Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Порівняльний аналіз теорії і практики
навчально-виховної роботи в європейських країнах»

1. Tereszczuk, G.  Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем країн Європи / G. Tereszczuk // Rocznik Naukowy : Wyzsej Szkoly Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. – Olsztyn, 2009. – Nr. 3 : Socjologia. Pedagogika. – С. 163–167.

2. Алексєєва, О.  Правова освіта як основний аспект громадянського виховання людини в контексті європейської інтеграції / О. Алексєєва // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 194–196.

3. Андрущенко, В.  Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5–16.

4. Арутюнова, Ж. М.  Современые тенденции развития системы образования во Франции / Ж. М. Арутюнова, М. К. Борисенко // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 3. – С. 104–108.

5. Бауман, Х.  Система высшего образования в Эстонии / Х. Бауман // ALMA MATER: вестник высшей школы. – 2004. – № 1. – С. 33–36.

6. Бойко, В. М.  Вища університетська освіта сучасної Німеччини: міфи і реалії / В. М. Бойко // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2010. – С. 179–182.

7. Бойко, В. М.  Освіта і розвиток Швеції / В. М. Бойко // Тести в системі моніторингу якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2–3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2009. – С. 154–157.

8. Бугрій, О.  Активізація навчального процесу в зарубіжній вищій школі / О. Бугрій // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 70–78. – Зарубіжний досвід.

9. Васильченко, І.  Удосконалення та реформування освітньої системи у провідних країнах світу / І. Васильченко, З. Васильченко // Вища школа. – 2009. – № 5. –
С. 77–89.

10. Великов, Н.  Некоторые вопросы высшего образования в Болгарии / Н. Великов // Університет. – 2007. – № 6. – С. 63–75.

11. Воробьев, Н. Е.  Особенности системы образования в Финляндии / Н. Е. Воробьев // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 112–117.

12. Гудісон, Е.  Впровадження електронної освіти у галузі вищої освіти у Великобританії : шлях у майбутнє / Е. Гудісон // Вища школа. – 2002. – № 4/5. – С. 91–108.

13. Дахин, А. Н.  Компетентностное обучение в России и за рубежом: попытка сопоставления / А. Н. Дахин // Школьные технологии. – 2009. – № 5. – С. 45–55.

14. Дебич, М.  Європейські інновації у підготовці кадрів для XXI століття : [вища освіта] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 86–91.

15. Дерябин, Ю. С.  Подготовка кадров и научные исследования в вузах Швеции / Ю. С. Дерябин // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 88–96.

16. Дзевицька, Л.  Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку / Л. Дзевицька // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 46–55. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Елина, Е. Г.  Образовательные технологии и методы в высшей школе на примере США и стран Европы / Е. Г. Елина, М. А. Фризен // ALMA MATER: вестник высшей школы. – 2012. – № 11. – С. 85–90.

18. Зязюн, Л.  Соціокогнітивні теорії виховання особистості в психолого-педагогічній теорії Франції / Л. Зязюн // Рідна школа. – 2005. – № 9/10. – С. 68–72.

19. Калашнікова, С.  Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.

20. Корсак, К.  Труднощі прогнозування системних змін в освіті й науці Європи та світу / Костянтин Корсак // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 23–27. – Європейський контекст.

21. Курляк, І.  Деякі питання організації ресоціолізаційної професійної освіти за кордоном / І. Курляк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 2. – С. 233–241.

22. Маслова, Н. І.  Higher Education in Europe : [вища освіта в Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 4. – С. 35–37.

23. Маслова, Н. І.  Higher Education in the USA and Europe : [вища освіта в США та Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 3. – С. 32–39.

24. Медвідь, Л. А.  Особливості діяльності університетів провідних країн Західної Європи в сфері педагогічної освіти / Л. А. Медвідь // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К., 2003. – С. 100–106.

25. Михайлов, С.  Система освіти Німеччини / С. Михайлов // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2004. – № 3. – С. 67–68.

26. Немира, Л.  Чеська система освіти: досвід для України в контексті Болонського процесу / Л. Немира // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 82–84.

27. Образование в Германии: немецкое – значит качественное // Туристические новости (Travel news). – 2006. – № 11/12. – С. 64–66.

28. Огнівко, Л. В.  Європейський досвід забезпечення якості вищої педагогічної освіти / Л. В. Огнівко // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 227–231.

29. Пашков, А. П.  Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах : на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 3. – С. 10–17.

30. Погребняк, Н. М.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науково-дослідницькій роботі студентів Великої Британії / Н. М. Погребняк // Гуманітарні науки. – 2010. – № 2. – С. 126–129.

31. Полупанова, Е.  Инновации в высшем образовании западных стран: организационный уровень / Е. Полупанова // ALMA MATER: вестник высшей школы. – 2005. – № 3. – С. 35–39.

32. Поносова, Т.  Модели педагогического образования в Норвегии / Т. Поносова // ALMA MATER: вестник высшей школы. – 2005. – № 2. – С. 19–20.

33. Портфолио в зарубежной образовательной практике / Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков, Е. Е. Федотова // Вопросы образования. – 2004. – № 3. – С. 201–239.

34. Ржевська, А.  Сучасні тенденції в університетській освіті країн Західної Європи / А. Ржевська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 148–152.

35. Сень, Л. В.  Розвиток компетентнісно-орієнтованого навчання за кордоном / Л. В. Сень // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 14–16.

36. Сухорський, С.  Освіта закордоння / С. Сухорський. – Львів : Основа, 1995. – 38 c.

37. Товканець, Г. В.  Університетська освіта : навчально-методичний посібник / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 182 с.

38. Хоружий, Г. Ф.  Вища освіта на шляху оптимізації / Г. Ф. Хоружий // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 22–27.

39. Чемерис, І.  Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти й коротка історія розвитку / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 104–108. – Зарубіжний досвід та вітчизняна практика.

40. Чепіль, М.  Система вищої освіти в Іспанії та Італії / М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька // Вища школа та Болонський процес : навчальний посібник для підгот. фахівців ОКР "Магістр" / М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька ; відп. за вип. Н. З. Дудник. – Дрогобич : [ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – С. 37–44.

41. Швейцария : школы гостеприимства // Туристические новости (Travel news). – 2005. – № 9/10. – С. 97–99.

42. Шнайдер, Н. А.  Анализ организации учебного процесса в вузах Западной Европы / Н. А. Шнайдер, В. Х. Шнайдер // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 45–49. – Библиогр. в конце ст.

43. Яковенко-Глушенкова, Є. В.  Роль викладача в організації виховного процесу в теоріях прогресивних педагогів Франції / Є. В. Яковенко-Глушенкова // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / редкол.: С. М. Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, К. М. Левківський [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 51. – С. 85–89.

Список підготувала Любка І. М. (43 дж.)
лютий 2014

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners