Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Галина Тобілевич: Доброго дня! Прошу допомогти у підбору літератури по дизайну середовища (інтер'єри, ландшафт), яка в...

Галино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Дизайн середовища (інтер'єри, ландшафт) 2017-2021 рр.


Дизайн систем візуальної інформації : навчальний посібник / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко [та ін.] ; Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с.
Дубовий, О. В. Екологічний дизайн : навчальний посібник / О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий ; МОН України, Житомирський національний агроекологічний ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 362 с.
Іванова Л. О. Введення в дизайн-проектування: навчальний посібник / Ліна Іванова, Оксана Соколова ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 88 с.
Иванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов: [учебное пособие] / Л. А. Иванова, О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая ; Одесская нац. академия пищевых технологий МОНУ. – Стереотип. изд. – Херсон : Олді–Плюс, 2019. – 226 с. : ил.
Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура: підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 520 с.
Кучерявий В. П. Історія ландшафтної архітектури: підручник / В. П. Кучерявий. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 702 с.
Новицька С. Р. Ландшафтний дизайн : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студ. магістратури денної та заочної форм навчання : для магістрів спец. 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" / С. Р. Новицька. – Тернопіль : [ТНПУ], 2018. – 48 с.
Новицька С. Р. Ландшафтний дизайн : навчальний посібник для студ. магістратури спец. 101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / С. Р. Новицька. – Тернопіль : [ТНПУ], 2018. – 132 с.
Основи світлотехніки : навчально-методичний посібник : курс лекцій для студентів спеціальності 022-Дизайн / уклад.: М. Й. Маркович, М. М. Нестриб'як, М. П. Кузів, Н. М. Дацюк, П. М. Федак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 48 с.
Сєдак О. І. Образотворче мистецтво та колір в інтер'єрі = Art work and color sn the snterior : навчальний посібник / Сєдак Олександр Ігоревич, Запорожченко Оксана Юріївна. – Київ : Каравела, 2020. – 320 с.
Сєдак О. І. Колористика інтер'єру : навчальний посібник / О. І. Сєдак, О. Ю. Запорожченко ; НАОМА. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2020. – 280 с.
Сокотов Ю. В. Дизайн меблів у середовищі Pro100 [Текст] : методичні рекомендації для студ. спец. 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) / Ю. В. Сокотов. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 50 с.
Сьомка С. В. Біоніка в дизайні середовища: навчальний посібник / С. В. Сьомка ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 248 с.
Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн : підручник / С. В. Сьомка ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 615 с.
Сьомка С. В. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; МК України. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 400 с.


Saturday, 10 April 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

ResourceТNPU

Міністерство освіти і науки України

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners