Подорож в історію рідної Книгозбірні
(до 75-річчя НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка)

29

  Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка заснована в березні 1940 року на базі бібліотеки Кременецького учительського інституту. Основним видом діяльності наукової бібліотеки є забезпечення науково-методичною літературою навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних вечорів, диспутів, усних журналів тощо…
  75-літній досвід наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка засвідчив життєвість давніх сентенцій, які пророкували вічність книзі та її хранителям.

  Історія наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, непроста і цікава. Її витоки ведуть свій відлік з часу відкриття Вищої Волинської гімназії, яка була відкрита 1 жовтня 1805 р. Першим її директором був Павло Ярковський, який був освіченою людиною, знав декілька мов і залишив після себе рукописи начерків бібліографії і порівняльної граматики, а також “Відомості про бібліотеку ліцею Кременецького”. Серед фондів бібліотеки були книги з найрізноманітніших галузей знань: філософії, історії, мистецтва, літератури, медицини, археології, нумізматики, географії та ін. На час закриття ліцею (1833 р.) бібліотечний фонд нараховував 50 тис. примірників, а штат складався з 5 чоловік. Після закриття ліцею багаті фонди бібліотеки були перевезені у щойно створений (1834 р.) університет ім. Святого Володимира, нині Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, туди ж переїжджає і директор бібліотеки П. Ярковський. Коли в 1920 р. діяльність ліцею відновилась, була відкрита і бібліотека, у фонд якої увійшли дарунки як місцевих польських магнатів, так і дарунок з Риму Ізидора Чосновського, який включав роботи Бельовского, Гелкла, Шуйського, Длутоша, Шайноти, Чацького та ін., діяльність яких була пов’язана з ліцеєм. Фонд бібліотеки ліцею у 1935р. складав 10500 примірників. На початку 1940 р., після закриття ліцею, в Кременці був відкритий учительський інститут, а фонд бібліотеки ліцею склав фонд бібліотеки учительського інституту. Великої шкоди бібліотека зазнала за час фашистської окупації. Після визволення Кременця (10.03.1944 р.) учительський інститут відновив свою роботу. Восени 1944 р. більше 18 тис. книг принесли кременчани до бібліотеки: тут були не тільки книги ліцею, але й інших бібліотек та приватні видання. Це золотий фонд нашої бібліотеки і її гордість. У вересні 1944 р. Кременецький інститут було знову відкрито для студентів. 1950 р. Рада Міністрів України постановою від 4 серпня реорганізувала Кременецький учительський інститут у педагогічний. У 1969 році педагогічний інститут перебазовано до м. Тернополя. Незважаючи на усі негоди та лихоліття, бібліотека незворушно відновила свій статус, поповнюючи фонди та забезпечуючи потреби української науки і в умовах існування тоталітарної держави, і з проголошенням незалежної України. Давні академічні традиції XVII ст. знаходять гідне продовження і в епоху бурхливого розвитку новітніх інформаційних технологій. Бібліотека є головним інформаційно-комунікативним центром Тернопільського педагогічного інституту імені
Володимира Гнатюка, яка працює у напрямку удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання інноваційних технологій.   Наукова бібліотека університету забезпечує потужні проекти, спрямовані на біографічні дослідження, пов’язані із розробкою видань біографічних та біобібліографічних покажчиків, а також використання сучасних інформаційних технологій у бібліотечній справі.

Бібліографічний огляд літератури

Jarkowskij, P. Wiadomosc o bibliotece Lyceum Krzemienieckiego i onej porzadku udzielona przez jej bibliotekarza Pawla Jarkowskiego Joachimowi Lelewelowi roku 1825 / P. Jarkowskij. – [Ukraina] : [l. n.], [192?]. – 149 s. –Машинопис.

  Відомості про бібліотеку Кременецького ліцею, подані бібліотекарем і бібліографом П. Ярковським. Цей рукопис вперше був опублікований у 1935 році в журналі “Рочнік Волинський”, а також окремим виданням є в фонді нашої книгозбірні. Він охоплює період 1805–1824 рр.


Бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: нарис історії / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 24 с.

  У нарисі висвітлено історію, сучасний стан розвитку, різнопланову діяльність книгозбірні, а також перспективи роботи та проблеми її функціонування.


Бібліотека державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка // Бібліотеки Тернополя: довідник / Терноп. регіональне від-ня УБА ; Обл. універс. наук, б-ка ; уклад.: Слив'як О. О., Польова Г. І. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – С. 13–14.

  Стаття містить інформацію про назву бібліотеки ТНПУ, рік заснування, бібліотечний фонд, довідково-пошуковий апарат та послуги для користувачів, а також адресу, телефон, наявність електронної пошти та web-сторінки, режим роботи. У додатку довідника подається як ілюстрація печатки бібліотеки. Публікація адресована широкому колу читачів. 


Осовський, К.  Шкільна друкарня і книгарня в Кременці (1811–1832) / Казимеж Осовський // Волинські Афіни. 1805–1833 : збірник наукових праць / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка ; під ред.: С. Маковського, В. Собчука. Тернопіль : Богдан, 2006. – С. 232–242.

  У статті, написаній на основі доповідей, прочитаних на Міжнародній науковій конференції "Волинські Афіни" першої третини XIX ст. в контексті розвитку освіти, науки і культури в Центрально-Східній Європі" (Кременець, 29 вересня – 1 жовтня 2005 р.), проведеній із нагоди 200-ліття заснування Тадеушем Чацьким і Гуго Коллонтаєм у місті Кременці Волинської гімназії, висвітлено різноманітні аспекти діяльності та спадщини славетної книгозбірні Волинської гімназії. Публікація адресована науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям.


Бібліотека у житті вузу // Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя : до 70-річчя заснування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2010. – С. 41–45.

  У даному розділі покажчика зібрано бібліографію джерел, які висвітлюють історію утворення, особливості становлення та розвитку, а також сьогодення бібліотеки Тернопільського НПУ.
   Видання розраховане на бібліотекарів, науковців, викладачів, студентів, а також широкий загал читачів.


Конончук, О. Б.  Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / О. Б. Конончук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.] – К. : Четверта хвиля, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 329–336.

  Стаття знайомить з основними напрямками та результатами науково-дослідної діяльності бібліотеки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Приділено увагу впровадженню у роботу бібліотеки інформаційно-комунікаційних технологій.


Чайка, І.  Комп'ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету / Ірина Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 1. – С. 216–221. – Бібліогр. в кінці ст.

  У публікації проаналізовано вимоги наукових принципів функціонування технологічних систем. Визначено пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення діяльності наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка у контексті формування інформаційно-освітнього середовища. Охарактеризовано особливості використання інформаційних і комп'ютерних технологій організації роботи бібліотеки педагогічного ВНЗ.


Науково-дослідна робота бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка

27

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 108 с.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 63 Історія. Історичні науки (1792–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. –  Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 320 с.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 81 Мовознавство (1755–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 66 с.

Каталог фонду рідкісних видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Освіта. Педагогічна наука (1792–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 128 с.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 115 с.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі : бібліографічний покажчик. Ч. 1. А–М (1800–1939 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. –  Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 223 с.

  Пропоновані бібліографічні покажчики тематичні за змістом і відображають частину фонду рідкісних видань наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка, а саме по розділах: Біологічні науки; Історичні науки; Мовознавство; Педагогічна наука; Світова художня література.
   Видання містять допоміжний апарат, який складається  з покажчиків імен, назв, місць видань, хронологічного і покажчика серій.
   Вони адресовані насамперед дослідникам рідкісних фондів, також будуть корисними для науковців, аспірантів, студентів, вчителів, бібліотечних працівників та всіх, хто досліджує та опрацьовує першоджерела з відповідних наук і кого цікавлять стародруки.

Гнатюк Володимир Михайлович – відомий фольклорист, етнограф, літературознавець : біобібліографічний покажчик / упоряд.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 67 с.

  Покажчик містить бібліографію книг і статей В. М. Гнатюка із наукових збірників та періодичних видань України і зарубіжних країн, які знаходяться в бібліотеках ТНПУ ім. В. Гнатюка, ТОУНБ (Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці), ТОБ для молоді (Тернопільській обласній бібліотеці для молоді).
   Видання адресоване науковцям, аспірантам, докторантам, педагогічним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться народознавством, етнографією та українською культурою.


Кременець пам'ятає свого поета : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 45 с. – Текст пол., укр., рос. мовами.

  У покажчику зібрано бібліографію праць польського письменника Юліуша Словацького, який народився в Україні у мальовничому місті Кременці на Тернопіллі, а також
висвітлено документи про його життя і діяльність, які знаходяться у науковій бібліотеці ТНПУ ім. В. Гнатюка.
   Видання рекомендоване науковцям, педагогічним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться життям і творчістю Ю. Словацького.

Психологія як наука та навчальна дисципліна : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька ; підбір документів С. Ю. Загородна ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – 107 с.

  Покажчик може використовуватись у науково-дослідній, методичній та практичній діяльності науково-педагогічних кадрів, бібліотечних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, фахівців у галузі практичної психології та психологічної служби, а також викладачів і студентів психологічних факультетів педагогічних університетів, всіх тих, хто цікавиться психологією.


Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє: бібліографічний покажчик / уклад.: М. О. Балик, І. Г. Лецкалюк, Н. І. Пельо ; відп. за вип. О. Б. Конончук, Л. В. Талпош. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 20 с.

  Бібліографічний покажчик включає бібліографію літератури, яка має фундаментальне значення для розвитку національного самопізнання, усвідомлення поколіннями нашої народної психології, що відіграє важливу роль в історії національної самосвідомості.


Біобібліографічні покажчики серії
«Бібліографія вчених ТНПУ імені Володимира Гнатюка»

28

Роман Гром'як : бібліографічний покажчик / упоряд.: О. Б. Конончук, З. Б. Лановик, С. Г. Смолин, Б. В. Хаварівський ; бібліогр. ред. Л. В. Талпош. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 96 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

Деонізія Ковалишин: бібліографічний покажчик / уклад.: С. В. Гулик, П. М. Дем'янчук; авт. передм.: Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 104 с.

Мирослав Сивий : біобібліографічний покажчик / упоряд.: П. М. Дем'янчук ; авт. передм. Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 134 с.

Йосип Свинко : бібліографічний покажчик / уклад.: С. В. Гулик, П. М. Дем'янчук ; авт. передм.: М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 90 с. – (Українська бібліографія:бібліогр. вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененьська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 75 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

Любомир Царик : бібліографічний покажчик / [уклад.: П. Л. Царик, Л. В. Янковська ; авт. передм.: Н. П. Стецько, О. П. Садовник, О. В. Заставецька]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 64 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ).

  У біобібліографічних покажчиках подано основні біографічні дані, відомості про наукову, педагогічну та суспільно-громадську діяльність, бібліографію наукових та навчально-методичних праць, прокоментовано результати наукових досліджень вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Видання можуть бути використані фахівцями в галузі педагогіки, науковцями, докторантами, аспірантами, працівниками науково-методичних центрів наукових бібліотек, педагогічними працівниками, студентами і всіма, хто цікавиться проблемами освіти, навчання та виховання.

Огляд підготувала
Тененьська С. Б.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks