1

  

Афоризм – гранований діамант мудрості

 

Афоризм — це добре відредагований роман.

 

(Володимир Голобородько)

  Афоризм – один із найзагадковіших жанрів світового письменства. Ось уже яке тисячоліття він живе напрочуд активним життям. І авторським, і читацьким. Горизонти письменства зміщуються, змінюються, а то й просто зникають. Виникають нові його течії, стилі, манери, але афоризм залишається.
  Афоризм – це витвір історичного буття і національної свідомості. В ньому осмислення минулого, полеміка з сьогоденням, апеляція до майбутнього, а іноді і пророцтво.

 Афоризму часто притаманні категоричність і тенденційність. Це пов’язано з його жанровою специфікою, а також вказує на глибинний зв’язок із традиціями. Вони дозволяють простежити життя людей в різний час, дізнатися, чим вони жили, що їх цікавило. І дуже часто, аналізуючи афоризми, приходиш до думки, що люди завжди залишаються людьми, і після часу нас хвилюють ті ж пристрасті, що і сто років тому хвилювали людство. Значить, афоризми не мають віку, вони актуальні й сьогодні.
  Ці короткі виразні вислови різних письменників, філософів, політичних та громадських діячів, журналістів, діячів культури та мистецтва та ін., неймовірно притягують нашу увагу. Навіть побіжно кинутий погляд на ці глибокодумні слова незалишають нас байдужими і побіжно змушують замислитись над глибинними істинами.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

Афоризмы. Средние века. Возрождение. Просвещение / сост.: И. И. Комарова, А. П. Кондрашов. – М. : Рипол классик, 2001. – 736 с. – (Антология афоризма).

 

  У збірник афоризмів увійшли вислови письменників, філософів, вчених, громадських та політичних діячів, які жили в період IV–XVIII ст. Читач знайде тут не лише джерело естетичного задоволення роздумів, але й засіб переключитись від повсякденних турбот, філософськи подивитись на життя навколо себе та заглянути в себе самого.

 

Великие мысли великих людей : антология афоризма в 3 т. / сост.: И. И. Комарова, А. П. Кондрашов. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2009. – 480 с.: ил.


Т. 1 : Древний мир. – 2009. – 480 с.
Т. 2 : IV–ХVIII века. –2009. – 704 с.
Т. 3 : ХІХ–ХХ века. – 2009. – 704 с.

 

  У перший том тритомної антології “Великие мысли великих людей” увійшли вислови давніх письменників, філософів, вчених, громадських та політичних діячів Сходу та Заходу у період до IV ст.
  Другий том антології зібрав вислови письменників, філософів, вчених, які жили в період IV–XVIII ст.
  Третій том вміщує вислови представників літератури, мистецтва, науки і техніки, політики і бізнесу XIX–XX ст.

   

В мире мудрых мыслей : энциклопедия / авт.-сост. А. О. Давтян. СПб. : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 608 с.

 

У книзі зібрано більш ніж 8000 афоризмів, висловів видатних письменників, художників, філософів, відомих полководців і вчених всіх часів та народів, а також заповіді із священних текстів іудеїв, християн, буддистів, мусульман, конфуціанців.

 

 Гете И. В. Афоризмы и мысли / И. В. Гете ; сост. Ю. Г. Федоров. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 112 с.

 

  Збірник містить афоризми та думки Гете та висловлювання представників світової культури про самого письменника.

 

 Душенко К. В. Словарь современных цитат : 4750 цитат и выражений ХХ века, их источники, авторы, датировка / К. В. Душенко ; ред. В. Мордерер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 736 с.

 

  У книзі зібрані найбільш відомі цитати і вислови XX ст., як російські так і зарубіжні, – літературні, політичні, пісенні, кіно цитати і т. д. Наводиться їх точний текст, вказуються джерела, автори та дата.

   

Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз "Журналістика – це спосіб життя" : близько 4100 висловів 1270 авторів / уклад. А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2004. – 576 с.

 

  У книзі вміщено афоризми про журналістику, про творчість, про помилки. Авторами афоризмів є люди, для яких творчість стала метою життя, і майже кожен з письменників, науковців, політичних діячів, журналістів щось написав на цю тему.

   

Казаченок Т. Г. Античные афоризмы : тематический сборник / Т. Г. Казаченок, И. Н. Громыко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 318 с.

 

  В збірник включені прислів’я, приказки, вислови письменників, державних діячів, полководців і філософів минулих поколінь.

   

Коваль А. П. Спочатку було Слово : крилаті вислови біблійного походження в укр. мові / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 312 с.

 

  Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові. Усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.

   

Крылатые фразы наших дней / под ред. А. П. Ходасовой. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 576 с.

 

В цьому словнику представлені крилаті вислови великих письменників, поетів, учених та політиків.

 

 Крылатые фразы древних римлян : От Ромула до наших дней / сост.: И. Смирнов, В. Ливинский. – М. : Рипол Классик, 1999. – 704 с. : ил. – (Антология афоризма).

 

  В антології зібрані найбільш вживані латинські крилаті вислови, від давнини до наших днів.

 

 Кудіна О. Ф. Перлини народної мудрості = Die Parlen der Volksweisheit : німецькі прислів'я та приказки : посіб. для студ. та викл. вузів / О. Ф. Кудіна, О. П. Пророченко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 320 с.

 

  У книзі подається найповніше зібрання німецьких прислів’їв та приказок, які дають змогу долучитися до фольклору німецького народу, відчути дух і красу мови.

 

 Лихтенберг Г. К. Афоризмы / Г. К. Лихтенберг ; изд. подгот. Г. С. Слободкин. – М. : Наука, 1964. – 207 с. – (Литературные памятники).

 

  У книзі зібрані вислови, цитати та афоризми видатного німецького вченого та публіциста Георга Крістофа Ліхтенберга.

   

Омельяненко В. Л. Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В. Л.Омельяненко, А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 

  У посібнику зібрано і тематично скомпоновано понад дві з половиною тисячі прислів'їв, приказок, афоризмів, влучних і мудрих висловлювань відомих діячів світової культури, афоризмів і крилатих висловів із Біблії, Талмуда, інших історико-літературних пам'яток, що стосуються різних аспектів виховання і освіти молодого покоління.

 

Сад вечности. Восточные афоризмы / сост. И. И. Трофимкин. – СПб. : Паритет, 2001. – 272 с.

 

  У збірку увійшли афоризми філософів, поетів, вчених країн арабського Сходу та Середньої Азії, а також народні прислів’я, вислови, мудрі думки анонімних авторів. Судження, сказані цими людьми, допомагають краще зрозуміти моральні цінності, єдині у всі часи.

   

Сад камей. Мудрость Китая и Японии / пер. с кит. И. Э. Циперович, пер. с яп. А. М. Кабанова ; сост. И. В. Суслова. – СПб. : Паритет, 2000. – 320 с. : ил.

 

  До книги увійшли китайські і японські прислів'я, які є невід'ємною частиною культури цих народів, а також лаконічні вислови в жанрі цзацзуань ("замітки про різне").

 

 Семененко И. И. Афоризмы Конфуция / И. И. Семененко. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.

 

  Книга – дослідження основної пам’ятки конфуціанської літератури – “Изречения”, записи висловів та бесід Конфуція.

   

Українська афористика : 100 майстрів української афористики : для студентів вищих навч. закл., вчителів старш. кл. середньої шк. / голов. ред. Р. Коваль, упоряд.: Р. Коваль, В. Шевчук, М. Михальченко. – К. : Просвіта, 2001. – 320 с. – (Класика світової афористики ; т.1)

 

  Книга є найповнішим виданням вітчизняних афоризмів від найдавніших часів до наших днів. У збірці представлено понад 3500 афоризмів 100 авторів. Багатюща афористика проходить через всі періоди української історії: від Київської Русі через козацьку добу до держави Україна, яка постала наприкінці XX століття.

 

 Философская мысль в афоризмах ІV-XVIII веков / сост. Л. Е. Лавренова. – СПб. : Паритет, 1999. – 352 с.

 

  Зібрання афоризмів, які охоплюють період від раннього Середньовіччя до епохи Відродження. Серед авторів афоризмів є філософи і вчені, державні діячі і поети, богослови і художники.

 

 Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / А. Шопенгауэр. – М. : Эксо-Пресс ; Х. : Фолио, 1998. – 736 с. – (Антология мысли).

 

  "Афоризмы и максимы” А. Шопенгауера – одне з найбільш значних і популярних етичних творів в новоєвропейській філософії. Цей трактат дає яскраву і цілісну картину філософського сприйняття життя, зі ставленням автора до виховання, обов'язку, долі, самотності та інших моральних та етичних цінностей.

 

 Энциклопедия Мудрости / сост.: К. Андриевская, М. Агеев, И. Атрощенко [и др.]. – Можайск : РООССА, 2007. – 815 с.

 

  Це книга великих людей, біографія і знання яких передаються із уст в уста народами і поколіннями.

Підготувала
Карепінь О. О.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks