Дошкільну освіту – кожній дитині

1

   Обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку сьогодні є необхідністю, тому що саме в дитячому навчальному закладі малюків практично готують не лише до навчання у школі, а й до майбутнього «дорослого» життя.

  Одним з основних завдань педагогічного колективу дошкільного навчального закладу є створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної творчої поведінки у специфічних для віку дитини видах діяльності – ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній, художній та творчій.

 

3   Перебуваючи в дитячій установі, під час спілкування з однолітками дитина розвиває й вдосконалює своє вміння узгоджувати особисті інтереси з інтересами інших людей, навчається азам виховання, розвиває почуття дружби, взаємодопомоги. В колективі у дитини формуються вміння спілкуватися з іншими людьми, заходити правильні, безпечні рішення та вихід із різних життєвих ситуацій, розвивається бажання для подальшого навчання в школі. 

   Перевагою дошкільної освіти, отриманої в дитячому навчальному закладі, є той факт, що зростання і виховання вашої дитини відбувається під керівництвом педагога, який володіє необхідними знаннями та зможе забезпечити комплексний повноцінний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку.
   Саме в дошкільному навчальному закладі відбувається забезпечення рівних стартових умов для розвитку всіх дітей; формуються фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність до майбутнього навчання в школі, а це означає, що воно буде безпечним, цікавим і посильним для дитини.
   Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

 

4

 

   Систему дошкільної освіти становлять:
        дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
        наукові і методичні установи;
        органи управління освітою;
        освіта та виховання в сім'ї.
   Принципами дошкільної освіти є:

5

 

   Завдання дошкільної освіти:
      збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
     виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
      формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
      здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 

Бібліографічний огляд літератури 

  

20170815 111557

     Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : для бакалавров : учебник по направлению "Педагогика" / под ред.: А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 464 с. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения).

  

     В посібнику висвітлені наукові і методичні досягнення в галузі сучасної теорії та практики дошкільної освіти, психолого-педагогічної науки в цілому.

   Структура підручника і характер викладеного матеріалу позволяють студенту самостійно включитися в процес педагогічної освіти та оцінювати власні досягнення, а також сприяють викладачеві в організації навчальної діяльності студентів.
    Видання буде корисним студентам педагогічних вишів.

20170815 111651

     Козлова, С. А.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2000. – 416 с.

 

  Досліджено основні питання дошкільної педагогіки з врахуванням новітніх психолого-педагогічних досліджень.

   Посібник містить додаткову інформацію для допитливих, педагогічні задачі, практичні творчі завдання, які мають за мету перевірку засвоєних студентами знань.

20170815 112112

    Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : у 3 ч. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Слово, 2010. – 360 с.

 

   Висвітлено найважливіші питання сучасної дошкільної педагогіки. Проаналізовано й узагальнено традиційні та сучасні підходи до розкриття актуальних проблем дитинства в Україні й за кордоном, розкрито зв'язки філософських, психологічних, педагогічних та етнопедагогічних концепцій зі змістом нормативно-інституціальних документів та з головними положеннями державних і регіональних програм дошкільної освіти в Україні. Розглянуто пріоритетні напрями взаємодії інститутів родинного і суспільного виховання дітей 6-7 років у контексті тлумачення сучасних стратегій розвитку дошкільної освіти.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

20170815 112044

    Лисенко, Н. В.  Педагогіка українського дошкілля : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : у 3 ч. Ч. 3 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста, Н. Б. Лазарович. – Київ : Слово, 2016. – 376 с.

    

    У навчальному посібнику представлено виклад найважливіших питань педагогіки українського дошкілля, актуалізовано сучасні підходи до її реалізації у змісті професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Розроблено і запропоновано нові технології опанування змістом кожного розділу з метою забезпечення ефективного формування фахових компетентностей, дотичних до порушених проблем навчання й виховання дітей.
    Відповідно до навчальної програми усіх рівнів підготовки майбутніх вихователів, інноваційний підхід до викладу змісту посібника зреалізовано у запропонованій технології повідомлення матеріалів кожної теми за єдиним алгоритмом її опанування. У посібнику вміщено обґрунтований дефінітивно-смисловий аналіз кожної теми, її моделювання у схемах і таблицях для інтенсивного вивчення запропонованого змісту, завдання для самоперевірки і самоконтролю у розроблених кросвордах, ребусах, творчих завданнях і проблемно-логічних вправах. Відповідно до сучасної парадигми підготовки фахівців у системі вищої педагогічної освіти України, на завершення кожної теми вміщено тестові завдання варіативного і різнорівневого оцінювання стану підготовки кожного студента в умовах організованого навчання у ВНЗ та шляхом самостійної роботи.
    Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта»

20170815 111831

       Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В. О. Сухомлинського : монографія / Т. М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова [та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. Т. М. Степанової. – Київ : Слово, 2016. – 296 с.

   

  Монографія присвячена проблемі пошуку шляхів використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти та вмінні застосовувати ідеї відомого педагога в роботі з дітьми передшкільного віку й молодшими школярами, визначенню перспективи подальшого розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки й дидактики початкового навчання.

  Монографія адресована магістрантам, аспірантам, студентам, викладачам вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачам курсів інституту післядипломної педагогічної освіти, педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

20170815 112020

        Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Альма-матер).

   

      У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого і тендерного виховання.

     Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім'ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку.
    Полегшать роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник.
   Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

20170815 111951

       Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : практикум : навчальний посібник для студ. вузів / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – Київ : Слово, 2004. – 352 с. 

   

     У структуру навчального посібника ввійшли розробки семінарських, практичних і лабораторних занять з курсу дошкільної педагогіки. З метою спрямовування вивчення студентами курсу до кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи студентів. Активному засвоєнню матеріалу сприятиме довідковий матеріал, таблиці та списки рекомендованої літератури до розділів.

   Запропоновано методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт.
   Посібник призначений для студентів спеціальності «Дошкільне виховання», викладачів, працівників дошкільних закладів.

20170815 111858

     Поніманська, Т. І. Основи дошкільної педагогіки : навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – Київ : Абрис, 1998. – 448 с.

   

   У навчальному посібнику розглянуто загальні основи дошкільної педагогіки. Проаналізовані проблеми виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Значна увага приділена викладу завдань і змісту фізичного, розумового, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників.

     Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю "Дошкільне виховання".

20170815 111720

      Улюкаєва, І. Г. Історія дошкільної педагогіки : підручник / Ірина Улюкаєва. – Київ : Слово, 2016. – 424 с.

   

      У підручнику поданий систематизований, хронологічно послідовний виклад розвитку теорії та практики виховання дітей дошкільного віку впродовж усієї історії світової цивілізації. Це перший підручник з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» у вітчизняній практиці дошкільної педагогічної освіти. Він містить авторське трактування історичних подій, фактів, педагогічних теорій.
    Адресований студентам напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Може стати у пригоді педагогам-практикам системи дошкільної освіти, науковцям.

20170815 111339         Ушинский, К. Д. Воспитание человека : избранное / К. Д. Ушинский. – Москва : Карапуз, 2000. – 256 с. – (Педагогика детства).

 

       В книзі зібрані вибрані статті і фрагменти науково-педагогічних праць видатного вченого-педагога К. Д. Ушинського (1823–1870), які стосуються дитини-дошкільника, його виховання та розвитку.
       Посібник включає витяги з книг для дитячого читання «Рідне слово» і «Дитячий світ», що є свого роду енциклопедіями елементарних, доступних розумінню дитини знань.
      Книга буде корисною батькам і вихователям, а також викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

20170815 111501

    Фребель, Ф. Будем жить для своих детей : статьи, советы и рекомендации / Ф. Фребель ; науч. ред. С. В. Лыков. – Москва : Карапуз, 2001. – 288 с.

 

    Фребель – німецький педагог, новатор ідеї і засновник першого «дитячого садка». У книзі представлені фрагменти з його найбільш відомих праць, останнє видання яких було в 1913 р. Подана інформація про його життя і педагогічну діяльність. Глибоко проникнувши в психологію раннього дитинства, Фребель розробив систему ігор та занять, а також матеріал для них.
     Книга буде корисною насамперед батькам і вихователям, також стане у пригоді викладачам і студентам середніх і вищих педагогічних навчальних закладів.

20170815 111802           Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навчальний посібник для студ. пед. навч. закл. спец. "Дошкільне виховання" / упоряд.: З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко ; за заг. ред. З. Н. Борисової. – Київ : Вища шк., 2004. – 511 с.

 

        До хрестоматії увійшли уривки з творів вітчизняних та зарубіжних авторів, за якими можна простежити розвиток прогресивної педагогічної думки в галузі громадського та сімейного дошкільного виховання.
      В  окремому розділі подано твори українських культурних і громадських діячів Г. Сковороди, Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, Б. Грінченка, О. Духновича, С. Русової, Н. Лубенець та інших, які відіграли визначну роль у становленні вітчизняної дошкільної педагогіки.
    Для студентів педагогічних навчальних закладів спеціальності «Дошкільне виховання». Буде корисною працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам.

 

 

Підготувала Загородна С. Ю. (12 дж.)
(вересень 2017)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks