Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Уважність як властивість особистості»

1.    Білінська, Т.  Особливості уваги та оперативної зорової пам'яті осіб 21-46-річного віку / Т. Білінська // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 111–114.

2.    Блинникова, И. В.  Внимание / И. В. Блинникова // Психология ХХI века : учебник для вузов / под. ред. В. Н. Дружинина. – М., 2003. – С. 189–204.

3.    Борисова, І.  Щоб учні були уважнішими / І. Борисова // Шкільний світ. – 2006. – № 35. – С. 5–6.

4.    Вопросы психологии внимания. Вып. 2 / ред. кол. : П. И. Садчикова, Е. П. Санникова, И. В. Страхов. – Саратов : Саратовский гос. пед. ин-т, 1970. – 108 с.

5.    Гальперин, П. Я.  Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкая. – М. : Изд-во МГУ, 1974. – 102 с.

6.    Грушко, В. С.  Психофізіологія / В. С. Грушко. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 189 с. – (Бібліотека валеолога).

7.    Добрынин, Н. Ф.  Внимание и память / Н. Ф. Добрынин. – М. : Знание, 1958. – 32 с. – (Серия вторая ; № 6).

8.    Добрынин, Н. Ф.  Об организованности внимания / Н. Ф. Добрынин // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К., 2007. – С. 291–296.

9.    Дормашев, Ю. Б.  Психология внимания : учебник / Ю. Б. Дормашев, В. Я. Романов. – 3-е изд., исправ. – М. : МПСИ: Флинта, 2002. – 376 с.

10.    Дружинин, Б.  Внимание требует внимания / Б. Дружинин, И. Куминова // Семья и школа. – 2003. – № 11. – С. 10–11.

11.    Загальна психологія : навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук [та ін.] ; ред. О. Вербило. – К. : А.П.Н., 2002. – 464 с. – Лист МОНУ № 461 від 1.04.1998 р.

12.    Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с. – Лист МОНУ № 1/11-1564 від 07.07.2000 р.

13.    Как развивать внимание / И. Ю. Матюгин, Т. Ю. Аскоченская, И. А. Бонк, Т. Б. Слоненко. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с.

14.    Когнитивная психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред.:  В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.

15.    Кузікова, С. Б.  Увага / С. Б. Кузікова // Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вузів / С. Б. Кузікова. – Суми, 2006. – С. 109–126.

16.    Леонтьев, А. Н.  Лекции по общей психологии : учеб. пособ. для студ. вузов / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 511 с.

17.    Павелків, Р. В.  Загальна психологія : підруч. для студ. вузів / Р. В. Павелків. – 2-е вид. – К. : Поліграфцентр, 2004. – 506 с.

18.    Платонов, К. К.  Занимательная психология / К. К. Платонов. – М. : Молодая гвардия, 1962. – 328 с.

19.    Практикум по психологии : учеб. пособие для студ. ун-тов, обучающихся по спец. "Психология" / под ред. : А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1972. – 248 с.

20.    Сергеєнкова, О.  Що допомагає думати? : [увага] / О. Сергеєнкова // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 29/32. – С. 23–51.

21.    Увага // Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Варій. – К., 2007. – С. 119–125.

22.    Увага: корекція і розвиток / уклад. Г.О.Колісник // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 44–51.

23.    Хрестоматия по вниманию / под ред. А. Н. Леонтьева, А. А. Пузырея, В. Я. Романова. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 296 с.

24.    Чаркова, М. Н.  Особенности развития свойств внимания под влиянием мотивации / М. Н. Чаркова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 2. – С. 26–34.

25.    Чуприкова, Н. И.  Как вывести психологию внимания из теоретического тупика / Н. И. Чуприкова // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 13–30.

26.    Яновский, М. И.  Внимание как критерий оценки состояния сознания / М. И. Яновский // Вопросы психологии. – 2005. – № 6. – С. 91–97.

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (12 травня 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners