«Фундатор науки про землю»
(160 років від дня народження
Володимира Вернадського (1863–1945),
вченого-енциклопедиста, філософа, природодослідника,
основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології)

 

vernadskuj"Я вірю у велике майбуття і України,
й Української Академії наук..."
/Володимир Вернадський/


   Володимир Вернадський український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук; став дійсним членом Української АН та її першим президентом (з 1919 р.). Вернадський засновник першої наукової бібліотеки в Україні (нині названої його ім'ям).
   Він збагатив науку глибокими ідеями, які лягли в основу нових провідних напрямків сучасної мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах.
   Для його діяльності характерні широта інтересів, постановка кардинальних наукових проблем, наукове передбачення.

   В. І. Вернадський увійшов до історії науки як основоположник сучасного вчення про біосферу та ноосферу. Сукупність живих організмів у біосфері він назвав “живою речовиною”. Величезна роль вчення про біосферу та її розвиток повною мірою почала виявлятись з другої половини XX ст. Цьому сприяв розвиток екології, в якій поняття біосфери було одним з головних. Вернадський розробив учення про біосферу як складну багатокомпонентну систему пов’язаних між собою великих біологічних комплексів та хімічних і геологічних процесів, що відбуваються на Землі.
   Ідеї вченого про ноосферу, що являють собою велике філософське узагальнення, виникли на межі двох основних напрямів його наукової діяльності – біохімії та історії наук. Аналіз еволюції наукової думки і наукового світогляду, дослідження структури науки стали величезним вкладом в наукознавство.
   Вернадський був незалежним, людина старої школи, яка не звикла корити голову перед владою. І він казав, що держава повинна схилятися до розуму, а не навпаки.
   Він розробив грунтовний план діяльності Академії наук, започаткував численні напрями наукових досліджень, згуртував плеяду відданих науці людей, проводив широку культурно-просвітницьку роботу. Він дуже любив українську художню літературу і мистецтво, особливо твори Т. Г. Шевченка, багато з яких знав напам’ять.
   Людиною щирої сердечної вдачі, великої духовної культури залишився Володимир Іванович у спогадах своїх учнів, послідовників, соратників по праці. Він належав до когорти найбільш освічених людей, які у цитаделі науки берегли від хаосу вогник знань, намагались зберегти свої музеї, книги, лабораторії.
   В І. Вернадський не жив лише однією наукою, його діяльність вплетена в нашу вітчизняну історію. Вся його життєва творчість має універсальне джерело.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1. В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1. А–І / НАН України, Комісія з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. – 568 с.

 

2. В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 2. К–Я. Офіційне. Родинне / НАН України, Комісія з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – 1040 с.


3. Вернадський В. І. Вибрані праці / Відпов. ред. О. С. Поваренних. – Київ : Наукова думка, 1969. – 440 с.


4. Володимир Іванович Вернадський – засновник учення про ноосферу : матеріали студентської науково-практичної конференції, 12 бер. 2013 р. : до 150-річчя від дня народження / відп. за вип.: О. М. Варакута, І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 48 с.


5. Вчення В. І. Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам : матеріали науково-методичного семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження В. І. Вернадського, 12 берез. 2013 р. / [за ред. В. В. Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 56 с.


6. Даниленко В. Володимир Вернадський: віхи життя і творчості / Віктор Даниленко. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 298 с. : іл.


7. Щербак М. П. Володимир Іванович Вернадський / М. П. Щербак. – Київ : Наукова. думка, 1979. – 91 с.

 

***

 

8. Академік Володимир Іванович Вернадський : матеріали ювілейної сесії загальних зборів НАН України, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 3–19.


9. Багров В. М. Українські паралелі академіка В. І. Вернадського / В. М. Багров, Б. О. Вахрушев, О. Б. Швець // Український географічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 4–7. – Бібліогр. в кінці ст.


10. Бак В. Етичні аспекти вчення Вернадського про живу речовину / Вікторія Бак // Біологія. Шкільний світ. – 2014. – № 18. – С. 21–31. – Бібліогр. в кінці ст.


11. Бушак С. Володимир Вернадський: "Мені дорога всіляка вісточка про Україну" / С. Бушак // Визвольний шлях. – 2005. – № 6. – С. 108–127.


12. В. І. Вернадський – вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній, С. В. Волков, О. С. Онищенко, В. М. Шестопалов // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 8–37.


13. Вергунов В. Вітчизняна аграрна наука: від Вернадського до Патона / Віктор Вергунов // Віче. – 2012. – № 3. – С. 46–47.


14. Вергунов В. А. Внесок академіка В. І. Вернадського у становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.


15. Володимир Вернадський – легендарний український вчений // Гетьман. – 2013. – № 1. – С. 36–39.


16. Володимир Вернадський. Українське питання і російська громадськість // Дивосвіт. – 2006. – № 4. – С. 20–21.


17. Гавришко М. Основні моделі світобудови: від піфагорійців до Вернадського / М. Гавришко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 41. – С. 92–94. – Бібліогр. наприкінці ст.


18. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського : проблеми економічної теорії / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 16–29.


19. Гладишевський Р. Є. Внесок В. І. Вернадського в кристалохімію / Р. Є. Гладишевський, С. В. Волков // Украинский химический журнал. – 2013. – Т. 79, № 3/4. – С. 3–6. – Бібліогр. в кінці ст.


20. Голубець М. А. Кілька постулатів академіка В. І. Вернадського як заповіт всесвітньому дюдству на ХХІ століття : з погляду еколога / М. А. Голубець // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 12–25. – Бібліогр. в кінці ст.


21. Гринів Л. С. Розвиток ідей В. І. Вернадського в новітній економічній науці / Л. С. Гринів // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 44–52. – Бібліогр. в кінці ст.


22. Гущенко С. С. Чому необхідно розповісти учням про В. І. Вернадського / С. С. Гущенко // Фізика в школах України. – 2016. – № 13/14. – С. 27–30. – Бібліогр. в кінці ст.


23. Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання / В. Даниленко // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 6. – С. 17–21.


24. Даниленко В. М. Суспільно-політичні орієнтири Володимира Вернадського / Даниленко Віктор Михайлович // Вісник Національної Академії наук України. – 2020. – № 3. – С. 3–19. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Дедуш О. Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського / Олексій Дедуш // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 79–84. – Бібліогр. наприкінці ст.


26. Ємець Т. Володимир Вернадський і Київський університет / Т. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2005. – Вип. 9. – С. 6–9.


27. Ємець Т. Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір / Т. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 15–18.


28. Ємець Т. М. Постать Володимира Вернадського в роботах українських дослідників / Т. М. Ємець // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 6. – С. 243–251. – Бібліогр. в кінці ст.


29. Єремєєв В. Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / В. Єремєєв, А. Лопухін // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 47–54.


30. Зленко Г. Забута рецензія В. І. Вернадського / Г. Зленко // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2004. – № 4. – С. 16.


31. Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського / Валентин Крисаченко // Українознавство. – 2011. – № 4. – С. 154–159. – Бібліогр. в кінці ст.


32. Лавров В. Стаття В. І. Вернадського "Українське питання і російське суспільство" у контексті пошуку ліберального вирішення національного питання на початку ХХ століття / В. Лавров // Історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 58–63.


33. Левичев І. В. О. І. Спасокукоцький – автор спогадів про В. І. Вернадського: історико-біографічний дискурс / Ігор Валентинович Левичев // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень : до 100-річчя НАН України / редкол.: В. І. Попик, Л. І. Буряк, Т. Ю. Гранчак [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – Вип. 17. – С. 238–245. – Ббіліогр.: с. 244.


34. Малаканова Л. В. Актуальність ідей В. І. Вернадського в духовному гармонійному розвитку особистості / Л. В. Малаканова, В. О. Безсонова // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 27–30.


35. Малковський О. І. "Без мінералогічних зібрань неможливий розвиток мінералогії" – академік В. І. Вернадський / Малковський Орест Ілярович, Павлишин Володимир Іванович, Соломатіна Лариса Олександрівна // Вісник Національної Академії наук України. – 2021. – № 3. – С. 67–87. – Бібліогр. в кінці ст.


36. Матета О. А. Політико-психологічний аспект у концептуальних ідеях академіка В. І. Вернадського / О. А. Матета, О. В. Урін // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 55–57. – Бібліогр. в кінці ст.


37. Нагірна В. Наукові ідеї Володимира Вернадського – методологічна основа суспільно-географічних досліджень АПК України / Валентина Нагірна // Історія української географії. – 2003. – Вип. 7. – С. 24–30. – Бібліогр. в кінці ст.


38. Нагірна В. Науково-світоглядні ідеї Володимира Вернадського і сучасний екологічний стан сільського господарства України / Валентина Нагірна // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2013. – № 15. – С. 4–6.


39. Немкович М. Роль Володимира Вернадського у створенні Української Академії наук / М. Немкович // Визвольний шлях. – 2003. – № 7. – С. 19–33.


40. Новохатський К. В. І. Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого / Костянтин Новохатський // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 34–38. – Бібліогр. в кінці ст.


41. Онищенко О. В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України : до 150-річчя від дня народження академіка / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 3–11.


42. Онищенко О. С. В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 38–66.


43. Онопрієнко В. І. В. І. Вернадський – історик науки : за матеріалами Міжнародної наукової конференції / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 53–60.


44. Онопрієнко В. І. Динаміка зростання дослідницьких інтересів В. І. Вернадського / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 67–77. – Бібліогр. в кінці ст.


45. Онопрієнко В. І. Український Вернадський. Роздуми над книгою / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 73–81. – Рец. на кн.: Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1/2. – Київ, 2011.


46. Павлишин В. І. Академік В. І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук / В. І. Павлишин // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 78–87. – Бібліогр. в кінці ст.


47. Панасюк Б. Я. Академік Вернадський і сучасність : до 150-річчя від дня народження / Б. Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 73–78. – Бібліогр. в кінці ст.


48. Протасов О. О. Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського і вивчення життя в гідросфері / О. О. Протасов // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 27–33. – Бібліогр. в кінці ст.


49. Рудишин С. Наукова думка В. І. Вернадського як планетне явище / С. Рудишин, І. Коренева // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.


50. Сагач Г. М. Ноосферні засади діяльності фахівця на основі вчення Г. С. Сковороди і В. І. Вернадського / Г. М. Сагач, В. Ф. Мартиненко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика. – 2013. – С. 206–214.


51. Самодрин А. Світоглядні орієнтири розвитку освіти у світлі думок академіка В. І. Вернадського / Анатолій Самодрин // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 111–119. – Бібліогр. наприкінці ст.


52. Самородов В. Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського / В. Самородов, С. Кигим // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 153–159. – Бібліогр. в кінці ст.


53. Сигаловський Д. Ю. Академік Вернадський – засновник вчення про ноосферу / Д. Ю. Сигаловський // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 30–32.


54. Ситник К. Володимир Вернадський. Творець і перший президент Української Академії наук / К. Ситник // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 10–17.


55. Ситник К. М. Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський / К. М. Ситник, Т. В. Андріанова // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 14–26. – Бібліогр. в кінці ст.


56. Скрипаль І. Г. Вернадський Володимир Іванович – Голова – Президент – Організатор Української Академії наук (29 листопада 1918 р. – 23 квітня 1921 р.) / І. Г. Скрипаль // Мікробіологічний журнал. – 2010. – № 6. – С. 66–71.


57. Стеценко Є. І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В. І. Вернадського / Є. І. Стеценко, П. Г. Шищенко // Український географічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 3–9. – Бібліогр. наприкінці ст.


58. Сухарев С. М. Поява уяви про біосферу. Роль В. І. Вернацького у формуванні вчення про біосферу Землі / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева // Основи екології та охорони довкілля : навчальний посібник для студ. вузів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – С. 104–108.


59. Тіщенко А. Володимир Іванович Вернадський і бібліографія : діяльнісний підхід / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 55–58. – Бібліогр. в кінці ст.


60. Тіщенко А. Роль та значення книги у житті вченого-природознавця Володимира Івановича Вернадського / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 52–59. – Бібліогр. в кінці ст.


61. Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 5. – С. 4–21. – Бібліогр. в кінці ст.


62. Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 6. – С. 12–16. – Закінч. Поч.: № 5. – Бібліогр. в кінці ст.


63. Федотова Л. Володимир Вернадський в Україні / Лариса Федотова // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 40–41.


64. Філоненко І. Володимир Іванович Вернадський : до 150-річчя від дня народження / Ірина Філоненко // Хімія. Шкільний світ. – 2013. – № 7. – С. 4–5. – Бібліогр. в кінці ст.


65. Штойко П. Історія науки в творчості Володимира Вернадського / П. Штойко // Історія української географії та картографії. – 2010. – С. 46–48. – Біблогр. в кінці ст.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
Березень 2023 р.

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks