Педагог чистого серця

до 60-річчя від дня народження Степанюк Алли Василівни, доктора педагогічних наук, професора кафедри біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка

image

   Степанюк (Богайчук) Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри (з 1990 донині).
   Народилася 4 грудня 1956 року в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області в сім'ї вчителів. Протягом 1974–1979 рр. навчалась на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчила з відзнакою. У 1979–1982 рр. працювала в ЗОШ №16 м. Тернополя на посадах вихователя групи продовженого дня, вчителя біології та хімії. Водночас працювала на кафедрі педагогіки Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1982–1985 рр. навчалась в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ) в лабораторії дидактики. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Дидактичні умови озброєння школярів загальними методами наукового пізнання (5–7 класи загальноосвітньої школи)” зі спеціальності теорія і історія педагогіки.

   З 1985 по 1993 рр. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр основ сільськогосподарського виробництва та методики викладання природничих дисциплін, зоології, методики викладання природничих дисциплін. У 1990–1993 рр. очолювала кафедру методики викладання природничих дисциплін. Протягом 1993–1996 рр. навчалася у докторантурі Інституту педагогіки АПН України. 11 листопада 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу" зі спеціальності теорія та історія педагогіки, а у 2001 р. їй присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки та психології. З 2002 р. до сьогодні очолює кафедру теорії та методики навчання природничих дисциплін.
   З метою підвищення фахового рівня А. В. Степанюк протягом 1999–2007 рр. працювала за сумісництвом в Тернопільському обласному інституті післядипломної освіти вчителів, обіймаючи посади завідувача кафедри педагогіки та психології (1999–2002) та професора цієї кафедри. З грудня 2002 р. по даний час також працює директором Тернопільської філії Університету "КРОК" (м. Київ).
   Є членом спеціалізованих вчених рад у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Протягом 2004–2006 рр. працювала в експертній раді ВАК України. Член редакційної колегії Всеукраїнських журналів "Безпека життєдіяльності", "Основи здоров'я" та інших видань.
   За багаторічну сумлінну працю, активну участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів нагороджена значком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України" (2004), Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2006), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007). За сумлінну роботу у виконанні наукової експертизи й атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в експертній раді з педагогічних наук головою ВАК України Аллі Василівні оголошено подяку (2006). Обрана дійсним членом (академіком) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.
   Наукові інтереси стосуються проблем конструювання змісту шкільного курсу біології та підготовки вчителів біології. Автор 200 наукових і науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 1 підручника з біології для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл та навчального посібника "Методика навчання біології" (2006) для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованих МОН України.


Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Бак, В. Ф.  Висвітлення тенденції інтеграції природничих наук та етики в змісті біологічної освіти старшокласників : [монографія] / В. Ф. Бак, М. І. Данюк, А. В. Степанюк. – Тернопіль : [ТНПУ : Вектор], 2015. – 215 с.


   У монографії виконано цілісний аналіз проблем відображення сучасної тенденції інтеграції природничої науки та етики в змісті біологічній освіті старшокласників. Обґрунтовані педагогічні умови та методична система формування у школярів біотичних знань як складової сучасного світогляду молоді.
   Монографія стане у нагоді широким колам читачів: науковцям, учителям, студентам вищих навчальних закладів, усім, кого хвилюють проблеми виживання нашої цивілізації.

2

   Загальна методика навчання біології : навчальний посібник для студ. вузів / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар [та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 592 с.


   Наведено теоретичні основи методики організації навчально-виховного процесу з біології в середніх загальноосвітніх закладах. Висвітлено цілі, завдання, принципи побудови й структуру шкільної біологічної освіти, закономірності засвоєння біологічних понять та формування вмінь і навичок. Розглянуто методику, засоби та форми організації навчання, виховання й розвитку учнів, роль навчально-матеріальної бази в процесі вивчення біології, актуальні проблеми методики навчання біології та внесок в її теорію й практику вітчизняних та зарубіжних учених.

3

   Методика навчання біології : практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 180 с.


   Визначено основні завдання курсу «Методика навчання біології», а також його структуру. Вказано якими знаннями повинні володіти студенти в результаті вивчення даної дисципліни.

4

   Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" : за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 147 с.


   Запропоновано підхід до організації методичної підготовки вчителя біології з врахуванням гуманітаризації навчально-виховного процесу; культуровідповідності та природодоцільності навчання; посилення особистісної орієнтації змісту та технологій навчання.

5

   Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з методики навчання біології : посібник для студентів вузів / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 138 с.


   Матеріал, запропонований в посібнику, орієнтований на формування творчої особистості майбутнього вчителя біології з врахуванням альтернативних підходів до визначення змісту шкільної біологічної освіти та сучасних освітніх технологій, зумовлених реформуванням системи освіти в Україні.

6

   Степанюк, А. В.  Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 166 с.


   Навчально-методичний посібник розкриває витоки та сутність біоетики, зокрема ставлення людини до тварин. Висвітлено відношення різних релігійних течій до проблеми тваринного світу. Подані конкретні методичні матеріали щодо формування етичного ставлення школярів до живих організмів.

7

   Степанюк, А. В.  Відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу біології : монографія / А. В. Степанюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2001. – 188 с.


   В монографії висвітлено два аспекти відображення цілісності живої природи в змісті шкільного курсу біології: - формування знань про цілісність життя засобом змісту програмового матеріалу та організація цілеспрямованої діяльності з формування відповідної системи знань школярів. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів вищих педагогічних закладів освіти.

8

   Степанюк, А. В.  Довідник з біоетики : посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 160 с.


   Навчально-методичний посібник висвітлює основні проблеми біоетичного виховання сучасної молоді. У ньму подано перелік персоналій з описом їх поглядів на окреслені проблеми, цікавий матеріал, що сприяє формуванню пізнавального інтересу до всього живого шляхом актуалізації етичних норм і правил у ставленні до природних об'єктів.

10

   Степанюк, А. В.  Формування цілісних знань школярів про живу природу : монографія / Алла Василівна Степанюк ; ТНПУ. – [Вид. 2-ге, переробл., доповн.]. – Тернопіль : ТНПУ : [Вектор], 2012. – 228 с.


   У монографії на засадах системології та синергетики висвітлено проблему сутності життя (його структурної організації та цілісного функціонування), розкрито шляхи її відображення в змісті шкільного курсу біології та організації природовідповідної діяльності школярів.

9

   Троцька, О. С.  Біо(еко)етичне виховання : теорія і практика : монографія / О. С. Троцька, І. С. Назарко, А. В. Степанюк. – [Вид. 2-ге, переробл. й доповн.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 240 с.


   У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та практичні аспекти біо(еко)етичного виховання молоді. Виділено блоки інформації Біо(еко)етичного спрямування, які доцільно фрагментарно включати до змісту програмового матеріалу з біології. Сконструйовано систему завдань екоетичного спрямування для формування ціннісно-шанобливого ставлення учнів до природи та факультативний курс «Основи біоетики». Наукові й методичні матеріали супроводжуються конкретними прикладами.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


1.    Мельничук, Б.  Степанюк Алла Василівна / Б. Мельничук, А. Сеник // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук, М. Ониськів [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 2008. – Т. 3 : П–Я. – С. 345.


2.    Степанюк (Богайчук) Алла Василівна // Нариси історії хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1940–2010) / М. М. Барна, В. З. Курант, Л. С. Барна [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 275–277.

 

Праці


1.    Бак, В. Ф.  Методика формирования биоэтически[х] знаний школьников в процессе изучения биологии / В. Ф. Бак, А. В. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 2. – С. 68–74. – Бібліогр. в кінці ст.


2.    Барна, Л. С.  Підготовка вчителя біології: компетентнісний підхід / Л. С. Барна, М. М. Барна, А. В. Степанюк // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 145–146.


3.    Біологія. 9 клас : підручник для загальноосвітнього навчального закладу / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 288 с.


4.    Богайчук, В. І.  Політика панської Польщі щодо змісту освіти та виховання дітей трудящих Західної України / В. І. Богайчук, А. В. Степанюк // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.] – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 34–35.


5.    Богайчук, В. І.  Становлення і розвиток народної освіти в Тернопільській області в період 1939–1941 рр. / В. І. Богайчук, А. В. Степанюк // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР, 1939–1989 рр. : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 1. – С. 45–46.


6.    Голицький ботаніко-ентомологічний заказник як освітнє середовище підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл., 6–7 трав. 2008 р.) / редкол.: В. З. Курант, М. М. Барна, В. І. Кваша [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 41–42.


7.    Гражевська, Н.  Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 124/125. – С. 31–34. – Бібліогр. в кінці ст.


8.    Грубінко, В. В.  Від антропоцентризму – до біоцентризму / В. Грубінко, А. Степанюк / Вісник Національної Академії наук України. – 2002. – № 4. – С. 39–44.


9.    Екологізація змісту біологічної освіти / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Барна [та ін.] // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 164–166.


10.    Завдання для самостійної роботи студентів на пропедевтичній педагогічній практиці : [для студентів ОКР бакалавр напрямів підготовки Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


11.    Левчук, Н. В.  Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної освіти на засадах сталого розвитку / Н. В. Левчук, А. В. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 20–24.


12.    Методика навчання біології : практикум : для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 66 с.


13.    Методика навчання біології : практикум для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 70 с.


14.    Методика навчання біології : робочий зошит : для студентів ОКР "бакалавр" напряму підготовки Біологія. Ч. 2 / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 100 с.


15.    Можливості шкільного курсу "Біологія" в розкритті національного компоненту змісту освіти / А. В. Степанюк, Л. С. Похила, Б. П. Воляник, В. М. Черняк // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 182–184.


16.    Олендр, Т. М.  Показники якості американської вищої освіти в реаліях України / Т. М. Олендр, А. В. Степанюк // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у системі вищої освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 25–26 трав. 2011 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 205–210. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Особливості тестового контролю навчальних досягнень студентів з курсу "Методика навчання біології" / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 49–54. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Педагогічна практика бакалавра : щоденник роботи : [для студентів напряму підготовки Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


19.    Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [Вид. 2-ге, доповн. і переробл.]. – Тернопіль : [Вектор], 2009. – 80 с.


20.    Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Похила [та ін.] ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТДПУ], 2004. – 104 с.


21.    Практикум з методики навчання біології в старшій школі : [для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки Біологія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 112 с.


22.    Придатко, С.  Біоетика як складова батьківської педагогіки: діалог часів / С. Придатко, А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 8. – С. 7–11.


23.    Степанюк, А.  Від Василя Сухомлинського до "довкілля": діалог культур / А. Степанюк // Освітянин. – 2004. – № 2. – С. 22–25.


24.    Степанюк, А.  Конструювання змісту шкільної біологічної освіти на основі системного підходу / А. Степанюк, В. Грубінко // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 1. – С. 19–24.


25.    Степанюк, А.  Концептуальні засади інтеграції компонентів змісту біологічної освіти школярів / А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 2. – С. 50–53.


26.    Степанюк, А.  Обдаровані діти – дивина чи норма? / А. Степанюк, Р. Богайчук // Освітянин. – 2005. – № 2. – С. 25–28.


27.    Степанюк, А.  Організація паритетної суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників освітнього процесу як чинник запобігання насиллю над дітьми / Алла Степанюк // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 733–734. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Степанюк, А.  Підготовка майбутніх вчителів до роботи з профільного навчання та обдарованою молоддю / А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 1. – С. 3–8.


29.    Степанюк, А.  Програмно-методичне забезпечення розвивального навчання біології / А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 4. – С. 11–15.


30.    Степанюк, А.  Системність живої природи та ієрархічний принцип її побудови / Алла Степанюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Д. Лановика ; редкол.: Б. Д. Лановик, К. М. Векірчик, М. В. Лазарович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 241–244. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Степанюк, А.  Спільна продуктивна діяльність як основа родинного виховання / А. Степанюк, М. Кравченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: батьківська педагогіка. – С. 168–171.


32.    Степанюк, А.  Сучасне бачення методичної підготовки вчителя біології / А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 5. – С. 44–48.


33.    Степанюк, А.  Цілісне відображення живої природи в змісті шкільного підручника / Алла Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 1999. – № 3. – С. 162–166.


34.    Степанюк, А. В.  Біоетика : навч.-метод. посібник / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 144 с.


35.    Степанюк, А. В.  Біоетика від "А" до "Я" / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 7–63.


36.    Степанюк, А. В.  Біоетичне виховання як складова навчально-виховного процесу сучасної школи / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 12. – С. 36–41.


37.    Степанюк, А. В.  Використання комп'ютерних засобів навчання в методичній підготовці майбутніх учителів біології / А. В. Степанюк // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 70–76. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Степанюк, А. В.  Витоки психіки живих істот / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 28–41.


39.    Степанюк, А. В.  До проблеми формування біоетичних знань майбутніх учителів біології / Степанюк А. В., Степанюк Т. О. // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті : матеріали науково-практичної конф. присв'яч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету, 16–18 квітня 2015 р., м. Тернопіль / редкол.: Грубінко В. В., Дробик Н. М., Барна М. М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – С. 158–160. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Степанюк, А. В.  Довгострокові індивідуальні завдання як засіб вдосконалення підготовки вчителя до трудової діяльності / А. В. Степанюк // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 17–18.


41.    Степанюк, А. В.  Дохристиянські вірування українців / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 72–82.


42.    Степанюк, А. В.  Екоетика – основа поведінки сучасної молоді / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 86–89.


43.    Степанюк, А. В.  Завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Історія біології" : робочий зошит / А. В. Степанюк ; ТНПУ ім. В Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 50 с.


44.    Степанюк, А. В.  Загальна характеристика методики формування етичного ставлення учнів до тварин / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 101–108.


45.    Степанюк, А. В.  Зміст та форми позааудиторної самостійної роботи студентів з методики біології / А. В. Степанюк, Т. І. Гладьо // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 364–365.


46.    Степанюк, А. В.  Історія становлення проблеми / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 42–52.


47.    Степанюк, А. В.  Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Г. В. Ягенська // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 147–152.


48.    Степанюк, А. В.  Методична компетентність учителя як складова його професійної культури / А. В. Степанюк // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 13–16.


49.    Степанюк, А. В.  Некоторые условия повышения качества подготовки учителей биологии / А. В. Степанюк // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы науч.-практ. конф., 27–28 сентября 1988 г. / под ред. Ю. В. Иващенко, А. Н. Ломакович. – Тернопіль : ТДПИ, 1988. – С. 128–130.


50.    Степанюк, А. В.  Новинки біотехнології / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 106–113.


51.    Степанюк, А. В.  Організація природовідповідного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх учителів / А. В. Степанюк // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2013. – Вип. 19. – С. 117–125. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Степанюк, А. В.  Особливості вивчення навчальної дисципліни "Методика викладання біології у вищих навчальних закладах" за кредитно-модульною системою / А. В. Степанюк // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ / М-во освіти і науки України, ТНПУ ; за ред. В. В Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 123–127.


53.    Степанюк, А. В.  Оцінювання результатів педагогічної практики студентів з природничих дисциплін / А. В. Степанюк // Тести в системі моніторингу якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2–3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 91–96.


54.    Степанюк, А. В.  Пам'ятники рослинам і тваринам / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 96–106.


55.    Степанюк, А. В.  Пам'ятники тваринам / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 83–86.


56.    Степанюк, А. В.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності учнів в умовах біостаціонару / Степанюк  А. В., Дарбишева О. Є. // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали ІІ регіональної наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (с. Гутисько, Бережанського району Тернопільської обл., 24–25 трав. 2013 р.) / редкол.: В. З. Курант, М. М. Барна, В. І. Кваша [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 92–95.


57.    Степанюк, А. В.  Підготовка майбутніх учителів біології до формування моральних цінностей школярів / А. В. Степанюк // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 вересня 2014 р., м. Херсон / [за ред.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2014. – С. 201–204. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    Степанюк, А. В.  Підготовка майбутніх учителів до формування біоетичних знань школярів / Степанюк А. В. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2015. – Вип. 25. – С. 125–131. – Бібліогр. в кінці ст.


59.    Степанюк, А. В.  Права тварин / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 138–142.


60.    Степанюк, А. В.  Природовідповідна організація навчально-виховного процесу в університетах України / А. В. Степанюк // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 15–21.


61.    Степанюк, А. В.  Реалізація принципу наступності в освітній галузі "Природознавство" початкової та основної школи / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.


62.    Степанюк, А. В.  Релігія та тварини / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 58–72.


63.    Степанюк, А. В.  Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 2. – С. 33–38.


64.    Степанюк, А. В.  Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів / А. В. Степанюк, Л. С. Барна // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 60–62.


65.    Степанюк, А. В.  Розробка проблеми в теорії та практиці навчання / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 90–101.


66.    Степанюк, А. В.  Система завдань як засіб формування цілісних знань школярів про живу природу / А. В. Степанюк // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 10. – С. 35–41. – Бібліогр. в кінці ст.


67.    Степанюк, А. В.  Сторінки життя відомих гуманістів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 63–80.


68.    Степанюк, А. В.  Сутність та витоки біоетики / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 13–19.


69.    Степанюк, А. В.  Тваринний світ – відкрита біологічна система / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 20–28.


70.    Степанюк, А. В.  Філософія і проблема ставлення до тварин / А. В. Степанюк, І. І. Герц // Біоетика : навчально-методичний посібник для студентів та вчителів / А. В. Степанюк, І. І. Герц. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 53–58.


71.    Степанюк, А. В.  Цікавинки звідусіль / А. В. Степанюк, І. С. Назарко // Довідник з біоетики : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – С. 96–106.


72.    Степанюк, А. В.  Шляхи включення знань народної педагогіки в зміст біологічної освіти / А. В. Степанюк // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 179–180.


73.    Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 7 клас : методичні рекомендації для вчит. біології загальноосвіт. шк. / В. М. Черняк, Л. С. Похила, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М Черняк. – 2-ге вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 104 с.


74.    Троцька, О. С.  Варіативні засоби оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів біології / О. С. Троцька, А. В. Степанюк // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 87–90. – Бібліогр. в кінці ст.


75.    Шкільний курс біології та методика його викладання : комплексна робоча програма / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Похила. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 64 с.

 

Алла Василівна Степанюк – науковий керівник і консультант дисертацій


1.    Данюк, М. І.  Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данюк Марія Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 19 с.


2.    Данюк, М. І.  Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данюк Марія Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Степанюк. – Тернопіль, 2016. – 216 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 186–216.


3.    Москалюк, Н. В.  Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Москалюк Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Степанюк. – Тернопіль, 2013. – 286 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 188–210.


4.    Москалюк, Н. В.  Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Москалюк Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.


5.    Назарко, І. С.  Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Назарко Ірина Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Степанюк. – Тернопіль, 2008. – 264 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 243–264.


6.    Назарко, І. С.  Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Назарко Ірина Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.


7.    Олендр, Т. М.  Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Олендр Тетяна Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.


8.    Олендр, Т. М.  Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Олендр Тетяна Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В Степанюк. – Тернопіль, 2011. – 282 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 253–282.


9.    Щур, Н. М.  Підготовка вчителя біології в умовах неперервної педагогічної освіти у США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Щур Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Степанюк. – Тернопіль, 2014. – 298 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 191–230.


10.    Щур, Н. М.  Підготовка вчителя біології в умовах неперервної педагогічної освіти у США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Щур Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

Алла Василівна Степанюк – опонент дисертацій


1.    Беркита, З. Є.  Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Беркита Зоряна Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Я. П. Кодлюк. – Тернопіль, 2011. – 236 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 206–237.


2.    Беркита, З. Є.  Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з підручником у початковій школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Беркита Зоряна Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.


3.    Білецька, Г. А.  Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 40 с.


4.    Васьківська, Г. О.  Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Васьківська Галина Олексіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 43 с.


5.    Горяна, Л. Г.  Організація роботи учнів з підручником у процесі навчання біології в 6–8 класах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання біології / Горяна Лариса Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 19 с.


6.    Кокарева, Е. О.  Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Кокарева Елеонора Олексіївна ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" Криворізький пед. ін-т ; наук. кер. П. М. Гусак. – Кривий Ріг, 2012. – 258с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 181–211.


7.    Кокарева, Е. О.  Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Кокарева Елеонора Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 19 с.


8.    Коршевнюк, Т. В.  Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія) / Коршевнюк Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 20 с.


9.    Кузьменко, В. В.  Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кузьменко Василь Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 44 с.


10.    Кузьменко, В. В.  Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кузьменко Василь Васильович ; Херсонський держ. ун-т ; наук. консультант В. К. Сидоренко. – Херсон, 2009. – 581 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 504–581.


11.    Мартинович, О. Б.  Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Мартинович Олександра Богданівна ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2010. – 20 с.


12.    Назаренко, Н. В.  Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання біології / Назаренко Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 20 с.


13.    Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Петрова Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.


14.    Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Петрова Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–195.


15.    Рибалко, Л. М.  Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Рибалко Ліна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 21 с.


16.    Скиба, М. М.  Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20–30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання біології / Скиба Марія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 20 с.


17.    Темерівська, Т. Г.  Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Темерівська Тетяна Георгіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2004. – 244 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.:с. 194–213.


18.    Темерівська, Т. Г.  Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Темерівська Тетяна Георгіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 20 с.


Рекомендаційний список (105 джерел)
Підготувала Днесь О. Я.
(грудень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks