Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури до
регіонального науково-практичного семінару,
який відбудеться 11–12 грудня 2014 року у
Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка
на тему:

«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті:
методологія, теорія, практика»

1. Албегова, И. Ф.  Веб-квест как инновационная информационно-коммуникационная технология в образовании: сущность и проблемы применения / И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 7. – С. 7–12.

2. Албегова, И. Ф.  Образовательные информационно-коммуникационные технологии: суть, специфика и перспективы развития / И. Ф. Албегова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 8. – С. 49–53.

3. Андрущенко, В.  Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 5–10.

4. Баженов, В. А.  Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, І. А. Зязюн [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих. – С. 156–168. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Балик, Н. Р.  Програма INTEL "Навчання для майбутнього" як один із напрямів підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 6. – С. 20–23.

6. Балик, Н. Р.  Формування інформаційно-освітнього простору курсу "СІТ в навчальному процесі" для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій Веб 2.0 / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 140–146.

7. Биков, В. Ю.  Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Україні / В. Ю. Биков // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2009. – № 1. – С. 28–34.

8. Білий, В. В.  Віртуальні засоби ІКТ в процесі підготовки кваліфікованих фахівців / В. В. Білий // Інформаційні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти : матеріали науково-практичного семінару, 27 лют. 2014 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2014. – C. 5–7. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Богданова, Н.  Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 83–89.

10. Винославська, О.  Психолого-педагогічний супровід застосування ІКТ у просторі вищої технічної освіти / Олена Винославська // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 71–79. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Волобуєва, Т.  Рівні підготовки педагогів у системі післядипломної освіти щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Волобуєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 28–31.

12. Воропай, Н.  Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів / Н. Воропай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 5. – С. 90–96.

13. Глазунова, О. Г.  Методика застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вимірювання залишкових знань студентів / О. Г. Глазунова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / редкол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко [та ін.]. – К. : ІІТЗО МОНМС України, 2011. – Вип. 70. – С. 123–131. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Гончарова, О. М.  Вдосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О. М. Гончарова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – К. : ІІТЗО, 2008. – Вип. 52. – С. 21–24.

15. Горбатюк, Р. М.  Роль інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній підготовці майбутніх учителів / Р. М. Горбатюк // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 38–41.

16. Гуревич, Р.  Формування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій / Р. Гуревич, М. Кадемія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 234–238.

17. Загірняк, М.  Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей / М. Загірняк, О. Чорний // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 7–19. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Кивлюк, О.  Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки / Ольга Кивлюк // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 25–30. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Коваленко, Т.  Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів / Тетяна Коваленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 1. – С. 17–22. – Бібліогр. в кінці ст.

20. Ковальський, Т. І.  Web-сайт, як основа інформаційно-комунікаційного середовища інженерно-педагогічного факультету / Т. І. Ковальський // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квітня 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 37–43. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Кофанова, О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів-екологів засобами інформаційно-комунікативних технологій / Олена Кофанова // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 72–87.

22. Лапшина, І. С.  Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання / І. С. Лапшина // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – № 6. – С. 42–47. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Ларионов, М. В.  Информационно-коммуникационные технологии реализации межпредметных связей в системе "школа-вуз" / М. В. Ларионов // Наука и школа. – 2009. – № 4. – С. 53–54.

24. Маркова, Л. А.  Формы и методы изучения ИКТ в системе повышения квалификации педагогов / Л. А. Маркова // Информатика и образование. – 2009. – № 10. – С. 125–127.

25. Матвійків, В. П.  Застосування нелінійних мультимедійних технологій при підготовці інженера-педагога / В. П. Матвійків // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квіт. 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Моштук, В. В.  Інформаційно-комунікаційні технології як важливий засіб розвитку проектно-технологічної культури майбутнього фахівця / В. В. Моштук // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квіт. 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 57–60. – Бібліогр. в кінці ст.

27. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 272 с. – (Высшее профессиональное образование).

28. Панченко, Л. Ф.  Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Панченко Любов Феліксівна ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – 44 с.

29. Педагогическая инноватика: инновационное образование, инновационное мышление, инновации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. ст. / под ред. В. П. Делия. – Балашиха : Де-По, 2011. – 328 с.

30. Пилипенко, В.  Проблема мотивації студентів до використання ІКТ у навчальному середовищі вищої школи / Владислав Пилипенко // Освіта і управління. – 2013. – Т. 16, № 1/2. – С. 46–52.

31. Рашевська, Н.  Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ / Наталія Рашевська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 1. – С. 148–154. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Рашевська, Н. В.  Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Рашевська Наталя Василівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАН України. – К., 2011. – 21 с.

33. Романишин, Ю. Л.  Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Романишин Юлія Любомирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. М. Романишина. – Тернопіль, 2011. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.:с. 237–260.

34. Ситникова, Л. Д.  Формирование информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей начальных классов / Л. Д. Ситникова // Информатика и образование. – 2010. – № 2. – С. 97–102.

35. Скороход, О. М.  Новітнє інформаційно-комунікаційне навчальне середовище вищої технічної школи та його інтелектуальна складова / О. М. Скороход // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 28–35. – Бібліогр. в кінці ст.

36. Спірін, О. М.  Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / О. М. Спірін // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2011. – № 1. – С. 15–18.

37. Спірін, О. М.  Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. М. Спірін // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.: О. І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 3 : Загальна середня освіта. – С. 323–334. – Бібліогр. в кінці ст.

38. Стахова, О. А.  Використання інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю / О. А. Стахова // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квіт. 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 98–102. – Бібліогр. в кінці ст.

39. Трайнев, В. А.  Новые информационные коммуникативные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 320 с.

40. Трофимова, В. В.  Формирование социальных компетенций средствами информационно-коммуникационных технологий / В. В. Трофимова // Информатика и образование. – 2013. – № 5. – С. 16–18.

41. Тулашвілі, Ю.  Формування інформаційно-технологічної компетенції інженерів-педагогів як передумова інформатизації системи професійної освіти / Ю. Тулашвілі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 63–68.

42. Уруський, А. В.  Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів технологій / А. В. Уруський // Інформаційні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти : матеріали науково-практичного семінару, 27 лют. 2014 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2014. – C. 70–73. – Бібліогр. в кінці ст.

43. Цветкова, М. С.  Информационная активность педагогов : [методическое пособие] / М. С. Цветкова. – М. : БИНОМ, 2010. – 352 с. – (Информатизация образования).

44. Ясинська, С.  Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 27–32.

45. Яшанов, С.  Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – № 5/6. – С. 47–54.

Рекомендаційний список (45 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (грудень 2014)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners