Західний університет: погляд зсередини
(розвиток вищої освіти в європейських країнах)

1  Західна Європа традиційно вважається колискою вищої освіти, що зародилася ще в античні часи. Історія найвідоміших вузів – Болоньї, Кембриджа, Оксфорда налічує кілька сотень років.
  Французькі, німецькі, англійські, італійські та іспанські вищі навчальні заклади пропонують безпрецедентні можливості для одержання освіти і ведення наукової діяльності – незалежно від предмету дослідження. Саме тому багато студентів, вибираючи місце навчання, обирають Європу.

  Після прийняття Болонської декларації (1999 р.) була реформована академічна структура університетів Італії, Франції, Німеччини, Данії та Іспанії. На сьогоднішній день до неї приєдналися вже 40 країн, у тому числі й Україна. Цей процес спрямований на формування в Європі єдиного освітнього простору. Більшість ВНЗ в Європі мають достатньо високий рівень автономії. Наприклад, в Англії заклади можуть самостійно розробляти навчальні плани та програми. Вони містять найрізноманітніші комбінації предметів з урахуванням інтересів студентів, можливістю вищого навчального закладу самому визначати обсяг знань відповідно до вимог 2суспільства та запитів ринку щодо змісту кваліфікованої праці. У країнах із централізованою системою освіти (Франція, Німеччина, Польща, Україна) стандарт завжди існував у вигляді затверджених урядом навчальних планів, програм, підручників. Більшість навчальних планів мають обов’язкову частину та додаткову (яка враховує індивідуальність студента), а також факультативну, за якої потрібно засвоїти суму знань самостійно. Такі європейські країни, як Швейцарія та Німеччина, з федеративною структурою державного устрою обрали децентралізований і демократичний шлях розвитку національних систем освіти. Вищі навчальні заклади в Німеччині є юридично незалежними установами з правом на самоуправління та визначення структури вищого навчального закладу, методів і змісту навчання, організації наукових досліджень.
  Дипломи європейських вузів – це не тільки свідчення високого рівня освіти випускника і гарантія якості отриманих в університеті знань та навичок. Країни, що входять до складу об'єднаної Європи, вражають своїми численними традиціями і самобутністю.
  Нинішня європейська система освіти закладає контури глобальної ситуації ХХІ століття. Навчаючись в Європі, студент отримує безцінний досвід спілкування з людьми різних менталітетів, національностей та віросповідань, а це необхідні умови для розвитку особистості на міжнародному ринку праці.

Бібліографічний огляд літератури

 Вища освіта в Україні : навчальний посібник / за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

  Основу книги становить аналіз історії, сьогодення та перспектив модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Проаналізовано проблеми розбудови національної системи освіти, адаптації її до умов соціально орієнтованої економіки, трансформації та інтеграції системи освіти у європейське та світове співтовариство.
  Розраховано на керівників вищих навчальних закладів, працівників міністерств і відомств, викладачів, студентів та аспірантів.


 Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2004. – 384 с.

  Пропоноване видання містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. Також читач може знайти для себе інформацію про системи вищої освіти у таких європейських країнах: Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Франції.
  Навчальний посібник рекомендований для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.


 Товканець, Г. В.  Університетська освіта : навчально-методичний посібник / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 182 с.

  У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти, особливості впровадження Болонського процесу, систематизовано матеріал, яким можна скористатися для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти. Подано інформацію щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Франції та ін.
  Для абітурієнтів, студентів, аспірантів, викладачів, академнаставників, працівників закладів післядипломної освіти, фахівців освітньої галузі, для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку вищої освіти.


 Корсак, К. В.  Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів : монографія / К. В. Корсак ; [за заг. ред. Г. В. Щокіна ]. – К. : МАУП : МКА, 1997. – 208 с.

  У пропонованій книзі наведено опис сучасного стану вищої освіти в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, Польщі, Росії та Україні. У підготовці видання використані матеріали міжнародних освітніх організацій
  Монографія має на меті інформувати викладачів і студентів закладів вищої освіти України, фахівців, усіх, хто займається чи цікавиться оцінюванням, порівнянням і визнанням періодів навчання й освітніх документів та кваліфікацій, а також широку громадськість про стан і тенденції змін європейської і світової освіти, теорію і практику визнання періодів закордонного навчання і дипломів, а також про їх вплив на розвиток мобільності та обміну учнями, студентами і викладачами.


 Вульфсон, Б. Л.  Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

  На основі порівняльного аналізу охарактеризовано стратегію розвинутих зарубіжних країн у галузі освіти: еволюцію системи управління освітою, основні напрямки та результати структурних реформ вищої школи та роль міжнародних організацій щодо інтеграційних процесів у сфері освіти.
  Фактичний матеріал супроводжується коментарями аналітичного характеру. Подана автором інформації, допомагає окреслити найбільш важливі та актуальні аспекти освіти, спонукає до зіставлення вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду.
  Книга адресована студентам і аспірантам педагогічних навчальних закладів, слухачам системи підвищення кваліфікації працівників народної освіти, а також всім, хто цікавиться проблемами розвитку культури та освіти на Заході.


 Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2011. – 232 с.

  У монографії вперше у вітчизняній педагогіці висвітлено проблеми модернізації педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу ( Греції, Німеччині, Швейцарії ) як складової формування європейського простору вищої освіти та науки на початку XXI ст. Зазначено, що розвиток професійної підготовки вчителів у цих країнах зумовлений специфічними внутрішніми політичними, економічними та національними традиціями, а також різноманітними зовнішніми тенденціями глобалізації, інтернаціоналізації, інтеграції.
  Розглянуто процеси утвердження європейських вимірів якості педагогічної освіти та запровадження компетентнісного підходу до підготовки педагогічного персоналу, утвердження спільних вимог до навчальних планів і програм професійного розвитку вчителів.
  Монографія рекомендована освітянам, які небайдужі до проблем розвитку сучасної педагогічної освіти у контексті глобалізації.


 Біницька, К. М.  Розвиток вищих педагогічних шкіл у республіці Польща (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : [монографія] / К. М. Біницька ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. – 240 с.

  У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку вищих педагогічних шкіл Республіки Польща у другій половині XX ст. на початку XXI ст.. Визначено спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Польщі та України.
  Книга адресована студентам, магістрантам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти.


 Беляков, С. А.  Российское высшее образование: модели и сценарии развития : [монография] / С. А. Беляков, Т. Л. Клячко ; Центр экономики непрерывного образования. – М. : Дело, 2013. – 316 с.

  Монографія присвячена проблемам моделювання процесів розвитку російської системи вищої професійної освіти на основі результатів прогнозування економіки освіти. В основу роботи покладено результати виконаних в Російській академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації науково-дослідних проектів "Організаційно-економічні механізми розвитку вищої професійної освіти в умовах становлення інноваційної економіки (сценарії розвитку)" і "Дослідження проблем ефективності розвитку вищої професійної освіти і розробка моделей її раціоналізації ".
  Для керівників і фахівців органів управління професійною освітою, котрі займаються розробкою стратегії розвитку освіти, включаючи систему вищої освіти. Монографія буде корисною фахівцям з проблем регіонального та галузевого розвитку (особливо стратегічного управління соціально-економічним розвитком), а також викладачам вузів і студентам, які вивчають питання соціальної політики.


Список додатково рекомендованої літератури:

1. Андрущенко, В.  Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5–16.

2. Бар'єри на шляху до якісного навчання і викладання та шляхи їх усунення : [вища освіта в країнах Європейського Союзу] // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2014. – № 11/12. – С. 22–33.

3. Гладченко, М.  Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів / Мирослава Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 37–45. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Гладченко, М.  Політика нового менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів державного управління як одна з передумов появи стратегічного / Мирослава Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 23–29.

5. Дебич, М.  Європейські інновації у підготовці кадрів для XXI століття : [вища освіта] / Марія Дебич // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 86–91.

6. Європейська система освіти ХХІ століття : проект / Департамент освіти та мовної політики Ради Європи // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 5–9.

7. Жерноклєєв, І. В.  Підготовка майбутніх учителів технологій у королівстві Норвегія : на прикладі ф-ту мистецтва і ремесел університетського коледжу Телемарк М. Нотодден / І. В. Жерноклєєв // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Закордонець, Н. І.  Реалізація концепції двомовного навчання в процесі вивчення професійних дисциплін у провідних країнах Європи / Н. І. Закордонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 1. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Калашнікова, С.  Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / Світлана Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Косенко, О.  Європейський союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / Олександра Косенко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 81–86. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Листопад, О.  Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії / Олена Листопад // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 88–94. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Маслова, Н. І.  Higher Education in Europe : [вища освіта в Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 4. – С. 35–37.

13. Маслова, Н. І.  Higher Education in the USA and Europe : [вища освіта в США та Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 3. – С. 32–39.

14. Онищенко, Н.  Професійна підготовка майбутніх учителів в університетських регіональних комплексах : європейський вимір / Наталія Онищенко // Рідна школа. – 2013. – № 4/5. – С. 63–67.

15. Пуховська, Л.  Педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: шляхи і бездоріжжя / Л. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 2. – С. 17–20. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Пчелинцев, В. С.  Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: приоритеты и механизмы регулирования / В. С. Пчелинцев // Актуальные проблемы Европы : научный журнал / редкол.: Т. Г. Пархалина, О. Н. Новикова, О. А. Жирнов [и др.]. – М. : [ИНИОН РАН], 2013. – № 2 : Модернизация образования в европейских странах. – С. 83–113. – Библиогр. в конце ст.

17. Семеко, Г. В.  Совершенствование системы высшего образования в Европе: проблемы занятости молодых специалистов / Г. В. Семеко // Актуальные проблемы Европы : научный журнал / редкол.: Т. Г. Пархалина, О. Н. Новикова, О. А. Жирнов [и др.]. – М. : [ИНИОН РАН], 2013. – № 2 : Модернизация образования в европейских странах. – С. 241–270. – Библиогр. в конце ст.

18. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти : європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 4–24.

19. Табачник, Д.  Сім напрямів євроінтеграції середньої освіти / Дмитро Табачник // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 13–19.

20. Чепіль, М.  Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європи / М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька // Вища школа та Болонський процес : навчальний посібник для підгот. фахівців ОКР "Магістр" / М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька ; відп. за вип. Н. З. Дудник. – Дрогобич : [ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – С. 26–30.

21. Шебень, В.  До системи оцінки якості освіти у словацьких ВНЗ / В. Шебень // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2013. – № 7/8. – С. 29–31.

22. Шнайдер, Н. А.  Анализ организации учебного процесса в вузах Западной Европы / Н. А. Шнайдер, В. Х. Шнайдер // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 45–49. – Библиогр. в конце ст.

Підготувала Загородна С. Ю.
(квітень 2015)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks