24827.p

«Єдність виховання і життя»
(до 125-річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка)

  13 березня 2013 року минає 125 років з того дня, коли народився один із найвідоміших педагогів світу, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання, котрий розробив теорію і методику виховання в колективі, теорію сімейного виховання.

1

«Я живу тому, що люблю життя, люблю дні і ночі,
люблю боротьбу і люблю дивитися, як зростає людина…»
А. С. Макаренко

  Анто́н Семе́нович Макаре́нко – один із найвідоміших педагогів світу, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання, котрий розробив теорію і методику виховання в колективі, теорію сімейного виховання.
Різнобічним був талант Антона Семеновича.
  По-перше, він класик педагогіки, створена ним виховна система назавжди увійшла до золотого фонду світової педагогіки, національних та загальнолюдських цінностей.
  По-друге, А. С. Макаренко – видатний педагог-практик, який створив два винятково яскравих інноваційних виховних заклади 20–30-х років XX ст. Великий учитель здійснив у педагогічній практиці дослід, який не має прикладів, масового перевиховання дітей-правопорушників в трудовій колонії ім. М. Горького (1920–1928, під Полтавою, з 1926 в Куряжі поблизу Харкова) і дитячій комуні ім. Ф. Е. Дзержинського (1927-35, в передмісті Харкова).
  По-третє, Антон Семенович – видатний письменник, автор високохудожніх творів.
100-річчя від дня народження визначного педагога з ініціативи ЮНЕСКО відзначалося в усьому світі.

Антон Семенович Макаренко народився 13 березня 1888 року в місті Білопілля Харківської губернії (нині районний центр Сумської області України) у сім’ї робітника залізничних майстерень.
Семирічного Антона віддали в двокласне початкове училище. У січні 1901 року сім'я Макаренка переїздить у Крюків. Макаренко став учнем Кременчуцького чотирикласного міського училища, яке у 1904 році закінчує на «відмінно». У 16 років стає слухачем однорічних педагогічних курсів при училищі, що мали на меті підготовку викладачів початкової школи.
  У 17 років Макаренко приступає до роботи в Крюківському двокласному залізничному училищі. Він стає вчителем російської мови, малювання і креслення. У серпні 1912 р. вступає до вчительського інституту в Полтаві і в липні 1917 р. закінчує його із золотою медаллю, вчителює у Полтавському Вищому початковому училищі до кінця 1917 р. У грудні 1917 р. він переїздить у м. Крюків.
  У 1918 р. Антон Семенович повертається в Крюківське залізничне училище. Тепер Макаренко стає керівником педагогічного колективу, відповідальним за виховання.

  У вересні 1920 р. Антон Макаренко приймає пропозицію Полтавського відділу народної освіти організувати і очолити колонію для безпритульних і неповнолітніх правопорушників. Того ж місяця організовує трудову колонію в с. Ковалівка, Полтавського району для неповнолітніх правопорушників.
  Влітку 1927 р. Макаренко почав працювати в новоорганізованій Харківській трудовій комуні ім. Ф. Е. Дзержинського. У листопаді він був призначений начальником комуни.
  У 1932 році побачила світ перша книга Макаренка «Марш 30-го року». У 1933–1935 рр. виходить у світ «Педагогічна поема».
  З 1934 р. А. С. Макаренко — член Спілки письменників УРСР.
  У 1937 році виходить «Книга для батьків», у 1938 році — книга «Прапори на баштах».
Антон Семенович Макаренко раптово помер 1 квітня 1939 року в приміському потязі на станції Голіцино за 40 км на захід від Москви.

Бібліографічний огляд літератури

  Макаренко, А. С.  Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика.

  Публікації видатного педагога А. С. Макаренка зібрані у восьми томах
Читач може ознайомитись із творами з питань теорії, методики і практики виховання; художніми творами Антона Макаренка, написаними в 1930–1933 роках (нариси «Марш тридцятого року», «ФД-1», п'єса «Мажор»); з педагогічними роботами 1936–1939; а також деякими його оповіданнями, написаними в 1937–1939 рр.
  Зібрання включає також знаменитий твір відомого українського педагога «Педагогічна поема» і авторські підготовчі матеріали до нього, що дозволяють більш повно представити систему виховання в трудовій колонії імені М. Горького, становлення і розвиток дитячого колективу, долі окремих вихованців.
Читач може ознайомитися з відомою роботою А. С. Макаренка «Книга для батьків» і підготовчим матеріалом до неї, що розкривають питання ідейно-морального і трудового виховання в сім'ї. Також друкуються фрагменти із спільної роботи А. С. Макаренка і Г. С. Макаренка «Детская беспризорность и борьба с ней».
  Включено у восьмитомник «Педагогические сочинения» публіцистичні роботи Антона Семеновича Макаренка, його статті про дитячу літературу і письменницьку працю, літературно-критичні виступи, рецензії, кіносценарії, листи, а також матеріали до його біографії, котрі суттєво доповнюють уявлення про видатного педагога-дослідника, письменника, людину.

  Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Горького в документах і матеріалах, 1926 – 1928 рр. : до 125-ої річниці від дня народж. А. С. Макаренка : монографія / авт.-уклад.: І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Пед. думка, 2008. – 352 с.

   На основі нових документальних джерел, архівних матеріалів відтворено картину діяльності Харківської трудової колонії ім.. М. Горького. Подано контекст матеріалів, що характеризують діяльність А. Макаренка як керівника. Представлені документальні джерела й автентичні архівні матеріали розкривають розвиток педагогічних ідей видатного педагога в становленні гуманістично орієнтованої системи виховання.
  Видання буде корисним науковцям, викладачам, студентам.

  Макаренко, А. С.  О воспитании / А. С. Макаренко ; сост. В. С. Хелемендик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.

  У книзі висвітлено думки А. С. Макаренка про роль колективу і колективної праці у вихованні особистості. Звертається увага на таке актуальне питання сьогодення як батьківський авторитет для дитини.
Всі, кого цікавлять проблеми виховання підростаючого покоління, знайдуть у цій книзі відповіді на різноманітні запитання.

 Дічек, Н. П. Макаренко Антон Семенович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 177–187.

  У другій книзі навчального посібника на сторінках 177–187 подано біографічні дані українського педагога XX століття Антона Семеновича Макаренка. Творчу біографію автор наводить як єдиний історико-педагогічний процес.
  Видання буде корисним студентам вищих педагогічних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, педагогам, науковцям.

  Антон Семенович Макаренко // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підруч. для студ. вузів / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – С. 504–530.

   У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів. Серед них –Антон Семенович Макаренко.
  Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

  Мосіяшенко, В. А.  Антон Семенович Макаренко / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – C. 220–231.

   У посібнику досліджується діяльність і творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ століття відповідно до історичних періодів, передбачених структурою та тематикою програми з історії педагогіки для гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. Зокрема читачу буде корисною інформація про Антона Семеновича Макаренка – представника педагогічної думки 1918–1939 рр. XX ст.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться історією української педагогічної думки.

  Скільський, Д. М. Педагогічна теорія А. С. Макаренка / Д. М. Скільський // Історія української педагогіки : іл. навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2012. – С. 260–283.

  Нововиданий посібник висвітлює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки України у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для вищих педагогічних навчальних закладів. Текст книжки вперше широко ілюстровано фотографіями, малюнками, структурно-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів, вказано на взаємозв’язки української й зарубіжної педагогіки. Автор яскраво висвітлює педагогічну теорію Антона Семеновича Макаренка – видатної постаті в історії педагогіки нашої держави.
  Посібник адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам освітньої галузі та всім, хто цікавиться історією української школи й педагогіки.

Підготувала Загородна С. Ю.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks