Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Підготовка майбутніх вчителів біології до організації дослідницької діяльності школярів»

1.    Антонова, Н. І.  Роль термінологічної роботи вчителя в навчанні біології / Н. І. Антонова // Біологія. – 2004. – № 28. –  С. 6-7.
2.    Біда, О.  Застосування інтерактивних технологій при підготовці вчителя біології / О. Біда, К. Лінєвич // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 50-53.
3.    Боркач, Є.  Система підготовки вчителів біології в Угорщині / Є. Боркач, Ш. Гал // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – C. 39-42.
4.    Голицький ботаніко-ентомологічний заказник як освітнє середовище підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6 – 7 трав. 2008 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: М. М. Барна та ін. – Тернопіль, 2008. – С. 41-42.
5.    Грицай, Н.  Удосконалення підготовки студентів до проведення позакласної роботи з біології в школі / Н. Грицай // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 38-43.
6.    Даниленко, Л.  Самоосвіта молодого вчителя : (біологія) / Л. Даниленко // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 14. – С. 19-21.
7.    Зорін, В.  Творчий доробок учителя / В. Зорін // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 5. – С.  1-8.
8.    Игумнова, Е. А.  Применение технологии учебных вопросов при работе с учителями биологии / Е. А. Игумнова // Биология в школе. – 2010. – № 4. – С. 26-33.
9.    Колесник, М. О.  Підготовка майбутніх учителів біології на засадах колективної творчості / М. О. Колесник // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 30-35.
10.    Косіцина, Т. П.  Матеріали до інтегрованого тренінгу з інтерактивних технологій навчання для вчителів хімії та біології / Т. П. Косіцина, Л. А. Павленко // Хімія. – 2004. – № 29. – С. 2-3.
11.    Методические основы подготовки учителя биологии : учеб. пособ. / ред. колег.: Е. С. Милованова, Н. И. Клинковская, К. И. Павленко. – Ростов н/Д : Б. в., 1976. – 75 с.
12.    Міловзорова, А. М.  Система наставництва (коучінга) у професійній адаптації молодих фахівців - викладачів біології : зарубіжний досвід / А. М. Міловзорова // Біологія. – 2011. – № 32. – С. 2-8.
13.    Міщук, Н.  Антропологічна концепція людини Е. Фрома як філософське підгрунтя дослідження проблеми формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 34-39.
14.    Міщук, Н.  Використання кейс-методу в методичній підготовці вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В Кравець та ін. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 19-21.
15.    Міщук, Н.  Культурно-історичні передумови формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 159-165.
16.    Москалюк, Н.  Формування дослідницьких умінь і навичок майбутніх вчителів біології у вищих навчальних закладах освіти / Н. Москалюк // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 69-71.
17.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический науч. сб. Вып. 1 : Профессионально-педагогическая направленность в системе преподавания специальных дисциплин на факультетах естествознания / [отв. ред. А. И. Щербаков]. – Л. : ЛГПИ, 1973. – 156 с.
18.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический сб. науч. трудов. Вып. 2 : Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя биологии / [отв. ред. Н. А. Рыков]. – Л. : ЛГПИ, 1976. – 184 с.
19.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический сб. науч. трудов. Вып. 4 : Пути повышения качества подготовки студентов-биологов к работе в школе / [отв. ред. Н. А. Рыков]. – Л. : ЛГПИ, 1977. – 124 с.
20.    Новикова, Н.  Педагогічна творчість учителів біології Львівщини / Н. Новикова // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – C. 46-49.
21.    Парамзина, В. В.  О повышении квалификации учителей биологии / В. В. Парамзина // Биология в школе. – 2006. – № 7. – С. 21-23.
22.    Петрова, Н.  Структура інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін / Н. Петрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 30-35.
23.    Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін: організація та результати педагогічного експерименту / Н. М. Петрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 27-32.
24.    Садівник, О. Є.  Компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя біології / О. Є. Садівник // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 146-148.
25.    Садівник, О. Є.  Формування дослідницьких вмінь майбутнього вчителя біології в умовах Голицького ботаніко-ентомологічного заказника / О. Є. Садівник, О. Я. Бучковська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6 – 7 трав. 2008 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: М. М. Барна та ін. – Тернопіль, 2008. – С. 42-43.
26.    Слесаренкова, Г. В.  Как рационализировать работу учителя / Г. В. Слесаренкова // Биология в школе. – 2005. – № 7. – С. 45-46.
27.    Степанюк, А.  Сучасне бачення методичної підготовки вчителя біології / А. Степанюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 44-48.
28.    Степанюк, А. В.  Методична компетентність учителя як складова його професійної культури / А. В. Степанюк // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22-23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2007. – С. 13-16.
29.    Степанюк, А. В.  Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 33-38.
30.    Троцька, О. С.  Удосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя біології в контексті його еко(біо)етичного виховання / О. С. Троцька // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 145-146.
31.    Фурман, О.  Роль інформаційних технологій в системі фахової підготовки вчителя біології / О. Фурман // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 28-32.
32.    Харченко, Л. Н.  Эволюция профессиональной культуры учителя биологии / Л. Н. Харченко, И. Е. Панова // Биология в школе. – 2010. – № 7. – С. 16-22.
33.    Цуруль, О.  Тестові завдання з методики навчання біології : самоосвіта вчителя / О. Цуруль // Біологія. Шкільний світ. – 2011. – № 8. – С. 15-24.
34.    Школа молодого вчителя біології // Біологія. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 1, 3-7.
35.    Шулдик, В.  Кредитно-модульна система навчання в методичній підготовці вчителя біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 3. – С. 38-42.
36.    Ягенська, Г.  Співпраця вчителя та учнів у науково-дослідницькій роботі з біології / Г. Ягенська // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 6. – С. 10-13.

Підготувала Казимирович Л. А.
грудень 2011 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners