Організаційно-методичні засади педагогічної практики
в системі професійного становлення майбутнього вчителя

2  Педагогічна практика – це початковий етап у системі фахової підготовки, перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії. У цей період закладаються основи професійної діяльності фахівців, формуються професійні якості особистості вчителя та інтерес до майбутньої професії.
  Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного процесу в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Із Положення про педагогічну практику студентів
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка

  Педагогічна практика є важливим етапом підготовки студентів до майбутньої професії вчителя. Вона з'єднує теоретичне навчання в університеті з практичною діяльністю в закладах освіти, допомагає набути певного професійного досвіду. Це ключовий компонент підготовки майбутнього фахівця, що визначає якість набутих студентами знань, інтелектуальних і професійних вмінь та навичок, якими має володіти висококваліфікований педагогічний працівник.
  Основними умовами ефективності педагогічної практики є теоретична обґрунтованість системи підготовки студентів, її навчальний, розвивальний і виховний характер, комплексний підхід до визначення завдань, змісту, форм і методів її організації та проведення, забезпечення наступності та системності на різних етапах її проведення.
  Під час педагогічної практики інтенсивно формуються професійні вміння й навички студентів, розвивається їх творча самостійність, здатність аналізувати педагогічні процеси, закладаються основи індивідуального стилю навчально-виховної роботи та педагогічної майстерності.
Мета педагогічної практики полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя, становленні і розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних вмінь і навичок під час використання сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, у вихованні особистості вчителя.
Найважливішими завданнями педагогічної практики є:
– ознайомити студентів із сучасним станом навчально-виховної роботи в 
різних типах закладів освіти, передовим педагогічним досвідом, станом реалізації основних завдань концепції української національної школи;
– закріпити і поглибити знання з психолого-педагогічного та методичного циклу дисциплін, розширити обсяг теоретичних знань з фаху;
– формувати психологічну готовність до роботи в школі; розвивати особисті якості, які необхідні в професійній діяльності вчителя:
– формувати вміння і навички реалізовувати професійні функції: конструктивну, мобілізуючу, організаторську, комунікативну та інформаційну;
– встановлювати та поглиблювати зв'язок теоретичних знань студентів з реальним навчально-виховним процесом, розвивати вміння використовувати їх під час вирішення конкретних навчальних і виховних ситуацій;
– формувати у майбутніх учителів педагогічну майстерність під час виконання ними обов'язків вчителя-предметника та класного керівника;
– формувати навички підготовки і проведення уроків з фаху, позакласних навчальних і виховних заходів; реалізовувати творчий, дослідницький підхід до педагогічної діяльності;
– виробляти вміння встановлювати внутріпредметні та міжпредметні зв'язки, використовувати ефективні педагогічні технології, нові інформаційні засоби навчання;
– виховувати у студентів національно-патріотичні, інтелектуальні, моральні, естетичні та інші якості, інтерес і любов до обраної професії, потребу в самоосвіті, виробляти творчий, навчально- і науково-дослідницький підхід до педагогічної діяльності.

Бібліографічний огляд літератури

Бондаренко, Є. А.  Організація педагогічної практики : методичні рекомендації для студ. заочної форми навч. (виховний аспект) / Є. А. Бондаренко, М. М. Бойко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 36 с.

  Для студентів заочної форми навчання у посібнику зібрані матеріали, які висвітлюють зміст виховної роботи протягом педпрактики, основні елементи виховної системи школи, схеми основних документів, складених на основі педпрактики та ін.

Варданян, Ю. В.  Акмеологические основы развития обучающей компетенции будущего преподавателя в процессе педагогической практики : учебно-методическое пособие / Ю. В. Варданян, И. А. Ганичева. – Арзамас : АГПИ, 2007. – 69 с.

  До навчально-методичного посібника включені матеріали, що забезпечують реалізацію акмеологічної основи процесу організації та здійснення педагогічної практики студентів старших курсів в якості викладача. Відображені завдання і зміст психолого-педагогічних завдань; перелік документації та інструктивно-методичні рекомендації; списки літератури; завдання для самостійної дослідницької роботи і методичні вказівки щодо їх виконання; схеми аналітичного розбору самостійно проведених занять, а також система завдань, застосовуваних при психолого-педагогічній підготовці до практики та ін.
Матеріали будуть цікавими для студентів-практикантів, викладачів-методистів, педагогів, керівників педагогічної практики.

Педагогічна практика : програми, навчально-виховна робота студентів, звітність : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. В. Мороз, О. Г. Ярошенко, Т. С. Іваха [та ін.] ; [за заг. ред.: І. В. Мороза, Т. С. Івахи]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 222 с.

  Програми педагогічних практик розроблено на підставі положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Відповідно до мети і завдань практики розкрито зміст діяльності студентів-практикантів, зазначено звітність про виконання завдань практики та норми оцінювання студентів під час пропедевтичної практики та практик за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.
  Щоденники слугують студентам орієнтиром в організації й проведенні педагогічної практики, є зручним засобом для її планування, підготовки і проведення занять, фіксації результатів, оформлення звіту.

Положення про педагогічну практику студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / підгот.: Г. В. Терещук, В. М. Чайка, О. Т. Винничук, О. М. Варакута. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 36 с.

  Положення розроблено у навчально-методичному відділі відповідно до Закону України „Про освіту", Закону України „Про вишу освіту", Положення „Про організацію навчального процесу" (наказ МОН України № 161 від 2.06.1998 р.), Положення „Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" (наказ МОН України від 08.04.1993 р.), Положення „Про педагогічну практику студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова", 2005 р., „Методичних рекомендацій з питань організації та проведення педагогічної практики студентів передвипускного і випускного курсів педагогічних інститутів" за ред. проф. Фіцули М. М., Тернопіль, 1997.
   Затверджено на засіданні Вченої ради Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Протокол № 2 від 25.09.2007 р.

Семенова, А. В.  Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : монографія / А. В. Семенова. – Одеса : Юридична літ., 2009. – 504 с.

  У монографії висвітлено науково-методологічно обгрунтовані шляхи вирішення актуальних проблем теорії і методики професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням досягнень сучасної педагогіки; в узагальненому вигляді викладено матеріал щодо питань організаційно-педагогічної діяльності викладача вищої школи з позицій синергетичної парадигми, застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу.
  Зміст монографії забезпечує підготовку педагогічних кадрів вищої кваліфікації по етапах парадигмального моделювання з конкретизацією специфіки фрактального принципу гомоморфізму, самоподібності складних системних педагогічних об'єктів (середовищ).
  Видання адресоване аспірантам, магістрантам, слухачам факультетів післядипломної освіти й підвищення кваліфікації, студентам педагогічних навчальних закладів, а також може використовуватися педагогами для самоосвіти.

У рекомендованих методичних посібниках розкрито особливості, зміст, завдання, програму переддипломної практики для студентів різних спеціальностей нашого вузу. Методичні рекомендації мають на меті ознайомити студентів із завданнями й обов'язками студентів щодо проходження педагогічної практики.

 

Методичні рекомендації з педагогічної практики. 4–5 курс : для студ. фак. іноземних мов (спец. "Переклад") / [уклад. І. П. Сидор]. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 74 с.

Журналістська практика : [методичні матеріали для студ. та керівників практики зі спец. "Журналістика"] / [упоряд. Н. Л. Дащенко]. – [Пробне вид.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 64 с.

Програма з педагогічної практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" зі спеціальності "Українська мова і література" / уклад. М. В. Пігур. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 16 с.

Шкільна педагогічна практика : на допомогу студ. 4–5 курсів фак. іноземних мов / уклад.: Я. Б. Веселовський, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 92 с.

Воробйов, М. І.  Практика в системі фізкультурної освіти : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту / М. І. Воробйов, Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2006. – 192 с.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічних практик на інженерно-педагогічному факультеті : для студ. спец. "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / В. І. Рак, І. М. Цідило, Б. В. Струганець, С. М. Дудар. – [Пробне вид.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 68 с.

Методичні рекомендації з педагогічної практики : для студ. геогр. фак. / ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. переробл. і доповн.]. – Тернопіль : [Тайп], 2011. – 44 с.

Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету  : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [Вид. 2-ге, доповн. і переробл.]. – Тернопіль : [Вектор], 2009. – 80 с.

Поліщук, Ю. Й.  Наскрізна програма організаційно-методичного забезпечення педагогічної практики студентів історичного факультету : навчально-методичний посібник / Ю. Й. Поліщук. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 20 с.

Кара, С. І.  Педагогічна практика як чинник підвищення професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів : методичні рекомендації для студ. напряму підгот. (спец.) "Початкова освіта", "Початкове навчання" / С. І. Кара ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : [БДПУ], 2009. – 116 с.

Педагогічна практика "Пробні уроки" : навчально-методичний посібник / І. С. Руснак, М. Г. Іванчук, Т. Д. Федірчик [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2006. – 160 с.

Романюк, С. З.  Перші кроки в країну знань : навчально-методичний посібник з пед. практики "Перші дні дитини в школі" для студ. спец. "Початкова освіта" / С. З. Романюк, М. Г. Іванчук, І. С. Руснак. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2010. – 176 с.

Переддипломна практика : методичні рекомендації для організаторів та студ. спец. "Соц. педагогіка" / упоряд. О. В. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 36 с. 

Практика в системі професійної підготовки психологів : навчально-методичний посібник для студ. вузів, які навч. за напрямом "Психологія" / авт.-упоряд.: Г. К. Радчук, М. М. Шпак, З. М. Адамська, Т. П. Цюман ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 203 с.

Підготувала Загородна С. Ю.

(жовтень 2014)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks