«Пізнай себе і ти пізнаєш світ»
(до Всеукраїнського дня психолога)

 

art terapija  

   Пізнати самого себе – це означає зрозуміти свій внутрішній світ, побачити і прийняти свої не тільки позитивні якості, а й негативні.
   Шлях до самопізнання в кожної людини свій, і тому слід починати його з аналізу своїх вчинків, своєї поведінки, спостереження за собою.

   Саме в досягненні такої мети і варто звернутися до психології, науки яка вивчає психічні явища і пояснює їх. На сьогоднішній день розроблено велику кількість психологічних тренінгів, тестів, психотерапій, які дозволя

ють особистості пізнати себе.
   Варто приділити увагу арт-терапії – популярному напрямку сучасної психології, метою якої є самодіагностика і самозцілення. Арт-терапія давно вже покинула кабінет медика-психотерапевта, а також лікаря-реабілітолога і увійшла в найширші народні маси. Вона і діагностує стан людини, і лікує, і приносить те глибоке позитивне «відчуття себе», яке ми називаємо «щастям».
   Арт-терапія у вузькому сенсі слова – малюнкова терапія, заснована на образотворчому мистецтві. Проте на сучасному етапі виділяють такі її види:
1.    бібліотерапія (в тому числі казко терапія);
2.    музикотерапія;
3.    драмотерапія;
4.    танцювальна терапія;
5.    лялькотерапія;
6.    піскова терапія;
7.    кольоротерапія тощо.
   Основними цілями арт-терапії є – самовираження, розширення особистого досвіду, самопізнання, внутрішня інтеграція особи, інтеграція із сучасністю, сублімація.
   Можна сказати, що під час сеансів арт-терапії пацієнти отримують важливе послання від власної підсвідомості. Дана методика належить до найдавніших і природних форм корекції емоційних станів. Важливо, що будь-яка людина навіть самостійно, без допомоги фахівця, може займатися арт-терапією. Це допомагає розслабитися і зняти напругу.
   У різних країнах існують різні моделі арт-терапії. Дуже важливо відзначити, що дана методика не має протипоказань і обмежень. Вона застосовується майже всіма напрямками психотерапії. Знайшла вона також досить широке застосування в педагогіці, соціальній роботі і навіть бізнесі. Арт-терапія будь-якій людині дає можливість виразити свій внутрішній світ через творчість.
   Арт-терапія дає можливість більш активно і самостійно брати участь в житті суспільства. Вона в основному використовує засоби невербального спілкування. Це дуже важливо для людей, яким складно висловити свої думки в словах.
  Арт-терапія в останні роки набула педагогічне спрямування. У школі вона виконує наступні функції: виховна, корекційна, психотерапевтична, діагностична та розвиваюча.

 

Бібліографічний огляд літератури 

 

1

Докторович, М. О.  Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. О. Докторович, Г. Л. Рурик, І. А. Хозраткулова. – Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

  

   Дана книжка містить теоретичні аспекти різних напрямів та практичні вправи з арт-терапії. Приділено значну увагу суто прикладним нюансам, засвоєння яких дасть змогу бути практикам більш результативними.
   Книжка орієнтована на практичних психологів, соціальних педагогів і працівників соціальних служб, буде корисною студентам, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», викладачам та аспірантам.

2

Дрешер, Ю. Н.  Библиотерапия: теория и практика : учебное пособие / Ю. Н. Дрешер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с. – (Библиотека).

  

   Даний навчальний посібник комплексно і системно представляє різні аспекти бібліотерапевтичного впливу. Подано основи бібліотерапії, загальна характеристика спеціаліста-бібліотерапевта, проаналізовано взаємозв’язок бібліотерапевта-керівника і пацієнта-читача.
   Рекомендовано для студентів, педагогів, практичних психологів, соціальних працівників, бібліотекарів.

3

Карпенко, Є. В.  Методи сучасної психотерапії : навчальний посібник / Євген Карпенко. – Львів ; Дрогобич : [ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 119 с.

 

   Навчальний посібник містить лекційний матеріал у якому висвітлено сучасні методи психотерапії, а саме: методи позитивної, наративної, групової психотерапії, арт-терапевтичні методи, психодраму,  та інші.
   Рекомендується студентам – майбутнім практичним психологам для поглиблення їх професійного становлення та для самоосвіти всіх зацікавлених у вивченні методів сучасної психотерапії.

4

Лабиринт души  : терапевтические сказки / под ред. Хухлаевой О. В., Хухлаева О. Е. – Москва : Академический Проект, 2001. – 224 с. – (Руководство практ. психолога).

  

   В книзі представлені терапевтичні казки для психологічної допомоги дітям від 3 до 15 років. Такі історії допомагають дітям знаходити вихід із складних ситуацій, з їх допомогою дорослий може краще їх зрозуміти.
   Книга буде корисною як для психологів, вчителів, вихователів, так і для батьків.

5

Лэндрет, Г. Л.  Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л. Лэндрет ; пер. с англ. – Москва : ИПП, 1998. – 368 с. – (Б-ка школьного психолога).

  

   Описано історію розвитку ігрової терапії, теорію психічного розвитку дитини, а також теоретичні основи ігротерапії. Дана книга подає практичні рекомендації для занять з дітьми.
   Рекомендовано для педагогів, соціальних працівників, психологів і батьків.

6

Методы эффективной психокоррекции : хрестоматія /

сост. К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 1999. – 816 с. – (Б-ка практической психологии).

  

   Представлено методи психокорекції, які стали загальноприйнятими, а саме: гіпноз, класичний психоаналіз, класична психодрама Я. Л. Морено, теорія і терапія неврозів, групова психотерапія, ігрова терапія та інші.

7

Наконечна, О. В.  Арт-терапія в професійній діяльності соціального педагога : [методичні рекомендації до спецкурсу "Основи арт-терапії в соціально-педагогічній діяльності" / О. В. Наконечна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 79 с.

  

   Висвітлено робочу програму спецкурсу «Основи арт-терапії в соціально-педагогічній діяльності соціальним педагогом». Проаналізовано основні види та форми арт-терапії, що можуть бути використані в професійній діяльності соціальним педагогом.
   Подано стислу характеристику матеріалів та їх видів, які використовуються в арт-терапевтичній сесії. А також представлено відмінності між арт-терапією та проективним малюнком.
   Методичні рекомендації адресовано викладачам спеціальності «Соціальна педагогіка».

8

Репнова, Т.  Фантазии между строк : мета-рисунки в психологическом консультировании / Татьяна Репнова. – Киев : Шкільний світ :

Л. Галицына, 2006. – 120 с. – (Библиотека "Шкільного світу").

  

   Запропоновано авторську розробку – набір мета-малюнків, які можна використовувати як стимулюючий матеріал в психоконсультаційній роботі. Основною функцією мета-малюнків є спонукання до саморозкриття особистості.
   Рекомендовано практичним психологам.

9

Сорока, О. В.  Арт-терапія: теорія і практика : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Вікторівна Сорока. – Тернопіль : Астон, 2014. – 195 с.

  

   У посібнику розкрито теоретичні засади арт-терапії як педагогічного феномена: проаналізовано наукові підходи до визначення поняття; висвітлено історичний аспект; окреслено функціональні можливості. Друга частина посібника присвячена практичним аспектам арт-терапії: розкрито форми та охарактеризовано структуру арт-терапеетичного заняття. Корисними у практичній роботі стануть запропоновані в додатках зразки арт-терапевтичних технік.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

10

Терлецька, Л. Г.  Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 128 с.

  

   Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я». У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми.
   Рекомендовано студентам-психологам.

11

Федій, О. А.  Естетотерапія : навчальний. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.

  

   У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.
   Курси дисциплін з естетотерапії розроблені у кредитно-модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу.
   Друге видання доповнене блоком історико-педагогічного аналізу естетотерапевтичних ідей у філософській та педагогічній літературі, комплексом тематичних індивідуально-творчих завдань, теоретико-методичною інформацією щодо сучасних видів естетотерапії.

Підготувала Ковальска Ю. Я.
(квітень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks