Рекомендаційний список літератури
«Ефективне управління навчально-виховним закладом на основі моніторингу особистісного розвитку учнів та педагогічного колективу»


1.    Бондар, В. І.  Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / В. І. Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 191 с.

2.    Васильев, В. В.  Информационное обеспечение управления общеобразовательной школой / В. В. Васильев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 140 с.

3.    Внутришкольное управление / сост. Т. Е. Заводова. – Минск : ИООО "Красико-Принт", 2005. – 128 с.

4.    Генсон, М. Е.  Керування освітою та організаційна поведінка / М. Е. Генсон ; пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384 с.

5.    Дзвінчук, Д. І.  Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Д. І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2003. – 240 с.

6.    Дзвінчук, Д. І.  Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління : монографія / Д. І. Дзвінчук ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2006. – 378 с.

7.    Законодавство України про загальну середню освіту : бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 9 / ред. кол. : В. Г. Гончаренко., Е. Ф. Демський., О. М. Джужа та ін. – К. : Юрінкои Інтер, 1999. – 448 с.

8.    Збірник нормативних документів з освіти та виховання / редкол.: В. О. Вихрущ, Я. П. Кодлюк, С. М. Корнієнко, В. В. Матіяш, З. М. Онишків; eпоряд. З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 172 с.


9.    Керування освітою і шкільне врядування / Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарсон; пер. з англ. О. Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440 с.

10.    Ковальський, Т. Д.  Проблемні ситуації в керуванні освітою / Т. Д. Ковальський ; пер. з англ. А. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2003. – 252 с.

11.    Конаржевский, Ю. А.  Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – М. : Пед. поиск, 2000. – 224 с.

12.    Кремень, В. Г.  Освіта і наука України: шляхи модернізації : факти, роздуми, перспективи / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с. .

13.    Левченко, Т. І.  Розвиток освіти та особистості : монографія / Т. І. Левченко. – 1-е вид. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 512 с.

14.    Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи : підруч. / за ред. О. І. Локшиної. – К. : К.І.С., 2004. – 128 с.

15.    На допомогу менеджеру освіти. Ч. 2 : Нормативно- правове забезпечення управління закладів освіти / уклад.: І. Д. Демків, А. Й. Романюк, О. В. Козловська. – Тернопіль : СМП "Астон", 2002. – 404 с.

16.    На допомогу менеджеру освіти. Ч. 8 : Сучасний керівник навчального закладу - менеджер освіти / уклад.: Ю. В. Буган, А. Й. Романюк, О. В. Козловська. – Тернопіль : Астон, 2003. – 344 с.

17.    Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.3 : Модернізація освіти / авт.: В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій та ін. – К. : Навчальна книга, 2004. – 943 с.

18.    Ніколаєнко, С. М.  Стратегія розвитку освіти України : початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

19.    Освітній менеджмент : навч. посіб. для викл. післядипл. освіти, керівників загальноосвіт. навч. закл., слухачів курсів підвищення кваліфікації / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шк. світ, 2003. – 400 с.

20.    Островерхова, Н. М.  Ефективність управління загальноосвітнью школою: соціально-педагогічний аспект : монографія / Н. М. Островерхова, Л. І. Даниленко. – К. : Школяр, 1996. – 302 с.

21.    Пантелейко, Г. И.  Использование информационных технологий в управлении развитием школы : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования / Г. И. Пантелейко ; Ростовский гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д, 2005. – 22 с.

22.    Перелік нормативних документів з управління ЗНЗ / упоряд. Л.Галіцина. – К. : Ред. загальноосвіт. газет, 2005. – 112 с.

23.    Підготовка керівника середнього закладу освіти : навч.-метод. посіб. для викладачів / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 272 с.

24.    Пикельная, В. С.  Теоретические основы управления : школоведческий аспект : [метод. пособие] / В. С. Пикельная. – М. : Высшая школа, 1990. – 175 с.

25.    Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 54. Спецвип. 1 / редкол.: І. О. Вакарчук та ін. – К. : ІІТЗО МОН України, 2008. – 103 с.

26.    Рабченюк, Т. С.  Внутрішкільне управління : практ. посіб. / Т. С. Рабченюк. – К. : Рута, 2000. – 176 с.

27.    Реформування освітньої політики в місті Тернополі. – Тернопіль, 2000. – 22 с.

28.    Тенденции развития образования: проблемы управления современной школой : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. Центра изучения образоват. политики. – М. : Университетская кн., 2006. – 304 с.

29.    Титова, С. В.  Инновационный педагогический менеджмент : методический комплекс / С. В. Титова. – М. : ИД "АТИ-СО", 2008. – 117 с.

30.    Третьяков, П. И.  Школа: управление по результатам : практика пед. менеджмента / П. И. Третьяков. – М. : Новая школа, 2001. – 320 с.

31.    Янкович, О. І.  Управління загальноосвітнім закладом: технології та правові засади / О. І. Янкович. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 124 с.

32.    Янкович, О. І.  Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади : навч.-метод. посіб. / О. І. Янкович. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 217 с.

Підготувала Н. І. Пельо
12.01.2011 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners