с.

 

33.    Масенко, Л.  Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду / Л. Масенко // Урок української. – 2005. – № 9/10. – С. 13–19.

 

34.    Медведєв, Ф. П.  Вступ до курсу історії української мови : учбовий посібник для студ. філол. фак. ун-тів / Ф. П. Медведєв ; за заг. ред. І. К. Білодіда. – Х. : ХДУ ім. О. М. Горького, 1967. – 152 с.

 

35.    Медведєв, Ф. П.  Історія української мови : історична граматика укр. мови : учбово-методичний посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів / Ф. П. Медведєв. – Х. : Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1950. – 87 с.

 

36.    Межжеріна, Г. В.  Мовна картина світу часів Київської Русі (на матеріалі писемних пам'яток ХІ–ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Межжеріна Ганна Валентинівна ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2006. – 36 с.

 

37.    Мовознавство на Україні за п'ятдесят років / відп. ред. Й. А. Багмут. – К. : Наукова думка, 1967. – 456 с.

 

38.    Москаленко, А. А.  Основні етапи розвитку української мови : учбово-методичний посібник /

А. А. Москаленко. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1964. – 108 с.

 

39.    Муромцева, О. Г.  З історії української літературної мови : вибрані праці / О. Г. Муромцева ; упоряд.

І. Муромцев ; заг. ред. А. Нелюби. – Х. : Сучасний Друк, 2008. – 229 с.

 

40.    Німчук, В. В.  Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХI ст. / В. В. Німчук. – К., 2002. – 116 с.

 

41.    Огієнко, І.  Наша літературна мова / І. Огієнко // Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 45–51.

 

42.    Огієнко, І. (Іларіон ; Митрополит, 1882–1972)  Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1995. – 296 с. – (Літературні пам'ятки України).

 

43.    Передрієнко, В. А.  Формування української літературної мови ХVII ст. на народній основі /

В. А. Передрієнко ; відп. ред. І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1979. – 144 с. .

 

44.    Питання історичного розвитку української мови : праці міжвузівської наук. конференції, 15–20 груд. 1959 р. / редкол.: І. К. Білодід, С. П. Бевзенко, В. П. Бесєдіна-Невзорова [та ін.]. – Х. : Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1962. – 344 с.

 

45.    Питання історії української мови / редкол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова,

Л. М. Полюга. – К. : Наук. думка, 1970. – 186 с.

 

46.    Півторак, Г.  Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак ; АН України; Ін-т мовознавства ім.

О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.

 

47.    Плющ, П. П.  Історія української літературної мови : підручник для студ. філол. спец. ун-тів та пед. ін-тів / П. П. Плющ. – К. : Вища шк., 1971. – 423 с.

 

48.    Плющ, П. П.  Конспект з історії української літературної мови : для студ.-заоч. ф-тів мови й літ-ри педвузів / П. П. Плющ. – К. : Рад. шк., 1948. – 64 с.

 

49.    Плющ, П. П.  Нариси з історії української літературної мови / П. П. Плющ. – К. : Радянська школа, 1958. – 287 с.

 

50.    Пономарів, О.  Історія і сьогодення українського правопису : виступ на Пленумі наукової координаційної ради" Українська мова", який відбувся 18–19 лист. 2004 р. в м. Тернополі на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / О. Пономарів // Мандрівець. – 2006. – № 1. – С. 71–74.

 

51.    Проблеми історії та культури української мови : збірник наукових праць / ред.: Н. Д. Бабич, М. С. Скаб, М. В. Скаб [та ін.]. – Чернівці : Рута, 1995. – 167 с.  

 

52.    Русанівський, В. М.  Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / В. М. Русанівський. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : АртЕк, 2002. – 424 с.

 

53.    Савойська, С. В.  Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Савойська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

 

54.    Смаль-Стоцький, Р.  Українська мова в совєтській Україні / Роман Смаль-Стоцький. – 2-ге поширене вид. – Нью-Йорк : НТШ, 1969. – 318 с. – (Бібліотека Українознавства ; Ч. 28).

 

55.    Сокіл, Б. М.  Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо неї ХIХ – поч. ХХ ст. : монографічне дослідження / Богдан Сокіл ; відп. ред. В. В. Німчук. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 1998. – 128 с.

 

56.    Струганець, Л.  Поняття "мовна особистість" в українському мовознавстві : історіографічний аспект / Любов Струганець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22) 2012. – С. 172–180. – Бібліогр. в кінці ст.

 

57.    Тищенко, К.  Спідні пласти української історії, побачені крізь мову / К. Тищенко // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 4–19.

 

58.    Ткаченко, О.  Шляхи мовного самоствердження і становище української мови / О. Ткаченко // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 3–21.

 

59.    Ткаченко, О. Б.  До ідеологічних основ української нації і української мови / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 2010. – № 2/3. – С. 49–54.

 

60.    Ткачук, А. П.  У боротьбі за права української мови (1900–1907 рр.) / А. П. Ткачук. – К. : [Б. в.], 2001. – 32 с.

 

61.    Товкайло, Т.  Гіпотези походження мови / Т. Товкайло // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 6. – С. 52–54.

 

62.    Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / за ред. Л. Масенко ; упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – 2-ге вид., допов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с.

 

63.    Українська мова як рідна: з витоків до сучасності : [з історії виникнення української мови] / підгот.

О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 2–5.

 

64.    Українська мова: історія і стилі : [збірник] / [ред Т. М. Кашина ; техн. ред. Т. Ф. Рижикова]. – Х. : Основа, 1992. – 176 с.

 

65.    Українське мовознавство у західних і південних слов'ян / Л. І. Даниленко, В. М. Русанівський,

В. Є. Федонюк, В. В. Чумак ; відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – 180 с.

 

66.    Фаріон, І.  Мова – це сила (або суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст.) /

І. Фаріон // Мандрівець. – 2009. – № 3. – C. 4–13.

 

67.    Фельчак, О. О.  Питання походження української мови: лінгвоісторіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.01 «Українська мова» / Фельчак Олександра Олександрівна ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 20 с.

 

68.    Хронологія заборон української мови / упоряд. Степан Карачко // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 4–8.

 

69.    Чапленко, В.  Історія нової української літературної мови = History of the New Ukrainian Literary Language : (ХVII ст. – 1933 р.) / В. Чапленко. – Нью-Йорк : [Б.в.], 1970. – 448 с.

 

70.    Чорній, С.  Історія української літературної мови ХХ сторіччя / С. Чорній. – Мюнхен : УВУ, 1975. – 110 с. – (Б-ка Я. Рудницького).

 

71.    Шахматов, О.  Нариси з історії української мови : хрестоматія з пам'яток ХІ–ХVІІ вв. / О. Шахматов,

А. Кримський ; Український вільний ун-т. – Фотопередрук (Київ 1924). – Мюнхен, 1988. – 280 с. – (Українські граматики ; вип. 7).

 

72.    Шевельов, Ю.  Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику : [українська мова] / Юрій Шевельов // Українська мова. – 2014. – № 3. – С. 146–160. – Бібліогр. в кінці ст.

 

73.    Шевельов, Ю.  Уярмлена мова / Ю. Шевельов // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 31–32.

 

74.    Шишкін, В. І.  Мова як складник державотворення : [українська мова] / В. І. Шишкін // Мовознавство. – 2013. – № 2/3. – С. 221–231.

 

75.    Ющук, І.  Про походження української мови / Іван Ющук // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 27–33.

 

76.    Ющук, І.  Формування сучасної української літературної мови / І. Ющук // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 32–37. – Бібліогр. в кінці ст.

 

77.    Ярещенко, А. П.  До питання про походження української мови (постановка проблеми) / А. П. Ярещенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16/18. – С. 67–73.

 

Розділ 2: Провідники українського мовознавства


Булаховський Леонід Арсенійович (1888–1961) український мовознавець, педагог, громадський діяч. Директор Інституту мовознавства АН УРСР.

Житецький Павло Гнатович (1836–1911) – український мовознавець, лексикограф, педагог, громадський діяч, доктор російської словесності.

Жовтобрюх Михайло Андрійович (1905–1995) – відомий мовознавець, фахівець із фонетики, граматики й історії української мови

Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) – видатний сходознавець, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, історик, письменник і перекладач.

 

 

Рекомендаційний список літератури
підготувала Беновська І. В. (лютий 2016)

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners