Із колекції цінних та рідкісних видань
(Огляд літератури)


 Акопян, Л. О. Музыка ХХ века : энциклопедический словарь / Левон Акопян ; [науч. ред. Е.·М.·Двоскина]. — М. : Практика, 2010. — 855 с.

 Книга не имеет прецедентов в отечественной музыковедческой литературе. Это, с одной стороны, свод информации о музыке XX века, построенный по обычному для энциклопедий алфавитному принципу и включающий статьи о композиторах и об исполнителях, о виднейших музыковедах и музыкальных деятелях, о музыкальных произведениях, созданных в период с 1901 по 2000 год, о жанрах, формах и стилях музыки XX века, о музыкальных организациях и институтах. С другой стороны, автор не ограничивается сухой подачей информации и, не жертвуя академической основательностью, стремится сделать изложение увлекательным и понятным для широкого читателя. Некоторым статьям предпосланы нотные примеры; к ряду статей прилагаются списки литературы, а к большинству статей о композиторах — также списки их произведений. Основной текст дополнен хронологической таблицей. Для музыкантов и любителей музыки.


 Микола Бідняк : живопис, графіка : книга—альбом / авт.—упоряд.: М. Бідняк та ін. ; авт. тексту В.·Овсійчук. — К. : Мистецтво, 2008. — 608 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — укр., англ., нім. мовами.

  Багатоілюстрована книга-альбом «Микола Бідняк» репрезентує творчість унікального художника, який, всупереч жорстокій долі, здолав, здавалося б, нездоланне і явив світові твори найвищої мистецької вартості в живописі та графіці.
  Завдяки мужності й таланту, винятковій волі до боротьби Микола Бідняк зробив власне життя апофеозом творчості, уславив високим мистецтвом талановитий український народ, розкрив сутність мистця-патріота, феномен людської стійкості й духовної краси.

  Керам, К. В. Боги, гробниці та вчені = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / Курт·Вільгельм Керам ; пер. Р. Михайлюка. — Львів : Артклас, 2008. — 576 с.

  З багатющого матеріалу автор вибирає найбільш цікаве та захоплююче. Цей твір став світовим бестселером. Перекладений двадцятьма трьома мовами світу, вперше пропонується читачеві українською мовою, ілюстрований унікальними фотоматеріалами.

  Кох, В. Энциклопедия архитектурных стилей : Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности / Вильфрид Кох ; [пер. с нем. Л. И. Кныш]. — М. : [БММ], 2011. — 528 с. : ил.

  Эта внушительная книга - классический труд по европейскому зодчеству, выдержавший более 20 переизданий за 30 лет (с 1982 года). Большая энциклопедия архитектурных стилей является всеобъемлющим справочником для всех интересующихся историей искусства и незаменимой энциклопедией архитектурных стилей как для специалистов, так и для людей, изучающих историю искусства и архитектуру.
  Вы найдете в этой книге необычно большой объем иллюстраций и другой информации о европейском зодчестве от античности до современности: подробные, следующие тщательно продуманной систематике тексты к разделам «Культовая архитектура», «Укрепленный замок и дворец», «Городские и общественные сооружения», а также «Развитие городов» наглядно иллюстрируются примерно 2800 архитектурными эскизами. В число последних входит также и целый ряд исправленных или же до сих пор не публиковавшихся горизонтальных проекций, а также 50 карт расположения объектов.
  В завершение общего широкого обзора европейских архитектурных стилей за 3 тысячелетия в конце книги помещены составленный в алфавитном порядке иллюстрированный словарь терминов примерно на 1100 ключевых слов, подробные указатели географических названий и имен, а также пятиязычный глоссарий.

 Кара-Васильєва, Т. В. Історія української вишивки = History of Ukrainian Embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. — К. : Мистецтво, 2008. — 464 с. — укр., англ., рос. та фр. мовами.

  Видання повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні у храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку ХХ століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.
  Багатоілюстроване видання побудовано на матеріалах музейних колекцій Києва, Львова, Чернігова, Полтави та інших зібрань, розкриває ще одну сторінку культурної спадщини України.

 Попович, М. В. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. — К. : Балтія-Друк, 2009. — 184 с.

  Ця книжка писалася не як наукова монографія чи популярний нарис з історії культури України. автор просто хотів розповісти про той смисл, який мали у свій час і мають сьогодні видатні і неповторні витвори української культури, збережені нам нашою бурхливою історією. З плином часу втрачається зв'язок зі старовиною, і все важче прочитати ті послання, що їх залишили нам наші пращури у кам’яних спорудах чи полотнах малярів, у книгах чи прекрасних мелодіях, у обрядах і звичаях, сенс яких майже забутий, і театральних виставах, що не сходять зі сцени десятиліттями або й століттями. Все це, власне, і є Україна, яку ми так мало знаємо, - бо Україна є не просто земля, на якій ми живемо, а все те високе і мудре, що створили на ній наші люди.


  Шедеври українського живопису = Masterpieces of Ukrainian Painting : альбом / авт.—упоряд. Д.·Горбачов. — К. : Мистецтво, 2008. — 608 с. — укр., англ., рос. та фр. мовами.

  У великоформатному альбомі репродукуются твори українського живопису 11 - середини 20 сторічча від Алімпія Печерського до Казимира Малевича, які зберігаются переважно в музеях України. Автор подає нову мистецтвознавчу концепцію еволюції українського живопису. Великий часовий діапазон дає можливість проілюсьтувати різні жанри живопису, висвітлити процеси формування і розвитку основних художніх стилів на теренах України в розділах "Візантійсько-руський стиль", "Православна готика", "Ренесанс", "Бароко", "Рококо", "Просвітництво", "Бідермагер", "Романтизм і неоромантизм", "Реалізм і пленеризм", "Постімпресіонізм", "Сецесія", "Авангард", "Бойчукізм", "Новий реалізм", "Народне мистецтво". Видання стане вичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу і спробою вписати українське мистецтво у світовий культурний процес.


 Народне зодчество = Folk architecture : альбом / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга ; переднє слово І. Дзюби. — К. : Мистецтво, 2009. — 320 с. — (Архітектурні перлини України).

  Видання знайомить з унікальними пам'ятками традиційної народної архітектури України. Реліквійні зразки храмових, житлових, господарських та виробничих споруд, створених народними майстрами, розповідають про глибинне коріння і розмаїття народних традицій Полісся, Прикарпаття і Карпат, Поділля, Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини і Слобожанщини, Півдня України.
  Розраховано на архітекторів, істориків, етнографів, широке коло читачів та всіх, хто цікавиться культурною спадщиною України.

  Терещенко, А. К. Анатолій Солов'яненко : творчий шлях / Алла Терещенко ; добір і упоряд. іл. матеріалу С. Солов'яненко. — К. : Либідь, 2009. — 352 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).

  Анатолій Солов'яненко... Кожен в Україні знає це ім'я, що асоціюється з високою виконавською культурою, образами улюблених опер, з романсами і народними піснями, з прекрасним голосом, який звучав на всіх континентах, у країнах Заходу і Сходу, Америки і в Австралії, на оперних і концертних сценах, на стадіонах і площах.
Повість про життєвий і творчий шлях Анатолія Солов'яненка ґрунтується на матеріалах, що зберігаються в архівах його родини та автора, а також на документальних фільмах, програмах радіо і телебачення, трансляційних записах з оперних театрів і концертних зал. Достовірності повісті надають записи бесід з Анатолієм Борисовичем, його виступи, інтерв'ю, листи спогади друзів, колег, партнерів, а також численних шанувальників.
  Книгу адресовано всім, хто знав Артиста, пам'ятає і цінує його мистецтво, хто шанує класичну музику і пісні свого народу, хто любить або прагне зрозуміти її.

  Червона книга України : рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. — 912·с. : іл.

  Книга є офіційним докуменом, що відображає сучасний стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, або потребують охорони. У книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська назва, таксономічна належність, природоохоронний статус, наукове значення, ареал виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, причини зміни чисельності, умови місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, розмноження та розведення у спеціально створених умовах, господарське та комерційне значення, основні джерела інформації. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.
  Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природокористувачів, активістів охорони природи.

  Національний атлас України / [редкол.: Б. Є. Патон, А. П. Шпак, Л. Г. Руденко та ін.]. — К. : Картографія, 2009. — 440 с. : іл.

  Національний атлас України є науково-довідковим офіційним державним виданням. У ньому інтегровані новітні знання та інформація про Україну.
  Атлас характеризує природні умови та ресурси країни, її екологічну ситуацію, населення, економіку, історію. Атлас складається з 6 блоків: "Загальна характеристика", "Історія", "Природні умови та природні ресурси", "Населення та людський розвиток", "Економіка", "Екологічний стан природного середовища". Містить 875 карт різного масштабу.
Карти створені фахівцями інститутів Національної академії наук України, національних університетів, науково-дослідних інститутів, і урядових установ та організацій.
  Призначений для урядовців, дипломатичних представництв, керівників підприємств, установ та організацій, учених, викладачів, аспірантів, студентів; тих, хто цікавиться Україною як державою.

 Історичний атлас України : найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / керівник проєкту й авт.—упоряд. Ю. Лоза ; уклад. мап: Ю. Лоза за участі О. Герасименко, М. Овсенко [та ін.] ; літ. ред. О. Побережська. — К. : Мапа, 2010. — 300 с. : іл., карти, табл.

  Висвітлено історію української держави з найдавніших часів у поєднанні з картографічними матеріалами.

Підготувала Кубай Г. Б.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks