821

Вчитель мудрості та людяності
(420 років від дня народження Яна Амоса Коменського)

Цими весняними днями, а саме 28 березня, 420 років тому, народився професійний педагог і Людина — Ян Амос Коменський. Ще в ХVII столітті великий вчений докладно описав у своїх працях сучасну школу: урок, навчальний рік, чверть, дзвоник, підручник, щоденник, наочне приладдя, парту, наганяй від учителя, обов’язкові предмети для вивчення et cetera.

Вчитель мудрості та людяності»
(до 420 річчя від дня народження Яна Амоса Коменського)

822

 

821Ян Амос Коменський (1592—1670) — чеський вчений-гуманіст, один із фундаторів сучасної наукової педагогіки і психології, релігійний, громадський і державний діяч.
Коменський різко критикував пануючу середньовічну схоластичну систему навчання та розробив нові напрямки навчання й виховання — його метою було створення «школи-майстерні мудрості та людяності».
Навчався в братській школі, продовжив освіту в Гернборзькій академії та Гейдельберзькому університеті Німеччини. Працював учителем братської школи. Належав до протестантської секти Чеських братів, які успадкували низку демократичних ідей Яна Гуса. Через переслідування католицької церкви змушений був у 1628 р. залишити батьківщину і шукати пристановища в Польщі, Англії, Швеції, Угорщині, Голландії.
Коменський зібрав і систематизував всі відомості по педагогіці, а також розробив революційні на той час ідеї, зокрема до таких належать ідея класно-урочної системи.
Учений вважав, що починати навчання треба якомога раніше, що навчальний матеріал повинен обов'язково відповідати вікові учнів і був переконаний у тому, що розум людини спроможний охопити все, що завгодно. Тільки для цього потрібно дотримуватися в навчанні послідовного і поступового просування вперед, слідуючи безсмертним та універсальним дидактичним правилам: «від близького до далекого», «від цілого до окремого», «від знайомого до незнайомого» для того, щоб учні засвоювали систему знань, а не уривчасті відомості. Коменський притримувався ідеї необхідності з дитинства виробляти позитивні етичні риси (справедливість, поміркованість, мужність; цікаво зазначити, що під останньою він розумів також наполегливість у праці). Важливу роль у вихованні Вчитель відводив прикладу дорослих, систематичному привчанню дітей до корисної діяльності і до виконання правил поведінки. До навчального плану гімназії Коменський ввів, нарівні з традиційними «сьома вільними мистецтвами», природознавство, історію, географію.
Високі вимоги вчений ставив до посади вчителя, «вище за яку нічого не може бути під сонцем». Саме вчитель, відчуваючи всю відповідальність за долю не лише майбутніх громадян, а й усього суспільства, повинен пробуджувати в учнів самостійну думку, готувати з них діяльних, благочестивих людей. До педагогічної праці він закликав допускати тільки найкращих людей. Його педагогічні погляди величезною мірою вплинули на розвиток світової педагогіки і шкільної практики. Більшість педагогічних положень є актуальними й сьогодні.

Філософські основи педагогічної системи Коменського
(420 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592-1670),
чеського письменника, педагога-гуманіста, громадського діяча)

Бібліографічний огляд літератури

823

  Коменский, Я. А.  Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т. 1 / Я. А. Коменский ; [отв. ред. А. И. Пискунова]. – М. : Педагогика, 1982. – 658 с. – (Педагогическая библиотека). 

  До першого тому ввійшла "Автобіографія" Я. А. Коменського, публікується російською мовою вперше, а також "Велика дидактика", "Материнська школа" і деякі інші твори.
 Для вчених-педагогів, працівників народної освіти, а також для широкого кола осіб, які цікавляться історією педагогіки.

825

  Коменский, Я. А.  Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т. 2 / Я. А. Коменский ; отв. ред. А. И. Пискунова. – М. : Педагогика, 1982. – 576 с. – (Педагогическая библиотека).

 У другому томі представлені роботи, що відносяться до другого періоду життя і творчості Я. А. Коменського і фрагменти з його останньої об’ємної філософської праці "Всеобщий сонет об исправлении дел человеческих», в котрих досліджено проблему виховання і освіти.
  Деякі твори опубліковані вперше російською мовою.
  Книга рекомендована вченим-педагогам, працівникам освіти, студентам вузів.

824

  Хрестоматия по истории педагогики : В 3 т. Т.2 : Новое время / под ред. А. И. Пискунова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 464 с.

  Другий том хрестоматії з історії педагогіки є частиною навчально-методичного комплекту, що складається з програми, навчального посібника з історії педагогіки та освіти і трьох томів хрестоматії, кожен з яких присвячений певному історичному періоду розвитку педагогічної думки.

  Цей том включає в себе фрагменти праць мислителів Західної Європи, США та Росії в період з XVII до 90-х рр.. XIX ст. Зокрема читач може прочитати праці Я. А. Коменського. Наведені уривки характеризують еволюцію педагогічної думки і поступове становлення педагогічної науки. Кожен розділ хрестоматії завершується примітками.

  Хрестоматія призначена студентам, аспірантам та викладачам педагогічних навчальних закладів, фахівцям у галузі історії педагогіки, працівникам освіти і всім тим, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку педагогіки.

826

  Педагогіка : хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Лист МОНУ № 14/18.2-1192 від 7.06.2002.

  У навчальному посібнику зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів, вчителів-новаторів, громадських діячів.

  Одна з основних переваг цього видання порівняно з іншими виданнями такого типу полягає в тому, що ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом.

  Наведені тексти дають можливість читачеві, майбутньому вчителю сформувати цілісне і глибоке уявлення про розвиток педагогічної думки і системи освіти в Україні.

  За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Педагогіка» для вищих навчальних закладів.

  Посібник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів.

827

  Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци ; [сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский]. – М. : Педагогика, 1987. – 416 с. – (Б-ка учителя).

  У виданні представлені твори великих педагогів, мислителів і філософів, в яких розглядаються питання освіти, навчання і виховання підростаючого покоління.

  До збірки увійшли статті, фрагменти творів по трудовому, моральному, фізичному і естетичному вихованню.

  Книга рекомендована студентам-майбутнім вчителям та педагогам. 

828

  Кратохвил, М. В.  Жизнь Яна Амоса Коменского : книга для учителя / М. В. Кратохвил ; пер. с чеш. Д. М. Прошуниной, Т. Н. Осадченко. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с.

  Захоплююча розповідь про тяжку долю чеського просвітителя - філософа і педагога. Автор, вчений-історик, відкриває читачеві світ Яна Амоса Коменського, сенс його діяльності, простежує народження і втілення в життя великих ідей щодо реформи освіти, на основі документального дослідження відтворює психологічний портрет знаменитого гуманіста XVII століття.

  Книга перекладена російською мовою вперше, її видання приурочене до 400-річчя від дня народження Я. А. Коменського.

829

  Красновский, А. А.  Ян Амос Коменский / А. А. Красновский. – М. : Гос. учеб. пед. изд-во МП РСФСР, 1953. – 324 с. – (Библиотека учителя).

  Видання 1953 року. Книга складається з двох частин:

1. Жизнь и педагогическое творчество.

2. Педагогическая система

Рекомендовано студентам та викладачам.

830

  Смоляницкий, С. В.  Три века Яна Амоса Коменского : художественно-документальная повесть / С. В. Смоляницкий. – М. : Дет. лит., 1987. – 208 с.

  Про долю самого Яна Амоса Коменського та про долю його творчої спадщини читач прочитає у цій книзі. Це одна з перших художньо-документальних повістей про великого вченого-педагога.

  Автор Соломон Смоляницький з великою любов’ю і прекрасним відчуттям епохи дає можливість читачу глибше ознайомитися з життям і діяльністю геніального сина чеського народу, великого мислителя і педагога.

Підготувала Загородна С. Ю.

(28.03.2012)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks