Систематичний каталог   Систематичний каталог (СК) - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.Інформаційно пошуковою мовою систематичного каталогу, тобто основою для його побудови, є бібліотечна класифікація, згідно якої здійснюється розподіл, книг за галузями знань. У нашій бібліотеці використовується бібліотечно-бібліографічна класифікація для обласних бібліотек, згідно якої систематичний каталог має такі основні розділи.

1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання.

2. Природничі науки

3. Техніка. Технічні науки.

4. Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки.

5. Медицина. Медичні науки.

6/8. Суспільні та гуманітарні науки.

60. Суспільні науки в цілому.

63. Історія. Історичні науки.

65. Економіка. Економічні науки.

66. Політика. Політичні науки.

67. Право. Юридичні науки.

68. Військова справа. Воєнна наука.

70/79. Культура. Наука. Освіта.

80/84. Філологічні науки. Художня література.

85. Мистецтво.

86. Релігія. Містика. Вільнодумство.

87. Філософія.

88. Психологія.

9. Література універсального змісту.

 

  Кожен із названих розділів має свої основні ділення, які в свою чергу діляться на підвідділи і т.д. Наприклад:   2. Природничі науки.  Основні ділення:

 

Систематичний каталог22. Фізико-математичні науки.

24. Хімічні науки.

26. Науки про Землю(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки). 

28. Біологічні науки.

 

 У свою чергу відділ 28. Біологічні науки включає такі основні ділення:

 

28.0 Загальна біологія.

28.1 Палеонтологія.

28.3 Вірусологія.

28.4 Мікробіологія.

28.5 Ботаніка.

28.6 Зоологія.

28.7 Антропологія.

28.8 Ембріологія, анатомія і гістологія людини.

28.9 Біофізика, біохімія і фізіологія тварини і людини.

 

 Важливою складовою частиною ББК є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються малими літерами українського алфавіту.

 

В - Філософські питання науки. Методологія науки.

Г  - Історія науки або предмета.

я1 - Бібліографічні посібники.

я2 - Довідкові видання.

я7 - Учбові видання.

  Тому наприклад, історію хімію, біологію чи етику можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 18г, 87.7г. Таблиці територіальних типових ділень призначаються для відтворення географічного аспекту і дають змогу досягти однаковості у побудові регіональних розділів систематичного каталогу. За позначенням це - цифрові або змішані індекси, що записуються у круглих дужках: (4)Європа, (4Укр) Україна. Так історію Європи будемо шукати за роздільником 63.3(4), а історію України - 63.3(4Укр.)

Бой 63.3(4Укр)
Б77ко, О. Д.

   Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – 3-є вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-1589 від 08.07.2005 р. – 50.00.

 

 

 

  Каталожні картки після кожного роздільника розташовані в алфавітному порядку.

  Примітка: кольором відмічені обов'язкові елементи опису для заповнення вимоги на книгу.

 Допомогу у пошуку книг подає алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є обов'язковим доповненням до систематичного каталогу і систематичної картотеки статей. Алфавітно-предметний покажчик - це абетковий перелік усіх понять (предметів), про які збирається література в конкретному с

Примітка: кольором відмічені предметні рубрики, цифрами - індекси розділів ББК за якими читач шукає літературу в систематичному каталозі.

 истематичному каталозі, що супроводжується вказівкою на індекси розділів ББК, де міститься ця література.

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners