taras

Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Світова велич Кобзаря»
(до дня народження Тараса Григоровича Шевченка)

 

1. Shevchenko, O.  Taras Shevchenko and English literature = [Тарас Шевченко і англійська література] : [виховний захід] / O. Shevchenko // English language & culture. Шкільний світ. – 2012. – № 19. – C. 20–23.

2. Амирян, С.  Армяно-украинские литературные связи / С. Амирян. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1972. – 221 с.

3. Астаф'єв, О.  Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski" / О. Астаф'єв // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 41–51. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Астаф'єв, О.  Твори Тараса Шевченка у перекладі Чеслава Ястшембця-Козловського / О. Астаф'єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : 80-річчю з дня народж. письменника Бориса Харчука присвяч. / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 210–228. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Ахрыменка, П. П.  Тарас Шаучэнка і Беларусь / П. П. Ахрыменка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1969. – 128 с. – (Бібліятэчка студэнта-філолога).

6. Бекбаулов, У.  Тарас на Аралі : повість / У. Бекбаулов ; пер. з каракалпацької С. Тельнюка. – К. : Дніпро, 1975. – 352 с.

7. Білецький, О. І.  Світове значення творчості Шевченка / О. І. Білецький // Письменник і епоха : збірник статей, досліджень, рецензій з питань укр. літ-ри / О. І. Білецький. – К. : Держвидав України, 1963. – С. 163–177.

8. Білецький, О. І.  Шевченко і російська культура / О. І. Білецький // Письменник і епоха : збірник статей, досліджень, рецензій з питань укр. літ-ри / О. І. Білецький. – К. : Держвидав України, 1963. – С. 391–401.

9. Білецький, О. І.  Шевченко і слов'янство / О. І. Білецький // Письменник і епоха : збірник статей, досліджень, рецензій з питань укр. літ-ри / О. І. Білецький. – К. : Держвидав України, 1963. – С. 125–141.

10. Бойко, Ю.  Творчість Тараса Шевченка на тлі західньоевропейської літератури / Ю. Бойко. – Мюнхен : Український Вільний ун-т, 1956. – 79 с.

11. Венгренівська, М.  Поетичні твори Тараса Шевченка в перекладах французькою мовою / М. Венгренівська, А. Гнатюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Вільна ; упоряд. В. І. Гнатенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – Вип. 11. – С. 220–225. – (Бібліотека інституту філології). – Шевченко і світ.

12. Вервес, Г. Д.  Т. Г. Шевченко і Польща / Г. Д. Вервес. – К. : Дніпро, 1964. – 192 с.

13. Вервес, Г. Д.  Як література самоутверджується у світі : дослідження / Г. Д. Вервес. – К. : Дніпро, 1990. – 452 с.

14. Гузар, І.  Шевченко і Гете = Shevchenko and Goethe : (До 250-ліття від дня народження Гете і 185-ліття від дня народження Шевченка) / І. Гузар. – Торонто : б.в., 1999. – 216с.

15. Добірка висловів письменників і політичних діячів світу про Шевченка // Пам'ять століть. – 2008. – № 1/2. – С. 240–244.

16. Дьяков, В. А.  Тарас Шевченко и его польские друзья / В. А. Дьяков. – М. : Наука, 1964. – 152 с.

17. Жуковський, А.  Франція знайомиться з Шевченком / А. Жуковський ; З франц. пер. В.Шевченко // Українська культура. – 2007. – № 3. – С. 40–41.

18. Зарицька, Т.  Пісні на слова Тараса Шевченка в англомовних перекладах / Т. Зарицька // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Вільна ; упоряд. В. І. Гнатенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – Вип. 11. – С. 225–233. – (Бібліотека інституту філології). – Шевченко і світ.

19. Затенацький, Я. П.  Тарас Шевченко і російське мистецтво / Я. П. Затенацький. – К. : Знання, 1964. – 38 с.

20. Зорівчак, Р.  Сприйняття особистості та творчості Тараса Шевченка у Великій Британії / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2011. – № 3/4. – С. 211–215.

21. Имедадзе, В. К.  Тарас Шевченко и деятели грузинской культуры / В. К. Имедадзе. – Тбилиси : Литература и искусство, 1964. – 108 с.

22. Із книги Володимира Мельниченка "Шевченківська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп" : від автора // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 314–318. – (Історія, міжнародні відносини).

23. Імедадзе, В.  Т. Г. Шевченко і Грузія / В. Імедадзе. – К. : Держ. вид-во худож. літ., 1963. – 154 с.

24. Карабутенко, И. Ф.  Шевченко в Москве : историко-литературный очерк / И. Ф. Карабутенко, А. Г. Марусич, М. И. Новохатский. – К. : Рад. письменник, 1989. – 320 с.

25. Кім, С. В.  Переклади творів Тараса Шевченка в літературі Заходу і Сходу / С. В. Кім // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Вільна ; упоряд. В. І. Гнатенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – Вип. 11. – С. 234–242. – (Бібліотека інституту філології). – Шевченко і світ.

26. Кравчук, П. І.  Тарас Шевченко в Канаді / П. І. Кравчук ; за ред. Є. П. Кирилюка. – К. : Держлітвидав, 1961. – 211 с.

27. Кучерук, О.  Вічний надзвичайний і повноважний посол : [Тарас Шевченко] / О. Кучерук // Пам'ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 129–135.

28. Лущій, С.  Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани / С. Лущій // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 12–24.

29. Ляхова, Ж.  Тарас Шевченко і Юзеф-Богдан Залеський: культурологічний контекст, перегуки / Ж. Ляхова // Слово і час. – 2003. – № 3. – С. 43–55.

30. Моренец, Н. И.  Шевченко в Петербурге : по памятным местам жизни и творчества / Н. И. Моренец. – Л. : Лениздат, 1960. – 130 с.

31. Охріменко, П. П.  Шевченко і Білорусія / П. П. Охріменко. – К. : Знання, 1960. – 44 с.

32. Пам'ятники Кобзареві : [вшанування Т. Шевченка у світі] // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 7–10.

33. Прийма, Ф. Я.  Шевченко и русская литература ХІХ века / Ф. Я. Прийма ; отв. ред. В. П. Вильчинский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 411 с.

34. Рудницький, Я. Б.  Бернс і Шевченко = Burns and Shevchenko / Я. Б. Рудницький. – Вінніпег : УВАН, 1959. – 32с. – (Б-ка Я.Рудницького).

35. Русакієв, С.  Тарас Шевченко і болгарська література / С. Русакієв. – К. : Наукова думка, 1968. – 336 с.

36. Сверстюк, Є.  Гоголь і Шевченко в Петербурзі / Є. Сверстюк // Дивослово. – 2009. – № 4. – С. 56–58.

37. Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка: в 3 т. Т. 1. Т. Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві / редкол.: М. П. Бажан, Г. Д. Вервес, М. П. Комишанченко [та ін.] ; вступ. ст., упоряд. та приміт. М. П. Комишанченка. – К. : Худ. літ., 1964. – 511 с.

38. Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка: в 3 т. Т. 2. Т. Г. Шевченко радянському літературознавстві / редкол.: М. П. Бажан, Г. Д. Вервес, М. П. Комишанченко [та ін.] ; вступ. ст., упоряд. та приміт. М. П. Комишанченка. – К. : Худ. літ., 1964. – 547 с.

39. Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка: в 3 т. Т. 3. Т. Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві / редкол.: М. П. Бажан, Г. Д. Вервес, М. П. Комишанченко та ін. ; вступ. ст., упоряд. та приміт. М. П. Комишанченка. – К. : Худ. літ., 1964. – 527 с.

40. Скуратівський, В.  Шевченко в контексті світової літератури / В. Скуратівський // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 68–72.

41. Смольницька, О.  Тарас Шевченко і німецька та російська літератури / О. Смольницька // Дивослово. – 2007. – № 3. – С. 14.

42. Супруненко, В.  П-ів Мангишлак. Каспійська слава Кобзаря / В. Супруненко // Міжнародний туризм. – 2012. – № 1. – С. 102–104.

43. Т. Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв'язках / відп. ред. Г. К. Сидоренко. – К. : Вища школа, 1981. – 149 с.

44. Т. Г. Шевченко і слов'янські народи / відп. ред. П. П. Плющ. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1964. – 108 с.

45. Т. Г.  Шевченко мовами італійською, іспанською, португальською та есперанто : бібліографічний покажчик. – Львів : Б. в., 1968. – 53 с.

46. Філіпчук, З.  Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги : постаті, документи, вірші / З. Філіпчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1/2. – С. 141–146.

47. Фурніка, В. П.  Кобзар за Гімалаями : творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі Ланці / В. П. Фурніка ; ред. В. М. Чучко. – К. : Дніпро, 1989. – 311 с.

48. Чернышевская, Н. М.  Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко : воспоминания, заметки, материалы / Н. М. Чернышевская. – К. : Дніпро, 1978. – 135 с.

49. Шевченко и мировая культура : к 150-летию со дня рождения, 1814–1964 / глав. ред. Н. Ф. Бельчиков. – М. : Наука, 1964. – 276 с.

50. Шевченко і світ : літературно-критичні статті / упоряд. Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1989. – 328 с.

51. Шпильова, О. В.  Т. Г. Шевченко і болгарська література / О. В. Шпильова. – К. : Держлітвидав України, 1963. – 188 с.

52. Шубравський, В. Є.  Шевченко і літератури народів СРСР / В. Є. Шубравський ; відп. ред. Є. П. Кирилюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 271 с.

53. Юрчишин, З.  Тарас Шевченко та Аральська географічна експедиція / З. Юрчишин // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 2. – С. 26–27.

Рекомендаційний список літератури (53 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (березень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners