«ПЕДАГОГІКА СЕРЦЯ» ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

(100 років від дня народження

українського педагога-гуманіста, публіциста, письменника)
(1918–1970)

 

Cухомл 3

                    «Пам'ятайте, що радість успіху –  

                   це могутня емоційна сила,

                   від якої залежить бажання 

                   дитини  бути хорошою.

                   Турбуйтеся про те, щоб ця внутрішня

                   сила дитини ніколи не вичерпувалась.

                   Якщо її немає, не допоможуть ніякі

                   педагогічні хитрощі».

                              /В. Сухомлинський/

 

     Талант і творчий пошук. Саме ці якості характеризують видатного українського педагога, вченого із світовим ім’ям, заслуженого вчителя Української РСР, члена-кореспондента АПН СРСР, Героя Соціалістичної Праці – Василя Олександровича Сухомлинського.

     Сухомлинський В. О. створив оригінальну педагогічну систему, що грунтується на принципах гуманізму, визнанні особистості дитини найвищою цінністю, на яку повинні бути орієнтовані процеси виховання і освіти, творча діяльність згуртованого колективу педагогів-однодумців та учнів. Видатний педагог будував процес навчання як радісну працю; велику увагу він приділяв формуванню світогляду учнів; важливу роль у навчанні відводив слову вчителя, художньому стилю викладу, складанню разом з дітьми казок, художніх творів. Сухомлинський розробив комплексну естетичну програму «виховання красою»; розумове ж виховання педагог вважав однією із найважливіших ланок усієї системи виховання.
    Сьогодні, коли здійснюється курс на вдосконалення навчальних програм, активізацію пізнавальної діяльності учнів, формування у них навичок самостійної праці, особливо актуально звучать слова видатного педагога про забезпечення єдності навчання і виховання підростаючого покоління.
     В. О. Сухомлинський багато уваги приділяв поліпшенню мовної грамотності учнів, вихованню любові до слова. Мовну культуру людини вважав дзеркалом духовної культури. «Слово – не тільки носій інформації, – говорив він, – воно – іскра, від якої розгоряється полум’я інтересу, воно – вікно в незвідане, і тому повинно бути яскравим, образним, барвистим і точним. Слово в руках учителя – найтонший і найголовніший його інструмент». Мова – то бездонна криниця, – переконував педагог, – але треба дбати, щоб вона завжди була чистою і щоб багатство рідної мови було відкрито для дітей з перших кроків їхнього шкільного життя. Його стаття «Джерело невмирущої криниці» – палкий заклик до вчителів плекати рідну мову, високо нести слово як могутнє знаряддя освіти й виховання любові до Батьківщини, рідної землі.
     Важливу роль у процесі виховання та навчання дітей В. О. Сухомлинський приділяв книзі. Повчальним є досвід проведення шкільних свят книги, щорічних конкурсів читців, традиція дарувати учням книжки на день народження, на свято, створювати сімейні бібліотеки. «Школа і книга, – любив говорити педагог, – поняття нероздільні». Він закликав створювати у школі справжній культ книги, виховувати в учнів прагнення систематично читати художню й науково-популярну літературу. «Хоч би який предмет ви викладали, – звертався Василь Олександрович до вчителів, – ви повинні пробуджувати потяг до книжок, пройнятих ідеями, що звеличують, облагороджують людину».
     Творча спадщина В. О. Сухомлинського вражає своєю багатогранністю. Він написав 48 книг і понад 600 статей, присвячених вихованню і навчанню молоді; автор близько 1500 оповідань і казок для дітей. Загальний тираж його книг становить понад 15 млн. примірників різними мовами народів світу.
     У квітні 1970 року він закінчив працю «Проблеми виховання всесторонньо розвинутої особистості» – доповідь для захисту докторської дисертації.
   Всі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різносторонність педагогічних підходів вченого, але і про цілісність всього його педагогічного мислення.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

 phoca thumb l sdc17219

   Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський ; за наук. ред. Ольги Сухомлинської. – Харків : Акта, 2012. – 545 с.


    Книга його життя – «Серце віддаю дітям», за яку педагог удостоєний Державної премії УРСР у 1974 р., посмертно, перекладена понад 30 мовами світу і витримала 55 видань.
   «Серце віддаю дітям» – педагогічне кредо і водночас педагогічний заповіт Василя Олександровича. Автор вчить як виховати Щасливу людину, як досягти того, щоб у нашому суспільстві не було жодної людської особистості із порожньою душею.

 100 porad

     Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1988. – 304 с.

 

  У книзі видатного українського педагога вміщено поради з питань організації, змісту, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, самовиховання учнів, формування у них гуманістичних ідеалів. Широко висвітлено досвід навчально-виховної діяльності педагогів Павлиської середньої школи.
 Видання адресовано вчителям та вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних вузів та широкому колу працівників освіти.

 1 0002

     «Обережно: дитина!» : В. О. Сухомлинський про важких дітей : тематичний збірник / упоряд. Т. В. Філімонова ; за наук. ред. проф. О. В. Сухомлинської. – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 264 с.

 

   До збірника включено газетні та журнальні статті й уривки з праць українського педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського з проблем навчання й виховання «важких» дітей, які мають відхилення у своєму розвитку або своєрідний, не схожий на інших шлях розвитку.
    Читачам пропонуються не лише відомі публікації педагога, а й неопубліковані раніше джерела, архівні документи та особисте листування.

 1 0005

   Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – 3-тє вид. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2018. – 150 с.

 

    У книзі викладено інформацію про життєвий шлях та педагогічні погляди видатного вітчизняного педагога другої половини ХХ ст. Василя Сухомлинського.      Описано систему навчально-виховної роботи Павлиської середньої школи.
 Видання адресовано педагогічним працівникам, студентам педагогічних закладів та широкому колу читачів.

1 0001

  Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / В. В. Кузьменко, Г. М. Сагач, Т. В. Слюсаренко [та ін.]. – Херсон :  Херсонська академія неперервної освіти, 2015. – 253 с.

 

  На сторінках монографії представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів з актуальних проблем виховання, навчання та розвитку особистості, професійної освіти в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. 

21354563

   Спогади про Сухомлинського / [упоряд. С. П. Заволока]. – Київ : Радянська школа, 1990. – 223 с.

 

  Віддавши своє серце дітям, Василь Олександрович разом із колективом Павлиської школи впровадив у педагогічну практику гуманістичні засади, в основі яких любов, повага, доброта, чуйність і довіра, глибоке і всебічне вивчення особистості школяра.
  Серед авторів пропонованої книги – рідні й близькі видатного педагога, шанувальники його таланту.
 Використано фотоматеріали із архіву його дружини Ганни Іванівни Сухомлинської та дочки педагога Ольги Василівни.

1014772492

   Борисовский А. М.   В. А. Сухомлинский : книга для учащихся / А. М. Борисовский. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.

 

  Вчитель покликаний навчати та виховувати. Саме таким педагогом був Василь Сухомлинський – людина благородних помислів та глибокої духовності.

  Автор книги розповідає про життєвий і творчий шлях В. Сухомлинського у педагогічній науці, висвітлює основні педагогічні ідеї його наукових праць.

1 0004

   Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. № 5. Спецвипуск. Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 354 с.

 

  Наприкінці свого життя В. О. Сухомлинский розпочав роботу над важливою книгою – енциклопедією сімейного виховання «Батьківська педагогіка».
  У Спецвипуску Наукових записок Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. № 5 науковцями проаналізовано досвід В. Сухомлинського щодо особливостей формування у вихованців школи моральної готовності до батьківства, значення сім'ї у формуванні духовності та моральності особистості, ролі батьків у вихованні дитини.

scan030sm full

   Драч І. Дума про Вчителя : драматична поема / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – С. 3–108.

 

  Драматична поема Івана Драча «Дума про Вчителя», написана у 1976 р., присвячена життю та творчій діяльності видатного українського педагога, вченого із світовим ім’ям – В. О. Сухомлинського.
  У поемі автор звертається до проблем педагогіки, порушуючи питання щодо принципів народного виховання, які впливають на формування внутрішнього духовного світу людини, української етнопедагогіки, новаторські педагогічні ідеї, естетико-гуманістичні принципи виховання молоді, обґрунтовані у працях В. Сухомлинського.

цюпа

   Цюпа І. Василь Сухомлинський. Добротворець / Іван Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 216 с. – (Педагогічна бібліотека ; Світ в образах).

 

  Ця книга – хвилююча розповідь про видатного вченого-педагога, заслуженого вчителя Української PCP, члена-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, Героя Соціалістичної Праці, директора Павлиської середньої школи на Кіровоградщині Василя Олександровича Сухомлинського.
  У 1971 році повість за назвою «Добротворець» була надрукована в серії «Романи й повісті» у видавництві «Дніпро».
  Для серії «Життя славетних» автор значно розширив зміст книги, доповнивши її архівними матеріалами.

1003173466

  Тартаковский Б.  Повесть об учителе Сухомлинском / Борис Тартаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 270 с.

 

  Письменник Борис Тартаковський добре знав вчителя Василя Сухомлинського і в цій книзі використав записи своїх бесід з педагогом. Повість розкриває образ людини глибокої духовної чистоти, яка зробила сенсом свого життя професію педагога, відданого високим ідеалам виховання та навчання молоді.

 Багато сторінок книги присвячені сім’ї Сухомлинських.

 Підготувала Н. І. Пельо
вересень 2018 р., 11 джерел.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks