«Мислитель, поет, педагог.
Творча спадщина Григорія Сковороди»
(до 295-річчя від дня народження)


О, коли б змога писати

так само багато, як і мислити!

2

                                             / Григорій Сковорода /

 

   Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII ст. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник, він у своїх творах розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для свого часу, виражав передові погляди українського громадянства. Його багатогранна філософська й літературна творчість – це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової.

   Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який включає 18 філософських творів, 7 перекладів, збірник «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», – це єдина система поглядів, єдина філософія. Провідне місце у філософській системі Г. Сковороди займає розроблена ним теорія пізнання. Він сприймав Біблію як джерело знань, мудрості, вікового досвіду пояснення і пізнання світу. Пізнаючи себе і навколишній світ, людина самоутверджується, розвиває свої природні нахили і здібності, обирає свій шлях і усвідомленою «спорідненою» працею виконує своє земне призначення. У центрі філософії мислителя – питання про щастя людини і шляхи його досягнення.
   Г. Сковорода був всебічно обдарованою людиною – філософом, письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності й середньовіччя, володів кількома мовами – латинською, старогрецькою, староєврейською, польською, німецькою, російською. Він постійно вчився, поглиблював свої знання, передаючи їх одночасно іншим – учням, близьким знайомим, випадковим слухачам. Мандруючи Україною і світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших народів, вкраплював у свої твори враження від побаченого й почутого. Кращі його поезії, що ввібрали досягнення народної лірики і сатирично-гумористичного віршування XVIII ст., ще за життя поета стали народними піснями, ввійшли до репертуару народних співців – кобзарів і лірників, зазнали народних переробок. Саме поетичні твори Сковороди поряд із широким потоком бурлескно-травестійного, сатирично-гумористичного віршування другої половини XVIII ст. і народної словесності створили передумови для появи «Енеїди» І. Котляревського – першого твору нової української літератури. Поезія Г. Сковороди є доповненням до його філософських трактатів і діалогів. Автор у поетичній формі розвиває ті ж думки й погляди, що виражені у філософських творах.
   Феномен постаті Григорія Савича Сковороди – у дивовижному гармонійному поєднанні краси тілесної й духовної. У власному житті він сповідував виразні й тверді принципи: самопізнання і внутрішня відповідність волі Божій. Окрім того, філософ постійно наголошує, що людина має невичерпний духовний потенціал, який лише необхідно спрямувати у потрібне русло, на справи Божі: пізнання і творчість.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1 0001

   Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 527 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 5).


   Мислитель-філософ, художник слова, педагог, музикант і композитор Григорій Сковорода належить до найвизначніших постатей в історії українського народу.
   Перший том його праць вміщує біографію поета і філософа, автором якої є Олекса Мишанич, бібліографічний список джерел, який складається з таких розділів: Видання творів Г. Сковороди; Переклади творів Г. Сковороди; Література про Г. Сковороду; Г. Сковорода в художній літературі; Пам’ятні місця і музеї Г. Сковороди.
   Поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову.

1 0002

   Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 480 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 6).


   До другого тому включено діалоги, притчі, листи видатного українського письменника-гуманіста і філософа. Серед перекладів: Горацій «Ода», «Цицерон про старість», «Плутархова книжечка про спокій душі», філологічні дослідження. Епістолярна спадщина філософа становить більше ста двадцяти листів. Видання доповнює «Покажчик імен та назв».

1 0003

   Сковорода Г. С.  Сочинения / Григорий Саввич Сковорода ; пер. с укр. А. Н. Гордиенко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704 с. – (Классическая философская мысль).


   Порядок розміщення творів у книзі дозволяє простежити еволюцію філософських поглядів Григорія Сковороди. Видання відкривають діалоги, трактати, притчі. «Сад божественних пісень» включає вірші, що представляють найбільшу філософську цінність. «Байки Харківські» і наступні твори, серед яких «Бесіда 1-я», характеризують мислителя як філософа, що поставив в центрі своєї системи етико-гуманістичну концепцію. Завершує інформацію «Життя Григорія Сковороди», автором якого є М. І. Ковалінський.

4

   Сковорода Г.  Сад божественних пісень : вірші, байки, діалоги, притчі / Григорій Сковорода ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 336 с. – (Бібліотека шкільної класики).


   До збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати, листи, написані книжною українською мовою, латинською, слов’янською і наближеною до російської в перекладі на нову українську літературну мову. Вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного мислителя.

1 0004

   Сковорода Г.  Поезії / Григорій Сковорода ; упоряд. та прим. В. В. Яременка ; вступна стаття І. І. Пільгука. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 222 с. – (Бібліотека поета).


   І в поезії Григорій Сковорода був філософом – її пронизують роздуми про смисл людського життя, істинне щастя, доброту, чесність. Вище над усе поет-філософ ставив свободу. В основу кожної пісні збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» автор вкладає «зерно» із Святого письма. Книга вміщує також переклади М. А. Мюре, Овідія, Вергілія, Горація, Сидронія Гозія, «Байки Харківські».

3

   Сковорода Г.  Пізнай в собі людину / Григорій Сковорода ; ред. та пер. поезії В. В. Войтович ; передм. Μ. Кашуби. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.


   Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати, в яких дається роз’яснення «Святого письма», розуміння Бога, Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад на сучасну українську мову біографії Г. Сковороди, що була складена його другом і учнем М. Ковалінським.

1 0005

   Сковорода Г. С.  Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, приміт. В. О. Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.


   До книги включено поезії, байки, філософські трактати, діалоги, притчі та афоризми великого українського мислителя, богослова, філософа, письменника-гуманіста, просвітителя і педагога Г. С. Сковороди.

1 0006

   Чижевський Д.  Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський ; передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.


   Фундаментальна монографія Дмитра Чижевського «Філософія Г. С. Сковороди» вперше побачила світ у Варшаві 1934 року як двадцять четвертий том праць Українського Наукового Інституту. На багатому джерельному матеріалі Чижевський досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, етики тощо, розмірковує про місце та роль Сковороди в європейській філософській традиції. Ця книга стала класикою історико-філософської сковородіяни.

1 0007

   Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / упоряд.: В. М. Нічик, Я. М  Стратій. – Київ : Наукова думка, 1992. – 384 с.


   Збірник присвячено філософсько-світоглядному аналізові творчої спадщини Г. С. Сковороди у контексті української та світової культури. Подано статті та уривки з творів учених України, української діаспори та західних науковців.
   Книга адресована філософам, історикам, літературознавцям, усім, хто цікавиться історією філософії і культури.

2 0001

   Барабаш Ю.  Дух животворить...: читаємо Сковороду / Юрій Барабаш. – Київ : Темпора, 2014. – 462 с.


   Книга Юрія Барабаша «Дух животворить...» – це спроба «повільного читання» поетичних та філософсько-богословських творів великого українського письменника і мислителя Григорія Сковороди, доповнена літературними та історичними коментарями. Видання містить також розповідь про життя і творчий шлях мандрівного філософа-просвітителя.

1 0010

   Ушкалов Л.  Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010–2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 312 с.


   До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло півтора десятка статей, написаних упродовж 2010–2013 років. У них розглядається низка історико-літературних, філософських, богословських та культурологічних питань, пов’язаних передовсім із творчістю Григорія Сковороди та Тараса Шевченка.

1 0012

   Пільгук І.  Григорій Сковорода : художній життєпис / Іван Пільгук. – Київ : Дніпро, 1971. – 260 с.


   У своїй книзі автор змалював складний життєвий і творчий шлях ученого і письменника. Перед читачем постають картини його навчання в Київській академії, перебування в столичній капелі, висвітлено період педагогічної праці та численні зустрічі з видатними людьми того часу. У виданні використано багато документальних матеріалів.
   Книга розрахована на широке коло читачів.

 

                                                                                Підготувала Н. І. Пельо
                                                                                листопад 2017 р., 12 джерел

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks