Працівники читального залу суспільно-політичної літератури для проведення свята на історичному факультеті з нагоди дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця підготували книжкову виставку.

Фоторепортаж

IMG_1515

1. Базилевський, В.  Нестор : [вірш] / В. Базилевський // Бібліотечка "Дивослова". – 2009. – № 4. – С. 23. – Давня українська література. Літописи.

2. Білоус, П. В.  Історія української літератури ХІ–ХVIII ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-матер). 

 3. Бутромеев, В. П.  Всемирная история в лицах. Раннее средневековье : энциклопедия школьника / В. П. Бутромеев. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 320 с. – (Детский плутарх).

4. Возняк, М.  Історія української літератури : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Возняк ; упоряд., передм. М. Гнатюка. – 2-ге вид., випр. – Львів : Світ, 2012. – 872 с.

5. Возняк, М. С.  Історія української літератури  : у 2 кн. Кн. 1 / М. С. Возняк. – Вид. 2-ге , випр. – Львів : Світ, 1992. – 696 с.

6. Грицай, М. С.  Давня українська література  : підручник для студ. філолог. фак. ун-тів / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом ; за ред. М. С. Грицая. – К. : Вища шк., 1978. – 415 с.

7. Грушевський, М. С.  Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 2 / М. С. Грушевський ; упоряд. В. В. Яременко. – К. : Либідь, 1993. – 264 с. – (Літературні пам'ятки України).

8. Дерево пам'яті  : кн. укр. іст. оповідання : для ст. шк. віку : у 4 вип. Вип. 1. Від найдавніших часів до 1648 року / упоряд. В. Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – 608 с. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота").

9. Жила, С.  Галерея портретів духовних осіб і святих за "Повістю врем`яних літ"  : форми взаємодії літературних, живописних, графічних образів / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 9. – С. 51–56.

10. Задонцева, І. С.  Нестор-літописець (бл. 1056–57 - бл. 1116–21)   / І. С. Задонцева // Країна знань. – 2006. – № 4. – С. 49.

11. Замалеев, А. Ф.  Мыслители Киевской Руси  / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – К. : Вища шк., 1981. – 159 с.

12. Іващенко, В. М.  Імена України в Космосі  / В. М. Іващенко // Фізика. Шкільний світ. – 2006. – № 12. – С. 19–29.

13. Кабанова, М. Н.  Восприятие правителя в "Повести временных лет" и "Степенной книге царского родословия"  / М. Н. Кабанова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 1. – С. 107–113.

14. Клименко, Т.  Образ книги (книжника, письма) у "Повісті минулих літ"  / Т. Клименко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 8. – С. 12–13.

15. Котляр, М. Ф.  Воїнські повісті в південноруському літописанні ХІІ ст.  / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 4–16.

16. Котляр, М. Ф.  Початки Русі. Довкола 862-го року  / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 28–41.

17. Кульбаба, Л.  "Повість минулих літ" - перший літопис з історії України  : ігрові креативні технології на уроках історії; історія України. 7 клас / Л. Кульбаба // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 43. – С. 35–37.

18. Кусков, В. В.  История древнерусской литературы  : учеб. для филол. спец. вузов / В. В. Кусков. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 304 с.

19. Лихачев, Д. С.  Русские летописи и их культурно-историческое значение / Д. С. Лихачев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 499 с. – (Научно-популярная серия).

20. Мосіяшенко, В. А.  Історія педагогіки України в особах  : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.

21. Мосіяшенко, В. А.  Представники педагогічної думки епохи Київської України-Русі IX–XIII ст.  / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / – Суми : Університетська книга, 2005. – C. 7–12.

22. Моця, О. П.  До вивчення джерельної бази «Повісті временних літ» / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 144–149.

23. Нестор Літописець  // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 31. – С. 37.

24. Нестор.  Перехрестя чужих орбіт  : [поезія] / Нестор // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 24–27.

25. Нестор-Літописець.  Убивство князів Бориса і Гліба ; Сказання, чого монастир прозвався Печерським  / Нестор-Літописець // Дерево пам'яті : кн. укр. іст. оповідання : для ст. шк. віку : у 4-х вип. / упоряд. В. Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота").

26. Ніраз, Ю. В.  Програма факультативного курсу "Історичні особи". Історія України. 7–11 кл.  / Ю. В. Ніраз // Історія та правознавство. – 2009. – № 27. – С. 8–11.

27. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 1 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 690 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

28. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 2 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 572 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

29. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 3 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 794 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

30. Повість врем'яних літ  : літопис (за Іпатським списком) / пер., післясл. та комент. В. В. Яременка ; ред. В. П. Сидоренко. – К. : Рад. письменник, 1990. –  558 с.

31. Провідники духовності в Україні : довідник / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.

32. Промова Філософа  // Промови, що змінили світ / пер. з рос. В. М. Верховеня ; упоряд. та авт. іст.-біогр. нарисів А. Ю. Хорошевський ; худож.-оформ. Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 17–19.

33. Савельев, В. С.  Авторские принципы организации прямой речи персонажей "Повести временных лет" / В. С. Савельев // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 1. – С. 114–120.

34. Савельев, В. С.  Умение слушать как необходимая черта языковой личности в восприятии автора Повести временных лет  / В. С. Савельев // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 2. – С. 124–134.

35. Сафонов, Ю.  Концепція духовності князя в "Повісті минулих літ"  / Ю. Сафонов // П'ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів: Історія. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. 1. – С. 26–29.

36. Сенько, И.  Некоторые аспекты использования фольклора для аутентичного прочтения "Слова о полку Игореве"  / И. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 23. – С. 96–103.

37. Сліпушко, О.  Література Київської Русі : нариси / О. Сліпушко. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2005. – 112 с. – (Бібіліотека "Шкільного світу").

38. Сліпушко, О.  Образ автора в "Повісті врем'яних літ"  / О. Сліпушко // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 57–64.

39. Татищев, В. Н.  История российская  : в 7 т. Т. 1 / В. Н. Татищев ; В. Н. Татищев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 500 с.

40. Українська література ХІ–ХVІІІ ст.  : хрестоматія / уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус ; за ред. П. В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 686 с.

41. Устюгова, Л.  Книжнославянизмы и русизмы с альтернантами щ/ч в списках "Повести временных лет"  / Л. Устюгова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 23. – С. 56–59.

42. Федорова, М. Е.  Хрестоматия по древнерусской литературе  : учебное пособие для студ. нефилологических спец. / М. Е. Федорова, Т. А. Сумникова. – М. : Высшая школа, 1969. – 256 с.

43. Шакурова, О.  "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу  / О. Шакурова // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 186–189.

Печерський подвижник Нестор Літописець на сторінках рідкісних видань

100_6056

 

1. Praxis Episcopalis Pauli Plaseccii episcopi Chelmensis  – Lubiens, 1758. – 810 p.

2. Psalterz albo ksiega psalmow Dawidowych z Biblii Polskiey  : wybrany / przez D. Jakuba Wuyka z Wagrowca. – Poczajow : Drukarnja J. K. Mci y Rzeczypltey, 1781. – 130 s.

3. Бестужевъ-Рюминъ, К.  Князь Володиміръ Всеволодовичъ Мономахъ и потомки его, Мономаховичи, или о временахъ княжескихъ смутъ и усобицъ / К. Бестужевъ-Рюминъ. – С.-Петербургъ : Изд. Товарищества "Общественная Польза", 1886. – 48 с.

4. Карамзинъ, Н. М.  Исторія государства Россійскаго  : сочиненіе въ 3-хъ книгахъ заключающихъ въ себъ двънадцать томовъ, съ полными примъчаніями. Кн.1. Т. 1–4 / Н. М. Карамзинъ – 5-е изд. – Санктпетербургъ : Изд. И. Эйнерлинга, 1842. – 155,19,174 с. + Украшенное портретомъ автора, гравированнымъ на стали въ Лондонъ.

5. Москва бълокаменная  : ея святыни и достопримъчательности. – С.-Петербургъ : Изд. Ред. народнаго журнала "Мірской Въстникъ", 1875. – 298 с. : cъ 30 рис.

6. Православное ученіе, или сокращенная Хрістіанская Богословія, для употребленія Его Императорскаго Высочества Павла Петровича, сочиненная его Императорскаго Высочества учителемь Іеромонахомъ Платономъ  – У содержателя Сенатской Типографіи Ф. Гіппїуса, 1780. – 252 с.

7. Русская исторія . – Б. м. : Б. и.., Б. г. – 368 с.

8. Творенія Фенелона, Архіепископа Камбрійскаго, знаменитаго Автора Телемака  Ч. 1–2. – М. : Вь Губернской Типографіи у А. Ръшетникова, 1799. – 254 с., 252 с.

9. Учебникъ русской исторіи  / Сост. К. В. Елпатьевскій. – 12-е изд. – С. - Петербургъ : Типографія М. М. Стасюлевича, 1909. – 477 с. + Cъ прилож. Родословной и Хронолог. таблицъ и указат. личныхъ именъ.

Підготували: Л. Я. Білецька та О. Й. Німець

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks