Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури до
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
яка відбудеться 17–18 травня 2013 року в м. Тернополі
на тему:

«Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

1.   Арефьев, А.  Девиантные явления в среде учащейся молодежи / А. Арефьев // Воспитательная работа в школе. – 2003. – № 6. – С. 73–79.

2.   Афанасьєва, В. В.  Вплив сім'ї та школи на девіантну поведінку підлітка / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 43–50.

3.   Афанасьєва, В. В.  Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків на основі гуманізму / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 40–46.

4.   Балтарович, М.  Особливості девіантної поведінки у підлітковому віці / М. Балтарович // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 21. – С. 106–108.

5.    Баранова, Т. С.  Девиантное поведение подростков – трудности социализации / Т. С. Баранова // Психология и школа. – 2005. – № 3. – С. 3–21.

6.   Бахадова, Е. В.  Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей / Е. В. Бахадова // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 37–50.

7.   Беляєва, С. Я.  Девіантна поведінка як система вчинків, що відхиляються від прийнятих у соціумі норм / С. Я. Беляєва // Дитячі негаразди : лікуємо любов'ю / С. Я. Беляєва. – К. : Редакції загальнопед. газет, 2013. – С. 68–69. – (Бібліотека "Шкільного світу").

8.   Болтівець, С. І.  Домашнє насилля як підгрунтя девіантної поведінки підлітків / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С.  38–39.

9.   Василіу, Г. Б.  Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема / Г. Б. Василіу // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: І. С. Руснак, М. Г. Іванчук, Л. О. Хомич [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 498 : Педагогіка та психологія. – С. 15–21.

10.   Великий, В. М.  Розробка типології неформальних об'єднань дітей та молоді з метою профілактики правопорушень / В. М. Великий // Таврійський вісник освіти. – 2006. – № 1. – С. 121–132.

11.    Видерман, Н. С.  Социальный педагог в сфере профилактики наркомании / Н. С. Видерман // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 4. – С. 80–84.

12.    Вітюк, В. В.  Психолого-педагогічні особливості профілактики девіантної поведінки у молодіжному середовищі / В. В. Вітюк // Проблеми освіти : науковий збірник / [редкол.: І. О. Вакарчук, В. Д. Шинкарук, К. М. Левківський та ін.]. – К. : ІІТЗО МОН України, 2008. – Вип. 56. – С. 30–34. – Бібліогр. в кінці ст.

13.    Герасимова, И. Г.  Результативность программы коррекции психофизического состояния подростков с девиантным поведением средствами физической культуры и спорта / И. Г. Герасимова, Ф. Р. Зотова // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 7. – С. 88–89.

14.    Гуйда, Н.  Специфіка профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у діяльності православної церкви / Н. Гуйда // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 27–30. – Бібліогр. в кінці ст.

15.    Гущина, Т. В.  Особенности психологической защиты и совладающего поведения членов дисфункциональных семей: девиантных матерей и их детей / Т. В. Гущина // Журнал практического психолога. – 2010. – № 2. – С. 38–48.

16.    Дахно, Р.  Девіантна поведінка учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів як психолого-педагогічна проблема / Р. Дахно // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 10–13.

17.    Девіантна поведінка молоді як перепона на шляху соціалізації особистості / О. О. Пальчик, Л. І. Прокопенко, Н. О. Олійник, К. О. Ярита // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квіт. 2012 р. / редкол.: І. В. Волкова, М. С. Гончаренко, О. М. Іонова [та ін.]. – Х. : [ХНПУ ім. Г. Сковороди], 2012. – С. 248–250. – Бібліогр. в кінці ст.

18.    Дмітрієва, О. А.  Гіперактивність й агресивність як форми девіантного поводження : комплексний підхід до розв'язання проблеми / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 7–15.

19.    Дорош, Т.  Бродяжництво як девіантна поведінка з психологічної точки зору : теоретичні підходи / Т. Дорош // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 11. – С. 31–34. – Бібліогр. в кінці ст.

20.    Досін, А.  До питання становлення і функціонування британської системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх / А. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 56–58.

21.   Досін, А. Р.  Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії (кінець XX – початок XXI століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Анжеліка Романівна Досін ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2009. – 222 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 206–222.

22.    Досін, А. Р.  Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії (кінець XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Анжеліка Романівна Досін ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

23.    Дробницька, А.  Соціальна робота з підлітками девіантної поведінки у Великобританії / А. Дробницька // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 70–72.

24.    Егоров, А. Ю.  Клиника и психология девиантного поведения / А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов. – СПб. : Речь, 2010. – 398 с.

25.    Задорожна, О.  Девіантна поведінка і життєдіяльність студентів / О. Задорожна // Психологія і суспільство. – 2009. – Спецвипуск : Наукові праці молодих учених. – С. 35–37. – Бібліогр. в кінці ст.

26.    Зикратов, В.  Девиантно-делинквентное поведение детей и подростков / В. Зикратов // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. – С. 47–49.

27.    Зобенько, Н.  Деякі дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх / Н. Зобенько // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

28.   Зобенько, Н.  Психолого-педагогічна характеристика детермінант і основних проявів девіантності неповнолітніх / Н. Зобенько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 65–67.

29.    Исраилова, Н. А.  Низкий воспитательный потенциал семьи как фактор риска в формировании девиации подростков / Н. А. Исраилова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 54–61.

30.    Кашлакова, Г.  Социально-педагогическое сопровождение подростков девиантного поведения / Г. Кашлакова, Ю. Акулининина // Социальная педагогика. – 2010. – № 2. – С. 45–51.

31.    Кириченко, В. І.  Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Віктор Іванович Кириченко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 20 с.

32.   Коваленко, В.  Психолого-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою в в умовах загальноосвітнього навчального закладу соціально- педагогічної реабілітації: проблеми, пошуки, результати / В. Коваленко // Рідна школа. – 2007. – № 11/12. – С. 36–40.

33.    Козловская, Ю. А.  Читательские интересы подростков с девиантным типом поведения / Ю. А. Козловская // Мир библиографии. – 2005. – № 6. – С. 25–28.

34. Колачик, Т.  Обгрунтування принципів девіантної поведінки підлітків у процесі превентивної діяльності вчителя / Т. Колачик // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

35. Коношенко, Н. А.  Аналіз проблеми виникнення девіантної поведінки в психолого-педагогічній літературі / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 39–44.

36. Коношенко, Н. А.  Організація виховного процесу з девіантними молодшими школярами в реабілітаційному центрі / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 59–64. – Бібліогр. в кінці ст.

37.    Коношенко, Н. А.  Соціально-педагогічна реабілітація як засіб подолання девіантної поведінки молодших школярів / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 55–61. – Бібліогр.: с. 60–61.

38.    Корда, Л.  Корекційна робота з дітьми девіантної поведінки / Л. Корда // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 149–154.

39.    Курносова, Л. И.  Опыт работы с неблагополучными семьями и подростками с девиантным поведением / Л. И. Курносова // Работник социальной службы. – 2008. – № 5. – С. 51–79.

40.    Лазаренко, О.  Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків / О. Лазаренко // Рідна школа. – 2009. – № 5/6. – С. 43–45.

41.    Лактионова, А. И.  Факторы жизнеспособности девиантных подростков / А. И. Лактионова, А. В. Махнач // Психологический журнал. – 2008. – № 6. – С. 39–47.

42.    Левчук, С.  Организация сетевого взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / С. Левчук // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. – С. 50–56. – Технология и практика.

43.   Лобанова, А.  Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанова, Л. Кучерявенко // Рідна школа. – 2010. – № 7/8. – С. 33–37.

44.    Максимова, Н. Ю.  Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова ; гол. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2011. – 518 с.

45.    Мануйлова, Т.  Система социальной работы с девиантными подростками / Т. Мануйлова // Социальная работа. – 2006. – № 4. – С. 14–13.

46.    Мущинская, В.  Взаимодействие с детьми девиантного поведения на уроке / В. Мущинская // Учитель. – 2007. – № 2. – С. 53–55.

47.    Намаканов, Б. А.  Девиантное поведение подростков – проблема школьного воспитания / Б. А. Намаканов // Наука и школа. – 2011. – № 1. – С. 112–117. – Библиогр.: с. 116–117.

48.   Неручок, М.  Особливості первинної профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у діяльності закладів охорони здоров'я / М. Неручок // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 6. – С. 47–49. – Бібліогр. в кінці ст.

49.    Нехорошева, И. В.  Диагностика предрасположенности молодежи к девиантному поведению / И. В. Нехорошева, В. Н. Зубов // Вопросы психологии. – 2009. – № 5. – С. 28–39.

50.    Нечипоренко, О.  Робота з підлітками девіантної поведінки : тренінг психологічної компетентності вчителів / О. Нечипоренко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 38/39. – С. 22–30.

51.    Никитская, Е. А.  Работа школы с семьей подростка девиантного поведения / Е. А. Никитская, С. В. Маркова // Социальная педагогика. – 2011. – № 2. – С. 33–38.

52.    Окушко, Т. К.  Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Тетяна Костянтинівна Окушко ; Ін-т проблем виховання ; АПН України. – К., 2009. – 19 с.

53.    Орел, Г. О.  Система роботи з профілактики девіантної поведінки серед підлітків / Г. О. Орел // Психологічна газета. – 2009. – № 12. – С. 24–32.

54.   Оржеховська, В.  Білі плями сучасної виховної системи : розвиток соціального партнерства з профілактики девіантної поведінки школярів / В. Оржеховська // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 46. – С. 17–23.

55.    Откович, К. В.  Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 - філософська антропологія та філософія культури / Катерина Вікторівна Откович ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 20 с.

56.   Паламарчук, Н.  Девіантність особистості як суспільний феномен / Н. Паламарчук // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 6. – С. 58–60. – Бібліогр. в кінці ст.

57.   Парфанович, І.  Взаємообумовленність характеру міжстатевих стосунків та девіантної поведінки дівчат / І. Парфанович // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 176–179.

58.    Парфанович, І.  Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат / І. Парфанович // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 178–185.

59.    Парфанович, І.  Рання профілактика девіантної поведінки дівчат груп ризику / І. Парфанович // Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – С. 780–782. – (Гендерна освіта).

60.   Парфанович, І. І.  Діагностика соціально-психологічних характеристик дівчат девіантної поведінки загальноосвітніх шкіл / І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 56–64. – Бібліогр. в кінці ст.

61.   Парфанович, І. І.  Науково-методичні засади діагностики девіантної поведінки неповнолітніх дівчат / І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 75–84.

62.   Парфанович, І. І.  Профілактика девіантної поведінки дівчат : [навчально-методичний посібник] / І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 208 с.

63.    Перевозна, С. В.  Робота з учнями девіантної поведінки : (до педагогічної ради) / С. В. Перевозна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 6. – С. 29–35.

64.    Пигалова, Л. В.  Готовность студентов вуза физической культуры к воспитательной работе с подростками с девиантным поведением / Л. В. Пигалова // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 1. – С. 8–12.

65.    Погожева, О. В.  Психопатологические и психологические особенности и закономерности клинической динамики наркотического девиантного поведения подростков / О. В. Погожева // Мир психологии. – 2008. – № 2. – С. 172–175.

66.   Руцкой, И. А.  Модель организации физкультурно-рекреативной работы с девиантными подростками в образовательном учреждении / И. А. Руцкой, В. С. Попов // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 9. – С. 63–66.

67.   Садковська, Н.  Дослідження причин і форм девіантної поведінки учнів та шляхи її запобігання і подолання / Н. Садковська // Світ виховання. – 2007. – № 6. – С. 26–29. – Шкільна психологічна служба.

68.   Самарська, М. В.  Застосування епістолярного жанру в роботі практичного психолога з девіантними дітьми та підлітками / М. В. Самарська // Психологічна газета. – 2009. – № 9. – С. 26–32.

69.   Сахно, К.  Підвищення ефективності профілактики девіантної поведінки студентів вищих навчальних закладів / К. Сахно // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 39–42. – Бібліогр. в кінці ст.

70.   Семья и молодежь : профилактика отклоняющегося поведения / В. А. Балцевич, С. Н. Бурова, А. К. Воднева и др. – Минск : Университетское, 1989. – 144 с.

71.   Сергеева, И. С.  Причины проявления девиантного поведения подростков в современных социально-экономических условиях / И. С. Сергеева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г. Кутузов, Е. Г. Чернышева. – М. : МГПИ, 2006. – Т. 4. – С. 105–108.

72.   Синьов, В.  Встановлення психологічного контакту у вихованні неповнолітніх з девіантною поведінкою / В. Синьов, В. Кривуша // Рідна школа. – 2009. – № 5/6. – С. 40–43.

73.   Сіденко, Ю. О.  Девіантна поведінка підлітків / Ю. О. Сіденко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 5. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.

74.   Соціалізація, девіантна поведінка і депривація // Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2007. – С. 217–233.

75.   Степанов, В. Г.  Бессознательное и проблема преодаления трудностей адаптации и девиантного поведения / В. Г. Степанов // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 3/4. – С. 3–10.

76.    Таболова, Е. М.  Психолого-педагогические принципы личностного развития учащихся с девиантным поведением / Е. М. Таболова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г. Кутузов, Е. Г. Чернышева. – М. : МГПИ, 2006. – Т. 4. – С. 109–116.

77.   Ткачук, А.  Агресія як форма прояву девіантної поведінки / А. Ткачук // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 16. – С. 17–18.

78.   Товканець, О. С.  Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Оксана Сергіївна Товканець ; Ужгородський нац. ун-т. ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2012. – 347 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 226–256.

79.   Тоистева, О.  Профессиональное самоопределение подростков с девиантным поведением / О. Тоистева // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 50–54.

80.   Тоистева, О. С.  Девиантность одаренности / О. С. Тоистева // Мир образования. – 2008. – № 1. – С. 204–217.

81.    Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з девіантними дітьми / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 2–6.

82.   Федорченко, Т. Є.  Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Тетяна Євгенівна Федорченко ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2013. – 44 с.

83.    Фокина, А. В.  Социальный эгоцентризм как компонент подростковой девиантности / А. В. Фокина // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 2. – С. 20–30.

84.    Цветкова, Н. В.  Способность к прогнозированию подростков с девиантным поведением / Н. В. Цветкова, И. З. Гусєва // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квіт. 2012 р. / редкол.: І. В. Волкова, М. С. Гончаренко, О. М. Іонова [та ін.]. – Х. : [ХНПУ ім. Г. Сковороди], 2012. – С. 225–430. – Библиогр. в конце ст.

85.    Чемодурова, Ю.  Девіантна поведінка дітей і підлітків : із практики діяльності психолога й соціального педагога / Ю. Чемодурова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 39. – С. 3–11.

86.    Чемодурова, Ю.  Профілактика і корекція девіантної поведінки підлітків / Ю. Чемодурова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 38. – С. 14–21.

87.    Чорної, В.  Акцентуації характеру як чинник девіантної поведінки у підлітків / В. Чорної // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 134–137. – Бібліогр. в кінці ст.

88.    Швець, Г.  Девіантна поведінка дітей молодшого шкільного віку / Г. Швець // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – №23/24. – С. 24–26.

89.    Швець, Г.  Девіантна поведінка школярів : робота психолога з її подолання / Г. Швець // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – №23/24. – С. 55–60.

90.   Швидкий, В. П.  Голод 1946–1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні / В. П. Швидкий // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 142–164.

91.   Шейко, Л. О.  Профілактика девіантної поведінки у підлітковому віці / Л. О. Шейко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 1. – С. 18-1–18-12. – Вкладка : Соціальний педагог, № 1. – Бібліогр. в кінці ст.

92. Шульга, Т.  Альтернативные формы наказаний подростков за девиантное поведение / Т. Шульга // Социальная педагогика. – 2004. – № 3. – С. 97–99. – (Технология и практика).

Рекомендаційний список (92 дж.)
підготувала Загородна С. Ю.

Примітка: У розділі «Видання бібліотеки» в підрозділі «Бібліографічні списки» в категорії «Бібліографічні списки літератури 2013» прошу звернути Вашу увагу на рекомендаційні списки літератури за темами, які доповнюють даний список літератури:
2. Адиктивний вид девіантної поведінки (поведінки, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей)
3. Делінквентний вид девіантної поведінки (сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks