Довідково-бібліографічний відділ


Рекомендаційний список літератури до
п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції

«Духовність у становленні та розвитку особистості»
(конференція відбудеться 13-14 жовтня 2011 року)

1.    .  Про першочергові заходи щодо забезпечення та розвитку культури і духовності українського суспільства : указ Президента України, 24 листопада 2005 року / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2005. – № 48. – С. 14.

2.    Алексєєва, О. А.  Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О. А. Алексєєва // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка / відп. ред. В. Б. Євтух. – К., 2007. – Вип. 27-28. – С. 67–69.

3.    Антипова, І.  Формування у підлітків загальнолюдських якостей / І. Антипова // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 79–80.

4.    Белых, А. С.  Культура мировоззрения как категория методологии педагогики / А. С. Белых // Гуманітарні науки. – 2005. – № 1. – С. 160–163.

5.    Бех, І.  Естетика духовності В. О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 3–4.

6.    Бех, І. Д.  Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2007. – № 1. – С. 5–27. – Проблеми виховання.

7.    Бобак, М.  Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні / М. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / ред. кол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк та ін. – Тернопіль, 2003. – Вип. 10. – С. 90–95.

8.    Богданова, Н.  Естетичне в духовному житті сучасного студента / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 90–97.

9.    Богуш, А.  Дефініції "дитинство", "духовність" і "довкілля" в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / А. Богуш // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ, 2000. – № 7(27). – С.  14–19.

10.    Бурбулис, Г. Э.  Духовность и рациональность / Г. Э. Бурбулис, В. Е. Кемеров. – М. : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Философия" ; № 12).

11.    Бутенко, Л. В.  Функції інтерпретації художніх творів у формуванні духовності старшокласників / Л. В. Бутенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2004. – Вип. 37. – С. 145–148.

12.    Верещак, Є. П.  Потенціал духовного і душі: разом чи окремо : психолого-аналітичний огляд / Є. П. Верещак // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 65–68.

13.    Вишневський, О.  Педагогіка в пошуках духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 3–5.

14.    Власенко, О.  Роль музики у формуванні духовності особистості / О. Власенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 5. – С. 224–229.

15.    Володарська, Н. Д.  Духовність у гештальт-парадигмі / Н. Д. Володарська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 5–8.

16.    Гамрецький, І.  Толерантність і духовна безпека молоді / І. Гамрецький // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 26–28.

17.    Гордійчук, О.  Виховання духовності молодших школярів / О. Гордійчук // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2004. – № 22. – С. 26–29.

18.    Дутчак, І.  Вплив пластових організацій Буковини на духовне становлення українства краю / І. Дутчак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 3. – С. 29–35.

19.    Духовне оновлення суспільства / кер. авт. кол. В. П. Андрущенко. – К. : Либідь, 1990. – 200с.

20.    Духовность человека : педагогика развития : учеб. пособие для студ. пед. спец. учреждений, обеспеч. получение высш. образования / Н. В. Михалкович, К. В. Гавриловец, А. А. Бородич [и др.] ; под ред. Н. В. Михалковича. – Минск : Тесей, 2006. – 400 с.

21.    Закалюк, Ю.  Духовність як засіб та сенс життя людини / Ю. Закалюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 62–64.

22.    Занік, Г.  Виховуємо спільно / Г. Занік // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 36–40.

23.    Ильичева, И. М.  Духовность в зеркале философско-психологических учений (от древности до наших дней) : учебно-методическое пособие / И. М. Ильичева. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2003. – 208 с. – (Б-ка студента).

24.    Ільїн, В.  Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному / В. Ільїн // Філософська думка. – 2004. – № 2. – С. 3–14.

25.    Іщук, Н. М.  Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти. – К., 2005. – Вип. 42. – С. 31–37.

26.    Ковальчук-Дехтяренко, Л.  Роль духовної культури у становленні особистості студента / Л. Ковальчук-Дехтяренко, В. Костів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 27–29.

27.    Кондратюк, В.  Феномен української духовності і культури / В. Кондратюк, Н. Гапонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов [та ін.] – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 254–258.

28.    Корецька, А.  Освіта і її духовна зорієнтованість в українському суспільстві / А. Корецька // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 36–41.

29.    Кравець, В.  Як виховати щасливу людину? / В. Кравець // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 1. – С. 183–194.

30.    Кремень, В. Г.  Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2006. – № 2. – С. 17–30.

31.    Кубаєвський, М.  Співвідношення знання та віри у процесі духовно-практичного освоєння світу / М. Кубаєвський, С. Лук'яненко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький та ін. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 193–201.

32.    Лучанінова, О.  Система роботи з формування духовного ідеалу ліцеїстів / О. Лучанінова // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 50–53.

33.    Мальгин, Е. Л.  О соотношении понятий "духовность" и "патриотизм" / Е. Л. Мальгин // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 1. – С. 7–12.

34.    Мельникова, І. М.  Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді / І. М. Мельникова // Проблеми освіти. – К., 2004. – Вип. 40. – С. 88–94.

35.    Московчук, Л.  Морально-естетичне виховання учнівської молоді засобами духовної музики / Л. Московчук // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2004. – Вип. 18. – С. 202–206.

36.    Навозняк, Л. Л.  Соціологічні віхи процесу формування духовності в школах України (від часів Київської Русі до початку XXI століття) / Л. Л. Навозняк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 88–94. – Історія соціальної педагогіки.

37.    Наконечна, О.  Взаємозв'язок мистецтва і моралі в розвитку людської чуттєвості / О. Наконечна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 14. – С. 135–139.

38.    Огієнко, Н. М.  Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності / Н. М. Огієнко // Науковий збірник Кам'янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька та ін. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 130–133.

39.    Олексюк, Л.  Морально-релігійні аспекти виховання студентської молоді / Л. Олексюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 15–19.

40.    Омельченко, О. П.  Духовний розвиток учнівської молоді у регіональному культурно-освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. П. Омельченко ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.

41.    Ороновська, Л.  Становлення духовних цінностей особистості: теоретичний аспект проблеми / Л. Ороновська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: А. Вихрущ, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 18–22.

42.    Осипов, А.  Феномен духовності: психосоматичний аспект / А. Осипов // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 76–80.

43.    Панченко, О. В.  Духовність як домінанта моральної норми у філософії Платона / О. В. Панченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2002. – Вип. 32, Ч. 1. – С. 71–74.

44.    Петришин, Г.  Особливості становлення духовності людини за сучасних умов в Україні / Г. Петришин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк [та ін.] – Тернопіль, 2003. – Вип. 10. – С. 86–90.

45.    Плавуцька, О П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; Тернопільський нац. ун-т. ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 163-181.

46.    Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

47.    Помиткін, Е.  Духовна самореалізація учнівської молоді в умовах профільного навчання / Е. Помиткін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 1. – С. 171–177.

48.    Помиткін, Е.  Духовне зростання та самореалізація особистості в сучасних соціокультурних умовах / Е. Помиткін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 155–163.

49.    Пономарьова-Семенова, Р. О.  Духовність як складова обдарованості / Р. О. Пономарьова-Семенова, Д. К. Корольов // Обдарована дитина. – 2007. – № 10. – С. 2–10.

50.    Прокопова, О.  Роль книги у формуванні духовності школяра / О. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 6. – С. 14–15.

51.    Пролеев, С. В.  Духовность и бытие человека / С. В. Пролеев. – К. : Наук. думка, 1992. – 112 с.

52.    Роганова, М.  Виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів / М. Роганова // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 36–39.

53.    Сербенська, О.  Духовність у картині світу / О. Сербенська // Дзвін. – 2007. – № 2. – С. 133–137.

54.    Смирнова, І.  Духовність і література – поняття невіддільні : з досвіду виховання гуманістично спрямованої особистості / І. Смирнова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 9. – С. 26–28.

55.    Степаненко, І.  Тематичне поле виховання духовності особистості в нових дискурсивних контекстах / І. Степаненко // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 12–23.

56.    Сухомлинська, О. В.  Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики / О. В. Сухомлинська // Становлення особистості : 10 років праці: здобутки і перспективи / редкол.: О. В. Сухомлинська та ін. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 8–17.

57.    Ткаченко, О.  Взаємодія психолога і священника у форматі теоретико-практичного підходу "справа життя" / О. Ткаченко // Психологія і суспільство. – 2007. – № 3. – С. 103–107. – Психологія духовності.

58.    Ткаченко, О.  Духовність та міждисциплінарна категорія "справи життя" / О. Ткаченко // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 56–58.

59.    Фльорко, М.  Дилема "життя-смерть" як основа духовності особистості / М. Фльорко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / ред. кол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк [та ін.] – Тернопіль, 2003. – Вип. 11. – С. 75–80.

60.    Формування духовного світу школяра у співдружності школи, сім'ї та громадськості на основі втілення ідей В. Сухомлинського : з матеріалів педагогічних читань у ТСШ № 17 // Освітянин. – 2009. – № 6. – С. 19–20.

61.    Шевченко, Г.  Духовність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Г. Шевченко // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ, 2000. – № 7(27). – С. 146–151.

62.    Шевченко, Г. П.  Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины / Г. П. Шевченко // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 114–120.

63.    Шлемкевич, М.  Загублена українська людина / М. Шлемкевич. – К. : МП "Фенікс", 1992. – 168 с.

64.    Щепова, Д. Р.  Роль ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді / Д. Р. Щепова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 107–112. – Бібліогр. в кінці ст.

підготувала Загородна С. Ю. (жовтень 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners