Для сільського зеленого туризму,

збережемо природні ресурси України
(до Дня туризму)


0751228Пам'ятай зеленого коника біля своїх ніг,
Пам'ятай тихий вітер, що між хмари пробіг,
Не забудь приголубить у лузі ромашку,
Посади деревце - це для тебе не важко.
Зачекай, не вбивай в лісі дикого звіра,
Він тобі подарує і любов, і довіру.
Пожалій буйний цвіт, не засмічуй колодязь.
Це ж для тебе усе, це твій дім, це природа.
 Р. Воробйов


    З початку ХХІ ст. сільський зелений туризм, за визначенням експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО), є одним з секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Ідеї охорони навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними серед західної цивілізації, охопили й індустрію туризму.

index62107 200   Відродження і подальший економічний та соціальний розвиток сільських громад України нині пов'язують з індустрією туризму, зокрема, сільського зеленого. Ці наукові дослідження свідчать про те, що сільський туризм здатний забезпечити економічну та демографічну рентабельність у сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-економічні проблеми.
   Регіони України мають надзвичайно багату природно- й ентонокультурно-ресурсну базу, що створює передумови для його широкого використання у відпочинкових цілях. М'який клімат, мальовничі ландшафти, цікава історико-культурна спадщина є запорукою організації рівнобічного відпочинку й туризму в сільських місцевостях нашої країни.
   Сільський зелений туризм на початку XXI ст. – одна із найперспективніших видів відпочинку у Карпатському, Поліському, Подільському, Наддніпрянському регіонах. Для сільських мешканців України цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин. Крім цього, діяльність сільських громад з організації агрорекреаційного сервісу стимулюють облаштування сільських осель та благоустрій сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється на вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій.
   Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в усіх регіонах України зумовлена такими обставами:
• Регіони України володіють значним, досі ще мало освоєним, рекреаційним потенціалом, що потребує пошуку альтернативних ефективних стимулів для його раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях.
• Збережена етнокультурна самобутність історичних країв нашої держави (Буковина, Покуття, Закарпаття, Волинь, Поділля, Слобожанщина тощо) виступає ексклюзивною міжнародно-туристичною конкурентною перевагою, що дозволить нашій країні бути серед основних осередків розвитку сільського туризму на Європейському континенті.
• Розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале підприємництво, важливе для відродження традиційного господарського укладу й оздоровлення економіки аграрних районів нашої держави.
• Поширення в Україні практики організації агрорекреаційного сервісу вирішує низку напружених соціальних проблем регіонів, зокрема, масового безробіття, закордонного заробітчанства, складного соціального клімату тощо.
• Практика організації для туристів відпочинку на селі сприяє зміні екологічної свідомості сільського населення, тому здатна відігравати важливу роль у збереженні довкілля.
• Ця форма масової рекреації, як жодна інша, сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

20170918 123425

   Дударчук, К. Д.  Туристичні ресурси України : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Туризм" / Катерина Дударчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 199 с.

 

   Навчальний посібник спрямований на вивчення туристичних ресурсів країни для використання у туристичній діяльності та їх стан збереження. Підручник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, питання для самоконтролю та тести.
   Рекомендовано для студентів географічних факультетів вишів.

20170918 123113

   Кифяк, В. Ф.  Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика : монографія / В. Ф. Кифяк. – Київ ; Чернівці : Книги–ХХІ, 2010. – 432 с.

 

  У монографії досліджуються питання діяльності та розвитку територіальних рекреаційних систем, виокремлюються наукові, методологічні та прикладні проблеми функціонування рекреаційно-туристичної сфери.
   На прикладі Карпатського регіону проводиться системно-структурний аналіз природних рекреаційних ресурсів та культурно-історичної спадщини, інфраструктурного, організаційного і законодавчого забезпечення, дається оцінка рекреаційної привабливості та визначається місце і роль рекреаційно-туристичної сфери в соціально-економічному розвитку регіону.
   На основі систематизації показників діяльності рекреаційних систем, теоретичних положень оцінки рекреаційних територій та використання методики розрахунку обсягів рекреаційно-туристичних послуг, розроблені концептуальні засади формування стратегії розвитку територіальної рекреаційної системи.
   Монографія розрахована на науковців, фахівців санаторно-курортної та туристичної сфери, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

20170918 123316

   Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-семінару, 9–10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 300 с.

 

  У збірнику повноцінно розкрито організаційно-управлінські, історико-географічні, природно-рекреаційні, екологічні аспекти розвитку туризму у Дністровському каньйоні. Акцентовано розвиток туристичної інфраструктури саме у Тернопільській області: сучасний стан, проблеми розвитку, інновації та інформаційні технології у туристичній галузі регіону.

20170918 123455

   Дмитрук, О. Ю.  Спортивно-оздоровчий туризм : навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 280 с. – (Бібліотека професійного менеджера).


  У посібнику розглянуто коло питань, щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті взаємовідносин людини з природою. Теоретичні положення, методики, правила та практичні рекомендації спрямовано в першу чергу для менеджерів туризму, керівників організованих туристських походів, широкого загалу туристів.
  Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) вищих навчальних закладів, а також вчителів географії, зацікавлених учнів спеціалізованих і загальноосвітніх шкіл.

20170918 123148

   Забуранна, Л. В.  Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 292 с.


   Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних питань механізму формування та управління конкурентостійкістю підприємств сільського зеленого туризму в АР Крим. У монографії розкрито сучасний стан і тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Криму, проаналізовано та визначено його ефективність шляхом виділення слабих та сильних сторін діяльності підприємств сільського зеленого туризму, розкрито регіональні особливості розвитку туристичного підприємництва.
   Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та власників садиб сільського зеленого туризму.

20170918 123008

   Кудла, Н. Є.  Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навчальний посібник  / Н. Є. Кудла. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 152 с.

 

  У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів.
  Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму.

20170918 122936

   Лужанська, Т. Ю.  Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина. – Київ : Кондор, 2008. – 385 с.


  Даний навчальний посібник – одна із спроб висвітлити актуальні проблеми та аспекти удосконалення розвитку і успішного функціонування сільського туризму, використовуючи теорію та практику досліджень, знання основ сучасного підприємництва в туристській сфері.
  У навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).
  Підвищення рівня підготовки кадрів для туристської галузі вимагає глибоких теоретичних та практичних знань у цій сфері. Тому видання навчального посібника «Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи» є актуальним і своєчасним для майбутніх спеціалістів.

20170918 123352

   Рутинський, М. Й.  Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2008. – 271 с.

 

   У книзі висвітлено сільський зелений туризм як окрему форму рекреаційної діяльності. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. Організація та планування сільського зеленого туризму, менеджмент та маркетинг. Передумови та етапи розвитку його в Карпатському реґіоні України.
   Для широкого кола читачів.

20170918 123043

   Рутинський, М. Й.  Сільський туризм : навчальний посібник / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с.

 

   У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку сільського туризму в Україні.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

20170918 123246

   Земля Тернопільська : туристичний путівник / ред.: Уляна Ванчура, Петро Ктитор, Христина Мельничук. – Тернопіль : Джура, 2003. – 368 с.

 

   Путівник запрошує у цікаву захоплюючу подорож мальовничим Тернопіллям. Напочатку туристи помандрують вулицями Тернополя, помилуються розкішною зеленню парків, що огортають місто, блакитним розливом Тернопільського ставу.
   А далі шлях покличе у живописні куточки на зустріч з унікальними пам’ятками духовної культури, історії, архітектури, природи краю.
   Для туристів, краєзнавців, істориків та усіх зацікавлених читачів.

Огляд підготувала І. В. Беновська
вересень 2017

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks