Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

Місце людини в природі та довкіллі» –
до Міжнародного екологічного Форуму
«Довкілля для України»

1. Бондар, О. І. Аналіз та шляхи реалізації державної системи моніторингу довкілля України / О. І. Бондар, І. М. Браєвич // Агроекологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 5–10.

2. Воейков, А. И. Воздействие человека на природу / А. И. Воейков. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 252 с.

3. Гетьман, А. П. Кодифікація законодавства про довкілля: теорія та методологія / А. П. Гетьман // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 31–32.

4. Гетьман, В. Духовна сила народу у збережені природи / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 2. – С. 40–43.

5. Гончаренко, Н. М. Людина і природа : етичний аспект ставлення людини до природи / Н. М. Гончаренко. – К. : Политиздат, 1974. – 143 с.

6. Гончарик, Н. Небезпека для здоров'я та довкілля : [полімери] / Н. Гончарик // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 7. – С. 7.

7. Заверуха, Н. М. Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : навчальний посібник для студ. Вузів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К., 2006. – С. 108–110. – (Вища освіта в Україні).

8. Зіферле, Р. П. Природа. Довкілля. Новий час / Р. П. Зіферле // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2004. – С. 631–642.

9. Киселев, Н. Н. В гармонии с природой / Н. Н. Киселев. – К. : Политиздат, 1989. – 125 с.

10. Кузишин, А. До питання удосконалення системи управління у галузі охорони довкілля / А. Кузишин // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 156–158.

11. Кухарчук, С. Охорона довкілля – виховний аспект українознавства: постановка питання / С. Кухарчук // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 23–25.

12. Кюнель, Г. Природа. Довкілля. Середньовіччя / Г. Кюнель // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів, 2004. – С. 612–630.

13. Мариняк, Я. Основи моделювання стану довкілля як окрема галузь знань / Я. Мариняк, Н. Стецько // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 130–132.

14. Мариняк, Я. О. Основи моделювання стану довкілля : навчальний посібник. Ч. 1 / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 132 с.

15. Марушевський, Г. Б. Збалансований (сталий) розвиток : екологічна політика / Г. Б. Мару шевський // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 8–9.

16. Матвієнко, В. Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні / В. Матвієнко // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 4. – С. 48–51. – (Охорона довкілля).

17. Мігас, Р. В. Проблеми забруднення довкілля та шляхи їх подолання / Р. В. Міг ас // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 10.

18. Міжнародна конференція "Цілі збалансованого розвитку для України" // Екологічний вісник. – 2013. – № 3. – С. 2–5.

19. Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва [та ін.] /за ред. В. І. Лаврика. – К. : Академія, 2010. – 400 с. – (Альма-матер).

20. Никитин, Д. П. Научно-технический прогресс, природа и человек / Д. П. Никитин, Ю. В. Новиков, Г. П. Зарубин. – М. : Наука, 1977. – 198 с. – (Человек и окружающая среда).

21. Перепона, Н. П. Наука, природа і ми / Н. П. Перепона // Все для вчителя. – 2005. – № 7–8. – С. 84–85.

22. Руденко, Л. Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 6–14.

23. Смит, Р. Л. Наш дом планета Земля : полемические очерки об экологии человека / Р. Л. Смит ; пер. с англ.: Ю. Г. Ермакова, З. В. Кагановой. – М. : Мысль, 1982. – 383 с.

24. Странадко, Н. В. Досвід Японії: забруднення навколишнього середовища – повчальний приклад для України та інших країн світу / Н. В. Странадко // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 6–10.

25. Сухарев, С. М. Біотичні фактори довкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева // Основи екології та охорони довкілля : навчальний посібник для студ. вузів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – К., 2006. – С. 47–53.

26. Толстоухов, А. В. Всеукраїнська екологічна ліга: десять років на захисті довкілля / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 2–5.

27. Триснюк, В. Регіональні заходи з охорони довкілля в західному регіоні України / В. Триснюк, Л. Вітко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.] – Тернопіль, 2008. – Вип. 1(23). – С. 218–222.

28. Тюрі, Г. Е. Природа. Довкілля. Античність / Г. Е. Тюрі // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів, 2004. – С. 605–611.

29. Уварова, Г. Ренесанс науки, довкілля, мистецтва : [V Міжнародна олімпіада наук про Землю] / Ганна Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 3–9.

30. Шемшученко, Ю. Екологічна конституція Землі: від ідеї до практичного втілення / Ю. Шемшученко // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 9.

31. Шляхи покращення екологічного стану довкілля : учнівський проект / А. Мацюк, О. Гаюк, О. Сокол [та ін.] // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 14. – С. 19–22.

32. Шпонтак, І. М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища : екологічна безпека / І. М. Шпон так // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 4. – С. 28–29.

33. Эренфелд, Д. Природа и люди = Biological Conservation / Д. Эренфелд ; пер. с англ. А. Д. Базыкина ; под. ред. и с предисл. В. А. Анучина. – М. : Мир, 1973. – 256 с. – (В мире науки и техники).

34. Янік, С. Завдання технології при попередженні забруднення довкілля / С. Янік, О. Мельничук, П. Г. Маніарські // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 3 (7). – С. 197–201.

35. Янковська, Л. Еколого-географічне районування як метод вивчення проблем взаємодії суспільства та природи (на матеріалах Тернопільської області) / Л. Янковська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2005. – Вип. 2, Спецвипуск. – С. 284–288.

Рекомендаційний список
підготувала Тененьська С. Б.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks