Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Танець – це спорт, що лікує душу і тіло»
(до Всесвітнього дня здоров’я)

1. American Dance / Editor Espie S. – USA : United States Information Agency, 1988. – 55 p.

2. Dabrowska, G.  Tancujze dobrze : tance polskie / G. Dabrowska ; Grazyna Dabrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 332 s.

3. Андрощук, Л.  Особистісно орієнтоване навчання як парадигмальний компонент формування індивідуального стилю творчої діяльності майбутнього вчителя хореографії початкової школи / Л. Андрощук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2006. –
№ 3. – С. 56–59. – Професійна підготовка.

4. Антипова, І. М.  Танцювальний гурток у клубі : посібник / І. М. Антипова ; І. М. Антипова. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К. : Мистецтво, 1972. – 142 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 5).

5. Бальні танці у школі / підгот. І. Я. Щедріна // Позакласний час. – 2009. – № 1/2. – С. 81–86.

6. Бальные танцы = Sarikojumu dejas. – Riga : Latvijas Valsts Szdevnieciba, 1954. – 324 с.

7. Барвистий віночок : збірка сюжетних танців для дітей мол. та сер. шк. віку. Вип. 7 / [упоряд. В. М. Крилова]. – К. : Муз. Україна, 1988. – 119 с.

8. Барвистий віночок : збірка сюжетних танців для дітей сер. шк. віку. Вип. 5 / [упоряд. О. Корнієнко]. – К. : Муз. Україна, 1984. – 96 с.

9. Барвистий віночок : збірка сюжетних танців для дітей. Вип. 2 / [упоряд. Л. Бондаренко]. – К. : Муз. Україна, 1979. – 99 с.

10 Барвистий віночок : збірка сюжетних танців для дітей. Вип. 1 / [упоряд. Л. Бондаренко]. – К. : Муз. Україна, 1978. – 112 с.

11. Батир, Н.  Танцювальне мистецтво народів Сходу в контексті сучасного діалогу культур / Н. Батир // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 115–118. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Березова, Г. О.  Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. О. Березова. – 2-ге вид. – К. : Муз. Україна, 1989. – 208 с.

13. Берестецька, І. Літвін М.  Оздоровчий вплив занять спортивним танцем на організм юнаків та дівчат 16–20 років / І. Літвін М. Берестецька // Спортивний вісник Придніпров"я. – 2004. – № 7. – С.141–142.

14. Бернадська, Д.  Розвиток сучасного танцю як виду спорту в Україні / Д. Бернадська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 37–40.

15. Бондаренко, Л. А.  Ритміка і танець у 1–4 класах загальноосвітньої школи / Л. А. Бондаренко. – К. : Музична Україна, 1989. – 232 с.

16. Бондаренко, Л. А.  Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Ч. 1 / Л. А. Бондаренко, О. Я. Бердовський ; [ред. К. О. Савастру]. – 2-ге вид., перероб. й допов. – К. : Муз. Україна, 1975. – 215 с.

17. Борисейко, В.  Развитие видов спорта в условиях глобализации : на примере спортивного танца / В. Борисейко // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 256–259. – Библиогр. в конце ст.

18. Бурковська, І.  Танцювальні вправи як засіб фізичного виховання учнів 5-го класу / І. Бурковська // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 212–214.

19. Бурцева, Г. В.  Подготовка хореографа в вузе / Г. В. Бурцева // Искусство и образование. – 2007. – № 1. – С. 9–15.

20. Ваганова, А. Я.  Основы классического танца : учебник для хореграфических училищ / А. Я. Ваганова. – 2-е изд, испр. и доп. – Л. ; М. : Искусство, 1939. – 131 с.

21. Василенко, К. Є.  Майстри – золоті руки : хореографічна композиція / К. Є. Василенко. – К. : Мистецтво, 1974. – 32 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 15).

22. Василенко, К. Є.  Сюжетні танці / К. Є. Василенко. – К. : Мистецтво, 1966. – 156 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

23. Василенко, К. Ю.  Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К. : Мистецтво, 1971. – 563 с.

24. Воронова, В.  Особливості потребово-мотиваційної сфери спортсменів-танцюристів / В. Воронова, О. Спесивих // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 87–90. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Гасанов, К. Н.  Азербайджанский народный танец / К. Н. Гасанов. – М. : Искусство, 1978. – 143 с. – (Самодеятельный театр. Репертуар и методика ; № 12).

26. Гончаренко, Ю. В.  Концепція ритмічного виховання Е. Жака-Далькроза в контексті хореографічної діяльності школярів / Ю. В. Гончаренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.] – Херсон : ХДУ, 2006. – Вип. 41. – С. 146–152.

27. Грицишин, Т. Р.  Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та опорних точок фігур програми Student : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Т. Р. Грицишин ; ЛДУФК. – Львів, 2007. – 20 с.

28. Грудницкая, Н. Н.  Спортивные бальные танцы в системе физкультурного образования учащейся молодежи / Н. Н. Грудницкая, О. Н. Алимова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 6. – С. 9–11.

29. Гузь, О.  Ритміка і хореографія. Авторська навчальна програма для учнів початкової та основної школи (1–4 роки навчання) / О. Гузь // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 48–53.

30. Данків, А.  Теоретичне обгрунтування будови системної танцювальної вправи у фізичному вихованні дітей з вадами зору / А. Данків, С. Попель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 3. – С. 84–87.

31. Данків, А. Б.  Корекція психофізичного стану дітей з порушенням зору засобами народних і спортивних танців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. Б. Данків ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с.

32. Дени, Г.  Все танцы / Г. Дени, Л. Дассвиль. – К. : Муз. Україна, 1983. – 342 с.

33. Дзюра, Р.  Зустріч із танцем : [сценарій виховного заходу] / Р. Дзюра // Позакласний час. – 2009. – № 3/4. – С. 63–65. – Досвід естетичного виховання.

34. Елементи рухів українського народного танцю / упоряд.: П.О.Григор'єва,
І. М. Антипова. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літер. УРСР, 1961. – 75 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

35. Єлізаров, В. Бальні танці – мистецтво чи спорт? : [інтерв'ю з народним артистом України Вадимом Єлізаровим] / розмовляла Ольга Ольховська // Музика. – 2008. – № 2. – С. 18–20.

36. Зайцев, Є. В.  Основи народно-сценічного танцю : навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІV рівнів акредит. / Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Вінниця : Нова Книга, 2007. –
416 с.

37. Зенкова, А.  Современный танец в условиях глобализации спорта / А. Зенкова, И. Васильчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 254–256. – Библиогр. в конце ст.

38. Знакомьтесь: Индия. Индийские танцы. – М. : Внешторгиздат, 1987. – 24 с.

39. Калужна, О.  Взаємозв'язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10–13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями / О. Калужна, М. Линець, І. Войтович // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2012. – № 1. – С. 147–154. – Бібліогр. в кінці ст.

40. Калужна, О.  Фізична підготовка у системі багаторічного тренування спортсменів-танцюристів / О. Калужна // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 3. – С. 81–83.

41. Калужна, О.  Фізична підготовка у тренувальному процесі спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки / О. Калужна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 12–16.

42. Капилевич, Л. В.  Особенности адаптации студентов к учебной деятельности при занятиях парным коллективным танцем / Л. В. Капилевич, Е. Н. Якунина // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 6. – С. 34–38. – Библиогр. в конце ст.

43. Картини оживають : збірник танців / упоряд. В. М. Михайлов. – К. : Мистецтво, 1972. – 142 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 9).

44. Китайские народные танцы : [сборник] / [пер. с кит. Л. Курцмана ; хореограф. ред. Т. Ткаченко]. – М. : Искусство, 1957. – 76 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; № 10).

45. Климова, М. В.  Факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности в танцевальном шоу / М. В. Климова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 9. – С. 38–40.

46. Ковальська, В.  Український народний танець як невід'ємна частина світової хореографії в українознавстві / В. Ковальська // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 120–126. – Бібліогр. в кінці ст.

47. Костровицкая, В. С.  100 уроков классического танца : с 1 по 8 класс / В. С. Костровицкая ; В.С.Костровицкая. – Л. : Искусство, 1972. – 240 с.

48. Кочерин, П. М.  Методическое и биомеханическое обоснование рационального подхода к составлению композиции спортивного танца / П. М. Кочерин, Е. В. Буранова, Л. Д. Назаренко // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 9. – С. 68–70.

49. Кочерин, П. М.  Организация воспитательно-развивающей среды как фактор реализации творческой индивидуальности танцоров / П. М. Кочерин // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 11. – С. 58–60.

50. Кочерин, П. М.  Педагогические условия составления композиции спортивного танца / П. М. Кочерин, Л. Д. Назаренко // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 7. – С. 32–34.

51. Кравчук, Т. М.  Вплив занять у спортивно-танцювальних гуртках і секціях на формування культури рухів студенток / Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 11. – С. 35–40. – Бібліогр. в кінці ст.

52. Кравчук, Т. М.  Методика виховання рухово-пластичної виразності у студенток факультету фізичної культури, що спеціалізуються з художньої гімнастики / Т. М. Кравчук // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 10. – С. 40–43.

53. Кравчук, Т. М.  Моделювання процесу навчання з дисципліни "Танці в фізичній реабілітації" / Т. М. Кравчук // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 5. – С. 46–51.

54. Ксьонз, Г. О.  Урок гімнастики з елементами гопака. 10-клас (юнаки) / Г. О. Ксьонз // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – № 11. – С. 14–17.

55. Кушнерчук, І. І.  Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. І. Кушнерчук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с.

56. Кэй, М.  Ключ к спортивным танцам на льду / М. Кэй ; сокращенный пер. с англ. Ю. Г. Невского. – М. : Физкультура и спорт, 1965. – 136 с.

57. Лисицкая, Т. С.  Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 176 с.

58. Любешівська полька : [опис танцю] // Позакласний час. – 2013. – № 1/2. – С. 104–105.

59. Магія танцю / за матеріалами І. Шваньової // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2012. – № 7. – С. 39. – Бібліогр. в кінці ст.

60. Мартиненко, О.  Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / О. Мартиненко // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 24–27.

61. Мерлянова, О.  Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 27–29.

62. Мислейко, І. І.  Особливості використання елементів танцювально-рухової терапії на уроках хореографії в школі / І. І. Мислейко // Світ виховання. – 2010. – № 1. – С. 25–27.

63. Морозовська, Т.  Хореографія в три роки: навіщо і як? / Т. Морозовська // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 20–21. – Художня творчість.

64. Новаковский, С. В.  Спортивные танцы как средство физического воспитания дошкольников / С. В. Новаковский, И. В. Фрайфельд // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – С. 58–61.

65. Нові бальні танці / ред. А. І. Бєлінська. – К. : Мистецтво, 1965. – 44 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

66. Новые бальные танцы / [сост. Л. Г. Степанова]. – М. : Сов. Россия, 1972. – 110 с. – (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности" ; № 2).

67. Новые бальные танцы / [сост. Л. Г.Степанова]. – М. : Сов. Россия, 1974. – 96 с. – (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности" ; № 10).

68. Олександрів, Ю.  Свято українського танцю : [до 70-річчя Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П. Вірського] / Ю. Олександрів // Музика. – 2008. – № 1. – С. 10–11.

69. Павлюк, Т.  Ідеоністична, рекреаційно-оздоровча та виховна функції в системі хореографічного мистецтва / Т. Павлюк // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – С. 56–57.

70. Пантелеева, Е.  Целебные танцы / Е. Пантелеева // Физкультура и спорт. – 2008. – № 10. – С. 10–11.

71. Пара за парою : збірник сюжетних танців / [упоряд. В. Д. Крамар]. – К. : Мистецтво, 1975. – 117 с. – (Бібліотечка "Сурмач").

72. Пожилова, М.  Танець, що лікує душу і тіло:[фламенко] / М. Пожилова // ОлімпійськАрена. – 2007. – № 11. – С. 76–77.

73. Поклад, І.  Танець та його функції в історії людства (культурно-історичний та психологічний аналіз) / І. Поклад // Українське мистецтвознавство. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2004. – Вип. 5. – С. 227-232.

74. Помпа, О.  Записи автентичних народних танців "Лінцей" та "Ойра" на Житомирщині / О. Помпа // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 108–112. – Бібліогр. в кінці ст.

75. Приглашаем танцевать : сборник популярных бальных танцев / сост. и общ. ред. В. Кудрякова. – М. : Сов. композитор, 1982. – 125 с.

76. Приглашение к танцу / [ред. Т. Сырыщева]. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.

77. Прокопюк, С.  Хореографічна підготовка партнерів у парно-групових видах спортивної акробатики / С. Прокопюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 1. – С. 22–26. – Бібліогр. в кінці ст.

78. Рагозіна, В.  З історії хореографічного виховання / В. Рагозіна // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 2. – С. 15–19.

79. Радецкая, А.  Профилактика болевого синдрома в шейном и поясничном отделах позвозночника у детей, занимающихся спортивными танцами  / А. Радецкая, В. Приходько // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 4. – С. 57–60. – Библиогр. в конце ст.

80. Резникова, З. П.  Бальный танец. Ч. 2 / З. П. Резникова ; З. Резникова. – М. : Госкультпросветиздат, 1956. – 222 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 17).

81. Ритми : збірник бальних танців. Вип. 1 / [упоряд.: В. Островський, В. Михайлов]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Мистецтво, 1973. – 134 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності ; № 4).

82. Ритми : збірник бальних танців. Вип. 2 / [упоряд.: В. Островський, В. Михайлов]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Мистецтво, 1973. – 139 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності ; № 1).

83. Ритми : збірник бальних танців. Вип. 3 / [упоряд.: І. Н. Антипова, А. П. Згурский]. – К. : Мистецтво, 1974. – 87 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності ; № 22).

84. Родионова, М. Я.  Героические танцы : "Бессмертие", "Порыв", "Знаменосцы" / М. Я. Родионова, Н. А. Суворов. – М. : Искусство, 1966. – 162 с.

85. Ромм, В. В.  Палеохореография / В. В. Ромм // Человек. – 2003. – № 1. – С. 19–36.

86. Руденко, А.  Історичні та соціальні аспекти розвитку фізкультурно-оздоровчих напрямів спортивного танцю / А. Руденко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 88–91.

87. Русские кадрили / [сост. А. Чижик]. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1956. – 122 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; № 18).

88. Русские народные танцы / ред. А. Чижик. – М. : Искусство, 1957. – 183 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; № 5).

89. Саніна, Н. О.  Види театрального мистецтва. Хореографія. Види хореографії. Створення реклами-афіші : [урок художньої культури] : 9 клас / Н. О. Саніна // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2013. – № 6. – С. 21–22.

90. Сердюк, Т.  Хореографія у вихованні студентів / Т. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 2. – С. 22–25.

91. Симоненко, Є. О.  Віденський бал : [сценарій хореографічного свята] / Є. О. Симоненко // Позакласний час. – 2011. – № 3. – С. 33–34.

92. Смоляр, О.  Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями / О. Смоляр // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 8–11. – Бібліогр. в кінці ст.

93. Собінов, Б. М.  "Танцююча" гімнастика / Б. М. Собінов. – К. : Мистецтво, 1975. – 184 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 24).

94. Совершенствование специальной подготовленности танцоров на основе использования тренажерного устройства / А. В. Тихонова, Ю. П. Бредихина, Л. В. Капилевич, В. И. Андреев // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 9. – С. 70–76.

95. Современные танцы / [сост. Л. Г. Степанова]. – М. : Сов. Россия, 1970. – 128 с. – (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности" ; № 2).

96. Соляна, О.  Хореографічна культура у контексті реалізації концепції загальної мистецької освіти / О. Соляна // Світ виховання. – 2007. – № 2. – С. 21–23. – Теорія і методика виховання.

97. Соронович, І.  Проблеми і перспективи впровадження громадських форм управління розвитком спортивного танцю в Україні / І. Соронович // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 38–41.

98. Станішевський, Ю.  Багатогранність сучасного театру танцю / Ю. Станішевський // Музика. – 2007. – № 2. – С. 22–24.

99. Степанова, Л. Г.  Танцы народов СССР / Л. Г. Степанова. – М. : Сов. Россия, 1971. – 128 с. – (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности" ; № 5).

100. Стьоболова, Л. М.  Хореографія – вид сценічного мистецтва : курс "Художня культура" : 9-й клас / Л. М. Стьоболова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2010. – № 3. – С. 13–17.

101. Сюжетні танці : збірник / [упоряд. І. М. Антипова ; ред. В. І. Пасс]. – К. : Мистецтво, 1966. – 114 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

102. Сюжетные танцы : сборник / ред. Н. Каминская. – М. : Искусство, 1966. – 80 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; № 8).

103. Танці ансамблю "Дніпро" : з репертуару заслуж. самодіяльного ансамблю УРСР "Дніпро" м. Дніпродзерджинська / [ред. В. І. Пасс ; хореогр. ред. І. М. Антипової]. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літер. УРСР, 1960. – 103 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

104. Танці братніх народів / [упоряд. І. М. Антипова]. – К. : Мистецтво, 1974. – 144 с. – (Бібліотечка "Художньої самодіяльності" ; № 8).

105. Танці Волині : з репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю "Волинянка" / упоряд. І. М. Антипова. – К. : Мистецтво, 1973. – 172 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 17).

106. Танцы / [сост. Л. Степанова]. – М. : Сов. Россия, 1962. – 136 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 19).

107. Танцы народов мира / [сост. и хореог. ред. З. П. Резникова]. – М. : Сов. Россия, 1959. – 256 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 36).

108. Танцы народов СССР. Вып. 1 / [хореогр. ред. Чижик]. – М. : Искусство, 1955. – 103 с. – (Библиотечка "Репертуар художественной самодеятельности" ; № 8).

109. Танцы народов СССР. Вып. 2 / [хореогр. ред. Чижик]. – М. : Искусство, 1955. – 88 с. – (Библиотечка "Репертуар художественной самодеятельности" ; № 5).

110. Тараканова, А.  Хореографія : програма для середньої загальноосвітньої школи (1–4 класи) / А. Тараканова // Початкова школа. – 2003. – № 12. – С. 42-46.

111. Твердохліб, О.  Історичні й філософські аспекти , зміст та структура древніх європейських танцювальних практик / О. Твердохліб // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 29–34.

112. Тихонова, Є.  Історія танцю: від міфів до реальності / Є. Тихонова // Українська культура. – 2004. – № 10. – С. 33–35.

113. Толмачева, К. А.  Использование танцевальных скручивающих движений для физического совершенствования девушек / К. А. Толмачева, З. М. Кузнецова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 9. – С. 83–85.

114. Українські народні танці / [упоряд. та заг. ред. А. І. Гуменюк]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 360 с.

115. Фомин, А. С.  Системное исследование танца в новой философии образования: результаты и перспективы / А. С. Фомин // Философия образования. – 2013. – № 5. – С. 94–99. – Библиогр. в конце ст.

116. Франио, Г.  Роль ритмики в эстетическом воспитании детей : учебное пособие для детей дошк. и мл. шк. возраста / Г. Франио. – М. : Сов. композитор, 1989. – 104 с.

117. Хмельницька, І.  Комп'ютерні технології у навчанні танцюристів техніки рухових дій у спортивних танцях / І. Хмельницька, С. Портаненко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – С. 93–98. – Бібліогр. в кінці ст.

118. Хоменко, Л. В.  Етапи навчання хореографії в початкових класах / Л. В. Хоменко // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 4. – С. 6–9.

119. Шандригось, Г.  Значення ритміки і хореографії у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури / Г. Шандригось // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Ч. 2 : Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія. – С. 24–26. – Бібліогр. в кінці ст.

120. Шанкина, С. В.  Институциональная инфраструктура системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов по спортивным бальным танцам / С. В. Шанкина // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 7. – С. 8–11.

121. Шуцька, Т.  Художні особливості народного танцю : поради балетмейстера / Т. Шуцька // Шкільний світ. – 2006. – № 40. – С. 10–15.

122. Юрьева, М. Н.  Мотивация учебно-профессиональной деятельности студента-хореографа / М. Н. Юрьева // Искусство и образование. – 2009. – № 3. – С. 111–115.

123. Яновская, В.  Ритмика : практическое пособие для хореографических училищ / В. Яновская. – М. : Музыка, 1979. – 96 с.

Список підготувала Беновська І. В. (123 дж.)
березень 2014

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks