Андрагогіка в системі сучасного людинознавства

 

1    Сучасна система неперервної освіти, основною ланкою якої є освіта дорослої людини, зумовлена постійними змінами у змісті і характері праці; динамічним накопиченням знань в усіх сферах науки, техніки і культури; перебудовою суспільного життя, розвитком його демократичних засад, широким залученням людини до системи громадського і виробничого управління.

   Освіта дорослих стає більше ніж правом – це ключ у XXI століття. Вона важлива як для кожного окремого громадянина, так і для суспільства в цілому. Освіта дорослих може сформувати особистість і дати їй сенс життя.
   Освіта дорослих – це цілісний процес навчання, завдяки якому люди розвивають свої здібності, розширюють свої знання, поліпшують свою професійну кваліфікацію чи навчаються чогось нового відповідно до їх особистих потреб чи потреб суспільства.
   Вся історія становлення і розвитку навчання людини як самостійної області його діяльності вказує на те, що навчання повинно бути безперервним і адаптивним. Оскільки персонал підприємств складають дорослі люди, то і навчання мусить здійснюватися з урахуванням їх вікових, соціально-психологічних, національних і інших особливостей. На це і направлена сучасна педагогічна наука – андрагогіка – галузь педагогічної науки, що розкриває теоретичні і практичні проблеми навчання, виховання і освіти дорослої людини протягом всього його життя.
   В широкому сенсі андрагогіку слід розуміти як науку особової самореалізації людини протягом всього його життя.

6

     Основою нової науки вчені назвали об’єктивні умови, які виникли завдяки потребам у розвитку андрагогіки.

       По-перше, сам процес розвитку освіти призвів до завоювання ведучої ролі в процесі навчання тими, хто навчається. Педагогіка виходила з принципової позиції, що людина, яка навчається, у виборі отримання освіти займає в основному пасивну позицію; виняток становлять тільки профільні класи у школі, характерні для старшокласників ; у той час як дорослі підсвідомо вибирають не тільки курс, але й форму, термін та рівень навчання.

      По-друге, еволюція філософських і психологічних наук призвела до свідомого визнання ведучої ролі людини в усіх соціальних процесах, в тому числі у науці.

     По-третє, досягнення в галузі інформаційних технологій дозволили по-новому організувати навчальний процес.

   По-четверте, еволюція педагогічних концепцій теж вела до визнання необхідності надання більшої свободи в процесі навчання тому, хто навчається.

   По-п’яте, завдяки різній ведучій діяльності у дітей та дорослих, необхідно чітко розділяти принципи педагогічних та андрагогічних моделей навчання.
   Нарешті, фізіологи та психологи довели , що люди здатні успішно навчатись практично на протязі всього життя.
   Проте проти підходу безперервного навчання були багато супротивників, оскільки не всі визнавали і необхідність і можливість цього. Основне положення андрагогіки, на відміну від традиційної педагогіки, полягає в тому, що провідну роль в процесі навчання грає не учитель, а учень. Функцією повчального в цьому випадку є надання допомоги учневі у виявленні, систематизації, формалізації особистого досвіду останнього, коректуванні і поповненні його знань. Андрагогіка замість лекційних переважно передбачає практичні заняття, часто експериментального характеру, дискусії, ділові ігри, кейси, вирішення конкретних виробничих завдань і проблем. Крім того, змінюється підхід до отримання теоретичних знань. На перше місце виходять дисципліни, що містять інтегрований матеріал по декількох суміжних областях знань (міждисциплінарні дисципліни).
   Сучасна наука виділяє наступні основні принципи андрагогіки:
3 1. Принцип пріоритетності самостійного навчання, який забезпечує для дорослої людини можливість неспішного ознайомлення з учбовими матеріалами, запам`ятовування термінів, понять, класифікацій, осмислення процесів і технологій їх виконання. Значну допомогу в цьому надає сучасне дистанційне навчання.
 2. Принцип спільної діяльності.
3.Принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду (перш за все соціального і професійного), практичних знань, умінь, навиків навчання. Індивідуальна робота полягає і в діалозі учня і викладача, направленому на взаємну передачу інформації і знань. При цьому здійснюється формалізація емпіричних знань.
4. Принцип корегування застарілого досвіду і особових установок, що перешкоджають освоєнню нових знань.

5. Принцип індивідуального підходу до навчання на основі особових потреб, з урахуванням соціально-психологічних характеристик особи і тих обмежень, які накладаються його діяльністю, наявністю вільного часу, фінансових ресурсів і т. д.
6. Принцип елективності навчання (надання учневі свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання).

7. Принцип рефлективності. Цей принцип заснований на свідомому відношенні учня до навчання, що, у свою чергу, є головною частиною самомотивації учня.
8. Принцип затребуваності результатів навчання практичною діяльністю учня.
9. Принцип системності навчання. Він полягає у відповідності цілей і змісту навчання його формам, методам, засобам навчання і оцінці результатів.
10. Принцип актуалізації результатів навчання (їх швидке використання на практиці).

11. Принцип розвитку учня. Навчання повинне бути направлене на вдосконалення особи, створення здібностей до самонавчання, збагнення нової в процесі практичної діяльності людини.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

15

   Архипова, С. П.  Основи андрагогіки : навчальний посібник / С. П. Архипова. – Черкаси ; Ужгород, 2002. – 184 с.

 

   У навчальному посібнику представлені основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглядаються шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
 Проаналізовано історію розвитку науки, соціально-психологічні особливості, які характеризують дорослих на різних етапах життя, розкрито теоретичні і практичні проблеми андрагогіки.

   Книга рекомендована педагогам і соціологам, соціальним працівникам і соціальним педагогам, усім, хто вчить дорослих чи допомагаг вчитись та цікавиться проблемами освіти дорослих.

13

  Громкова, М. Т.  Андрагогическая модель целостного образовательного процесса : монографія / М. Т. Громкова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. – 278 с.

 

    У монографії викладео результати дослідження проблем освіти дорослих, становлення і розвитку андрагогічної науки, її предметної області, понятійного апарату, освітніх моделей і технологій.
  В якості методологічної установки дослідження використано загальнонауковий принцип додатковості, який дозволив обґрунтувати цілісність освітнього процесу. В дослідженні доведено – освітній процес є компонентом життєдіяльності, безперервним процесом усвідомлення, триєдністю виховання, навчання і розвитку, що дозволило впорядкувати понятійний апарат андрагогіки.

10

   Змеёв, С. И.  Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых = Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology of Adult Learning / С. И. Змеёв. – Москва : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

 

   Монографія присвячена дослідженню, обгрунтуванню і системному формулювання основних положень андрагогіки – нової науки про освіту, що виявляє закономірності навчання дорослих.
   Вперше на основі аналізу розвитку освіти дорослих та його теорій сформульовано основні теоретичні підходи до організації навчання дорослих, проаналізовано відмінності між андрагогічними і педагогічної моделями навчання.
   Книга розрахована на студентів і аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, вчених, які займаються проблемами освіти дорослих, викладачів вищої, післявузівської та професійної освіти.

11

   Змеёв, С. И.  Основы андрагогики : учебное пособие для вузов / С. И. Змеёв. – Москва : Флинта : Наука, 1999. – 152 с.

 

    Навчальний посібник розкриває основні теми курсу «Основи андрагогіки», передбаченого Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за спеціальністю 031400 - Андрогогіка.
   Книга буде корисною студентам і аспірантам, котрі навчаються за педагогічними і психологічними спеціальностями, а також слухачам інститутів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації, осібам, які навчають і навчаються в системі освіти дорослих.

12

   Исламшин, Р. А.  Андрагогика: историко-педагогический процесс и языковая личность ХХІ века : учебное пособие для системы доп. проф. пед. образования / Р. А. Исламшин, В. Ф. Габдулхаков. – Москва ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2005. – 288 с.

 

   В посібнику висвітлені важливі питання педагогічної андрагогіки: освоєння історико-педагогічного процесу, підвищення ефективності педагогічного спілкування вчителя (в контексті його управлінської діяльності), організації особистісно-орієнтованого підходу до освітньої діяльності в школі, міжкультурної комунікації, формування мовної особистості XXI ст.
   Посібник адресовано працівникам додаткової професійної освіти, які працюють в сфері підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогів).

9

   Коржуев, А. В.  Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – Москва : Изд.-во МГУ, 2003. – 300 с.

 

   У роботі висвітлено актуальні проблеми дидактики вищої професійної освіти, а також теорії освіти дорослих Спеціальна увага приділяється методології педагогічного дослідження.
    Для викладачів, керівників, дослідників вищої професійної освіти, слухачів факультетів підвищення кваліфікації викладачів вузів, початківців аспірантів, студентів та магістрантів класичних педагогічних університетів.

8

   Огієнко, О. І.  Андрагогічна модель навчання: американський контекст : монографія / О. І. Огієнко, І. М. Литовченко. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 234 с.

 

   Монографію присвячено дослідженню проблеми розвитку андрагогічної моделі навчання дорослих у США на основі аналізу педагогічної спадщини видатного американського вченого й андрагога М Ноулза.
   Висвітлено соціально-історичні та педагогічні передумови становлення й розвитку андрагогічних ідей, обгрунтовано андрагогічні засади навчання дорослих, подано сутнісні характеристики андрагогічної моделі навчання, окреслено можливості творчого використання американських андрагогічних ідей в реформуванні системи освіти дорослих в Україні
   Монографія розрахована на викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами освіти дорослих.

14

   Тимчук, Л.  Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 464 с.

 

   У монографії висвітлеоі результати цілісного аналізу становлення та розвитку андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні ХІХ–ХХ ст.
   3 урахуванням специфіки історико-педагогічного дослідження автором обгрунтувано періодизацію розвитку андрагогіки в Україні й розкрито її сутність на кожному етапі. На основі авторської періодизації простежено структурні трансформації системи освіти дорослих в Україні, висвітлено генезу дидактики дорослих, доведено еволюційні процеси в розвитку наукових підходів до конструювання змісту, організаційних форм і методів освіти дорослих Окрему увагу автор звернув на вивчення та узагальнення історичного досвіду підготовки фахівців для освіти дорослих
   Монографія рекомендована для науковців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, практичних працівників системи освіти.

7

   Фольварочний, І. В.  Європейські громадські організації і освіта дорослих : монографія / І. В. Фольварочний. – Тернопіль : Джура, 2009. – 348 с.

 

   Монографія присвячена дослідженню тенденцій розвитку освіти дорослих у європейських країнах. Висвітлено просвітницький вплив Європейської асоціації з освіти дорослих, діяльність громадських організацій та асоціацій у сфері освіти дорослих в країнах ЄС та Україні.
    Монографія буде корисною науковцям, викладачам, студентам – тим, хто цікавиться проблемами історії зарубіжної педагогіки, освітою дорослих

 

Список додаткової рекомендованої літератури

 

1.    Malewski, M.  Teorie andragogiczne : metodologia teoretycznosci dyscypliny naukowej / Mieczyslaw Malewski ; red. wyd. U. Gaczkowska. – Wroclaw : WUW, 1998. – 200 s.

 

2.    Александров, В.  Основна проблема андрагогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій / В. Александров // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – №  2. – С. 11–15.

 

3.    Барабаш, О. Д.  Андрагогічні підходи до роботи з педагогами в умовах післядипломної освіти / Барабаш О. Д. // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика. – 2013. – С. 14–17. – Бібліогр. в кінці ст.

 

4.    Баяновська, М.  Андрагогіка у системі сучасного людинознавства / М. Баяновська // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 11–14.

 

5.    Бетін, В. І.  Методологія андрогогічного дослідження / В. І. Бетін // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 4. – С. 30–32.

 

6.    Буренко, В. М.  Як навчити дорослих? : удосконалення професійної підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації на андрагогічних засадах / В. М. Буренко // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 67–79.

 

7.    Вершловский, С. Г.  Становление андрагогики как науки / С. Г. Вершловский // Педагогика. – 2012. – № 5. – С. 35–44. – Библиогр.: с. 43–44.

 

8.    Вершловский, С. Г.  Проблемы формирования компетентности преподавателей, обучающих взрослых / С. Г. Вершловский // Педагогика. – 2015. – № 3. – С. 76–82.

 

9.    Годзецький, Б.  Запровадження елементів андрагогічного підходу у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників вищої школи / Б. Годзецький // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2. – С. 20–22.

 

10.    Добрянський, І.  Громадська та приватна ініціатива в освіті дорослих: історико-педагогічний аспект / І. Добрянський // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 95–98.

 

11.    Набока, Л.  Професійний імідж викладача-андрагога / Л. Набока // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 26–29.

 

12.    Ничкало, Н.  Андрагогіка в системі педагогічних наук / Н. Ничкало // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 2. – С. 73–77. – Бібліогр. в кінці ст.

 

13.    Ніколенко, Л.  Науково-методичний супровід формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих / Л. Ніколенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 57–59. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Онопрієнко, В.  Практично-просвітницька і виховна функції андрагогіки / Володимир Онопрієнко // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 28–32. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Пуцов, В.  Андрагогіку – в дію : з досвіду роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / В. Пуцов // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 85–87.

 

16.    Пуцов, В.  Андрагогіка у післядипломній освіті / В. Пуцов // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – № 2. – С. 45–50.

 

17.    Сахно, О.  Можливості використання дистанційного навчання у професійній освіті дорослих / О. Сахно // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 51–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 

18.    Скрипник, М.  Дорослий у практичній андрагогіці / М. Скрипник // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 38–46. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19.    Сорочан, Т.  Місія та функції андрагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 92–96. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20.    Цідило, І.  Застосування елементів андрагогіки в процесі підготовки викладача вищого навчального закладу / І. Цідило, С. Дудар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 3. – Спецвипуск. – С. 273–277.

 

21.    Шугалій, Н.  Актуальність дослідження науково-педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга – засновника сучасної освіти для дорослих / Наталія Шугалій // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 72–78. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Підготувала Загородна С. Ю.(30 дж.)
(березень 2017).

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks