18-19 березня 2015 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувається ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ "Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку".

  До цієї конференції в Науковій бібліотеці ТНПУ ім. В. Гнатюка, читальний зал №2, розкрита книжкова виставка.

Список літератури

vustavka1. Алексеєва, В. О.  Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / Валентина  Алексеєва, Лілія Костриця. – К. : Шкільний світ, 2009. – 120 . – (Бібліотека "Шкільного світу").

2. Аніскіна, Н.  Літня школа : нова організаційна модель освіти старшокласників / Н. Аніскіна, О. Тимощук, О. Чорна. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2005. – 112 . – (Бібліотека "Шкільного світу").

3. Бондаровська, В. М.  Діти як психологічне дзеркало сім'ї та суспільства / Валентина Бондаровська. – К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2012. – 120 . – (Бібліотека "Шкільного світу").

4. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : [навчальний посібник для соц. пед. та практ. психол. освіт. закл.] / О. М. Полякова, Є. В. Анохін, Г. Л. Єфремова [та ін.] ; [за ред. О. М. Полякової]. – Суми : Унів. кн., 2012. – 345 с.

5. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методичний посібник / К. О. Журба, В. А. Киричок, Г. Г. Маруніна [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

6. Водяна, В.  Культурно-мистецькі програми у загальноосвітній школі : навчальний посібник / Валентина Водяна. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 115 с.

7. Гуров, В. Н.  Социальная работа школы с семьей / В. Н. Гуров. – М. : Пед. общество России, 2002. – 192 с. – (Школа в микросоциуме).

8. Дети социального риска и их воспитание  : учебно-методическое пособие / под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб. : Речь, 2003. – 144 с. – (Детская психология и психотерапия).

9. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку / С. В. Толстоухова, В. В. Багай, О. В. Вакуленко [та ін.]. – К. : Академпрес, 1999. – 112 с.

10. Докторович, М. О.  Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Докторович. – К. : Ленвіт, 2010. – 151 с.

11. Журба, К. О.  Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи : методичні рекомендації / К. О. Журба ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

12. Зайченко, М. В.  Інструментарій соціального педагога / Майя Зайченко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

13. Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об'єднань : навчальний посібник / за заг. ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 88 с.

14. Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2004 році : інформ.-аналітичний звіт про діяльність центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / за заг. ред. С. В. Толстоухова. – К. : Аспект-Поліграф, 2005. – 48 с.

15. Капська, А. Й.  Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К. : ЦУЛ, 2012. – 232 с.

16. Киричок, В. А.  Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / В. А. Киричок, О. В. Роговець ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с.

17. Коновалова, Т. В.  Подготовка социальних педагогов к педагогической поддержке инициативы старшеклассников : монограия / Т. В. Коновалова ; Т.В.Коновалова. – Самара : Самарский ун-т, 2007. – 192 с.

18. Консультування сім'ї . Ч.1. науково-метод. матеріали для соціальних педагогів, студ. вузів / під ред. І.М.Трубавіної. – К. : ДЦССМ, 2003. – 88 с.

19. Лісовець, О. В.  Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 256 с. – (Альма -матер).

20. Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища : навчально-методичний посібник / [авт-упоряд.: В. І. Кириченко, О. О. Єжова] ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

21. Моісеєнко, К.  Професійна діяльність соціального педагога : методичний посібник / Катерина Моісеєнко. – К. : Шкільний світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

22. Никитина, Л. Е.  Социальный педагог в школе / Л. Е. Никитина. – М. : Академический Проект, 2003. – 112 с. – (Руководство практического психолога).

23. Організація роботи з батьками / авт. та упоряд.: Л. О. Юзефик, Н. М. Купина. – Тернопіль : Астон, 2002. – 168 с.

24. Парфанович, І. І.  Захист дитинства: соціально-педагогічний аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та неповнолітніх / І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 220 с.

25. Письмак, Л. Л.  Організація роботи соціального педагога / Л. Л. Письмак. – К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

26. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / авт.-упоряд.: Ю. Р. Бойко, Н. М. Черноморець, Г. М. Герило [та ін.]. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

27. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы : учебное пособие   И. Н. Галасюк, А. Н. Дашкина, А. В. Иванов [и др.] ; под ред. И. А. Липского. – М. : Магистр : Инфра-М, 2012. – 384 с.

28. Социально-педагогическая поддержка детства : кол. монография / Л. А. Ибрагимова, Д. А. Криворотов, А. С. Родиков [и др.] ; отв. ред. : Л. А. Ибрагимова, Г. Г. Кругликова. – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2006. – 156 с.

29. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти) : навч.-практ. посіб. для дистанційного навчання. Ч.1 / І. Д. Звєрєва, І. В. Козубовська, В. Ю. Керецман, О. П. Пічкар. – Ужгород : УжНУ, 2000. – 192 с.

30. Теслюк, П. Ю.  Робота психолога з батьками  : підказки та рекомендації / Поліна Теслюк ; упоряд. Т. Ш. Червонна. – К. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

31. Тихенко, Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі "Мала академія наук України" : навч.-метод. посіб. / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Унів. кн., 2007. – 120 с.

32. Трубавіна, І. М.  Соціальний супровід неблагополучної сім'ї : науково-методичні матеріали / І. М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2003. – 86 с.

33. Трубавіна, І. М.  Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю : навч. посібник / І. М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2002. – 132 с.

34. Трубавіна, І. М.  Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2003. – 132 с.

35. Чепелєв, В. І.  Взаємодія школи і культурно-освітніх установ / В. І. Чепелєв. – К. : Знання, 1988. – 48 с. – (Сер. 7 "Педагогічна"; №12).

36. Чорна, К. І.  Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І. Чорна ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

37. Шкільна, І. М.  Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / І. М. Шкільна ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с.

38. Школа та батьки. Навчаємо співпраці / упоряд. М. К. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Підготовили  Білецька Л. Я.,
Дейнега Ю. Я.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks