«Телемедіа як компонент маніпулятивного впливу на формування громадської думки»

Рекомендаційний список літератури

1.    Абраменкова, В.  Дети и телевизионный экран / В. Абраменкова, А. Богатырев // Воспитание школьников. – 2006. – № 6. – С.·28-30.

2.    Бутиріна, М.  Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації / М. Бутиріна // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 18-20.

3.    Весельська, Л.  Особливості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній / Л. Весельська // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С. 45-47.

4.    Гоян, В.  Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації / В. Гоян // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 38-41.

5.    Дунас, Д. В.  Влияние антропологического фактора на теорию массовой коммуникации / Д. В. Дунас // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 1. – С. 80-94.

6.    Єрмоленко, С. Я.  Соціальна престижність української мови: сучасний комунікативний простір / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 33. – С. 2-4.

7.    Заславська, О. О.  Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ / О. О. Заславська // Віче. – 2007. – № 16. – С. 6-8.

8.    Информация и общественное мнение = Information and Public Choice : от репортажа в СМИ к реальным переменам / пер. с англ. Т. Гутман ; под ред. Р. Ислам. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 293 с.

9.    Ишкулова, Ш.  Использование средств массовой коммуникации в социализации подростков / Ш. Ишкулова // Воспитание школьников. – 2007. – № 9. – С. 30-32.

10.    Іщенко, Г.  Мас-медіа в контексті політичних перетворень / Г. Іщенко // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 78-91.

11.    Козлова, Л.  Осторожно: включён телевизор... Проблемы телевидения для детей и подростков / Л. Козлова // Народное образование. – 2006. – № 9. – С. 246-250.

12.    Котух, Є.  Вплив інформаційно-телекомунікаційних корпорацій на формування громадської думки суспільства / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 52-55.

13.    Кочубей, Л.  Особливості політичних комунікацій в умовах розвитку технологій інформаційного суспільства / Л. Кочубей // Віче. – 2009. – № 19. – С. 24-25.

14.    Кузнецова, О. Д.  Засоби масової комунікації : Посібник / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с. – (Навч. та наук. вид. професорсько-виклад. складу ЛНУ ім. І. Франка).

15.    Курліщук, І.  Особливості взаємодії студентства із засобами масової комунікації за умов переходу України до суспільства інформаційного типу / І. Курліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 10-14.

16.    Кучерів, І.  Громадська думка та кампанія екзит-пол / І. Кучерів // Громадська думка. – 2004. – № 2. – С. 2-4.

17.    Литвин, А.  Тенденції глобалізаційних процесів в Україні та вплив засобів масової комунікації на їх формування / А. Литвин // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 93-99.

18.    Маклюэн, М.  Понимание медиа: внешние расширения человека = Understanding Media: the Extensions of Man / Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. В. Г. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. – 2-е изд. – М. : Гиперборея : Кучково поле, 2007. – 464 с.

19.    Малых, Т.  Педагогические аспекты информационной безопасности / Т. Малых // Народное образование. – 2007. – № 5. – С.·231-235.

20.    Мединський, Ю.  Засоби масової комунікації як фактор формування особистості / Ю. Мединський // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 34-36.

21.    Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Н. В. Климчук [та ін.] ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум, 2009. – 440 с.

22.     Мищишин, І.  Медіаосвіта як засіб формування медіакультури сучасної молоді / І. Мищишин, Н. Троханяк // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.] – Львів, 2006. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 161-165.

23.    Осипова, А. А.  Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать "нет!" / А. А. Осипова. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 220 с. – (Психологический практикум).

24.    Перевознікова, Г.  Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах негативного впливу інформатизованого суспільства / Г. Перевознікова // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 55-57.

25.    Реклама: внушение и манипуляция: Медиа-орииентированный подход : учеб. пособ. для ф-тов психол., социол., эконом. и журналист. / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 752 с.

26.    Різун, В. В.  Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі "Журналістика та інформація" / В. В. Різун. – К. : ВЦ "Просвіта", 2008. – 260 с.

27.    Сакалюк, Ю.  Інформаційне суспільство : вади і переваги / Ю. Сакалюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 21. – С. 114-116.

28.    Смоляна, Я. В.  Негативний вплив засобів масової комунікації на особистість і медіапедагогіка як засіб його мінімізації / Я. В. Смоляна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 49-57.

29.    Ушаков, Б. Ю.  О символах в средствах массовой коммуникации / Б. Ю. Ушаков // Филологические науки. – 2009. – № 1. – С.·94-100.

30.    Филонов, Г.  Телевидение и воспитание / Г. Филонов // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 3-6.

31.    Фролова, Т. И.  Динамика стратегий в социальном медиадискурсе / Т. И. Фролова // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 5. – С. 94-116.

32.    Чусавитина, Г.  Инновация небезопасная : [современные информационно-коммуникативные технологии и проблема информационной безопасности] / Г. Чусавитина, Е. Зеркина // Народное образование. – 2008. – № 8. – С. 273-276.

33.    Шелепин, Л.  Методы и приёмы психологической войны / Л. Шелепин // Народное образование. – 2008. – № 1. – С. 269-275.

34.    Шилина, М. Г.  Тенденции развития современных медиасистем и актуальные концепции теории СМК / М. Г. Шилина // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 1. – С. 6-22.

35.    Шульга, Т. С.  Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України / Т. С. Шульга // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 108-115.

Підготувала Н. І. Пельо
жовтень 2011 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks